Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki EMET-IMPEX SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-07-12
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmyEmet-Impex S.A. NIP 6310200179
Siedziba
Województwoślaskie
PowiatGLIWICE
GminaGLIWICE
MiejscowośćGLIWICE
Adres
Kod krajuPL
WojewództwoŚLĄSKIE
PowiatGLIWICE
GminaGLIWICE
UlicaBŁOGOSŁAWIONEGO CZESŁAWA
Nr domu13 C
MiejscowośćGLIWICE
Kod pocztowy44-100
PocztaGLIWICE
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD4674Z - sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS0000767662

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z ustawą o rachunkowości

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Środki trwałe i WNiP
1. Wartość początkową środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych ujmowano w księgach w wysokości cen nabycia.
2. Amortyzacja obliczona została zgodnie z zasadami właściwymi dla amortyzacji podatkowej, przy czym:
a) środki trwałe o wartości jednostkowej do 3500 zł odpisywane były jednorazowo w miesiącu wydania do użytkowania i ujmowane w ewidencji środków trwałych,
b) pozostałe środki trwałe umarzane były metodą liniową, za pomocą stawek przewidzianych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych,
c) wartości niematerialne i prawne - programy i licencje amortyzuje się przez okres 2 lat.
Inwestycje długoterminowe i krótkoterminowe
Inwestycje długoterminowe wyceniane są według cen nabycia pomniejszone o odpisy spowodowane trwałą utratą ich wartości lub powiększone o odpisy spowodowane ich wzrostem do wartości godziwej (rynkowej).
Długoterminowe aktywa finansowe
Wycena należności długoterminowych dokonywana jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 roku w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych. Długoterminowe aktywa finansowe w postaci udziałów w innych jednostkach wyceniono w wg ceny nabycia oraz pożyczek długoterminowych wyceniono w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności
Aktywa obrotowe
1. Wycena pozostałych aktywów i pasywów dokonywana była w sposób następujący:
a) zapasy :
- surowce - w cenach nabycia ustalonych jako ceny przeciętne - średnioważone,
- materiały - w cenach zakupu, stosując ceny przeciętne,
- towary - w cenach zakupu, stosując ceny przeciętne, wycena rozchodu towarów dokonywana jest przy zastosowaniu zasady "pierwsze przyszło - pierwsze wyszło" - FIFO.
- produkty - w kosztach wytworzenia ostatniego kwartału
Odpisy aktualizujące zapasów dokonywane są w związku z trwałą utratą ich wartości.
b) należności, roszczenia i zobowiązania
- w ciągu roku wykazywane według wartości nominalnej,
- należności kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny,
- zobowiązania w kwocie wymaganej zapłaty,
Należności i zobowiązania w walutach obcych wykazywane były w ciągu roku w wartości nominalnej przeliczonej na złote polskie według średniego kursu NBP dla danej waluty z dnia poprzedzającego dokonanie operacji.
Stan nierozliczonych na dzień bilansowy należności i zobowiązań wyrażony w walutach obcych przelicza się na walutę polską wg kursu wg kursu średniego dla danej waluty ustalonym przez NBP obowiązującym w dniu bilansowym.
Odpisy aktualizujące tworzy się na należności, co do których istnieje wątpliwość ich odzyskania przy uwzględnieniu stopnia prawdopodobieństwa ich zapłaty..
c) środki pieniężne
- krajowe środki pieniężne ustalono w wartości nominalnej,
- operacje gospodarcze w ciągu roku, dotyczące środków pieniężnych wyrażonych w walutach obcych w rachunku bieżącym ujmuje się w księgach, przeliczone wg kursu faktycznie zastosowanego przez bank, w którym został otworzony rachunek.
Kredyty i pożyczki
Kredyty bankowe i pożyczki wykazuje się w księgach rachunkowych w skorygowanej cenie nabycia.
Różnice kursowe
Różnice kursowe powstałe w związku z wyceną na koniec roku obrotowego pozostałych aktywów i pasywów rozlicza się następująco:
? dodatnie - do przychodów z operacji finansowych,
? ujemne - do kosztów operacji finansowych.
Kapitały własne w wartości nominalnej,
Rezerwy na zobowiązania w wiarygodnie oszacowanej wysokości,
Fundusze specjalne w wartości nominalnej,
Rozliczenia międzyokresowe w wartości nominalnej,

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Wynik finansowy jednostki został wyceniony w wiarygodnie ustalonej wartości, przy zachowaniu zasady memoriału współmierności, ostrożności i realizacji.
Na wykazywany w księgach rachunkowych wynik finansowy jednostki składają się:
? wynik działalności operacyjnej
? wynik na operacjach finansowych,
? wynik na operacjach nadzwyczajnych,
? obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych i płatności z nim zrównanych na podstawie odrębnych przepisów oraz z tytułu odroczonego podatku dochodowego.
Wynik działalności operacyjnej stanowi różnicę między sumą należnych przychodów ze sprzedaży produktów, usług oraz zysków ze sprzedaży składników majątku trwałego wyrażonych w rzeczywistych cenach sprzedaży, z uwzględnieniem dotacji, opustów, rabatów i innych zwiększeń lub zmniejszeń, bez podatku od towarów i usług, oraz zrealizowanych pozostałych przychodów operacyjnych a wartością sprzedanych produktów, usług i strat ze sprzedaży składników majątku trwałego wycenionych w kosztach wytworzenia lub cenach nabycia (zakupu), powiększoną o całość poniesionych od początku roku obrotowego kosztów ogólnego zarządu, sprzedaży produktów, towarów i innych składników majątku oraz pozostałych kosztów operacyjnych.
Wynik na operacjach finansowych stanowi różnicę między należnymi przychodami z operacji finansowych, a w szczególności z posiadania udziałów w innych jednostkach, papierów wartościowych, odsetek od pożyczek i należności, w tym także odsetek za zwłokę w zapłacie, z rozwiązania rezerwy, otrzymania dyskonta, zysków ze sprzedaży papierów wartościowych i dodatnich różnic kursowych, oprocentowania lokat i rachunków bankowych a kosztami operacji finansowych, na które składają się w szczególności odsetki, w tym także za zwłokę w zapłacie, prowizje od pożyczek i zobowiązań, płacone dyskonto, straty na sprzedaży papierów wartościowych i ujemnych różnic kursowych.
Wynik na operacjach nadzwyczajnych stanowi różnicę między zrealizowanymi zyskami nadzwyczajnymi a poniesionymi stratami nadzwyczajnymi. Zyski i straty nadzwyczajne obejmują skutki finansowe zdarzeń powstających niepowtarzalnie, poza zwykłą działalnością Spółki i dlatego nie kwalifikują się do pozostałych kosztów operacyjnych np. skutki zdarzeń losowych.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności w niezmniejszonym istotnie zakresie przez okres nie krótszy niż jeden rok od dnia bilansowego, bez postawienia jednostki w stan likwidacji. Nie istnieją, znane jednostce, okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.
1. sprawozdanie (w tym rachunek przepływów pieniężnych) - sporządzone zostało w zł i gr, pełną szczegółowością rzeczową określoną w zał. nr 1 do Uor i zawiera dane porównawcze wg art. 46, 47 i 48 Uor;
2. rachunek zysków i strat sporządzono w postaci porównawczej, zgodnie z zapisami w ZPR.
3. punktem wyjściowym do sporządzenia sprawozdania finansowego były prawidłowo prowadzone księgi rachunkowe, po uzyskaniu zgodności analityki z syntetyką oraz zgodności dzienników częściowych z obrotami i saldami kont księgi głównej;
4. zamknięte na dzień bilansowy księgi rachunkowe zawierają salda, które po uwzględnieniu sald kont korygujących bądź aktualizujących zostały wykazane odpowiednio w sprawozdaniu finansowym;
5. dowody księgowe i księgi rachunkowe oraz dokumenty inwentaryzacyjne zostały uprzednio sprawdzone, odpowiednio zaksięgowane i chronologicznie uporządkowane;
6. w sprawozdaniu finansowym wyodrębniono salda dotyczące jednostek powiązanych

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe5 665 176,524 251 865,24
IWartości niematerialne i prawne466 520,653 800,00
1Koszty zakończonych prac rozwojowych
2Wartość firmy
3Inne wartości niematerialne i prawne466 520,653 800,00
4Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
IIRzeczowe aktywa trwałe3 394 827,252 520 124,69
1Środki trwałe3 363 893,501 102 243,35
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)294 777,52273 887,85
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej2 472 940,86439 363,79
c) urządzenia techniczne i maszyny150 187,5974 323,77
d) środki transportu427 410,20309 074,85
e) inne środki trwałe18 577,335 593,09
2Środki trwałe w budowie30 933,751 417 881,34
3Zaliczki na środki trwałe w budowie
IIINależności długoterminowe81 224,2366 470,44
1Od jednostek powiązanych
2Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Od pozostałych jednostek81 224,2366 470,44
IVInwestycje długoterminowe1 641 290,951 591 290,95
1Nieruchomości
2Wartości niematerialne i prawne
3Długoterminowe aktywa finansowe1 641 290,951 591 290,95
a) w jednostkach powiązanych1 641 290,951 591 290,95
– udziały lub akcje1 641 290,951 591 290,95
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
4Inne inwestycje długoterminowe
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe81 313,4470 179,16
1Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego81 313,4470 179,16
2Inne rozliczenia międzyokresowe
BAktywa obrotowe19 232 818,5722 661 093,76
IZapasy3 746 574,692 810 050,43
1Materiały60 310,4960 310,49
2Półprodukty i produkty w toku
– w tym obiekty w zabudowie
3Produkty gotowe
4Towary3 553 896,682 680 776,52
5Zaliczki na dostawy i usługi132 367,5268 963,42
IINależności krótkoterminowe12 265 711,8114 544 820,12
1Należności od jednostek powiązanych1 833 871,141 261 012,11
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:1 833 871,141 257 845,78
– do 12 miesięcy1 833 871,141 257 845,78
– powyżej 12 miesięcy
b) inne3 166,33
2Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Należności od pozostałych jednostek10 431 840,6713 283 808,01
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:10 281 915,5812 339 493,50
– do 12 miesięcy10 281 915,5812 339 493,50
– powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych54 689,71642 889,96
c) inne95 235,38301 424,55
d) dochodzone na drodze sądowej
IIIInwestycje krótkoterminowe3 170 145,595 266 359,65
1Krótkoterminowe aktywa finansowe3 170 145,595 266 359,65
a) w jednostkach powiązanych2 524 496,00
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki2 524 496,00
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne645 649,595 266 359,65
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach645 649,59615 533,07
– inne środki pieniężne4 650 826,58
– inne aktywa pieniężne
2Inne inwestycje krótkoterminowe
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe50 386,4839 863,56
– w tym: aktywa z tytułu niezakończonych umów budowlanych
CNależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
DUdziały (akcje) własne
Aktywa razem24 897 995,0926 912 959,00
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny15 327 620,0016 935 065,52
IKapitał (fundusz) podstawowy4 009 000,004 000 000,00
Ia. Kapitał podstawowy połączonych spółek
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:10 754 094,5212 431 758,19
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
IIIKapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IVPozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:269 030,00271 030,00
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
– na udziały (akcje) własne
VZysk (strata) z lat ubiegłych-280,79-2 374,46
VIZysk (strata) netto295 776,27234 651,79
VIIOdpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania9 570 375,099 977 893,48
IRezerwy na zobowiązania52 283,57
1Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego52 283,57
2Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
– długoterminowa
– krótkoterminowa
3Pozostałe rezerwy
– długoterminowe
– krótkoterminowe
IIZobowiązania długoterminowe1 315 500,911 008 368,27
1Wobec jednostek powiązanych
2Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Wobec pozostałych jednostek1 315 500,911 008 368,27
a) kredyty i pożyczki1 002 877,44741 264,04
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe295 411,97243 008,13
d) zobowiązania wekslowe
e) inne17 211,5024 096,10
IIIZobowiązania krótkoterminowe8 117 433,848 774 920,63
1Zobowiązania wobec jednostek powiązanych402 232,62108 361,63
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:402 232,62108 361,63
– do 12 miesięcy402 232,62108 361,63
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek7 715 201,228 666 559,00
a) kredyty i pożyczki996 065,52100 507,08
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe98 237,51
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:6 053 859,738 080 762,93
– do 12 miesięcy6 053 859,738 080 762,93
– powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi34 947,97
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych162 792,37149 270,70
h) z tytułu wynagrodzeń12 604,62
i) inne369 298,12323 413,67
4Fundusze specjalne
IVRozliczenia międzyokresowe85 156,77194 604,58
1Ujemna wartość firmy
2. Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych
2Inne rozliczenia międzyokresowe85 156,77194 604,58
– długoterminowe85 156,77
– krótkoterminowe194 604,58
Pasywa razem24 897 995,0926 912 959,00
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:35 607 711,5746 695 450,84
– od jednostek powiązanych2 504 287,681 334 519,68
IPrzychody netto ze sprzedaży produktów689 881,76677 338,67
IIZmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)9 773,75504,49
– w tym obiekty w zabudowie
IIIKoszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
IVPrzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów34 908 056,0646 017 607,68
BKoszty działalności operacyjnej35 540 998,7546 505 996,84
IAmortyzacja348 707,79204 477,55
IIZużycie materiałów i energii303 101,01284 490,47
IIIUsługi obce1 803 568,162 050 733,68
IVPodatki i opłaty, w tym:134 783,51145 497,08
– podatek akcyzowy
VWynagrodzenia1 900 155,731 770 777,98
VIUbezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:318 468,96301 765,40
– emerytalne
VIIPozostałe koszty rodzajowe261 950,81366 404,20
VIIIWartość sprzedanych towarów i materiałów30 470 262,7841 381 850,48
CZysk (strata) ze sprzedaży (A–B)66 712,82189 454,00
DPozostałe przychody operacyjne255 394,42314 083,94
IZysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych9 350,00
IIDotacje
IIIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IVInne przychody operacyjne246 044,42314 083,94
EPozostałe koszty operacyjne483 124,17407 033,23
IStrata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
IIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych195 915,47
IIIInne koszty operacyjne287 208,70407 033,23
FZysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-161 016,9396 504,71
GPrzychody finansowe507 692,86395 904,40
IDywidendy i udziały w zyskach, w tym:271 151,00353 355,28
AOd jednostek powiązanych, w tym:271 151,00353 355,28
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
BOd jednostek pozostałych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
IIOdsetki, w tym:125 786,9242 549,12
– od jednostek powiązanych
IIIZysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IVAktualizacja wartości aktywów finansowych
VInne110 754,94
HKoszty finansowe77 774,51259 950,47
IOdsetki, w tym:58 550,4620 047,55
– dla jednostek powiązanych
IIStrata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IIIAktualizacja wartości aktywów finansowych
IVInne19 224,05239 902,92
IZysk (strata) brutto (F+G–H)268 901,42232 458,64
JPodatek dochodowy-26 874,85-2 193,15
KPozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
LZysk (strata) netto (I–J–K)295 776,27234 651,79
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)16 935 065,5216 702 788,16
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów280,792 374,46
IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach16 935 065,5216 705 162,62
1Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu4 000 000,004 000 000,00
1Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego9 000,00
a) zwiększenie (z tytułu)9 000,00
– wydania udziałów (emisji akcji)9 000,00
– podwyższenie wartości nominalnej udziałów (akcji)
– …
b) zmniejszenie (z tytułu)
– umorzenia udziałów (akcji)
– zmniejszenie wartości nominalnej akcji
– …
2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu4 009 000,004 000 000,00
2Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu12 431 758,1611 995 271,93
1Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego-1 677 663,67436 486,23
a) zwiększenie (z tytułu)274 336,33436 486,23
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej
– podziału zysku (ustawowo)
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)234 651,79436 486,23
– zbycie lub likwidacja uprzednio zaktualizowanych środków trwałych – różnica z aktualizacji wyceny dotycząca rozchodowanych środków trwałych
– …39 684,54
b) zmniejszenie (z tytułu)1 952 000,00
– pokrycia straty
– umorzenia własnych udziałów
– podwyższenia kapitału zakładowego9 000,00
– …1 943 000,00
2Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu10 754 094,4912 431 758,16
3Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
1Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
– aktualizacji wyceny środków trwałych
– aktualizacji wartości godziwej
– zmniejszenia rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego , ustalonej od różnic przejściowych odnoszonych na ten kapitał
– aktualizacji innych aktywów
– różnic kursowych z przeliczenia oddziałów zagranicznych
– …
b) zmniejszenie (z tytułu)
– zbycia środków trwałych
– aktualizacji wartości godziwej
– zwiększenia rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego , ustalonej od różnic przejściowych odnoszonych na ten kapitał
– aktualizacji innych aktywów
– różnic kursowych z przeliczenia oddziałów zagranicznych
– …
2Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu
4Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu271 030,00271 030,00
1Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych-2 000,00
a) zwiększenie (z tytułu)
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
– na udziały (akcje) własne
– …
b) zmniejszenie (z tytułu)2 000,00
– pokrycia straty bilansowej
– umorzenia udziałów własnych
– podwyższenia kapitału zakładowego lub rezerwowego
– wypłaty dywidendy
– zwrotu dopłat wspólnikom
– …2 000,00
2Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu269 030,00271 030,00
5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu232 277,36436 486,23
1Zysk z lat ubiegłych na początek okresu234 651,79436 486,23
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
2Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach234 651,79436 486,23
a) zwiększenie (z tytułu)
– podziału zysku z lat ubiegłych
– …
b) zmniejszenie (z tytułu)436 486,23
– wypłaty dywidendy
– przeznaczenia na podwyższenie kapitału zakładowego, zapasowego lub rezerwowego436 486,23
– pokrycia straty za poprzednie lata obrotowe
– przeznaczenia na umorzenie udziałów
– …
3Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu234 651,79
4Strata z lat ubiegłych na początek okresu2 374,46
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów280,792 374,46
5Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach2 655,252 374,46
a) zwiększenie (z tytułu)232 277,33
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia232 277,33
– straty na sprzedaży lub umorzeniu drogą obniżenia kapitału zakładowego udziałów (akcji) własnych nieznajdującej pokrycia w kapitale zapasowym
– …
b) zmniejszenie (z tytułu)
– pokrycia strat z lat ubiegłych z zysku
– pokrycia straty z lat ubiegłych z kapitałów: zapasowego i rezerwowego
– pokrycia straty z lat ubiegłych z obniżenia kapitału podstawowego
– pokrycia straty z lat ubiegłych z dopłat wspólników
– …
6Strata z lat ubiegłych na koniec okresu234 932,582 374,46
7Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu-280,79-2 374,46
6Wynik netto295 776,30234 651,82
Azysk netto295 776,27234 651,79
Bstrata netto
Codpisy z zysku-0,03-0,03
IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)15 327 620,0016 935 065,52
IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)15 327 620,00
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
IZysk (strata) netto295 776,27234 651,79
IIKorekty razem331 039,89233 108,28
1Amortyzacja348 707,79204 477,55
2Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
3Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)271 151,00353 355,28
4Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej
5Zmiana stanu rezerw52 283,57-22 715,30
6Zmiana stanu zapasów-936 524,26-110 522,49
7Zmiana stanu należności2 264 354,52399 651,22
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów-1 537 827,72-686 569,44
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-131 105,0195 431,46
10Inne korekty
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)626 816,16467 760,07
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
IWpływy9 300,00
1Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych9 300,00
2Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Z aktywów finansowych, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
– zbycie aktywów finansowych
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
– odsetki
– inne wpływy z aktywów finansowych
b) w pozostałych jednostkach
– zbycie aktywów finansowych
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
– odsetki
– inne wpływy z aktywów finansowych
4Inne wpływy inwestycyjne
IIWydatki3 403 198,561 273 999,92
1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych878 702,561 273 999,92
2Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Na aktywa finansowe, w tym:2 524 496,00
a) w jednostkach powiązanych2 524 496,00
– nabycie aktywów finansowych
– udzielone pożyczki długoterminowe2 524 496,00
b) w pozostałych jednostkach
– nabycie aktywów finansowych
– udzielone pożyczki długoterminowe
4Inne wydatki inwestycyjne
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)-3 393 898,56-1 273 999,92
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
IWpływy271 151,001 192 119,32
1Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału271 151,00353 355,28
2Kredyty i pożyczki838 764,04
3Emisja dłużnych papierów wartościowych
4Inne wpływy finansowe
IIWydatki2 124 778,66470 981,84
1Nabycie udziałów (akcji) własnych1 993 000,00151 500,00
2Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli243 000,00
3Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4Spłaty kredytów i pożyczek97 500,007 575,20
5Wykup dłużnych papierów wartościowych
6Z tytułu innych zobowiązań finansowych3 422,003 442,30
7Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego30 856,6665 464,34
8Odsetki
9Inne wydatki finansowe
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)-1 853 627,66721 137,48
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)-4 620 710,06-85 102,37
EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:-4 620 710,06-226 102,37
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
FŚrodki pieniężne na początek okresu5 266 359,655 492 462,02
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:645 649,595 407 359,65
– o ograniczonej możliwości dysponowania
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
Rok bieżący
z zysków kapitałowych
Rok bieżący
z innych źródeł
Podstawa prawnaRok poprzedni
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok268 901,42232 458,64
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:271 151,00271 151,00353 355,28
przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych271 151,00271 151,00art 22 ust 4353 355,28
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:331 533,24331 533,24
naliczone, nieotrzymane odsetki od należności, w tym również od udzielonych pożyczek (kredytów);100 926,11100 926,11art 12 ust 4 pkt 2
róznice kursowe niezrealizowane174 250,60174 250,60art 15a ust 2
przychody bilansowe nie uznane podatkowo ( PRZECENY MAGAZYNÓW )56 356,5356 356,53art 12 ust 3a
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:136 986,95136 986,95128 922,25
wpłat na PFRON14 174,0014 174,00art 16 ust 1 pkt 362 917,00
składek na rzecz organizacji, do których przynależność podatnika nie jest obowiązkowa8 900,008 900,00art 16 ust 1 pkt 37
umorzonych wierzytelności, z wyjątkiem wierzytelności lub jej części, które uprzednio zostały zarachowane jako przychody należne - do wysokości zarachowanej jako przychód należny91 985,6191 985,61art 16 ust 1 pkt 44121 866,26
amortyzacja NKUP-wieczyste użytkowanie3 199,993 199,99art 16
pozostałe 18 727,3518 727,354 138,99
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:156 672,64156 672,64443 270,67
różnice kursowe niezrealizowaneart 15a ust 3201 485,30
amortyzacja bilansowa niezgodna z przepisami podatkowymi130 868,33130 868,33art 15 ust 680 177,87
koszty niewypłaconych, niedokonanych lub niepostawionych do dyspozycji wypłat, świadczeń oraz innych należności z tytułów określonych w art. 12art 16 ust 1 pkt 5717 527,44
koszty nieopłaconych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek, z zastrzeżeniem pkt 40 oraz art. 15 ust. 4hart 16 ust 1 pkt 57a3 080,06
wartość utworzonych rezerw na koszty25 804,3125 804,31art 15 ust 4e141 000,00
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:88 468,0488 468,0493 474,89
amortyzacja podatkowa odmiennie rozliczana od bilansowej ( RATA KAPITAŁOWA )67 860,5467 860,54art 15 ust 665 464,34
wypłacone wynagrodzenia z okresu poprzedniego17 527,4417 527,44art 15 ust 4g1 675,56
wypłacone diety z okresu poprzedniegoart 15 ust 4g26 334,99
opłacone składki społeczne z okresu poprzedniego3 080,063 080,06art 15 ust 4h
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym357 821,00
K. Podatek dochodowy67 986,00
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku

Dodatkowe informacje i objaśnienia

-