Szczegóły spółki

Nazwa BRODACZ SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 5851486212
REGON 381533847
KRS 0000752236
Adres ul. Józefa Kraszewskiego 11 lok. 7, 81-815 Sopot
Telefon b.d.
Faks b.d.
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
 • 1105Z — produkcja piwa
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe

Brak danych

Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2020-06-04 108/2020 16 25245
Poz. 25245. BRODACZ SPÓŁKA AKCYJNA w Sopocie.
KRS 0000752236. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC
W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 9 paździer-
nika 2018 r.
[BMSiG-25098/2020]

Zarząd BRODACZ SA z siedzibą w Sopocie, KRS 0000752236,
zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej ZWZ) na
dzień 30 czerwca 2020 r., na godz. 1000, w Gdańsku (80-239),
ul. Miszewskiego 16/14, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad ZWZ.
 2. Wybór Przewodniczącego ZWZ.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ oraz jego zdol-
  ności do podjęcia uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad ZWZ. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z dzia-
  łalności oraz sprawozdania finansowego za rok 2019.
 6. Powzięcie uchwały o podziale zysku lub pokryciu straty
  za rok 2019.
 7. Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania
  przez nich obowiązków w roku 2019.
 8. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium
  z wykonania przez nich obowiązków w roku 2019.
 9. Wybór podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.
10. Powzięcie uchwały o dalszym istnieniu Spółki.
11. Zamknięcie obrad.
Poz. 25245. BRODACZ SPÓŁKA AKCYJNA w Sopocie.
KRS 0000752236. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC
W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 9 paździer-
nika 2018 r.
[BMSiG-25098/2020]

Zarząd BRODACZ SA z siedzibą w Sopocie, KRS 0000752236,
zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej ZWZ) na
dzień 30 czerwca 2020 r., na godz. 1000, w Gdańsku (80-239),
ul. Miszewskiego 16/14, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad ZWZ.
 2. Wybór Przewodniczącego ZWZ.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ oraz jego zdol-
  ności do podjęcia uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad ZWZ. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z dzia-
  łalności oraz sprawozdania finansowego za rok 2019.
 6. Powzięcie uchwały o podziale zysku lub pokryciu straty
  za rok 2019.
 7. Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania
  przez nich obowiązków w roku 2019.
 8. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium
  z wykonania przez nich obowiązków w roku 2019.
 9. Wybór podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.
10. Powzięcie uchwały o dalszym istnieniu Spółki.
11. Zamknięcie obrad.
2019-10-04 193/2019 19 51180
Poz. 51180. BRODACZ SPÓŁKA AKCYJNA w Sopocie.
KRS 0000752236. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC
W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 9 paździer-
nika 2018 r.
[BMSiG-51189/2019]

Zarząd BRODACZ SA w Sopocie, KRS 0000752236, zwo-
łuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (NWZ) na 29 paź-
dziernika 2019 r., godz. 1300, w Sopocie 81-704, ul. Bohate-
rów Monte Cassino 15 (Awantura) z poniższym porządkiem
obrad:

  1. Otwarcie obrad NWZ.
  2. Wybór Przewodniczącego NWZ.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ oraz jego
   zdolności do podjęcia uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad NWZ.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału
   zakładowego oraz pozbawienia akcjonariuszy prawa
   poboru akcji w całości
  6. Zmiana § 3 ust. 1 Statutu:

- pierwotne brzmienie:
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 120.568,00 zł (sto dwadzie-
ścia tysięcy pięćset sześćdziesiąt osiem złotych) i dzieli się na
120.568 (sto dwadzieścia tysięcy pięćset sześćdziesiąt osiem)
akcji imiennych o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty)
każda, w tym:
  c) 100.000 (sto tysięcy) akcji imiennych, serii A, o łącznej
   wartości nominalnej 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych);
  d) 20.568 (dwadzieścia tysięcy pięćset sześćdziesiąt osiem)
   akcji imiennych, serii B, o łącznej wartości nominalnej
   20.568,00 zł (dwadzieścia tysięcy pięćset sześćdziesiąt
   osiem złotych).

- propozycja:
Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 120.569 zł oraz
nie więcej niż 150.000 zł i dzieli się na nie mniej niż 120.569
oraz nie więcej niż 150.000 akcji imiennych o wartości nomi-
nalnej 1 zł każda, w tym:
  a) 100.000 akcji imiennych serii A, o łącznej wartości nomi-
   nalnej 100.000,00 zł;
  b) 20.568 akcji imiennych serii B, o łącznej wartości nomi-
   nalnej 20.568,00 zł;
  c) Nie mniej niż 1 i nie więcej niż 29.432 akcji imiennych
   serii C o łącznej wartości nominalnej nie mniej niż 1zł i nie
   więcej niż 29.432zł

  7. Zamknięcie obrad
Poz. 51180. BRODACZ SPÓŁKA AKCYJNA w Sopocie.
KRS 0000752236. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC
W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 9 paździer-
nika 2018 r.
[BMSiG-51189/2019]

Zarząd BRODACZ SA w Sopocie, KRS 0000752236, zwo-
łuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (NWZ) na 29 paź-
dziernika 2019 r., godz. 1300, w Sopocie 81-704, ul. Bohate-
rów Monte Cassino 15 (Awantura) z poniższym porządkiem
obrad:

  1. Otwarcie obrad NWZ.
  2. Wybór Przewodniczącego NWZ.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ oraz jego
   zdolności do podjęcia uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad NWZ.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału
   zakładowego oraz pozbawienia akcjonariuszy prawa
   poboru akcji w całości
  6. Zmiana § 3 ust. 1 Statutu:

- pierwotne brzmienie:
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 120.568,00 zł (sto dwadzie-
ścia tysięcy pięćset sześćdziesiąt osiem złotych) i dzieli się na
120.568 (sto dwadzieścia tysięcy pięćset sześćdziesiąt osiem)
akcji imiennych o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty)
każda, w tym:
  c) 100.000 (sto tysięcy) akcji imiennych, serii A, o łącznej
   wartości nominalnej 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych);
  d) 20.568 (dwadzieścia tysięcy pięćset sześćdziesiąt osiem)
   akcji imiennych, serii B, o łącznej wartości nominalnej
   20.568,00 zł (dwadzieścia tysięcy pięćset sześćdziesiąt
   osiem złotych).

- propozycja:
Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 120.569 zł oraz
nie więcej niż 150.000 zł i dzieli się na nie mniej niż 120.569
oraz nie więcej niż 150.000 akcji imiennych o wartości nomi-
nalnej 1 zł każda, w tym:
  a) 100.000 akcji imiennych serii A, o łącznej wartości nomi-
   nalnej 100.000,00 zł;
  b) 20.568 akcji imiennych serii B, o łącznej wartości nomi-
   nalnej 20.568,00 zł;
  c) Nie mniej niż 1 i nie więcej niż 29.432 akcji imiennych
   serii C o łącznej wartości nominalnej nie mniej niż 1zł i nie
   więcej niż 29.432zł

  7. Zamknięcie obrad
2019-09-05 172/2019 14 45753
Poz. 45753. BRODACZ SPÓŁKA AKCYJNA w Sopocie.
KRS 0000752236. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC
W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 9 paździer-
nika 2018 r.
[BMSiG-45764/2019]

Zarząd BRODACZ S.A. z siedzibą w Sopocie, KRS 0000752236,
zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej NWZ) na
dzień 27 września 2019 r., na 930, w Sopocie 81-704, ul. Boha-
terów Monte Cassino 15 (Awantura) z następującym porząd-
kiem obrad:

  1. Otwarcie obrad NWZ.
  2. Wybór Przewodniczącego NWZ.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ oraz jego
   zdolności do podjęcia uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad NWZ.  5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału
   zakładowego spółki poprzez emisję nowych akcji.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia dotychczasowej
   treści statutu i zastąpienia go w całości nową treścią.
   Projekt nowego Statutu dostępny jest na www.browar-
   brodacz.pl
  7. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru nowych członków
   Rady Nadzorczej.
  8. Zamknięcie obrad.
Poz. 45753. BRODACZ SPÓŁKA AKCYJNA w Sopocie.
KRS 0000752236. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC
W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 9 paździer-
nika 2018 r.
[BMSiG-45764/2019]

Zarząd BRODACZ S.A. z siedzibą w Sopocie, KRS 0000752236,
zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej NWZ) na
dzień 27 września 2019 r., na 930, w Sopocie 81-704, ul. Boha-
terów Monte Cassino 15 (Awantura) z następującym porząd-
kiem obrad:

  1. Otwarcie obrad NWZ.
  2. Wybór Przewodniczącego NWZ.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ oraz jego
   zdolności do podjęcia uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad NWZ.  5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału
   zakładowego spółki poprzez emisję nowych akcji.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia dotychczasowej
   treści statutu i zastąpienia go w całości nową treścią.
   Projekt nowego Statutu dostępny jest na www.browar-
   brodacz.pl
  7. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru nowych członków
   Rady Nadzorczej.
  8. Zamknięcie obrad.
2019-05-13 91/2019 15 24192
Poz. 24192. BRODACZ SPÓŁKA AKCYJNA w Sopocie.
KRS 0000752236. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC
W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 9 paździer-
nika 2018 r.
[BMSiG-23692/2019]

Zarząd BRODACZ SA z siedzibą w Sopocie, KRS: 0000752236,
zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej NWZ) na
dzień 6 czerwca 2019 r., na godz. 1000, w Sopocie (81-718),
ul. Mamuszki 14 (Zatoka Sztuki) z następującym porządkiem
obrad:

  1. Otwarcie obrad NWZ.
  2. Wybór Przewodniczącego NWZ.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ oraz jego
   zdolności do podjęcia uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad NWZ.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru biegłego rewidenta
   do zbadania sprawozdania finansowego Spółki za rok
   2018 i 2019.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu, tj. zastąpie-
   nia § 4 ust. 1 o treści:
   „Zarząd składa się z jednego członka.”

- nową treścią:
   „W skład Zarządu wchodzi 1-5 osób, w tym Prezes
   Zarządu oraz Wiceprezesi.”

- oraz dodania § 4 ust. 3 o treści:
   „Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki
   lub na terenie Sopotu, Gdańska lub Gdyni.”

- i § 4 ust. 4 o treści:
    „Biegłego rewidenta do badania sprawozdania finanso-
    wego wybiera Rada Nadzorcza.”

  7. Zamknięcie obrad.
Poz. 24192. BRODACZ SPÓŁKA AKCYJNA w Sopocie.
KRS 0000752236. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC
W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 9 paździer-
nika 2018 r.
[BMSiG-23692/2019]

Zarząd BRODACZ SA z siedzibą w Sopocie, KRS: 0000752236,
zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej NWZ) na
dzień 6 czerwca 2019 r., na godz. 1000, w Sopocie (81-718),
ul. Mamuszki 14 (Zatoka Sztuki) z następującym porządkiem
obrad:

  1. Otwarcie obrad NWZ.
  2. Wybór Przewodniczącego NWZ.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ oraz jego
   zdolności do podjęcia uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad NWZ.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru biegłego rewidenta
   do zbadania sprawozdania finansowego Spółki za rok
   2018 i 2019.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu, tj. zastąpie-
   nia § 4 ust. 1 o treści:
   „Zarząd składa się z jednego członka.”

- nową treścią:
   „W skład Zarządu wchodzi 1-5 osób, w tym Prezes
   Zarządu oraz Wiceprezesi.”

- oraz dodania § 4 ust. 3 o treści:
   „Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki
   lub na terenie Sopotu, Gdańska lub Gdyni.”

- i § 4 ust. 4 o treści:
    „Biegłego rewidenta do badania sprawozdania finanso-
    wego wybiera Rada Nadzorcza.”

  7. Zamknięcie obrad.
2019-05-13 91/2019 15 24193
Poz. 24193. BRODACZ SPÓŁKA AKCYJNA w Sopocie.
KRS 0000752236. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC
W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 9 paździer-
nika 2018 r.
[BMSiG-23701/2019]

Zarząd BRODACZ SA z siedzibą w Sopocie, KRS: 0000752236,
zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej ZWZ) na
dzień 14 czerwca 2019 r., na godz. 1500, w Sopocie (81-718),
ul. Mamuszki 14 (Zatoka Sztuki) z następującym porządkiem
obrad:

  1. Otwarcie obrad ZWZ.
  2. Wybór Przewodniczącego ZWZ.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ oraz jego
   zdolności do podjęcia uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad ZWZ.
  5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu
   z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego
   za rok 2018.
  6. Powzięcie uchwały o podziale zysku za rok 2018.
  7. Udzielenie Prezesowi Zarządu absolutorium z wykona-
   nia przez niego obowiązków w roku 2018.
  8. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium
   z wykonania przez nich obowiązków w roku 2018.
  9. Zamknięcie obrad.
Poz. 24193. BRODACZ SPÓŁKA AKCYJNA w Sopocie.
KRS 0000752236. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC
W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 9 paździer-
nika 2018 r.
[BMSiG-23701/2019]

Zarząd BRODACZ SA z siedzibą w Sopocie, KRS: 0000752236,
zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej ZWZ) na
dzień 14 czerwca 2019 r., na godz. 1500, w Sopocie (81-718),
ul. Mamuszki 14 (Zatoka Sztuki) z następującym porządkiem
obrad:

  1. Otwarcie obrad ZWZ.
  2. Wybór Przewodniczącego ZWZ.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ oraz jego
   zdolności do podjęcia uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad ZWZ.
  5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu
   z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego
   za rok 2018.
  6. Powzięcie uchwały o podziale zysku za rok 2018.
  7. Udzielenie Prezesowi Zarządu absolutorium z wykona-
   nia przez niego obowiązków w roku 2018.
  8. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium
   z wykonania przez nich obowiązków w roku 2018.
  9. Zamknięcie obrad.
2018-12-04 234/2018 19 53897
Poz. 53897. BRODACZ SPÓŁKA AKCYJNA w Sopocie.
KRS 0000752236. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC
W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 9 paździer-
nika 2018 r.
[BMSiG-53581/2018]

BRODACZ S.A. ogłasza statut:

               §1
1. Firma Spółki brzmi: BRODACZ Spółka akcyjna.
2. Siedzibą Spółki jest Sopot.

               §2
Przedmiotem działalności Spółki, zgodnie z Polską Klasyfika-
cją Działalności, jest:
1. 11.05.Z - Produkcja piwa,
2. 46.34.A - Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych.

                §3
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 100.000.- zł (sto tysięcy
  złotych) i dzieli się na 100.000 (sto tysięcy) akcji imiennych
  zwykłych o wartości nominalnej 1.- zł (jeden złoty) każda
  akcja.
2. Kapitał zakładowy zostaje pokryty w 1/4 przed zarejestro-
  waniem Spółki.
                §4
1. Zarząd Spółki składa się z jednego członka.
2. Rada Nadzorcza Spółki składa się z trzech członków.

             §5
Prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu może być wykony-
wane przed pełnym pokryciem akcji.


              §6
Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. Pierwszy
rok obrotowy Spółki kończy się w dniu 31.12.2018.              §7
Założycielem Spółki jest Tomasz Brzostowski.

              §8
Koszty sporządzenia niniejszego aktu ponosi Spółka w orga-
nizacji.
      III.

  OGŁOSZENIA WYMAGANE

    PRZEZ PRAWO

   UPADŁOŚCIOWE


          1.

       Postanowienie
     o ogłoszeniu upadłości
Poz. 53897. BRODACZ SPÓŁKA AKCYJNA w Sopocie.
KRS 0000752236. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC
W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 9 paździer-
nika 2018 r.
[BMSiG-53581/2018]

BRODACZ S.A. ogłasza statut:

               §1
1. Firma Spółki brzmi: BRODACZ Spółka akcyjna.
2. Siedzibą Spółki jest Sopot.

               §2
Przedmiotem działalności Spółki, zgodnie z Polską Klasyfika-
cją Działalności, jest:
1. 11.05.Z - Produkcja piwa,
2. 46.34.A - Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych.

                §3
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 100.000.- zł (sto tysięcy
  złotych) i dzieli się na 100.000 (sto tysięcy) akcji imiennych
  zwykłych o wartości nominalnej 1.- zł (jeden złoty) każda
  akcja.
2. Kapitał zakładowy zostaje pokryty w 1/4 przed zarejestro-
  waniem Spółki.
                §4
1. Zarząd Spółki składa się z jednego członka.
2. Rada Nadzorcza Spółki składa się z trzech członków.

             §5
Prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu może być wykony-
wane przed pełnym pokryciem akcji.


              §6
Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. Pierwszy
rok obrotowy Spółki kończy się w dniu 31.12.2018.              §7
Założycielem Spółki jest Tomasz Brzostowski.

              §8
Koszty sporządzenia niniejszego aktu ponosi Spółka w orga-
nizacji.
      III.

  OGŁOSZENIA WYMAGANE

    PRZEZ PRAWO

   UPADŁOŚCIOWE


          1.

       Postanowienie
     o ogłoszeniu upadłości

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki