Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki Q VALUE SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-05-21
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmyQVALUE SPÓŁKA AKCYJNA
Siedziba
WojewództwoMAZOWIECKIE
PowiatM.ST.WARSZAWA
GminaM.ST.WARSZAWA
MiejscowośćWARSZAWA
Adres
Kod krajuPL
WojewództwoMAZOWIECKIE
PowiatM.ST.WARSZAWA
GminaM.ST.WARSZAWA
UlicaJASNA
Nr domu19
MiejscowośćWARSZAWA
Kod pocztowy00-058
PocztaWARSZAWA
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD6419Z - pozostałe pośrednictwo pieniężne
6420Z - działalność holdingów finansowych
6499Z - pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS0000745859

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. 2017 Pozycja 2342 z dnia 14 grudnia 2017 roku, z późniejszymi zmianami – dalej „
Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z konwencją kosztu historycznego, która została zmodyfikowana w przypadku:
a) wartości niematerialnych i prawnych,
b) środków trwałych.
Rachunek zysków i strat Spółka sporządziła w wariancie porównawczym.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne – według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
Rzeczowe składniki aktywów obrotowych – według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy.
Należności i udzielone pożyczki – w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności,
Zobowiązania – w kwocie wymagającej zapłaty.
Kapitały (fundusze) własne, z wyjątkiem udziałów (akcji) własnych, oraz pozostałe aktywa i pasywa – w wartości nominalnej.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Uznawanie przychodów
Przychody uznawane są w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, że Spółka
uzyska korzyści ekonomiczne, które można wiarygodnie wycenić.
Koszty
Koszty operacyjne są ujmowane w okresie, którego dotyczą, w takiej wysokości, w jakiej
prawdopodobne jest, że nastąpi zmniejszenie korzyści ekonomicznych jednostki, które
można wiarygodnie wycenić.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Wartości niematerialne i prawne
Wartości niematerialne i prawne są rozpoznawane, jeżeli jest prawdopodobne, że w
przyszłości spowodują one wpływ do Spółki korzyści ekonomicznych, które mogą być
bezpośrednio powiązane z tymi aktywami. Początkowe ujęcie wartości niematerialnych i
prawnych następuje według cen nabycia lub kosztu wytworzenia. Po ujęciu początkowym
wartości niematerialne i prawne są wyceniane według cen nabycia lub kosztu wytworzenia
pomniejszonych o umorzenie i odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Wartości
niematerialne i prawne są amortyzowane liniowo w okresie odpowiadającym
szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności.
Przewidywany okres ekonomicznej użyteczności kształtuje się następująco:
oprogramowanie komputerowe - 2 lata
Inne wartości niematerialne i prawne - 5 lat
Środki trwałe
Środki trwałe są wyceniane w cenie nabycia, koszcie wytworzenia lub wartości
przeszacowanej pomniejszonych o umorzenie oraz o odpisy z tytułu trwałej utraty
wartości. Przeszacowanie ma miejsce na podstawie odrębnych przepisów. Wynik
przeszacowania odnoszony jest na kapitał z aktualizacji wyceny. Po sprzedaży lub
likwidacji środka trwałego, kwota pozostała w kapitale z aktualizacji wyceny jest
przenoszona na kapitał zapasowy. W okresie działania Spółki nie miało miejsca żadne
przeszacowanie.
Koszty poniesione po wprowadzeniu środka trwałego do użytkowania, jak koszty napraw,
przeglądów, opłaty eksploatacyjne, wpływają na wynik finansowy roku obrotowego, w
którym zostały poniesione. Jeżeli możliwe jednakże jest wykazanie, że koszty te
spowodowały zwiększenie oczekiwanych przyszłych korzyści ekonomicznych z tytułu
posiadania danego środka trwałego ponad korzyści przyjmowane pierwotnie, w takim
przypadku zwiększają one wartość początkową środka trwałego.
Środki trwałe, z wyjątkiem gruntów, są amortyzowane liniowo w okresie odpowiadającym
szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności, lub przez krótszy z dwóch
okresów: ekonomicznej użyteczności lub prawa do używania, który kształtuje się
następująco:
a) urządzenia techniczne i maszyny - 5 lat,
b) środki transportu - 5 lat,
c) inne środki trwałe - 3 lata.
Środki trwałe o niskiej jednostkowej wartości początkowej to znaczy poniżej 3,5 tysiąca
złotych odnoszone są jednorazowo w koszty.
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości są ujmowane w pozostałych kosztach operacyjnych.
Instrumenty finansowe
Instrumenty finansowe w momencie wprowadzenia do ksiąg rachunkowych są wyceniane
według kosztu (ceny nabycia), stanowiącego wartość godziwą uiszczonej zapłaty. Koszty
transakcji są ujmowane w wartości początkowej tych instrumentów finansowych.
Kredyty bankowe i pożyczki oraz zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu
W momencie początkowego ujęcia, kredyty bankowe i pożyczki są ujmowane według
kosztu, stanowiącego wartość otrzymanych środków pieniężnych i obejmującego koszty
uzyskania kredytu/ pożyczki. Następnie, wszystkie kredyty bankowe i pożyczki, z
wyjątkiem zobowiązań przeznaczonych do obrotu, wycenia się według skorygowanej ceny
nabycia (zamortyzowanego kosztu) przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej.
Zobowiązania przeznaczone do obrotu są wyceniane według wartości godziwej. Zysk lub
strata z tytułu przeszacowania do wartości godziwej są ujmowane w rachunku zysków i
strat bieżącego okresu.
Pozostałe zobowiązania
Zobowiązania niezaliczone do finansowych oraz finansowe, których wys
okość odsetek jest
rozłożona w czasie liniowo - wykazuje się w kwocie wymagającej zapłaty.
Należności
Należności są wykazywane w kwocie wymaganej zapłaty pomniejszonej o odpisy
aktualizujące. Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień
prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego. Odpisy
aktualizujące wartość należności zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów
operacyjnych lub do kosztów finansowych – zależnie od rodzaju należności, której dotyczy
odpis aktualizujący.
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych
Środki pieniężne w banku i w kasie wyceniane są według wartości nominalnej.
Kapitał własny
Kapitał własny jest ujmowany w wysokości określonej w umowie wpisanej w rejestrze
sądowym. Różnice między wartością godziwą uzyskanej zapłaty i wartością nominalną
udziałów są ujmowane w kapitale zapasowym. W przypadku wykupu udziałów własnych,
kwota zapłaty za udziały własne obciąża kapitał własny i jest wykazywana w bilansie w
pozycji „udziały własne”.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe63 410,0116 904,17
IWartości niematerialne i prawne61 493,671 604,17
1Koszty zakończonych prac rozwojowych
2Wartość firmy
3Inne wartości niematerialne i prawne61 493,671 604,17
4Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
IIRzeczowe aktywa trwałe
1Środki trwałe
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
c) urządzenia techniczne i maszyny
d) środki transportu
e) inne środki trwałe
2Środki trwałe w budowie
3Zaliczki na środki trwałe w budowie
IIINależności długoterminowe
1Od jednostek powiązanych
2Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Od pozostałych jednostek
IVInwestycje długoterminowe
1Nieruchomości
2Wartości niematerialne i prawne
3Długoterminowe aktywa finansowe
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
4Inne inwestycje długoterminowe
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe1 916,3415 300,00
1Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego1 916,3415 300,00
2Inne rozliczenia międzyokresowe
BAktywa obrotowe2 492 730,591 001 970,45
IZapasy4 748,75
1Materiały
2Półprodukty i produkty w toku
3Produkty gotowe
4Towary
5Zaliczki na dostawy i usługi4 748,75
IINależności krótkoterminowe713 304,08411 025,37
1Należności od jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Należności od pozostałych jednostek713 304,08411 025,37
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:710 798,10411 025,37
– do 12 miesięcy710 798,10411 025,37
– powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych1 493,56
c) inne1 012,42
d) dochodzone na drodze sądowej
IIIInwestycje krótkoterminowe1 774 055,15590 945,08
1Krótkoterminowe aktywa finansowe1 774 055,15590 945,08
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach902 835,90
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe652 835,90
– udzielone pożyczki250 000,00
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne871 219,25590 945,08
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach871 219,25590 945,08
– inne środki pieniężne
– inne aktywa pieniężne
2Inne inwestycje krótkoterminowe
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe622,61
CNależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
DUdziały (akcje) własne
Aktywa razem2 556 140,601 018 874,62
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny1 348 869,02573 882,95
IKapitał (fundusz) podstawowy100 000,00100 000,00
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:430 578,37430 578,37
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)420 000,00420 000,00
IIIKapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IVPozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:43 304,58
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
– na udziały (akcje) własne
VZysk (strata) z lat ubiegłych-10 085,59
VIZysk (strata) netto774 986,0753 390,17
VIIOdpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania1 207 271,58444 991,67
IRezerwy na zobowiązania10 495,8654 601,56
1Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego409,86
2Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
– długoterminowa
– krótkoterminowa
3Pozostałe rezerwy10 086,0054 601,56
– długoterminowe
– krótkoterminowe10 086,0054 601,56
IIZobowiązania długoterminowe
1Wobec jednostek powiązanych
2Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Wobec pozostałych jednostek
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) zobowiązania wekslowe
e) inne
IIIZobowiązania krótkoterminowe1 196 775,72390 390,11
1Zobowiązania wobec jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek1 196 775,72390 390,11
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:1 080 939,29330 549,21
– do 12 miesięcy1 080 939,29330 549,21
– powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych115 730,8538 825,48
h) z tytułu wynagrodzeń20 446,42
i) inne105,58569,00
4Fundusze specjalne
IVRozliczenia międzyokresowe
1Ujemna wartość firmy
2Inne rozliczenia międzyokresowe
– długoterminowe
– krótkoterminowe
Pasywa razem2 556 140,601 018 874,62
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:8 807 151,811 722 552,70
– od jednostek powiązanych
IPrzychody netto ze sprzedaży produktów8 807 151,811 722 552,70
IIZmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)
IIIKoszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
IVPrzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
BKoszty działalności operacyjnej7 876 083,561 656 028,91
IAmortyzacja6 284,50770,00
IIZużycie materiałów i energii5 707,6025 605,85
IIIUsługi obce7 596 787,001 395 295,37
IVPodatki i opłaty, w tym:5 893,1923 603,80
– podatek akcyzowy
VWynagrodzenia204 670,13195 560,38
VIUbezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:31 366,235 502,95
– emerytalne
VIIPozostałe koszty rodzajowe25 374,919 690,56
VIIIWartość sprzedanych towarów i materiałów
CZysk (strata) ze sprzedaży (A–B)931 068,2566 523,79
DPozostałe przychody operacyjne33 313,8915,60
IZysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
IIDotacje
IIIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IVInne przychody operacyjne33 313,8915,60
EPozostałe koszty operacyjne0,884 180,97
IStrata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
IIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IIIInne koszty operacyjne0,884 180,97
FZysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)964 381,2662 358,42
GPrzychody finansowe11 040,165 925,63
IDywidendy i udziały w zyskach, w tym:
AOd jednostek powiązanych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
BOd jednostek pozostałych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
IIOdsetki, w tym:7 730,765 278,65
– od jednostek powiązanych
IIIZysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:678,73
– w jednostkach powiązanych
IVAktualizacja wartości aktywów finansowych2 630,67
VInne646,98
HKoszty finansowe985,831 308,88
IOdsetki, w tym:2,58500,00
– dla jednostek powiązanych
IIStrata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IIIAktualizacja wartości aktywów finansowych473,50
IVInne509,75808,88
IZysk (strata) brutto (F+G–H)974 435,5966 975,17
JPodatek dochodowy199 449,5213 585,00
KPozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
LZysk (strata) netto (I–J–K)774 986,0753 390,17
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)573 882,9520 492,78
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach573 882,9520 492,78
1Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu100 000,0020 000,00
1Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego80 000,00
a) zwiększenie (z tytułu)80 000,00
– wydania udziałów (emisji akcji)80 000,00
b) zmniejszenie (z tytułu)
– umorzenia udziałów (akcji)
2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu100 000,00100 000,00
2Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu430 578,3710 578,37
1Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego420 000,00
a) zwiększenie (z tytułu)420 000,00
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej420 000,00
– podziału zysku (ustawowo)
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– pokrycia straty
2Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu430 578,37430 578,37
3Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
1Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– zbycia środków trwałych
2Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu
4Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu
1Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych43 304,58
a) zwiększenie (z tytułu)43 304,58
podziału zysku43 304,58
b) zmniejszenie (z tytułu)
2Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu43 304,58
5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu43 304,58-10 085,59
1Zysk z lat ubiegłych na początek okresu43 304,58
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
2Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach43 304,58
a) zwiększenie (z tytułu)
– podziału zysku z lat ubiegłych
b) zmniejszenie (z tytułu)43 304,58
przeznaczenia na kapitał rezerwowy43 304,58
3Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
4Strata z lat ubiegłych na początek okresu10 085,59
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
5Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach10 085,59
a) zwiększenie (z tytułu)
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
b) zmniejszenie (z tytułu)
...
6Strata z lat ubiegłych na koniec okresu10 085,59
7Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu-10 085,59
6Wynik netto774 986,0753 390,17
Azysk netto774 986,0753 390,17
Bstrata netto
Codpisy z zysku
IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)1 348 869,02573 882,95
IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)1 348 869,02573 882,95
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej1 238 717,4123 903,79
IZysk (strata) netto774 986,0753 390,17
IIKorekty razem463 731,34-29 486,38
1Amortyzacja6 284,50770,00
2Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych-260,06
3Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)-7 728,18-4 778,65
4Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej-2 835,90
5Zmiana stanu rezerw-44 105,7054 601,56
6Zmiana stanu zapasów-4 748,75
7Zmiana stanu należności-302 278,71-316 526,40
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów806 385,61249 144,11
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych12 761,05-12 697,00
10Inne korekty257,48
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)1 238 717,4123 903,79
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej-958 443,24255 278,65
IWpływy157 730,76255 278,65
1Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
2Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Z aktywów finansowych, w tym:157 730,76255 278,65
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach157 730,76255 278,65
– zbycie aktywów finansowych150 000,00250 000,00
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
– odsetki7 730,765 278,65
– inne wpływy z aktywów finansowych
4Inne wpływy inwestycyjne
IIWydatki1 116 174,00
1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych66 174,00
2Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Na aktywa finansowe, w tym:1 050 000,00
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach1 050 000,00
– nabycie aktywów finansowych800 000,00
– udzielone pożyczki długoterminowe250 000,00
4Inne wydatki inwestycyjne
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)-958 443,24255 278,65
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej249 500,00
IWpływy500 000,00
1Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału500 000,00
2Kredyty i pożyczki
3Emisja dłużnych papierów wartościowych
4Inne wpływy finansowe
IIWydatki250 500,00
1Nabycie udziałów (akcji) własnych
2Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4Spłaty kredytów i pożyczek250 000,00
5Wykup dłużnych papierów wartościowych
6Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
8Odsetki500,00
9Inne wydatki finansowe
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)249 500,00
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)280 274,17528 682,44
EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
FŚrodki pieniężne na początek okresu590 945,0862 262,64
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:871 219,25590 945,08
– o ograniczonej możliwości dysponowania
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
Podstawa prawnaRok poprzedni
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok974 435,5966 975,17
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:2 890,94
pozostałe 2 890,94
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:
pozostałe
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:
pozostałe
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:30,87
pozostałe 30,87
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:16 271,9675 048,08
utworzone rezerwy10 086,00art 16 ust 154 601,56
pozostałe 6 185,9620 446,52
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:20 446,62
pozostałe 20 446,62
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:6 798,006 797,94
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
pozostałe
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym977 136,93138 326,49
K. Podatek dochodowy185 656,0026 282,00
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku

Informacja dodatkowa

-

Korekta sprawozdania finansowego w związku z przeprowadzonym badaniem sprawozdania finansowego.

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki