Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki BIOCELTIX SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-06-17
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmyBioceltix S.A.
Siedziba
WojewództwoDolnośląskie
PowiatWrocław
GminaWrocław
MiejscowośćWrocław
Adres
Kod krajuPL
WojewództwoDolnośląskie
PowiatWrocław
GminaWrocław
UlicaEugeniusza Kwiatkowskiego
Nr domu4
MiejscowośćWrocław
Kod pocztowy52-326
PocztaWrocław
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD7219Z - badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych
7211Z - badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS0000744521

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Omówienie przyjętych zasad polityki rachunkowości zostało przedstawione w załączniku nr 1 załączonym do niniejszego sprawozdania finansowego.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Metody wyceny aktywów i pasywów zostały zaprezentowane w załączniku nr 1 załączonym do niniejszego sprawozdania finansowego.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Metody ustalenia wyniku finansowego zostały ujęte w załączniku nr 1 załączonym do niniejszego sprawozdania finansowego.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Metody ustalenia sposobu sporządzania sprawozdania finansowego zostały ujęte w załączniku nr 1 załączonym do niniejszego sprawozdania finansowego.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Dodatkowe informacje i objaśnienia zostały zaprezentowane w załączniku nr 2 załączonym do niniejszego sprawozdania finansowego.

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe1 494 895,80
IWartości niematerialne i prawne
IIRzeczowe aktywa trwałe509 231,13
1Środki trwałe244 031,13
c) urządzenia techniczne i maszyny12 010,00
e) inne środki trwałe232 021,13
2Środki trwałe w budowie265 200,00
IIINależności długoterminowe985 664,67
3Od pozostałych jednostek985 664,67
IVInwestycje długoterminowe
3Długoterminowe aktywa finansowe
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
c) w pozostałych jednostkach
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe
BAktywa obrotowe1 805 287,032 419 204,43
IZapasy
IINależności krótkoterminowe229 977,3632 289,30
1Należności od jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
b) inne
2Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
3Należności od pozostałych jednostek229 977,3632 289,30
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:615,00
– do 12 miesięcy615,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych217 797,0030 082,50
c) inne11 565,362 206,80
IIIInwestycje krótkoterminowe1 571 736,892 385 855,86
1Krótkoterminowe aktywa finansowe1 571 736,892 385 855,86
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne1 571 736,892 385 855,86
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach1 571 736,891 846 034,16
– inne środki pieniężne539 821,70
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe3 572,781 059,27
CNależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy450 000,00
Aktywa razem3 300 182,832 869 204,43
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny1 572 122,97999 622,91
IKapitał (fundusz) podstawowy198 150,005 000,00
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:1 378 850,001 378 850,00
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)1 378 850,001 378 850,00
IVPozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:1 310 749,00193 150,00
VZysk (strata) z lat ubiegłych-539 935,18
VIZysk (strata) netto-775 690,85-577 377,09
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania1 728 059,861 869 581,52
IRezerwy na zobowiązania
2Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
3Pozostałe rezerwy
IIZobowiązania długoterminowe
3Wobec pozostałych jednostek
IIIZobowiązania krótkoterminowe417 001,01526 318,89
1Zobowiązania wobec jednostek powiązanych156 827,40415 706,71
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:8 280,00
– do 12 miesięcy8 280,00
b) inne156 827,40407 426,71
2Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek260 173,61110 612,18
a) kredyty i pożyczki15 471,78
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:140 240,3813 069,50
– do 12 miesięcy140 240,3813 069,50
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych68 015,5844 662,56
h) z tytułu wynagrodzeń50 477,4336 046,74
i) inne1 440,221 361,60
IVRozliczenia międzyokresowe1 311 058,851 343 262,63
2Inne rozliczenia międzyokresowe1 311 058,851 343 262,63
– krótkoterminowe1 311 058,851 343 262,63
Pasywa razem3 300 182,832 869 204,43
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:9 202,403 000,00
IPrzychody netto ze sprzedaży produktów9 202,403 000,00
BKoszty działalności operacyjnej1 929 270,80669 877,92
IAmortyzacja13 964,80
IIZużycie materiałów i energii169 101,3121 914,71
IIIUsługi obce703 320,13182 584,03
IVPodatki i opłaty, w tym:133,00991,00
VWynagrodzenia765 070,17387 417,90
VIUbezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:163 673,0963 160,03
– emerytalne75 289,6229 355,99
VIIPozostałe koszty rodzajowe114 008,3013 810,25
CZysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-1 920 068,40-666 877,92
DPozostałe przychody operacyjne1 151 428,99169 615,03
IIDotacje1 151 406,24169 614,24
IVInne przychody operacyjne22,750,79
EPozostałe koszty operacyjne70,8172 000,85
IIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych72 000,00
IIIInne koszty operacyjne70,810,85
FZysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-768 710,22-569 263,74
GPrzychody finansowe267,2430,00
VInne267,2430,00
HKoszty finansowe7 247,878 143,35
IOdsetki, w tym:6 545,007 898,49
– dla jednostek powiązanych7 426,71
IVInne702,87244,86
IZysk (strata) brutto (F+G–H)-775 690,85-577 377,09
LZysk (strata) netto (I–J–K)-775 690,85-577 377,09
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)999 622,91
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach999 622,91
1Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu5 000,00
1Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego193 150,00
a) zwiększenie (z tytułu)193 150,00
Zarejestrowanie podwyższenia kapitału zakładowego193 150,00
– wydania udziałów (emisji akcji)
b) zmniejszenie (z tytułu)
2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu198 150,00
2Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu1 378 850,00
1Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej
b) zmniejszenie (z tytułu)
2Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu1 378 850,00
3Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
1Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
b) zmniejszenie (z tytułu)
2Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu
4Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu193 150,00
1Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych1 117 599,00
a) zwiększenie (z tytułu)1 310 749,00
Podniesienie kapitału zakładowego27 629,00
emisja akcji powyżej wartości nominalnej ( podwyzszenie kapitału nie zarejestrowane na dzień bilansowy )1 283 120,00
b) zmniejszenie (z tytułu)193 150,00
Zarejestrowanie kapitału zakładowego193 150,00
2Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu1 310 749,00
5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu-577 377,09
1Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
2Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
a) zwiększenie (z tytułu)
3Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
4Strata z lat ubiegłych na początek okresu-577 377,09
– korekty błędów37 441,91
5Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach-539 935,18
a) zwiększenie (z tytułu)
6Strata z lat ubiegłych na koniec okresu-539 935,18
7Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu-539 935,18
6Wynik netto-775 690,85
Bstrata netto775 690,85
IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)1 572 122,97
IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)1 572 122,97
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
IZysk (strata) netto-775 690,85
IIKorekty razem-1 003 365,10
1Amortyzacja13 964,80
2Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
3Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)6 545,00
7Zmiana stanu należności-1 183 352,73
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów156 753,21
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-34 717,29
10Inne korekty37 441,91
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)-1 779 055,95
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
IWpływy
3Z aktywów finansowych, w tym:
b) w pozostałych jednostkach
IIWydatki523 195,93
1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych523 195,93
3Na aktywa finansowe, w tym:
b) w pozostałych jednostkach
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)-523 195,93
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
IWpływy1 760 749,00
1Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału1 760 749,00
2Kredyty i pożyczki
IIWydatki272 616,09
4Spłaty kredytów i pożyczek265 000,00
8Odsetki7 616,09
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)1 488 132,91
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)-814 118,97
EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:-814 118,97
FŚrodki pieniężne na początek okresu2 385 855,86
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:1 571 736,89
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
Rok bieżący
z zysków kapitałowych
Rok bieżący
z innych źródeł
Podstawa prawna
A. Zysk (strata) brutto za dany rok-775 690,85
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:1 152 477,341 152 477,34
dotacje ze środków europejskich 1 151 406,241 151 406,24art 17 ust 1 pkt 53
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:1 175 385,181 175 385,18
wydatki sfinansowane ze środków dotacji1 153 701,771 153 701,77art 16 ust 1 pkt 58
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:12 015,9912 015,99
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:13 184,6913 184,69
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym-727 582,33
K. Podatek dochodowy
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku

Załącznik nr 1

-

Załącznik nr 2

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki