Szczegóły spółki

Nazwa Q VALUE SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 5213662615
REGON 147008022
KRS 0000745859
Adres ul. Piękna 49, 00-672 Warszawa
Telefon b.d.
Faks b.d.
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
  • 6419Z — pozostałe pośrednictwo pieniężne
  • 6420Z — działalność holdingów finansowych
  • 6499Z — pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.44 0.47
Zadłużenie / kapitał (D/E) 0.78 0.9
Płynność bieżąca (CR) 2.57 2.08
Płynność szybka (QR) 2.57 2.08
Złota/srebrna reguła bilansowa 0.78 0.9
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) 3.1% 8.8%
Rentowność kapitału własnego (ROE) 9.3% 57.45%
Rentowność aktywów (ROA) 5.24% 30.32%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2019-10-25 208/2019 11 55087
Poz. 55087. Q VALUE SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie.
KRS 0000745859. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY
W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 24 sierp-
nia 2018 r.
[BMSiG-54929/2019]

Działając na podstawie art. 349 § 4 Kodeksu Spółek Handlo-
wych, Zarząd spółki Q Value S.A. z siedzibą w Warszawie
(KRS 0000745859) informuje o planowanej wypłacie zaliczek
na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy koń-
czący się 31.12.2019 r., w łącznej kwocie 268 200,75 złotych
tj. po 134,10 złote na jedną akcję.

Dniem, według którego ustala się uprawnionych do
zaliczki jest 18.11.2019 r. Wypłata zaliczek nastąpi w dniu
25.11.2019 r. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone
na dzień 31.08.2019 r.
Poz. 55087. Q VALUE SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie.
KRS 0000745859. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY
W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 24 sierp-
nia 2018 r.
[BMSiG-54929/2019]

Działając na podstawie art. 349 § 4 Kodeksu Spółek Handlo-
wych, Zarząd spółki Q Value S.A. z siedzibą w Warszawie
(KRS 0000745859) informuje o planowanej wypłacie zaliczek
na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy koń-
czący się 31.12.2019 r., w łącznej kwocie 268 200,75 złotych
tj. po 134,10 złote na jedną akcję.

Dniem, według którego ustala się uprawnionych do
zaliczki jest 18.11.2019 r. Wypłata zaliczek nastąpi w dniu
25.11.2019 r. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone
na dzień 31.08.2019 r.

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki