Szczegóły spółki

Nazwa BIOCELTIX SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 8992794360
REGON 364963245
KRS 0000744521
Adres ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 4, 52-326 Wrocław
Telefon b.d.
Faks b.d.
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
 • 7219Z — badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych
 • 7211Z — badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.65 0.52
Zadłużenie / kapitał (D/E) 1.87 1.1
Płynność bieżąca (CR) 4.6 4.33
Płynność szybka (QR) 4.6 4.33
Złota/srebrna reguła bilansowa 1.87 1.1
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) -19245.9% -8429.22%
Rentowność kapitału własnego (ROE) -57.76% -49.34%
Rentowność aktywów (ROA) -20.12% -23.5%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2020-07-08 131/2020 19 32871
Poz. 32871. BIOCELTIX SPÓŁKA AKCYJNA we Wrocławiu.
KRS 0000744521. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-
-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODAR-
CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
13 sierpnia 2018 r.
[BMSiG-33102/2020]

Zarząd Bioceltix S.A. z siedzibą we Wrocławiu,
KRS 0000744521 (dalej „Spółka”) zawiadamia Akcjonariu-
szy, że zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień
30 lipca 2020 r., na godz. 1000. Zwyczajne Walne Zgromadze-
nie odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Warczak-Mańdziak
& Janicka, ul. Gwiaździsta 64 lok. 28/1, 28 piętro, 53-413 Wro-
cław, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zwyczajnego
  Walnego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości odbycia oraz zdolności
  powzięcia wiążących uchwał przez Zwyczajne Walne
  Zgromadzenie.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Zapoznanie ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki
  dotyczącym oceny sprawozdania finansowego, sprawoz-
  dania z działalności oraz wniosku Zarządu dotyczącego
  pokrycia straty za rok obrotowy 2019.
 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z dzia-
  łalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok
  obrotowy 2019.
 6. Powzięcie uchwały o pokryciu straty za rok obrotowy 2019.
 7. Udzielenie członkom organów Spółki absolutorium
  z wykonania przez nich obowiązków.
 8. Powzięcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowa-
  dzącego Rejestr Akcjonariuszy Spółki.
 9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie obrad.
Poz. 32871. BIOCELTIX SPÓŁKA AKCYJNA we Wrocławiu.
KRS 0000744521. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-
-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODAR-
CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
13 sierpnia 2018 r.
[BMSiG-33102/2020]

Zarząd Bioceltix S.A. z siedzibą we Wrocławiu,
KRS 0000744521 (dalej „Spółka”) zawiadamia Akcjonariu-
szy, że zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień
30 lipca 2020 r., na godz. 1000. Zwyczajne Walne Zgromadze-
nie odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Warczak-Mańdziak
& Janicka, ul. Gwiaździsta 64 lok. 28/1, 28 piętro, 53-413 Wro-
cław, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zwyczajnego
  Walnego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości odbycia oraz zdolności
  powzięcia wiążących uchwał przez Zwyczajne Walne
  Zgromadzenie.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Zapoznanie ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki
  dotyczącym oceny sprawozdania finansowego, sprawoz-
  dania z działalności oraz wniosku Zarządu dotyczącego
  pokrycia straty za rok obrotowy 2019.
 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z dzia-
  łalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok
  obrotowy 2019.
 6. Powzięcie uchwały o pokryciu straty za rok obrotowy 2019.
 7. Udzielenie członkom organów Spółki absolutorium
  z wykonania przez nich obowiązków.
 8. Powzięcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowa-
  dzącego Rejestr Akcjonariuszy Spółki.
 9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie obrad.

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki