Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki SIMFABRIC SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-04-17

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmySim Fabric Spółka Akcyjna
Siedziba
WojewództwoMazowieckie
PowiatWarszawa
GminaWarszawa
MiejscowośćWarszawa
Adres
Kod krajuPL
WojewództwoMazowieckie
PowiatWarszawa
GminaWarszawa
UlicaKlimczaka
Nr domu17
MiejscowośćWarszawa
Kod pocztowy02-797
PocztaWarszawa
Numer we własciwym rejestrze sądowym albo ewidencji
Nr KRS0000769437

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Wskazanie zastosowanych uproszczeń przewidzianych dla jednostek małych

false

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

brak
Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe1 909,273 115,12
IWartości niematerialne i prawne
IIRzeczowe aktywa trwałe1 909,273 115,12
1Środki trwałe1 909,273 115,12
c) urządzenia techniczne i maszyny
e) inne środki trwałe1 909,273 115,12
IIINależności długoterminowe
IVInwestycje długoterminowe
3Długoterminowe aktywa finansowe
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
c) w pozostałych jednostkach
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe
1Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
BAktywa obrotowe1 392 929,98611 826,70
IZapasy1 074 293,56420 528,90
2Półprodukty i produkty w toku1 052 293,56420 528,90
5Zaliczki na dostawy i usługi22 000,00
IINależności krótkoterminowe87 890,925 869,00
1Należności od jednostek powiązanych4 920,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:4 920,00
– do 12 miesięcy4 920,00
2Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
3Należności od pozostałych jednostek82 970,925 869,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych63 045,775 869,00
c) inne19 925,15
IIIInwestycje krótkoterminowe230 636,34185 428,80
1Krótkoterminowe aktywa finansowe230 636,34185 428,80
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne230 636,34185 428,80
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach230 636,34185 428,80
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe109,16
Aktywa razem1 394 839,25614 941,82
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny1 210 880,16597 873,55
IKapitał (fundusz) podstawowy562 500,00400 000,00
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:648 700,00211 200,00
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
IVPozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:
VZysk (strata) z lat ubiegłych-13 326,45
VIZysk (strata) netto13 006,61-13 326,45
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania183 959,0917 068,27
IRezerwy na zobowiązania21 000,00
1Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego21 000,00
2Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
3Pozostałe rezerwy
– krótkoterminowe
IIZobowiązania długoterminowe
3Wobec pozostałych jednostek
IIIZobowiązania krótkoterminowe22 959,0917 068,27
1Zobowiązania wobec jednostek powiązanych5 141,67
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
b) inne5 141,67
2Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek22 959,0911 926,60
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:18 419,09767,60
– do 12 miesięcy18 419,09767,60
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych4 540,001 879,00
h) z tytułu wynagrodzeń7 280,00
i) inne2 000,00
IVRozliczenia międzyokresowe140 000,00
2Inne rozliczenia międzyokresowe140 000,00
– krótkoterminowe140 000,00
Pasywa razem1 394 839,25614 941,82
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:832 624,15420 528,90
IPrzychody netto ze sprzedaży produktów200 859,49
IIZmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)631 764,66420 528,90
IVPrzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
BKoszty działalności operacyjnej781 970,80433 583,97
IAmortyzacja10 797,71904,39
IIZużycie materiałów i energii239 202,54267 779,90
IIIUsługi obce86 859,327 502,12
IVPodatki i opłaty, w tym:1 458,002 320,00
VWynagrodzenia397 500,11152 749,00
VIIPozostałe koszty rodzajowe46 153,122 328,56
CZysk (strata) ze sprzedaży (A–B)50 653,35-13 055,07
DPozostałe przychody operacyjne652,221,57
IVInne przychody operacyjne652,221,57
EPozostałe koszty operacyjne10 057,351,06
IIIInne koszty operacyjne10 057,351,06
FZysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)41 248,22-13 054,56
GPrzychody finansowe388,348,78
IIOdsetki, w tym:283,338,78
VInne105,01
HKoszty finansowe2 464,95280,67
IOdsetki, w tym:453,19280,67
IVInne2 011,76
IZysk (strata) brutto (F+G–H)39 171,61-13 326,45
JPodatek dochodowy26 165,00
LZysk (strata) netto (I–J–K)13 006,61-13 326,45
IZysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)597 873,555 000,00 IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach597 873,555 000,001Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu400 000,005 000,001Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego162 500,00395 000,00a) zwiększenie (z tytułu)162 500,00395 000,00– wydania udziałów (emisji akcji)162 500,00395 000,00b) zmniejszenie (z tytułu)2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu562 500,00400 000,002Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu211 200,001Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego437 500,00211 200,00a) zwiększenie (z tytułu)537 500,00211 200,00– emisji akcji powyżej wartości nominalnej537 500,00211 200,00b) zmniejszenie (z tytułu)100 000,00 zmniejszenie wartości kapitału zapasowego o koszty emisji100 000,002Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu648 700,00211 200,003Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości1Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wycenya) zwiększenie (z tytułu)b) zmniejszenie (z tytułu)2Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu4Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu1Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowycha) zwiększenie (z tytułu)emisja akcjib) zmniejszenie (z tytułu)2Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu1Zysk z lat ubiegłych na początek okresu2Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektacha) zwiększenie (z tytułu)b) zmniejszenie (z tytułu)3Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu4Strata z lat ubiegłych na początek okresu13 326,455Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach13 326,45a) zwiększenie (z tytułu)b) zmniejszenie (z tytułu)6Strata z lat ubiegłych na koniec okresu13 326,457Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu-13 326,456Wynik netto13 006,61-13 326,45Azysk netto13 006,61Bstrata netto13 326,45 IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)1 210 880,16597 873,55 IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)1 210 880,16597 873,55
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
IZysk (strata) netto13 006,61-13 326,45
IIKorekty razem-552 670,07-413 425,24
1Amortyzacja10 797,71904,39
3Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)537,14
5Zmiana stanu rezerw21 000,00
6Zmiana stanu zapasów-653 764,66-420 528,90
7Zmiana stanu należności-82 021,92-5 869,00
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów10 890,8212 068,27
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych139 890,84
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)-539 663,46-426 751,69
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
IWpływy
3Z aktywów finansowych, w tym:
b) w pozostałych jednostkach
IIWydatki9 591,864 019,51
1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych9 591,864 019,51
3Na aktywa finansowe, w tym:
b) w pozostałych jednostkach
4Inne wydatki inwestycyjne
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)-9 591,86-4 019,51
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
IWpływy611 500,00616 200,00
1Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału602 000,00611 200,00
2Kredyty i pożyczki9 500,005 000,00
IIWydatki17 037,14
4Spłaty kredytów i pożyczek16 500,00
8Odsetki537,14
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)594 462,86616 200,00
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)45 207,54185 428,80
EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:45 207,54185 428,80
FŚrodki pieniężne na początek okresu185 428,80
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:230 636,34185 428,80
Dodatkowe informacje i objaśnienia
zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do ustawy o rachunkowości
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
Podstawa prawnaRok poprzedni
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok39 171,61-13 326,45
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:8,78
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:226,80
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:579,393 150,67
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:5 092,28
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:140 000,00
Przychody przed premierą gry140 000,00art 12 ust 3a pkt 2
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym174 432,00-10 185,00
K. Podatek dochodowy26 165,00
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku

W załączniku znajduje się omówienie zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) oraz sporządzania sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru.

-

'W załączniku znajdują się dodatkowe informacje i objaśnienia zgodnie z UoR.

-

W załączniku znajdują się ząłączniki do wyżej wymienionych not.

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki