Szczegóły spółki

Nazwa "MDDP MICHALIK DŁUSKA DZIEDZIC I PARTNERZY" SPÓŁKA DORADZTWA PODATKOWEGO SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 5213287732
REGON 015699764
KRS 0000755371
Adres ul. Mokotowska 49 lok. I PIĘTRO, 00-542 Warszawa
Telefon b.d.
Faks b.d.
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
  • 6920Z — działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.86 0.84
Zadłużenie / kapitał (D/E) 6.11 5.07
Płynność bieżąca (CR) 1.15 1.21
Płynność szybka (QR) 1.15 1.21
Złota/srebrna reguła bilansowa 6.11 5.07
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) 6.08% 6.79%
Rentowność kapitału własnego (ROE) 95.38% 95.1%
Rentowność aktywów (ROA) 13.42% 15.66%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2019-06-26 122/2019 653 463617
Poz. 463617. „MDDP MICHALIK DŁUSKA DZIEDZIC
I PARTNERZY” SPÓŁKA DORADZTWA PODATKO-
WEGO SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000755371. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 17.11.2018.
[RDF/125326/19/46]

W dniu 19.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 3 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 19.06.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 463617. „MDDP MICHALIK DŁUSKA DZIEDZIC
I PARTNERZY” SPÓŁKA DORADZTWA PODATKO-
WEGO SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000755371. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 17.11.2018.
[RDF/125326/19/46]

W dniu 19.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 3 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 19.06.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-06-26 122/2019 653 463618
Poz. 463618. „MDDP MICHALIK DŁUSKA DZIEDZIC
I PARTNERZY” SPÓŁKA DORADZTWA PODATKO-
WEGO SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000755371. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 17.11.2018.
[RDF/125326/19/447]

W dniu 19.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 463618. „MDDP MICHALIK DŁUSKA DZIEDZIC
I PARTNERZY” SPÓŁKA DORADZTWA PODATKO-
WEGO SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000755371. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 17.11.2018.
[RDF/125326/19/447]

W dniu 19.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-06-26 122/2019 653 463619
Poz. 463619. „MDDP MICHALIK DŁUSKA DZIEDZIC
I PARTNERZY” SPÓŁKA DORADZTWA PODATKO-
WEGO SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000755371. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 17.11.2018.
[RDF/125326/19/848]

W dniu 19.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 463619. „MDDP MICHALIK DŁUSKA DZIEDZIC
I PARTNERZY” SPÓŁKA DORADZTWA PODATKO-
WEGO SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000755371. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 17.11.2018.
[RDF/125326/19/848]

W dniu 19.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-06-26 122/2019 653 463620
Poz. 463620. „MDDP MICHALIK DŁUSKA DZIEDZIC
I PARTNERZY” SPÓŁKA DORADZTWA PODATKO-
WEGO SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000755371. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 17.11.2018.
[RDF/125326/19/249]

W dniu 19.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 463620. „MDDP MICHALIK DŁUSKA DZIEDZIC
I PARTNERZY” SPÓŁKA DORADZTWA PODATKO-
WEGO SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000755371. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 17.11.2018.
[RDF/125326/19/249]

W dniu 19.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-03-04 44/2019 352 95622
Poz. 95622. „MDDP MICHALIK DŁUSKA DZIEDZIC
I PARTNERZY” SPÓŁKA DORADZTWA PODATKO-
WEGO SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000755371. SĄD
REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WAR-
SZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
17.11.2018.
[WA.XII NS-REJ.KRS/9498/19/168]

W dniu 26.02.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 2 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. DŁUSKI 2. ERYK
WIESŁAW 3. 59050500411 2 1. MAZURKIEWICZ
2. ANETA MARIA 3. 70052204486 wpisać: 3 1. DZIE-
DZIC 2. MONIKA MARTA 3. 69072900722 4 1. DŁU-
SKA 2. RENATA 3. 65090212069
Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. DZIEDZIC
2. MONIKA MARTA 3. 69072900722 4. PRO-
KURA SAMOISTNA 2 1. DŁUSKA 2. RENATA
3. 65090212069 4. PROKURA SAMOISTNA
Poz. 95622. „MDDP MICHALIK DŁUSKA DZIEDZIC
I PARTNERZY” SPÓŁKA DORADZTWA PODATKO-
WEGO SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000755371. SĄD
REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WAR-
SZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
17.11.2018.
[WA.XII NS-REJ.KRS/9498/19/168]

W dniu 26.02.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 2 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. DŁUSKI 2. ERYK
WIESŁAW 3. 59050500411 2 1. MAZURKIEWICZ
2. ANETA MARIA 3. 70052204486 wpisać: 3 1. DZIE-
DZIC 2. MONIKA MARTA 3. 69072900722 4 1. DŁU-
SKA 2. RENATA 3. 65090212069
Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. DZIEDZIC
2. MONIKA MARTA 3. 69072900722 4. PRO-
KURA SAMOISTNA 2 1. DŁUSKA 2. RENATA
3. 65090212069 4. PROKURA SAMOISTNA
2018-11-28 230/2018 238 1135989
Poz. 1135989. „MDDP MICHALIK DŁUSKA DZIEDZIC
I PARTNERZY” SPÓŁKA DORADZTWA PODATKO-
WEGO SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000755371. SĄD
REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WAR-
SZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
17.11.2018.
[WA.XII NS-REJ.KRS/69960/18/541]

W dniu 17.11.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA AKCYJNA
2. REGON 015699764 NIP 5213287732 3. „MDDP
MICHALIK DŁUSKA DZIEDZIC I PARTNERZY”
SPÓŁKA DORADZTWA PODATKOWEGO SPÓŁKA
AKCYJNA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres pod-
miotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIEC-
KIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miej-
scowość WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA
ulica UL. MOKOTOWSKA nr domu 49 nr lokalu I PIĘ-
TRO kod pocztowy 00-542 poczta WARSZAWA kraj
POLSKA Rub. 4. Informacje o statucie 1 1. 07.09.2018
R., NOTARIUSZ ARTUR KĘDZIERSKI, KANCELARIA
NOTARIALNA PRZY UL. BAGNO NR 2 LOK. 194,
REP. A NR 15853/2018 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNA-
CZONY 4. NIE 5. NIE Rub. 6. Sposób powstania
spółki 1. PRZEKSZTAŁCENIE 2. „MDDP MICHA-
LIK DŁUSKA DZIEDZIC I PARTNERZY” SPÓŁKA
DORADZTWA PODATKOWEGO SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE (SPÓŁKA PRZEKSZTAŁ-
CONA) POWSTAŁA W WYNIKU PRZEKSZTAŁCENIA
„MDDP MICHALIK DŁUSKA DZIEDZIC I PARTNE-
RZY” SPÓŁKA DORADZTWA PODATKOWEGO
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE (SPÓŁKA PRZEKSZTAŁ-
CANA) W SPÓŁKĘ AKCYJNĄ NA PODSTAWIE
UCHWAŁY NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA
WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI PRZEKSZTAŁCANEJ Z DNIA
07.09.2018 R., ZAPROTOKOŁOWANEJ W FORMIE
AKTU NOTARIALNEGO PRZEZ ARTURA KĘDZIER-
SKIEGO - NOTARIUSZA W WARSZAWIE, PROWA-
DZĄCEGO KANCELARIĘ PRZY UL. BAGNO 2 LOK.
194, REP. A NR 15847/2018. PRub. Podmioty, z któ-
rych powstała spółka 1 1. „MDDP MICHALIK DŁU-
SKA DZIEDZIC I PARTNERZY” SPÓŁKA DORADZ-
TWA PODATKOWEGO, SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2. POLSKA, KRAJOWY
REJESTR SĄDOWY 3. 0000202032 3. 0000202032
5. 015699764 6. 5213287732 Rub. 8. Kapitał spółki
1. 100150,00 ZŁ 2. 175262,50 ZŁ 3. 2003 4. 50,00
ZŁ 5. 100150,00 ZŁ Rub. 9. Emisje akcji 1 1. SERIA
A 2. 2003 3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
Rub. 11. 1. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezen-
tacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY
JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMO-
DZIELNIE PRub. Dane osób wchodzących w skład
organu 1 1. MICHALIK 2. TOMASZ 3. 65121604290
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. MAZURKIEWICZ
2. PAWEŁ ANDRZEJ 3. 71021300293 5. CZŁO-
NEK ZARZĄDU 6. NIE Rub. 2. Organ nadzoru
1 1. RADA NADZORCZA PRub. Dane osób wcho-
dzących w skład organu 1 1. DŁUSKI 2. ERYK
WIESŁAW 3. 59050500411 2 1. MAZURKIEWICZ
2. ANETA MARIA 3. 70052204486 3 1. DOBRO-
WOLSKA MICHALIK 2. TAMARA 3. 65022802700
Rub. 3. Prokurenci 1 1. DZIEDZIC 2. MONIKA
MARTA 3. 69072900722 4. PROKURA SAMOISTNA
2 1. DŁUSKA 2. RENATA 3. 65090212069 4. PRO-
KURA SAMOISTNA 3 1. OLKIEWICZ 2. TOMASZ
PRZEMYSŁAW 3. 72032802136 4. PROKURA SAMO-
ISTNA 4 1. BAUTA SZOSTAK 2. JUSTYNA HANNA
3. 78070800842 4. PROKURA SAMOISTNA
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 69 20
Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA;
DORADZTWO PODATKOWE 1 2. 17 23 Z PRODUK-
CJA ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH 2 2. 18 12 Z POZO-
STAŁE DRUKOWANIE 3 2. 47 73 Z SPRZEDAŻ
DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH
PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLE-
PACH 4 2. 58 11 Z WYDAWANIE KSIĄŻEK 5 2. 58 13
Z WYDAWANIE GAZET 6 2. 58 14 Z WYDAWANIE
CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW 7 2. 58
19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA
8 2. 70 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC


RELATIONS) I KOMUNIKACJA 9 2. 70 22 Z POZO-
STAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA
DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
Poz. 1135989. „MDDP MICHALIK DŁUSKA DZIEDZIC
I PARTNERZY” SPÓŁKA DORADZTWA PODATKO-
WEGO SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000755371. SĄD
REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WAR-
SZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
17.11.2018.
[WA.XII NS-REJ.KRS/69960/18/541]

W dniu 17.11.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA AKCYJNA
2. REGON 015699764 NIP 5213287732 3. „MDDP
MICHALIK DŁUSKA DZIEDZIC I PARTNERZY”
SPÓŁKA DORADZTWA PODATKOWEGO SPÓŁKA
AKCYJNA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres pod-
miotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIEC-
KIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miej-
scowość WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA
ulica UL. MOKOTOWSKA nr domu 49 nr lokalu I PIĘ-
TRO kod pocztowy 00-542 poczta WARSZAWA kraj
POLSKA Rub. 4. Informacje o statucie 1 1. 07.09.2018
R., NOTARIUSZ ARTUR KĘDZIERSKI, KANCELARIA
NOTARIALNA PRZY UL. BAGNO NR 2 LOK. 194,
REP. A NR 15853/2018 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNA-
CZONY 4. NIE 5. NIE Rub. 6. Sposób powstania
spółki 1. PRZEKSZTAŁCENIE 2. „MDDP MICHA-
LIK DŁUSKA DZIEDZIC I PARTNERZY” SPÓŁKA
DORADZTWA PODATKOWEGO SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE (SPÓŁKA PRZEKSZTAŁ-
CONA) POWSTAŁA W WYNIKU PRZEKSZTAŁCENIA
„MDDP MICHALIK DŁUSKA DZIEDZIC I PARTNE-
RZY” SPÓŁKA DORADZTWA PODATKOWEGO
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE (SPÓŁKA PRZEKSZTAŁ-
CANA) W SPÓŁKĘ AKCYJNĄ NA PODSTAWIE
UCHWAŁY NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA
WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI PRZEKSZTAŁCANEJ Z DNIA
07.09.2018 R., ZAPROTOKOŁOWANEJ W FORMIE
AKTU NOTARIALNEGO PRZEZ ARTURA KĘDZIER-
SKIEGO - NOTARIUSZA W WARSZAWIE, PROWA-
DZĄCEGO KANCELARIĘ PRZY UL. BAGNO 2 LOK.
194, REP. A NR 15847/2018. PRub. Podmioty, z któ-
rych powstała spółka 1 1. „MDDP MICHALIK DŁU-
SKA DZIEDZIC I PARTNERZY” SPÓŁKA DORADZ-
TWA PODATKOWEGO, SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2. POLSKA, KRAJOWY
REJESTR SĄDOWY 3. 0000202032 3. 0000202032
5. 015699764 6. 5213287732 Rub. 8. Kapitał spółki
1. 100150,00 ZŁ 2. 175262,50 ZŁ 3. 2003 4. 50,00
ZŁ 5. 100150,00 ZŁ Rub. 9. Emisje akcji 1 1. SERIA
A 2. 2003 3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
Rub. 11. 1. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezen-
tacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY
JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMO-
DZIELNIE PRub. Dane osób wchodzących w skład
organu 1 1. MICHALIK 2. TOMASZ 3. 65121604290
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. MAZURKIEWICZ
2. PAWEŁ ANDRZEJ 3. 71021300293 5. CZŁO-
NEK ZARZĄDU 6. NIE Rub. 2. Organ nadzoru
1 1. RADA NADZORCZA PRub. Dane osób wcho-
dzących w skład organu 1 1. DŁUSKI 2. ERYK
WIESŁAW 3. 59050500411 2 1. MAZURKIEWICZ
2. ANETA MARIA 3. 70052204486 3 1. DOBRO-
WOLSKA MICHALIK 2. TAMARA 3. 65022802700
Rub. 3. Prokurenci 1 1. DZIEDZIC 2. MONIKA
MARTA 3. 69072900722 4. PROKURA SAMOISTNA
2 1. DŁUSKA 2. RENATA 3. 65090212069 4. PRO-
KURA SAMOISTNA 3 1. OLKIEWICZ 2. TOMASZ
PRZEMYSŁAW 3. 72032802136 4. PROKURA SAMO-
ISTNA 4 1. BAUTA SZOSTAK 2. JUSTYNA HANNA
3. 78070800842 4. PROKURA SAMOISTNA
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 69 20
Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA;
DORADZTWO PODATKOWE 1 2. 17 23 Z PRODUK-
CJA ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH 2 2. 18 12 Z POZO-
STAŁE DRUKOWANIE 3 2. 47 73 Z SPRZEDAŻ
DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH
PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLE-
PACH 4 2. 58 11 Z WYDAWANIE KSIĄŻEK 5 2. 58 13
Z WYDAWANIE GAZET 6 2. 58 14 Z WYDAWANIE
CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW 7 2. 58
19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA
8 2. 70 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC


RELATIONS) I KOMUNIKACJA 9 2. 70 22 Z POZO-
STAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA
DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki