Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki SAGITUM SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-06-24
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmySagitum Spółka Akcyjna
Siedziba
Województwopodkarpackie
PowiatRzeszów
GminaRzeszów
MiejscowośćRzeszów
Adres
Kod krajuPL
Województwopodkarpackie
PowiatRzeszów
GminaRzeszów
UlicaJana Twardowskiego
Nr domu9
MiejscowośćRzeszów
Kod pocztowy35-302
PocztaRzeszów
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD6201Z - działalność związana z oprogramowaniem
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS0000755390

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Zapisy księgowe prowadzone są według kosztów historycznych.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Wartości niematerialne i prawne wykazano w bilansie według cen ich nabycia lub kosztów poniesionych na ich wytworzenie, pomniejszonych o umorzenia.

Wartość początkową środków trwałych ujęto w księgach w wysokości cen ich nabycia lub kosztów poniesionych na ich wytworzenie, rozbudowę lub modernizację.
Środki trwałe umarzane są według metody liniowej w okresie przewidywanego użytkowania, począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przyjęto je do użytkowania. Amortyzacja rozliczana jest liniowo przy zastosowaniu stawek ujętych w ustawie podatku od osób prawnych , z wykorzystaniem wskaźników dla środków trwałych podlegających szybkiemu postępowi technicznemu. Środki Trwałe i wartości niematerialne i prawne o jednostkowej cenie nabycia do 10 000,00 złotych zalicza się w miesiącu nabycia do kosztów działalności operacyjnej.
Zaliczki na Środki trwałe w budowie na koniec okresu sprawozdawczego 248 800,00 (koszty zebrane związane z Dofinansowaniem.
Zapasy materiałów i wyrobów gotowych
Uwzględniając rodzaj i wartość posiadanych przez Spółkę grup rzeczowych składników aktywów obrotowych ustala się stosowanie metody kont ksiąg pomocniczych dla tych grup składników:
- materiały: nie wystąpiły,
- towary: ewidencja ilościowo- wartościowa według cen zakupu, gdzie rozchody
wycenia się według metody FIFO,
Należności i roszczenia oraz zobowiązania w złotych polskich wykazano według wartości nominalnej, to jest w kwotach brutto (razem z podatkiem VAT).
Należności i roszczenia oraz zobowiązania w walutach obcych zostały wycenione i przedstawione w księgach według średniego kursu NBP z dnia poprzedzającego wystawienie dokumentu w walucie obcej w okresie sprawozdawczym.

Na dzień 31.12.2018r. należności i zobowiązania w walucie obcej nie występują.

Krajowe środki pieniężne wykazano w wartości nominalnej. Środki pieniężne zagraniczne na dzień 31.12.2018r. nie wystąpiły.

Różnice kursowe w 2018 r. wystąpiły i zostały odniesione na pozostałe koszty i przychody z operacji finansowych.

Jednostka przeprowadziła na dzień 31.12.2018r.inwentaryzację:
• towarów metodą spisu z natury,
• materiały: nie wystąpiły,
• robót w toku: nie wystąpiły,
• gotówki w kasie metodą spisu z natury,
• środków na rachunkach bankowych na podstawie potwierdzeń sald,
• należności i zobowiązania na podstawie potwierdzeń sald.

Zmiany stosowanych metod wyceny

Metody wyceny poszczególnych składników majątkowych nie uległy zmianie i w 2018r były takie same jak w 2017r.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Przychody ze sprzedaży obejmują należne lub uzyskane kwoty ze sprzedaży wyrobów, towarów i usług (pomniejszone o zwroty, rabaty, i opusty). Przychody uznano za osiągnięte, gdy wszystkie warunki umowy sprzedaży zostały spełnione i nie istnieją zasadnicze wątpliwości co do odbioru wyrobów, towarów , usług. Przychody ze sprzedaży wykazywane są w wartościach netto, tj. pomniejszone o należny podatek od towarów i usług (VAT).

Spółka prowadzi ewidencję kosztów w układzie rodzajowym i równocześnie w układzie funkcjonalnym.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Księgi rachunkowe prowadzone były w 2018r. przez:
BIURO RACHUNKOWE PROFIT Agnieszka Hydzik w Zagórzu przy użyciu systemu komputerowego na licencji SAGITUM SPÓŁKA AKCYJNA– program COMARCH ERP OPTIMA.
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na podst. art.45. ustawy o rachunkowości za okres od 01.01.2018-31.12.2018r.i zawiera :
• Bilans,
• Rachunek zysków i strat,
• Zestawienie zmian w kapitale własnym,
• Rachunek przepływów pieniężnych,
• Informacje dodatkową (wprowadzenie do sprawozdania finansowego i dodatkowe informacje i objaśnienia).

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe1 623 004,12232 940,18
IWartości niematerialne i prawne430 984,17
1Koszty zakończonych prac rozwojowych
2Wartość firmy
3Inne wartości niematerialne i prawne430 984,17
4Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
IIRzeczowe aktywa trwałe908 328,9554 249,18
1Środki trwałe659 528,9554 249,18
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
c) urządzenia techniczne i maszyny130 537,1346 669,71
d) środki transportu522 928,24
e) inne środki trwałe6 063,587 579,47
2Środki trwałe w budowie
3Zaliczki na środki trwałe w budowie248 800,00
IIINależności długoterminowe28 691,0028 691,00
1Od jednostek powiązanych
2Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale28 691,0028 691,00
3Od pozostałych jednostek
IVInwestycje długoterminowe255 000,00150 000,00
1Nieruchomości
2Wartości niematerialne i prawne
3Długoterminowe aktywa finansowe255 000,00150 000,00
a) w jednostkach powiązanych255 000,00150 000,00
– udziały lub akcje255 000,00150 000,00
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
4Inne inwestycje długoterminowe
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe
1Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2Inne rozliczenia międzyokresowe
BAktywa obrotowe2 959 024,361 311 374,05
IZapasy230 147,45166 394,63
1Materiały
2Półprodukty i produkty w toku
3Produkty gotowe
4Towary213 147,4546 394,63
5Zaliczki na dostawy i usługi17 000,00120 000,00
IINależności krótkoterminowe2 253 875,83986 954,67
1Należności od jednostek powiązanych729 393,09159 976,69
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:729 393,09159 976,69
– do 12 miesięcy729 393,09159 976,69
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Należności od pozostałych jednostek1 524 482,74826 977,98
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:1 488 810,76818 639,98
– do 12 miesięcy1 488 810,76818 639,98
– powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych35 671,987 740,50
c) inne597,50
d) dochodzone na drodze sądowej
IIIInwestycje krótkoterminowe475 001,08143 818,33
1Krótkoterminowe aktywa finansowe475 001,08143 818,33
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne475 001,08143 818,33
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach475 001,08143 818,33
– inne środki pieniężne
– inne aktywa pieniężne
2Inne inwestycje krótkoterminowe
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe14 206,42
CNależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
DUdziały (akcje) własne
Aktywa razem4 582 028,481 544 314,23
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny318 960,23237 423,36
IKapitał (fundusz) podstawowy200 000,00200 000,00
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:37 423,36
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
IIIKapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IVPozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
– na udziały (akcje) własne
VZysk (strata) z lat ubiegłych
VIZysk (strata) netto81 536,8737 423,36
VIIOdpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania4 263 068,251 306 890,87
IRezerwy na zobowiązania
1Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
– długoterminowa
– krótkoterminowa
3Pozostałe rezerwy
– długoterminowe
– krótkoterminowe
IIZobowiązania długoterminowe1 042 612,75
1Wobec jednostek powiązanych400 000,00
2Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Wobec pozostałych jednostek642 612,75
a) kredyty i pożyczki324 390,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe318 222,75
d) zobowiązania wekslowe
e) inne
IIIZobowiązania krótkoterminowe2 886 220,241 306 890,87
1Zobowiązania wobec jednostek powiązanych829 297,55569 986,05
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:829 297,55269 986,05
– do 12 miesięcy776 387,12269 986,05
– powyżej 12 miesięcy52 910,43
b) inne300 000,00
2Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek2 056 922,69736 904,82
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe152 128,25
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:1 705 015,87665 899,11
– do 12 miesięcy1 705 015,87665 899,11
– powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi34 831,23
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych162 315,6371 005,71
h) z tytułu wynagrodzeń2 500,00
i) inne131,71
4Fundusze specjalne
IVRozliczenia międzyokresowe334 235,26
1Ujemna wartość firmy
2Inne rozliczenia międzyokresowe334 235,26
– długoterminowe
– krótkoterminowe334 235,26
Pasywa razem4 582 028,481 544 314,23
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:10 567 609,731 336 768,19
– od jednostek powiązanych1 180 319,24
IPrzychody netto ze sprzedaży produktów7 048 394,131 336 768,19
IIZmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)
IIIKoszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
IVPrzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów3 519 215,60
BKoszty działalności operacyjnej10 424 510,961 290 132,13
IAmortyzacja155 878,86110 792,54
IIZużycie materiałów i energii557 680,21119 285,32
IIIUsługi obce4 468 221,35214 442,54
IVPodatki i opłaty, w tym:45 702,686 127,04
– podatek akcyzowy
VWynagrodzenia1 725 782,12168 194,81
VIUbezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:380 278,4747 016,18
– emerytalne
VIIPozostałe koszty rodzajowe228 503,3519 148,33
VIIIWartość sprzedanych towarów i materiałów2 862 463,92605 125,37
CZysk (strata) ze sprzedaży (A–B)143 098,7746 636,06
DPozostałe przychody operacyjne75 831,720,58
IZysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
IIDotacje64 332,25
IIIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IVInne przychody operacyjne11 499,470,58
EPozostałe koszty operacyjne1 503,160,57
IStrata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
IIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IIIInne koszty operacyjne1 503,160,57
FZysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)217 427,3346 636,07
GPrzychody finansowe20 000,00
IDywidendy i udziały w zyskach, w tym:
AOd jednostek powiązanych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
BOd jednostek pozostałych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
IIOdsetki, w tym:
– od jednostek powiązanych
IIIZysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IVAktualizacja wartości aktywów finansowych
VInne20 000,00
HKoszty finansowe115 718,46346,71
IOdsetki, w tym:100 048,84
– dla jednostek powiązanych100 048,84
IIStrata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IIIAktualizacja wartości aktywów finansowych
IVInne15 669,62346,71
IZysk (strata) brutto (F+G–H)121 708,8746 289,36
JPodatek dochodowy40 172,008 866,00
KPozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
LZysk (strata) netto (I–J–K)81 536,8737 423,36
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach
1Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu200 000,00200 000,00
1Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– wydania udziałów (emisji akcji)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– umorzenia udziałów (akcji)
2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu200 000,00200 000,00
2Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu
1Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego37 423,36
a) zwiększenie (z tytułu)37 423,36
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej
– podziału zysku (ustawowo)37 423,36
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– pokrycia straty
2Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu37 423,36
3Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
1Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– zbycia środków trwałych
2Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu
4Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu
1Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
2Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu
5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu
1Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
2Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
a) zwiększenie (z tytułu)
– podziału zysku z lat ubiegłych
b) zmniejszenie (z tytułu)
...
3Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
4Strata z lat ubiegłych na początek okresu
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
5Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
a) zwiększenie (z tytułu)
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
b) zmniejszenie (z tytułu)
...
6Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
7Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
6Wynik netto81 536,8737 423,36
Azysk netto81 536,8737 423,36
Bstrata netto
Codpisy z zysku
IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)318 960,23237 423,36
IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)318 960,23237 423,36
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej778 622,78
IZysk (strata) netto81 536,87
IIKorekty razem697 085,91
1Amortyzacja155 878,87
2Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
3Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)100 048,84
4Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej
5Zmiana stanu rezerw
6Zmiana stanu zapasów-63 752,82
7Zmiana stanu należności-1 289 921,16
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów1 450 201,12
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych320 028,84
10Inne korekty24 602,22
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)778 622,78
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej-1 390 003,94
IWpływy
1Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
2Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Z aktywów finansowych, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
– zbycie aktywów finansowych
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
– odsetki
– inne wpływy z aktywów finansowych
4Inne wpływy inwestycyjne
IIWydatki1 390 003,94
1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
2Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne1 390 003,94
3Na aktywa finansowe, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
– nabycie aktywów finansowych
– udzielone pożyczki długoterminowe
4Inne wydatki inwestycyjne
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)-1 390 003,94
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej942 563,91
IWpływy1 042 612,75
1Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2Kredyty i pożyczki1 042 612,75
3Emisja dłużnych papierów wartościowych
4Inne wpływy finansowe
IIWydatki100 048,84
1Nabycie udziałów (akcji) własnych
2Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4Spłaty kredytów i pożyczek
5Wykup dłużnych papierów wartościowych
6Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
8Odsetki100 048,84
9Inne wydatki finansowe
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)942 563,91
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)331 182,75
EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
FŚrodki pieniężne na początek okresu143 818,33
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:475 001,08
– o ograniczonej możliwości dysponowania
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
Rok poprzedni
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok121 708,8746 289,36
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
pozostałe
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:33 034,74
pozostałe 33 034,74
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:
pozostałe
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
pozostałe
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:145 759,16373,00
pozostałe 82 848,73373,00
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:
pozostałe
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
pozostałe
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym234 469,2946 662,00
K. Podatek dochodowy40 172,008 866,00
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku

Zestawienie WNIP 2018

-

Informacje dodatkowe i objaśnienia

-

Zestawienie ŚT 2018

-

Zestawienie umów leasingowych

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki