Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki SEREGNI PRINTING GROUP SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-03-31
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmySeregni Printing Group S.A.
Siedziba
Województwomazowieckie
Powiatm.st.Warszawa
GminaM.St.Warszawa
MiejscowośćWarszawa
Adres
Kod krajuPL
Województwomazowieckie
Powiatm.st.Warszawa
GminaM.St.Warszawa
UlicaAlgierska
Nr domu13A
MiejscowośćWarszawa
Kod pocztowy03-977
PocztaWarszawa
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD1811Z - drukowanie gazet
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS0000771544

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z przepisami Ustawy o rachunkowości z dnia 29 wrzesnia 1994 roku ( Dz.U.nr 140, poz.1580 z pózniejszymi zmianami )

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Dane zawarte w niniejszym sprawozdaniu zostały sporządzone zgodnie z zasadami polskiej ustawy o rachunkowości, z zastosowaniem metod wyceny aktywó
Stosowane metody wyceny zawarte są w Dodatkowych informacjach i objasnieniach.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Wynik finansowy jednostki za dany rok obrotowy obejmje wszystkie osiągniete i przypadajace na jej rzecz przychody oraz zwiazane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasada memoriału, wspólmiernosci przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny. Przychody ze sprzedazy obejmują niewąpliwe należne lub uzyskane kwoty ze sprzedazy ujmowane w okresach, których dotyczą .Koszty dzialalności operacyjnej obciążają koszty okresu za wyjątkiem tych, które dotyczą nastepnych okresów sprawozdawczych i zgodnie z zasadą zachowania wspólmierności kosztów i przychodów odnoszone są na rozliczenia międzyokresowe kosztów. Pozostałe przychody i koszty operacyjne - zgodnie z zasadą memoriały i ostrożenj wyceny ewidencjonowane są niewątpliwe pozstałe przychody i zyski nadzwyczajne oraz pzostałe koszty i straty nadzwyczajne. Przychody i koszty finansowe ujmowane są w ciagu roku z zachowaniem zasady wspólmierności przychodów i kosztów.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

W sprawozdaniu finansowym spółka wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną, z zachowaniem zasady ciągłosci, memoriału i wspólmierności kosztów i przychodów oraz ostrożnej wyceny. Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym .

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

nie występuje

nie występuje

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe5 734 881,196 436 202,26
IWartości niematerialne i prawne7 526,6313 056,77
1Koszty zakończonych prac rozwojowych
2Wartość firmy
3Inne wartości niematerialne i prawne7 526,6313 056,77
4Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
IIRzeczowe aktywa trwałe2 905 848,583 703 832,98
1Środki trwałe2 905 848,583 703 832,98
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej9 566,5523 327,65
c) urządzenia techniczne i maszyny2 803 210,523 493 005,70
d) środki transportu86 838,06177 866,22
e) inne środki trwałe6 233,459 633,41
2Środki trwałe w budowie
3Zaliczki na środki trwałe w budowie
IIINależności długoterminowe204 693,91204 693,91
1Od jednostek powiązanych
2Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Od pozostałych jednostek204 693,91204 693,91
IVInwestycje długoterminowe1 888 694,071 831 807,60
1Nieruchomości
2Wartości niematerialne i prawne
3Długoterminowe aktywa finansowe
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
4Inne inwestycje długoterminowe1 888 694,071 831 807,60
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe728 118,00682 811,00
1Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego728 118,00682 811,00
2Inne rozliczenia międzyokresowe
BAktywa obrotowe5 788 449,795 111 900,92
IZapasy1 103 861,01922 138,96
1Materiały1 084 196,82475 767,27
2Półprodukty i produkty w toku
3Produkty gotowe
4Towary
5Zaliczki na dostawy i usługi19 664,19446 371,69
IINależności krótkoterminowe4 277 042,943 599 962,78
1Należności od jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Należności od pozostałych jednostek4 277 042,943 599 962,78
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:3 465 826,892 818 249,96
– do 12 miesięcy3 465 826,892 818 249,96
– powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych84 078,08102 969,94
c) inne727 137,97678 742,88
d) dochodzone na drodze sądowej
IIIInwestycje krótkoterminowe325 980,79503 291,48
1Krótkoterminowe aktywa finansowe325 980,79503 291,48
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne325 980,79503 291,48
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach325 980,79503 291,48
– inne środki pieniężne
– inne aktywa pieniężne
2Inne inwestycje krótkoterminowe
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe81 565,0586 507,70
CNależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
DUdziały (akcje) własne
Aktywa razem11 523 330,9811 548 103,18
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny2 427 814,042 035 709,03
IKapitał (fundusz) podstawowy8 778 000,008 778 000,00
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:1 059 092,371 059 092,37
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)1 059 092,371 059 092,37
IIIKapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IVPozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
– na udziały (akcje) własne
VZysk (strata) z lat ubiegłych-7 801 383,34-2 511 241,47
VIZysk (strata) netto392 105,01-5 290 141,87
VIIOdpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania9 095 516,949 512 394,15
IRezerwy na zobowiązania1 141 454,901 079 997,12
1Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego99 718,00292 670,00
2Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
– długoterminowa
– krótkoterminowa
3Pozostałe rezerwy1 041 736,90787 327,12
– długoterminowe
– krótkoterminowe1 041 736,90787 327,12
IIZobowiązania długoterminowe22 560,46262 706,68
1Wobec jednostek powiązanych
2Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Wobec pozostałych jednostek22 560,46262 706,68
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe22 560,46262 706,68
d) zobowiązania wekslowe
e) inne
IIIZobowiązania krótkoterminowe7 784 325,347 985 720,19
1Zobowiązania wobec jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek7 741 810,067 966 564,91
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe124 888,45109 310,08
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:6 988 281,547 117 245,67
– do 12 miesięcy2 334 820,121 785 093,20
– powyżej 12 miesięcy4 653 461,425 332 152,47
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych388 962,01509 993,47
h) z tytułu wynagrodzeń222 712,00213 192,31
i) inne16 966,0616 823,38
4Fundusze specjalne42 515,2819 155,28
IVRozliczenia międzyokresowe147 176,24183 970,16
1Ujemna wartość firmy
2Inne rozliczenia międzyokresowe147 176,24183 970,16
– długoterminowe110 382,32147 176,13
– krótkoterminowe36 793,9236 794,03
Pasywa razem11 523 330,9811 548 103,18
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:25 488 414,4922 607 898,91
– od jednostek powiązanych
IPrzychody netto ze sprzedaży produktów24 713 124,7722 607 898,91
IIZmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)
IIIKoszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
IVPrzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów775 289,72
BKoszty działalności operacyjnej24 992 080,4124 427 677,86
IAmortyzacja903 400,823 602 346,82
IIZużycie materiałów i energii10 580 592,929 570 018,01
IIIUsługi obce5 532 326,704 751 280,09
IVPodatki i opłaty, w tym:49 391,3645 902,72
– podatek akcyzowy
VWynagrodzenia6 049 820,055 357 460,16
VIUbezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:875 291,11855 284,20
– emerytalne601 004,07577 243,52
VIIPozostałe koszty rodzajowe266 058,72245 385,86
VIIIWartość sprzedanych towarów i materiałów735 198,73
CZysk (strata) ze sprzedaży (A–B)496 334,08-1 819 778,95
DPozostałe przychody operacyjne132 910,8091 036,70
IZysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
IIDotacje
IIIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IVInne przychody operacyjne132 910,8091 036,70
EPozostałe koszty operacyjne329 516,574 262 935,90
IStrata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
IIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych4 176 974,08
IIIInne koszty operacyjne329 516,5785 961,82
FZysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)299 728,31-5 991 678,15
GPrzychody finansowe4 256,36339 520,92
IDywidendy i udziały w zyskach, w tym:
AOd jednostek powiązanych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
BOd jednostek pozostałych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
IIOdsetki, w tym:1 665,273 043,90
– od jednostek powiązanych
IIIZysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IVAktualizacja wartości aktywów finansowych
VInne2 591,09336 477,02
HKoszty finansowe150 138,6624 945,64
IOdsetki, w tym:14 698,1524 945,64
– dla jednostek powiązanych
IIStrata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IIIAktualizacja wartości aktywów finansowych
IVInne135 440,51
IZysk (strata) brutto (F+G–H)153 846,01-5 677 102,87
JPodatek dochodowy-238 259,00-386 961,00
KPozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
LZysk (strata) netto (I–J–K)392 105,01-5 290 141,87
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach
1Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu8 778 000,008 778 000,00
1Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– wydania udziałów (emisji akcji)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– umorzenia udziałów (akcji)
2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu8 778 000,008 778 000,00
2Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu1 059 092,371 059 092,37
1Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej
– podziału zysku (ustawowo)
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– pokrycia straty
2Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu1 059 092,371 059 092,37
3Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
1Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– zbycia środków trwałych
2Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu
4Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu
1Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
2Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu
5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu
1Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
2Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
a) zwiększenie (z tytułu)
– podziału zysku z lat ubiegłych
b) zmniejszenie (z tytułu)
3Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
4Strata z lat ubiegłych na początek okresu2 511 241,472 008 103,72
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
5Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach2 511 241,472 008 103,72
a) zwiększenie (z tytułu)5 290 141,87503 137,75
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia5 290 141,87503 137,75
b) zmniejszenie (z tytułu)
6Strata z lat ubiegłych na koniec okresu7 801 383,342 511 241,47
7Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu-7 801 383,34-2 511 241,47
6Wynik netto392 105,01-5 290 141,87
Azysk netto392 105,01
Bstrata netto5 290 141,87
Codpisy z zysku
IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)2 427 814,042 035 709,03
IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
IZysk (strata) netto392 105,01-5 290 141,87
IIKorekty razem-231 928,696 441 133,09
1Amortyzacja903 400,823 602 346,82
2Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
3Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)13 032,8821 901,74
4Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej4 176 974,08
5Zmiana stanu rezerw61 457,78-467 646,50
6Zmiana stanu zapasów-238 608,50-75 067,22
7Zmiana stanu należności-677 080,18-191 973,20
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów-216 973,22-857 419,80
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-77 158,27232 017,17
10Inne korekty
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)160 176,321 150 991,22
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
IWpływy1 665,273 043,90
1Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
2Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Z aktywów finansowych, w tym:1 665,273 043,90
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach1 665,273 043,90
– zbycie aktywów finansowych
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
– odsetki1 665,273 043,90
– inne wpływy z aktywów finansowych
4Inne wpływy inwestycyjne
IIWydatki99 886,28917 510,00
1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych99 886,28237 415,46
2Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Na aktywa finansowe, w tym:680 094,54
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach680 094,54
– nabycie aktywów finansowych680 094,54
– udzielone pożyczki długoterminowe
4Inne wydatki inwestycyjne
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)-98 221,01-914 466,10
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
IWpływy
1Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2Kredyty i pożyczki
3Emisja dłużnych papierów wartościowych
4Inne wpływy finansowe
IIWydatki239 266,00145 004,58
1Nabycie udziałów (akcji) własnych
2Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4Spłaty kredytów i pożyczek
5Wykup dłużnych papierów wartościowych
6Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego224 567,85120 058,94
8Odsetki14 698,1524 945,64
9Inne wydatki finansowe
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)-239 266,00-145 004,58
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)-177 310,6991 520,54
EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:-177 310,6991 520,54
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
FŚrodki pieniężne na początek okresu503 291,48411 770,94
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:325 980,79503 291,48
– o ograniczonej możliwości dysponowania
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
Rok bieżący
z zysków kapitałowych
Rok bieżący
z innych źródeł
Podstawa prawnaRok poprzedni
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok153 846,01-5 677 102,87
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:-57 012,41-57 012,41-369 167,94
dodatnie rónice kursowe z wyceny na dzień bilansowy-56 062,36-56 062,36art 15a-361 772,97
pozostałe -950,05-950,05-7 394,97
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:417 068,11417 068,115 602 418,94
aktualizacja środków trwaychart 16 ust 1 pkt 26 lit a4 176 974,08
amortyzacja podatkowa ( inna od bilansowej )-72 011,12-72 011,12art 15-251 280,55
zaplacone raty i oplaty z tyt. leasingu operacyjnego zakw w księgach do leasingu finansowego-68 259,69-68 259,69art 17 ust b-82 705,80
amortyzacja środków trwalych w leas.operacyjnym zakw. do leasingu finansowego oraz amortyzacja inna niż podatkowa zgodna z ustawą o pdop415 460,24415 460,24art 16 ust a-Ł1 636 567,32
skladki na rzecz PFRON48 105,0048 105,00art 16 ust 1 pkt 3641 935,00
reprezentacja80 033,2380 033,23art 16 ust 1 pkt 2861 294,52
pozostałe 13 740,4513 740,4519 634,37
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:969 464,33969 464,33416 214,60
otrzymane rabatyart 15 ust 4-33 688,60
niezaplacone skadki ZUS126 838,05126 838,05art 16 ust 1 pkt 57 lit a125 201,94
niewyplacone wynagrodzenia364 134,76364 134,76art 16 ust 1 pkt 57304 915,56
ujemne róznice kursowe z wyceny na dzień bilansowy196 003,73196 003,73art 15a
utworzone rezerwy na koszty i zobowiązania266 667,40266 667,40art 15 ust 4
niewplacone odpisy na FS22 500,0022 500,00art 16 ust 1 pkt 9
pozostałe -6 679,61-6 679,6119 785,70
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:-434 928,90-412 428,90-408 837,63
otrzymane rabaty33 688,6033 688,60art 15 ust 4
wyplacone wynagrodzenia-304 915,56-304 915,56art 16 ust 1-294 194,10
zaplacone skadki ZUS-125 201,94-125 201,94art 16 ust 1 pkt 57 lit a-114 643,53
pozostałe -16 000,00-16 000,00
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:-9 172 092,42-9 172 092,42
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym
K. Podatek dochodowy
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku

Metody wyceny i noty od 1 do 24

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki