Szczegóły spółki

Nazwa SAGITUM SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 8133733993
REGON 366158795
KRS 0000755390
Adres ul. Jana Twardowskiego 9, 35-302 Rzeszów
Telefon b.d.
Faks b.d.
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
 • 6201Z — działalność związana z oprogramowaniem
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.85 0.93
Zadłużenie / kapitał (D/E) 5.5 13.37
Płynność bieżąca (CR) 1.0 1.03
Płynność szybka (QR) 0.88 0.95
Złota/srebrna reguła bilansowa 5.5 13.37
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) 2.8% 0.77%
Rentowność kapitału własnego (ROE) 15.76% 25.56%
Rentowność aktywów (ROA) 2.42% 1.78%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2019-02-28 42/2019 13 10751
Poz. 10751. SAGITUM SPÓŁKA AKCYJNA w Rzeszowie.
KRS 0000755390. SĄD REJONOWY W RZESZOWIE,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2 listopada 2018 r.
[BMSiG-10153/2019]

W dniu 5 lutego 2019 r. Zarząd spółki SAGITUM Spółka
Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie oraz Zarząd spółki ERG TECH-
NOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie, uzgod-
niły plan połączenia Spółek o następującej treści:

WPROWADZENIE

Zarząd spółki pod firmą SAGITUM Spółka Akcyjna z siedzibą
w Rzeszowie oraz Zarząd spółki pod firmą ERG TECHNOLOGY
SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie, działając na pod-
stawie art. 498 oraz 499 ustawy z dnia z 15 września 2000 r.
(Dz. U. z 2000 r., Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) Kodeks spółek
handlowych (dalej jako: ksh), ustalają następujący plan połą-
czenia przez przeniesienie całego majątku spółki ERG TECH-
NOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA na spółkę pod firmą SAGITUM
Spółka Akcyjna.

TYP, FIRMA I SIEDZIBA KAŻDEJ Z ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK.

Spółka Przejmująca:
SAGITUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie (adres:
ul. Jana Twardowskiego 9, 35-302 Rzeszów), której akta reje-strowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
KRS: 0000755390, o kapitale zakładowym 200 000,00 zł, opła-
conym w całości, REGON: 366158795, NIP: 8133733993.

Spółka Przejmowana:
ERG TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krako-
wie (adres: ul. Stefana Korbońskiego, nr 14B, 30-443 Kraków),
której akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy dla
Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000359031, o kapitale
zakładowym: 336 000,00 zł, opłaconym w całości, REGON:
021290102, NIP: 8971763489.

SPOSÓB ŁĄCZENIA SIĘ SPÓŁEK

Połączenie spółek dokonywane jest na podstawie art. 492 § 1
pkt 1 ksh, poprzez przeniesienie całego majątku spółki ERG
TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA na spółkę pod firmą SAGI-
TUM Spółka Akcyjna.
Połączenie Spółek zostanie dokonane na podstawie uchwały
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Przejmującej
oraz uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
zgodnie z art. 506 § 1 Ksh.
Zgodnie z wolą wszystkich akcjonariuszy każdej z łączących się
Spółek, na podstawie art. 5031 § 1 Ksh następujące czynności
w ramach procedury połączenia Spółek zostaną pominięte:
  1) sporządzenie sprawozdania, o którym mowa w art. 501
   § 1 Ksh;
  2) udzielenie informacji, o których mowa w art. 501 § 2 Ksh;
  3) badanie planu połączenia przez biegłego i jego opinia.
W wyniku połączenia Spółka Przejmowana przestaje istnieć
i zostanie wykreślona z rejestru przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego.

STOSUNEK WYMIANY AKCJI SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ NA
UDZIAŁY SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ ORAZ ZASADY PRZYZNA-
NIA AKCJI W SPÓŁCE PRZJMUJĄCEJ

Wartość majątku Spółki Przejmującej na dzień 1 stycz-
nia 2019 r. wynosi: 392.712,56 zł (trzysta dziewięćdziesiąt dwa
tysiące siedemset dwanaście złotych 56/100).
Wartość majątku Spółki Przejmowanej na dzień 1 stycz-
nia 2019 r. wynosi: 925.283,15 zł (dziewięćset dwadzieścia
pięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt trzy złote 15/100).
Stosunek (parytet) wymiany akcji Spółki Przejmowanej na
akcje w Spółce Przejmującej Zarządy łączących się spółek
ustaliły zgodnie z wolą i interesem wszystkich akcjonariuszy
łączących się spółek w następujący sposób.
Do ustalenia parytetu wymiany przyjęto stosunek wartości
nominalnej akcji Spółki przejmowanej do wartości nominal-
nej akcji Spółki Przejmującej. W konsekwencji akcjonariuszom
Spółki Przejmowanej w zamian za 1 akcję w Spółce Przejmo-
wanej przyznane będzie 10 akcji w Spółce Przejmującej. Cena
emisyjna akcji w Spółce przejmowanej wynosi 27,5381 zł.
Łącznie Akcjonariusze Spółki Przejmowanej otrzymają 33.600
akcji w Spółce Przejmującej.

Zasady przyznania akcji w Spółce Przejmującej
W wyniku połączenia akcjonariuszom Spółki Przejmowanej
wydane zostaną akcje nowej emisji w podwyższonym kapitale
zakładowym Spółki Przejmującej.W związku z powyższym, zgodnie ze stosunkiem wymiany
określonym powyżej, akcjonariusze Spółki Przejmowanej
otrzymają 33.600 nowo wyemitowanych akcji na okaziciela
serii B w Spółce Przejmującej o wartości nominalnej 10 zł
każda i łącznej wartości 336.000 zł.
Akcjonariusze Spółki Przejmowanej nabywają roszczenie
o wydanie dokumentów akcji w terminie jednego miesiąca
od dnia połączenia spółek. Zarząd Spółki Przejmującej zobo-
wiązany jest wydać dokumenty akcji w terminie tygodnia od
dnia zgłoszenia roszczenia przez akcjonariusza.

DZIEŃ, OD KTÓREGO AKCJE PRZYZNANE AKCJONARIU-
SZOM SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ UPRAWNIAJĄ DO UCZEST-
NICTWA W ZYSKU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

Udziały przyznawane wspólnikowi Spółki Przejmowanej
uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej od
dnia 01.01.2019 r.

SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA AKCJONARIUSZY ŁĄCZĄ-
CEJ SIĘ SPÓŁKI, DLA CZŁONKÓW ORGANÓW ŁĄCZĄCYCH
A TAKŻE INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZE-
NIU, JEŻELI TAKIE ZOSTAŁY PRZYZNANE

Spółka Przejmująca nie przewiduje przyznania praw ani szcze-
gólnych uprawnień akcjonariuszom Spółki Przejmowanej,
członków jej organów oraz innym osobom uczestniczącym
w połączeniu.

STATUT SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

W związku z potrzebą podwyższenia kapitału zakładowego
Spółki Przejmującej Statut Spółki ulegnie zmianie. Projekt
zmian Statutu Spółki Przejmującej stanowi załącznik do planu
połączenia.
USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ

Zarządy łączących się Spółek uznały wartość majątku Spółki
Przejmowanej na podstawie wyceny sporządzonej metodą
bilansową na dzień: 1 stycznia 2019 r.
Określenie tej wartości zawarte jest w załączniku do Planu
Połączenia.

OŚWIADCZENIA ZAWIERAJĄCE INFORMACJĘ O STANIE
KSIĘGOWYM SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ I SPÓŁKI PRZEJ-
MUJĄCEJ

Do planu połączenia zostają dołączone oświadczenia o stanie
księgowym Spółki Przejmowanej na dzień 1 stycznia 2019 roku
oraz o stanie księgowym Spółki Przejmującej na dzień 1 stycz-
nia 2019 roku.

DZIEŃ POŁĄCZENIA SPÓŁEK

Dniem połączenia będzie dzień wpisania połączenia do reje-
stru właściwego dla siedziby Spółki Przejmującej, tj. do reje-
stru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Pro-
wadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział
gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Przedmiotowy wpis wywołuje skutek wykreślenia z rejestru
ERG TECHNOLOGY S.A. w Krakowie jako Spółki Przejmowanej.Z dniem połączenia spółka SAGITUM S.A. w Rzeszowie przej-
mie wszystkie prawa i obowiązki ERG TECHNOLOGY S.A.
w Krakowie.

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

Zgodnie z art. 499 § 2 KSH, do Planu Połączenia załącza się
następujące dokumenty:
1. Załącznik nr 1a - projekt uchwały Walnego Zgromadzenia
  Akcjonariuszy spółki SAGITUM S.A. w Rzeszowie o połą-
  czeniu spółek.
2. Załącznik nr 1b - projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgroma-
  dzenia spółki ERG TECHNOLOGY S.A. w Krakowie o połą-
  czeniu spółek.
3. Załącznik nr 2 - Projekt zmiany Statut Spółki SAGITUM S.A.
  w Rzeszowie.
4. Załącznik nr 3 ustalenie wartości majątku ERG TECHNO-
  LOGY S.A. w Krakowie na dzień 1.I.2019 r.
5. Załącznik nr 4a - oświadczenie zawierające informacje
  o księgowym stanie spółki ERG TECHNOLOGY S.A. w Kra-
  kowie, sporządzone dla celów połączenia na dzień na dzień
  1.I.2019 r.
6. Załącznik nr 4b - oświadczenie zawierające informacje
  o księgowym stanie spółki SAGITUM S.A. w Rzeszowie
  sporządzone dla celów połączenia na dzień 1.I.2019 r.      III.

  OGŁOSZENIA WYMAGANE

    PRZEZ PRAWO

   UPADŁOŚCIOWE

          1.

       Postanowienie

     o ogłoszeniu upadłości
Poz. 10751. SAGITUM SPÓŁKA AKCYJNA w Rzeszowie.
KRS 0000755390. SĄD REJONOWY W RZESZOWIE,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2 listopada 2018 r.
[BMSiG-10153/2019]

W dniu 5 lutego 2019 r. Zarząd spółki SAGITUM Spółka
Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie oraz Zarząd spółki ERG TECH-
NOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie, uzgod-
niły plan połączenia Spółek o następującej treści:

WPROWADZENIE

Zarząd spółki pod firmą SAGITUM Spółka Akcyjna z siedzibą
w Rzeszowie oraz Zarząd spółki pod firmą ERG TECHNOLOGY
SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie, działając na pod-
stawie art. 498 oraz 499 ustawy z dnia z 15 września 2000 r.
(Dz. U. z 2000 r., Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) Kodeks spółek
handlowych (dalej jako: ksh), ustalają następujący plan połą-
czenia przez przeniesienie całego majątku spółki ERG TECH-
NOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA na spółkę pod firmą SAGITUM
Spółka Akcyjna.

TYP, FIRMA I SIEDZIBA KAŻDEJ Z ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK.

Spółka Przejmująca:
SAGITUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie (adres:
ul. Jana Twardowskiego 9, 35-302 Rzeszów), której akta reje-strowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
KRS: 0000755390, o kapitale zakładowym 200 000,00 zł, opła-
conym w całości, REGON: 366158795, NIP: 8133733993.

Spółka Przejmowana:
ERG TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krako-
wie (adres: ul. Stefana Korbońskiego, nr 14B, 30-443 Kraków),
której akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy dla
Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000359031, o kapitale
zakładowym: 336 000,00 zł, opłaconym w całości, REGON:
021290102, NIP: 8971763489.

SPOSÓB ŁĄCZENIA SIĘ SPÓŁEK

Połączenie spółek dokonywane jest na podstawie art. 492 § 1
pkt 1 ksh, poprzez przeniesienie całego majątku spółki ERG
TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA na spółkę pod firmą SAGI-
TUM Spółka Akcyjna.
Połączenie Spółek zostanie dokonane na podstawie uchwały
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Przejmującej
oraz uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
zgodnie z art. 506 § 1 Ksh.
Zgodnie z wolą wszystkich akcjonariuszy każdej z łączących się
Spółek, na podstawie art. 5031 § 1 Ksh następujące czynności
w ramach procedury połączenia Spółek zostaną pominięte:
  1) sporządzenie sprawozdania, o którym mowa w art. 501
   § 1 Ksh;
  2) udzielenie informacji, o których mowa w art. 501 § 2 Ksh;
  3) badanie planu połączenia przez biegłego i jego opinia.
W wyniku połączenia Spółka Przejmowana przestaje istnieć
i zostanie wykreślona z rejestru przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego.

STOSUNEK WYMIANY AKCJI SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ NA
UDZIAŁY SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ ORAZ ZASADY PRZYZNA-
NIA AKCJI W SPÓŁCE PRZJMUJĄCEJ

Wartość majątku Spółki Przejmującej na dzień 1 stycz-
nia 2019 r. wynosi: 392.712,56 zł (trzysta dziewięćdziesiąt dwa
tysiące siedemset dwanaście złotych 56/100).
Wartość majątku Spółki Przejmowanej na dzień 1 stycz-
nia 2019 r. wynosi: 925.283,15 zł (dziewięćset dwadzieścia
pięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt trzy złote 15/100).
Stosunek (parytet) wymiany akcji Spółki Przejmowanej na
akcje w Spółce Przejmującej Zarządy łączących się spółek
ustaliły zgodnie z wolą i interesem wszystkich akcjonariuszy
łączących się spółek w następujący sposób.
Do ustalenia parytetu wymiany przyjęto stosunek wartości
nominalnej akcji Spółki przejmowanej do wartości nominal-
nej akcji Spółki Przejmującej. W konsekwencji akcjonariuszom
Spółki Przejmowanej w zamian za 1 akcję w Spółce Przejmo-
wanej przyznane będzie 10 akcji w Spółce Przejmującej. Cena
emisyjna akcji w Spółce przejmowanej wynosi 27,5381 zł.
Łącznie Akcjonariusze Spółki Przejmowanej otrzymają 33.600
akcji w Spółce Przejmującej.

Zasady przyznania akcji w Spółce Przejmującej
W wyniku połączenia akcjonariuszom Spółki Przejmowanej
wydane zostaną akcje nowej emisji w podwyższonym kapitale
zakładowym Spółki Przejmującej.W związku z powyższym, zgodnie ze stosunkiem wymiany
określonym powyżej, akcjonariusze Spółki Przejmowanej
otrzymają 33.600 nowo wyemitowanych akcji na okaziciela
serii B w Spółce Przejmującej o wartości nominalnej 10 zł
każda i łącznej wartości 336.000 zł.
Akcjonariusze Spółki Przejmowanej nabywają roszczenie
o wydanie dokumentów akcji w terminie jednego miesiąca
od dnia połączenia spółek. Zarząd Spółki Przejmującej zobo-
wiązany jest wydać dokumenty akcji w terminie tygodnia od
dnia zgłoszenia roszczenia przez akcjonariusza.

DZIEŃ, OD KTÓREGO AKCJE PRZYZNANE AKCJONARIU-
SZOM SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ UPRAWNIAJĄ DO UCZEST-
NICTWA W ZYSKU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

Udziały przyznawane wspólnikowi Spółki Przejmowanej
uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej od
dnia 01.01.2019 r.

SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA AKCJONARIUSZY ŁĄCZĄ-
CEJ SIĘ SPÓŁKI, DLA CZŁONKÓW ORGANÓW ŁĄCZĄCYCH
A TAKŻE INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZE-
NIU, JEŻELI TAKIE ZOSTAŁY PRZYZNANE

Spółka Przejmująca nie przewiduje przyznania praw ani szcze-
gólnych uprawnień akcjonariuszom Spółki Przejmowanej,
członków jej organów oraz innym osobom uczestniczącym
w połączeniu.

STATUT SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

W związku z potrzebą podwyższenia kapitału zakładowego
Spółki Przejmującej Statut Spółki ulegnie zmianie. Projekt
zmian Statutu Spółki Przejmującej stanowi załącznik do planu
połączenia.
USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ

Zarządy łączących się Spółek uznały wartość majątku Spółki
Przejmowanej na podstawie wyceny sporządzonej metodą
bilansową na dzień: 1 stycznia 2019 r.
Określenie tej wartości zawarte jest w załączniku do Planu
Połączenia.

OŚWIADCZENIA ZAWIERAJĄCE INFORMACJĘ O STANIE
KSIĘGOWYM SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ I SPÓŁKI PRZEJ-
MUJĄCEJ

Do planu połączenia zostają dołączone oświadczenia o stanie
księgowym Spółki Przejmowanej na dzień 1 stycznia 2019 roku
oraz o stanie księgowym Spółki Przejmującej na dzień 1 stycz-
nia 2019 roku.

DZIEŃ POŁĄCZENIA SPÓŁEK

Dniem połączenia będzie dzień wpisania połączenia do reje-
stru właściwego dla siedziby Spółki Przejmującej, tj. do reje-
stru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Pro-
wadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział
gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Przedmiotowy wpis wywołuje skutek wykreślenia z rejestru
ERG TECHNOLOGY S.A. w Krakowie jako Spółki Przejmowanej.Z dniem połączenia spółka SAGITUM S.A. w Rzeszowie przej-
mie wszystkie prawa i obowiązki ERG TECHNOLOGY S.A.
w Krakowie.

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

Zgodnie z art. 499 § 2 KSH, do Planu Połączenia załącza się
następujące dokumenty:
1. Załącznik nr 1a - projekt uchwały Walnego Zgromadzenia
  Akcjonariuszy spółki SAGITUM S.A. w Rzeszowie o połą-
  czeniu spółek.
2. Załącznik nr 1b - projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgroma-
  dzenia spółki ERG TECHNOLOGY S.A. w Krakowie o połą-
  czeniu spółek.
3. Załącznik nr 2 - Projekt zmiany Statut Spółki SAGITUM S.A.
  w Rzeszowie.
4. Załącznik nr 3 ustalenie wartości majątku ERG TECHNO-
  LOGY S.A. w Krakowie na dzień 1.I.2019 r.
5. Załącznik nr 4a - oświadczenie zawierające informacje
  o księgowym stanie spółki ERG TECHNOLOGY S.A. w Kra-
  kowie, sporządzone dla celów połączenia na dzień na dzień
  1.I.2019 r.
6. Załącznik nr 4b - oświadczenie zawierające informacje
  o księgowym stanie spółki SAGITUM S.A. w Rzeszowie
  sporządzone dla celów połączenia na dzień 1.I.2019 r.      III.

  OGŁOSZENIA WYMAGANE

    PRZEZ PRAWO

   UPADŁOŚCIOWE

          1.

       Postanowienie

     o ogłoszeniu upadłości

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki