Szczegóły spółki

Nazwa BRODACZ SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 5851486212
REGON 381533847
KRS 0000752236
Adres ul. Józefa Kraszewskiego 11 lok. 7, 81-815 Sopot
Telefon b.d.
Faks b.d.
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
  • 1105Z — produkcja piwa
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Treść
2020-06-04 108/2020 16
Poz. 25245. BRODACZ SPÓŁKA AKCYJNA w Sopocie.
KRS 0000752236. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC
W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 9 paździer-
nika 2018 r.
[BMSiG-25098/2020]

Zarząd BRODACZ SA z siedzibą w Sopocie, KRS 0000752236,
zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej ZWZ) na
dzień 30 czerwca 2020 r., na godz. 1000, w Gdańsku (80-239),
ul. Miszewskiego 16/14, z następującym porządkiem obrad:... (rozwiń)
Poz. 25245. BRODACZ SPÓŁKA AKCYJNA w Sopocie.
KRS 0000752236. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC
W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 9 paździer-
nika 2018 r.
[BMSiG-25098/2020]

Zarząd BRODACZ SA z siedzibą w Sopocie, KRS 0000752236,
zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej ZWZ) na
dzień 30 czerwca 2020 r., na godz. 1000, w Gdańsku (80-239),
ul. Miszewskiego 16/14, z następującym porządkiem obrad:... (rozwiń)
2019-10-04 193/2019 19
Poz. 51180. BRODACZ SPÓŁKA AKCYJNA w Sopocie.
KRS 0000752236. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC
W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 9 paździer-
nika 2018 r.
[BMSiG-51189/2019]

Zarząd BRODACZ SA w Sopocie, KRS 0000752236, zwo-
łuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (NWZ) na 29 paź-
dziernika 2019 r., godz. 1300, w Sopocie 81-704, ul. Bohate-
rów Monte Cassino 15 (Awantura) z poniższym porządkiem
obrad:... (rozwiń)
Poz. 51180. BRODACZ SPÓŁKA AKCYJNA w Sopocie.
KRS 0000752236. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC
W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 9 paździer-
nika 2018 r.
[BMSiG-51189/2019]

Zarząd BRODACZ SA w Sopocie, KRS 0000752236, zwo-
łuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (NWZ) na 29 paź-
dziernika 2019 r., godz. 1300, w Sopocie 81-704, ul. Bohate-
rów Monte Cassino 15 (Awantura) z poniższym porządkiem
obrad:... (rozwiń)
2019-09-05 172/2019 14
Poz. 45753. BRODACZ SPÓŁKA AKCYJNA w Sopocie.
KRS 0000752236. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC
W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 9 paździer-
nika 2018 r.
[BMSiG-45764/2019]

Zarząd BRODACZ S.A. z siedzibą w Sopocie, KRS 0000752236,
zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej NWZ) na
dzień 27 września 2019 r., na 930, w Sopocie 81-704, ul. Boha-
terów Monte Cassino 15 (Awantura) z następującym porząd-
kiem obrad:... (rozwiń)
Poz. 45753. BRODACZ SPÓŁKA AKCYJNA w Sopocie.
KRS 0000752236. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC
W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 9 paździer-
nika 2018 r.
[BMSiG-45764/2019]

Zarząd BRODACZ S.A. z siedzibą w Sopocie, KRS 0000752236,
zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej NWZ) na
dzień 27 września 2019 r., na 930, w Sopocie 81-704, ul. Boha-
terów Monte Cassino 15 (Awantura) z następującym porząd-
kiem obrad:... (rozwiń)
2019-05-13 91/2019 15
Poz. 24192. BRODACZ SPÓŁKA AKCYJNA w Sopocie.
KRS 0000752236. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC
W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 9 paździer-
nika 2018 r.
[BMSiG-23692/2019]

Zarząd BRODACZ SA z siedzibą w Sopocie, KRS: 0000752236,
zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej NWZ) na
dzień 6 czerwca 2019 r., na godz. 1000, w Sopocie (81-718),
ul. Mamuszki 14 (Zatoka Sztuki) z następującym porządkiem
obrad:... (rozwiń)
Poz. 24192. BRODACZ SPÓŁKA AKCYJNA w Sopocie.
KRS 0000752236. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC
W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 9 paździer-
nika 2018 r.
[BMSiG-23692/2019]

Zarząd BRODACZ SA z siedzibą w Sopocie, KRS: 0000752236,
zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej NWZ) na
dzień 6 czerwca 2019 r., na godz. 1000, w Sopocie (81-718),
ul. Mamuszki 14 (Zatoka Sztuki) z następującym porządkiem
obrad:... (rozwiń)
2019-05-13 91/2019 15
Poz. 24193. BRODACZ SPÓŁKA AKCYJNA w Sopocie.
KRS 0000752236. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC
W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 9 paździer-
nika 2018 r.
[BMSiG-23701/2019]

Zarząd BRODACZ SA z siedzibą w Sopocie, KRS: 0000752236,
zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej ZWZ) na
dzień 14 czerwca 2019 r., na godz. 1500, w Sopocie (81-718),
ul. Mamuszki 14 (Zatoka Sztuki) z następującym porządkiem
obrad:... (rozwiń)
Poz. 24193. BRODACZ SPÓŁKA AKCYJNA w Sopocie.
KRS 0000752236. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC
W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 9 paździer-
nika 2018 r.
[BMSiG-23701/2019]

Zarząd BRODACZ SA z siedzibą w Sopocie, KRS: 0000752236,
zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej ZWZ) na
dzień 14 czerwca 2019 r., na godz. 1500, w Sopocie (81-718),
ul. Mamuszki 14 (Zatoka Sztuki) z następującym porządkiem
obrad:... (rozwiń)
2018-12-04 234/2018 19
Poz. 53897. BRODACZ SPÓŁKA AKCYJNA w Sopocie.
KRS 0000752236. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC
W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 9 paździer-
nika 2018 r.
[BMSiG-53581/2018]

BRODACZ S.A. ogłasza statut:... (rozwiń)
Poz. 53897. BRODACZ SPÓŁKA AKCYJNA w Sopocie.
KRS 0000752236. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC
W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 9 paździer-
nika 2018 r.
[BMSiG-53581/2018]

BRODACZ S.A. ogłasza statut:... (rozwiń)