Szczegóły spółki

Nazwa SIMFABRIC SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 9512422921
REGON 365901996
KRS 0000769437
Adres ul. Królowej Marysieńki 5B, 02-954 Warszawa
Telefon b.d.
Faks b.d.
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
 • 6201Z — działalność związana z oprogramowaniem
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe

Brak danych

Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2019-09-04 171/2019 17 45490
Poz. 45490. SIMFABRIC SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie.
KRS 0000769437. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY
W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31 stycznia 2019 r.
[BMSiG-45670/2019]

Zarząd SimFabric Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie,
wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 769437,zgodnie z wymogiem art. 570 k.s.h., ogłasza o przekształceniu
SimFabric spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Sim-
Fabric Spółka Akcyjna.

Wpis przekształcenia do Krajowego Rejestru Sądowego został
dokonany na mocy postanowienia wydanego przez Sąd Rejo-
nowy dla m.st. Warszawy w dniu 31.01.2019 r.      III.

  OGŁOSZENIA WYMAGANE

    PRZEZ PRAWO

   UPADŁOŚCIOWE


          1.

       Postanowienie

     o ogłoszeniu upadłości
Poz. 45490. SIMFABRIC SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie.
KRS 0000769437. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY
W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31 stycznia 2019 r.
[BMSiG-45670/2019]

Zarząd SimFabric Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie,
wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 769437,zgodnie z wymogiem art. 570 k.s.h., ogłasza o przekształceniu
SimFabric spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Sim-
Fabric Spółka Akcyjna.

Wpis przekształcenia do Krajowego Rejestru Sądowego został
dokonany na mocy postanowienia wydanego przez Sąd Rejo-
nowy dla m.st. Warszawy w dniu 31.01.2019 r.      III.

  OGŁOSZENIA WYMAGANE

    PRZEZ PRAWO

   UPADŁOŚCIOWE


          1.

       Postanowienie

     o ogłoszeniu upadłości
2019-08-20 160/2019 17 42898
Poz. 42898. SIMFABRIC SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie.
KRS 0000769437. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY
W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31 stycz-
nia 2019 r.
[BMSiG-43070/2019]

Na podstawie art. 399 § 1 Ksh i § 12 ust. 4 Statutu Zarząd
SimFabric S.A. zwołuje, w trybie art. 402 Ksh, Nadzwy-
czajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie w dniu 20 wrze-
śnia 2019 r., o godzinie 1200, w PlayWay Campus, ul. Fedoro-
wicza 17A, 05-080 Hornówek.

Porządek obrad:

  1) otwarcie NWZ,
  2) wybór Przewodniczącego NWZ,
  3) odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej,
  4) stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ oraz jego
   zdolności do podejmowania uchwał,
  5) przyjęcie porządku obrad,
  6) podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady
   Nadzorczej,
  7) zamknięcie Zgromadzenia.


      III.

  OGŁOSZENIA WYMAGANE

    PRZEZ PRAWO

   UPADŁOŚCIOWE


          1.

       Postanowienie

     o ogłoszeniu upadłości
Poz. 42898. SIMFABRIC SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie.
KRS 0000769437. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY
W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31 stycz-
nia 2019 r.
[BMSiG-43070/2019]

Na podstawie art. 399 § 1 Ksh i § 12 ust. 4 Statutu Zarząd
SimFabric S.A. zwołuje, w trybie art. 402 Ksh, Nadzwy-
czajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie w dniu 20 wrze-
śnia 2019 r., o godzinie 1200, w PlayWay Campus, ul. Fedoro-
wicza 17A, 05-080 Hornówek.

Porządek obrad:

  1) otwarcie NWZ,
  2) wybór Przewodniczącego NWZ,
  3) odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej,
  4) stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ oraz jego
   zdolności do podejmowania uchwał,
  5) przyjęcie porządku obrad,
  6) podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady
   Nadzorczej,
  7) zamknięcie Zgromadzenia.


      III.

  OGŁOSZENIA WYMAGANE

    PRZEZ PRAWO

   UPADŁOŚCIOWE


          1.

       Postanowienie

     o ogłoszeniu upadłości
2019-03-19 55/2019 13 14447
Poz. 14447. SIMFABRIC SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie.
KRS 0000769437. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY
W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31 stycz-
nia 2019 r.
[BMSiG-13926/2019]

Ogłoszenie Zarządu SimFabric Spółka Akcyjna o zwołaniu
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 399 § 1 Ksh i § 12 ust. 2 Statutu Zarząd Sim-
Fabric S.A. zwołuje, w trybie art. 402 Ksh, Zwyczajne Walne
Zgromadzenie, które odbędzie w dniu 18 kwietnia 2019 r.,
o godzinie 1200, w PlayWay Campus, ul. Fedorowicza 17A,
05-080 Hornówek.

Porządek obrad:

  1) otwarcie obrad,
  2) wybór Przewodniczącego ZWZ,
  3) odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej,  4) stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ oraz jego
   zdolności do podejmowania uchwał,
  5) przyjęcie porządku obrad,
  6) przedstawienie sprawozdań za rok obrotowy 2018:
   finansowego, Zarządu z działalności Spółki,
  7) podjęcie uchwał w sprawach:
   a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań za rok
     obrotowy 2018: finansowego, Zarządu z działalności
     Spółki,
   b. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2018,
   c. udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykona-
     nia obowiązków za rok obrotowy 2018,
   d. zmiany Statutu,
   e. upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu
     jednolitego Statutu,
    f. wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do
     obrotu w ASO NewConnect akcji oraz dematerializa-
     cję akcji,
  8) wolne wnioski,
  9) zamknięcie Zgromadzenia.

Proponowane zmiany Statutu:

a. w § 5 ust. 1 Statutu na końcu dodaje się:
  23) PKD 62.02.Z Działalność związana z doradztwem
    w zakresie informatyki,
  24) PKD 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urzą-
    dzeniami informatycznymi,
  25) PKD 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie
    technologii informatycznych i komputerowych,
  26) PKD 82.30.Z Działalność związana z organizacją tar-
    gów, wystaw i kongresów,
  27) PKD 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji,
    gdzie indziej niesklasyfikowane,
  28) PKD 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe
    w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i tech-
    nicznych,
  29) PKD 71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane
    z nią doradztwo techniczne.

b. w § 21 Statutu skreśla się ust. 1.
Poz. 14447. SIMFABRIC SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie.
KRS 0000769437. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY
W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31 stycz-
nia 2019 r.
[BMSiG-13926/2019]

Ogłoszenie Zarządu SimFabric Spółka Akcyjna o zwołaniu
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 399 § 1 Ksh i § 12 ust. 2 Statutu Zarząd Sim-
Fabric S.A. zwołuje, w trybie art. 402 Ksh, Zwyczajne Walne
Zgromadzenie, które odbędzie w dniu 18 kwietnia 2019 r.,
o godzinie 1200, w PlayWay Campus, ul. Fedorowicza 17A,
05-080 Hornówek.

Porządek obrad:

  1) otwarcie obrad,
  2) wybór Przewodniczącego ZWZ,
  3) odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej,  4) stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ oraz jego
   zdolności do podejmowania uchwał,
  5) przyjęcie porządku obrad,
  6) przedstawienie sprawozdań za rok obrotowy 2018:
   finansowego, Zarządu z działalności Spółki,
  7) podjęcie uchwał w sprawach:
   a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań za rok
     obrotowy 2018: finansowego, Zarządu z działalności
     Spółki,
   b. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2018,
   c. udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykona-
     nia obowiązków za rok obrotowy 2018,
   d. zmiany Statutu,
   e. upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu
     jednolitego Statutu,
    f. wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do
     obrotu w ASO NewConnect akcji oraz dematerializa-
     cję akcji,
  8) wolne wnioski,
  9) zamknięcie Zgromadzenia.

Proponowane zmiany Statutu:

a. w § 5 ust. 1 Statutu na końcu dodaje się:
  23) PKD 62.02.Z Działalność związana z doradztwem
    w zakresie informatyki,
  24) PKD 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urzą-
    dzeniami informatycznymi,
  25) PKD 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie
    technologii informatycznych i komputerowych,
  26) PKD 82.30.Z Działalność związana z organizacją tar-
    gów, wystaw i kongresów,
  27) PKD 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji,
    gdzie indziej niesklasyfikowane,
  28) PKD 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe
    w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i tech-
    nicznych,
  29) PKD 71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane
    z nią doradztwo techniczne.

b. w § 21 Statutu skreśla się ust. 1.

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki