Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki GENXONE SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-03-31
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmyGENXONE SPÓŁKA AKCYJNA
Siedziba
WojewództwoWIELKOPOLSKIE
PowiatPOZNAŃSKI
GminaSUCHY LAS
MiejscowośćZŁOTNIKI
Adres
Kod krajuPL
WojewództwoWIELKOPOLSKIE
PowiatPOZNAŃSKI
GminaSUCHY LAS
UlicaKOBALTOWA
Nr domu6
MiejscowośćZŁOTNIKI
Kod pocztowy62-002
PocztaSUCHY LAS
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD7211Z - badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii
3250Z - produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne
4646Z - sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych
7219Z - badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS0000743838

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z zasadami rachunkowości obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, określonymi w ustawie o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 395 z późniejszymi zmianami) i wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi.
Przyjęte zasady rachunkowości, stosowane były w sposób ciągły i są zgodne z zasadami rachunkowości stosowanymi w poprzednim roku obrotowym.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Wartości niematerialne i prawne przyjmowane są do ewidencji od wartości 10.000,00 zł. Wyceniane są według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne oraz o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
Stawki amortyzacyjne ustalone zostały z uwzględnieniem okresu ekonomicznej użyteczności wartości niematerialnych i prawnych. Odzwierciedlają faktyczny okres ich użytkowania. Wartości niematerialne amortyzuje się metodą liniową.
Środki trwałe
W pozycji tej ujęte zostały rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki. Środki trwałe przyjmowane są do ewidencji od wartości 10.000,00 zł Grunty wyceniane są według cen nabycia pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Środki trwałe, inne niż grunty wyceniane są według cen nabycia, kosztów wytworzenia, pomniejszonych o odpisy umorzeniowe oraz o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
Wartość początkowa środków trwałych podlega podwyższeniu o wartość nakładów poniesionych na ich ulepszenie (przebudowę, rozbudowę, modernizację, rekonstrukcję). Natomiast koszty napraw, przeglądów, opłaty eksploatacyjne, wpływają na wynik finansowy okresu sprawozdawczego, w którym zostały poniesione.
Wartość początkowa środków trwałych pomniejszona została o odpisy amortyzacyjne. Stawki amortyzacyjne ustalone zostały z uwzględnieniem okresu użyteczności środków trwałych i odzwierciedlają faktyczne zużycie środków trwałych.
Środki trwałe są ujmowane w ewidencji środków trwałych i amortyzowane począwszy od następnego miesiąca po miesiącu w którym zostały ujęte w ewidencji.
Grunty nie są amortyzowane.
W przypadku wystąpienia przyczyn powodujących trwałą utratę wartości środków trwałych, stosowne odpisy aktualizujące pomniejszają wartość bilansową środków trwałych. Odpisy aktualizujące spowodowane trwałą utratą wartości obciążają pozostałe koszty operacyjne.
Środki trwałe w budowie
Środki trwałe w budowie są wyceniane w wysokości ogółu kosztów pozostających
w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, w tym kosztów finansowych, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. W ramach środków trwałych w budowie wykazywane są również materiały inwestycyjne. Środki trwałe w budowie nie są amortyzowane do momentu zakończenia ich budowy i oddania do użytkowania.
Zapasy
Zapasy są wyceniane według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy.
Należności
Na dzień bilansowy należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności.
Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego.
Odpisy aktualizujące wartość należności zalicza się do pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych - zależnie od rodzaju należności, której dotyczy odpis aktualizujący.
Na dzień bilansowy wycenia się wyrażone w walutach obcych składniki aktywów po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.
Wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich przeprowadzenia odpowiednio po kursie kupna walut stosowanych przez bank, z którego usług korzysta Spółka w przypadku operacji sprzedaży walut oraz operacji zapłaty należności lub średnim ustalonym dla danej waluty przez Narodowy B
ank Polski na ten dzień, chyba że w zgłoszeniu celnym lub w innym wiążącym jednostkę dokumencie ustalony został inny kurs w przypadku pozostałych operacji.
Powstałe z przeliczenia różnice kursowe zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych lub w przypadkach określonych przepisami, kapitalizuje się w wartości aktywów.
Środki pieniężne
Środki pieniężne w banku i w kasie wycenia się według wartości nominalnej.
Środki pieniężne w walutach obcych wycenia się w ich wartości nominalnej przeliczonej na złote polskie. Wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich przeprowadzenia po kursie kupna walut stosowanych przez bank, z którego usług korzysta jednostka w przypadku operacji sprzedaży walut oraz operacji zapłaty należności, natomiast dla pozostałych operacji po kursie średnim ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień, chyba że w zgłoszeniu celnym lub innym wiążącym jednostkę dokumencie ustalony został inny kurs.
Na dzień bilansowy wycenia się wyrażone w walutach obcych składniki aktywów po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.
Aktywa finansowe
Aktywa finansowe w momencie wprowadzenia do ksiąg rachunkowych są wyceniane według kosztu (ceny nabycia), stanowiącego wartość godziwą uiszczonej zapłaty. Koszty transakcji są ujmowane w wartości początkowej tych instrumentów finansowych. Aktywa finansowe są wprowadzane do ksiąg rachunkowych pod datą zawarcia transakcji.
Leasing
Spółka może być stroną umów leasingowych na podstawie, których przyjmuje do odpłatnego używania lub pobierania pożytków obce środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne przez uzgodniony okres.
W przypadku umów leasingu, na mocy których następuje przeniesienie zasadniczo całego ryzyka i pożytków wynikających z tytułu posiadania aktywów będących przedmiotem umowy (art. 3 ust. 4 ustawy o rachunkowości), przedmiot leasingu jest ujmowany w aktywach jako środek trwały i jednocześnie ujmowane jest zobowiązanie w kwocie równej wartości bieżącej minimalnych opłat leasingowych ustalonej na dzień rozpoczęcia leasingu. Opłaty leasingowe są dzielone między koszty finansowe i zmniejszenie salda zobowiązania w sposób umożliwiający uzyskanie stałej stopy odsetek od pozostałego do spłaty zobowiązania. Koszty finansowe ujmowane są bezpośrednio w rachunku zysków i strat.

Środki trwałe będące przedmiotem umowy leasingu finansowego są amortyzowane w sposób określony dla własnych środków trwałych. Jednakże gdy brak jest pewności co do przejścia prawa własności przedmiotu umowy, wówczas środki trwałe używane na podstawie umów leasingu finansowego są amortyzowane przez krótszy z dwóch okresów: przewidywany okres użytkowania lub okres trwania leasingu.

Opłaty leasingowe z tytułu umów, które nie spełniają warunków umowy leasingu finansowego, ujmowane są jako koszty w rachunku zysków i strat metodą liniową przez okres trwania leasingu.

Zobowiązania
Na dzień powstania zobowiązania wycenia się według wartości nominalnej. Na dzień bilansowy zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty.
Na dzień bilansowy wycenia się wyrażone w walutach obcych składniki pasywów
po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.
Wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich przeprowadzenia po kursie sprzedaży walut stosowanych przez
bank, z którego usług korzysta jednostka w przypadku operacji kupna walut oraz operacji zapłaty zobowiązań, natomiast dla pozostałych operacji po kursie średnim ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień, chyba że w zgłoszeniu celnym lub innym wiążącym jednostkę dokumencie ustalony został inny kurs.
Powstałe z przeliczenia różnice kursowe zalicza się odpowiednio do przychodów
lub kosztów finansowych lub, w przypadkach określonych przepisami, kapitalizuje się w wartości aktywów.
Zobowiązania warunkowe - pozabilansowe
Za zobowiązania warunkowe Spółka uznaje potencjalny przyszły obowiązek wykonania świadczeń, których powstanie jest uzależnione od zaistnienia określonych zdarzeń.
Rezerwy na zobowiązania
Rezerwy są to zobowiązania, których termin wymagalności lub kwota nie są pewne. Tworzy się je na pewne lub prawdopodobne przyszłe zobowiązania w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych, kosztów finansowych, strat nadzwyczajnych, zależnie od okoliczności z którymi przyszłe zobowiązania się wiążą.

Rezerwy wycenia się według uzasadnionej oraz w sposób wiarygodny oszacowanej wartości.

Wydatki rozliczane w czasie oraz dotyczące różnych okresów sprawozdawczych ewidencjonowane są na kontach „Rozliczenia międzyokresowe kosztów”.
Na bieżąco w ciągu roku, na koniec każdego miesiąca, dokonuje się zarachowania w koszty rezerw na znane koszty – o ile są to kwoty istotne.
Transakcje w walucie obcej
Transakcje wyrażone w walutach innych niż polski złoty są przeliczane na złote polskie po kursie faktycznie zastosowanym w dniu zawarcia transakcji, a jeżeli zastosowanie tego kursu nie jest możliwe po kursie średnim ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski z dnia poprzedzającego ten dzień.
Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów obejmują wydatki i zużycie składników majątkowych dotyczących miesięcy następujących po miesiącu, w którym te wydatki poniesiono.
Spółka dokonuje biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy, wynikający w szczególności ze świadczeń wykonanych na rzecz jednostki przez kontrahentów jednostki, a kwotę zobowiązania można oszacować w sposób wiarygodny.
Przychody przyszłych okresów, uznanie przychodu
Wystawione faktury dotyczące realizowanych dla klientów usług prezentowane są jako rozliczenia międzyokresowe przychodów do czasu zakończenia realizacji usługi.
Kapitały własny
Kapitał podstawowy wykazywany jest w wartości nominalnej wynikającej z umowy Spółki i wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.
Przychody i zyski
Za przychody i zyski Spółka uznaje uprawdopodobnione powstanie w okresie sprawozdawczym korzyści ekonomicznych, o wiarygodnie określonej wartości, w formie zwiększenia wartości aktywów, albo zmniejszenia wartości zobowiązań, które doprowadzą do wzrostu kapitału własnego lub zmniejszenia jego niedoboru w inny sposób niż wniesienie wkładów przez udziałowców lub właścicieli.
Dotacje i subwencje są ujmowane według wartości godziwej w sytuacji, gdy istnieje wystarczająca pewność, iż dotacja zostanie otrzymana oraz spełnione zostaną wszystkie warunki związane z uzyskaniem dotacji. Jeżeli dotacja lub subwencja dotyczy pozycji kosztowej, wówczas jest ona odraczana w bilansie i systematycznie ujmowana w pozycji przychodów w sposób zapewniający współmierność z kosztami, które dotacja ta ma w zamierzeniu kompensować.
Jeżeli

dotacja lub subwencja ma na celu sfinansowanie nabycia lub wytworzenia środka trwałego, wówczas jest ona odraczana w bilansie i uznawana jako przychód przez okres amortyzacji środka trwałego.

Koszty i straty
Przez koszty i straty jednostka rozumie uprawdopodobnione zmniejszenia w okresie sprawozdawczym korzyści ekonomicznych, o wiarygodnie określonej wartości, w formie zmniejszenia wartości aktywów, albo zwiększenia wartości zobowiązań i rezerw, które doprowadzą do zmniejszenia kapitału własnego lub zwiększenia jego niedoboru w inny sposób niż wycofanie środków przez udziałowców lub właścicieli.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Wynik finansowy
Na wynik finansowy netto składają się
wynik działalności operacyjnej, w tym z tytułu pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych (pośrednio związanych z działalnością operacyjną jednostki),
wynik operacji finansowych,
wynik operacji nadzwyczajnych (powstałych na skutek zdarzeń trudnych do przewidzenia, poza działalnością operacyjną jednostki i nie związanych z ogólnym ryzykiem jej prowadzenia),
obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego, którego podatnikiem jest jednostka, i płatności z nim zrównanych, na podstawie odrębnych przepisów.
Rachunek zysków i strat Spółka sporządziła w wariancie porównawczym

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Rachunek zysków i strat Spółka sporządziła w wariancie porównawczym

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe3 925 034,471 829 829,01
IWartości niematerialne i prawne329 633,33419 533,33
1Koszty zakończonych prac rozwojowych
2Wartość firmy
3Inne wartości niematerialne i prawne
4Zaliczki na wartości niematerialne i prawne329 633,33419 533,33
IIRzeczowe aktywa trwałe836 542,71737 117,66
1Środki trwałe836 542,71737 117,66
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej9 416,1710 569,17
c) urządzenia techniczne i maszyny80 934,3915 439,86
d) środki transportu
e) inne środki trwałe746 192,15711 108,63
2Środki trwałe w budowie
3Zaliczki na środki trwałe w budowie
IIINależności długoterminowe25 742,0425 665,04
1Od jednostek powiązanych
2Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Od pozostałych jednostek25 742,0425 665,04
IVInwestycje długoterminowe
1Nieruchomości
2Wartości niematerialne i prawne
3Długoterminowe aktywa finansowe
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
4Inne inwestycje długoterminowe
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe2 733 116,39647 512,98
1Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego12 110,002 844,00
2Inne rozliczenia międzyokresowe2 721 006,39644 668,98
BAktywa obrotowe568 673,33828 121,72
IZapasy37 237,84
1Materiały
2Półprodukty i produkty w toku
3Produkty gotowe
4Towary
5Zaliczki na dostawy i usługi37 237,84
IINależności krótkoterminowe279 131,57157 784,63
1Należności od jednostek powiązanych206 121,5985 815,17
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne206 121,5985 815,17
2Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Należności od pozostałych jednostek73 009,9871 969,46
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:7 197,961 845,00
– do 12 miesięcy7 197,961 845,00
– powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych55 079,7152 912,20
c) inne10 732,3117 212,26
d) dochodzone na drodze sądowej
IIIInwestycje krótkoterminowe255 431,32629 299,51
1Krótkoterminowe aktywa finansowe255 431,32629 299,51
a) w jednostkach powiązanych566 344,98
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki566 344,98
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach10 175,4033 444,24
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki10 175,4033 444,24
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne245 255,9229 510,29
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach245 255,9229 510,29
– inne środki pieniężne
– inne aktywa pieniężne
2Inne inwestycje krótkoterminowe
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe34 110,443 799,74
CNależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
DUdziały (akcje) własne
Aktywa razem4 493 707,802 657 950,73
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny1 632 099,012 258 918,77
IKapitał (fundusz) podstawowy2 039 000,002 039 000,00
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:747 500,00747 500,00
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)747 500,00747 500,00
IIIKapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IVPozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
– na udziały (akcje) własne
VZysk (strata) z lat ubiegłych-527 581,23-99 604,44
VIZysk (strata) netto-626 819,76-427 976,79
VIIOdpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania2 861 608,79399 031,96
IRezerwy na zobowiązania6 358,002 946,00
1Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego1 358,001 446,00
2Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
– długoterminowa
– krótkoterminowa
3Pozostałe rezerwy5 000,001 500,00
– długoterminowe
– krótkoterminowe5 000,001 500,00
IIZobowiązania długoterminowe2 236,97
1Wobec jednostek powiązanych
2Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Wobec pozostałych jednostek2 236,97
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) zobowiązania wekslowe
e) inne2 236,97
IIIZobowiązania krótkoterminowe2 263 212,63393 848,99
1Zobowiązania wobec jednostek powiązanych475 671,4722 046,49
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne475 671,4722 046,49
2Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek1 787 541,16371 802,50
a) kredyty i pożyczki697 266,44145 602,51
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe4 012,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:784 310,71117 508,12
– do 12 miesięcy774 916,88117 508,12
– powyżej 12 miesięcy9 393,83
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych178 795,1471 470,13
h) z tytułu wynagrodzeń107 710,0636 775,57
i) inne15 446,81446,17
4Fundusze specjalne
IVRozliczenia międzyokresowe592 038,16
1Ujemna wartość firmy
2Inne rozliczenia międzyokresowe592 038,16
– długoterminowe592 038,16
– krótkoterminowe
Pasywa razem4 493 707,802 657 950,73
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:56 726,3618 500,00
– od jednostek powiązanych
IPrzychody netto ze sprzedaży produktów56 726,3618 500,00
IIZmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)
IIIKoszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
IVPrzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
BKoszty działalności operacyjnej663 871,64395 935,56
IAmortyzacja12 212,01
IIZużycie materiałów i energii61 033,7729 541,26
IIIUsługi obce189 166,07161 693,60
IVPodatki i opłaty, w tym:4 300,0013 105,24
– podatek akcyzowy
VWynagrodzenia289 468,95166 912,79
VIUbezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:14 072,295 382,00
– emerytalne
VIIPozostałe koszty rodzajowe93 618,5519 300,67
VIIIWartość sprzedanych towarów i materiałów
CZysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-607 145,28-377 435,56
DPozostałe przychody operacyjne5,107,24
IZysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
IIDotacje
IIIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IVInne przychody operacyjne5,107,24
EPozostałe koszty operacyjne137,521,51
IStrata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
IIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IIIInne koszty operacyjne137,521,51
FZysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-607 277,70-377 429,83
GPrzychody finansowe35 337,399 693,24
IDywidendy i udziały w zyskach, w tym:
AOd jednostek powiązanych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
BOd jednostek pozostałych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
IIOdsetki, w tym:35 337,399 693,24
– od jednostek powiązanych5 471,71
IIIZysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IVAktualizacja wartości aktywów finansowych
VInne
HKoszty finansowe64 233,4561 638,20
IOdsetki, w tym:61 916,7136 095,80
– dla jednostek powiązanych37 585,12
IIStrata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IIIAktualizacja wartości aktywów finansowych
IVInne2 316,7425 542,40
IZysk (strata) brutto (F+G–H)-636 173,76-429 374,79
JPodatek dochodowy-9 354,00-1 398,00
KPozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
LZysk (strata) netto (I–J–K)-626 819,76-427 976,79
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)2 258 918,77-94 604,44
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach2 258 918,77-94 604,44
1Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu2 039 000,005 000,00
1Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego2 034 000,00
a) zwiększenie (z tytułu)2 034 000,00
– wydania udziałów (emisji akcji)2 034 000,00
b) zmniejszenie (z tytułu)
– umorzenia udziałów (akcji)
2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu2 039 000,002 039 000,00
2Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu747 500,00
1Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego747 500,00
a) zwiększenie (z tytułu)747 500,00
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej747 500,00
– podziału zysku (ustawowo)
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– pokrycia straty
2Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu747 500,00747 500,00
3Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
1Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– zbycia środków trwałych
2Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu
4Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu
1Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
2Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu
5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu
1Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
2Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
a) zwiększenie (z tytułu)
– podziału zysku z lat ubiegłych
b) zmniejszenie (z tytułu)
...
3Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
4Strata z lat ubiegłych na początek okresu
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
5Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach527 581,2399 604,44
a) zwiększenie (z tytułu)
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
b) zmniejszenie (z tytułu)
...
6Strata z lat ubiegłych na koniec okresu527 581,2399 604,44
7Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu-527 581,23-99 604,44
6Wynik netto-626 819,76-427 976,79
Azysk netto
Bstrata netto626 819,76427 976,79
Codpisy z zysku
IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)1 632 099,012 258 918,77
IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)1 632 099,012 258 918,77
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej-1 279 129,66-1 375 600,92
IZysk (strata) netto-626 819,76-427 976,79
IIKorekty razem-652 309,90-947 624,13
1Amortyzacja12 212,01
2Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych2 313,7425 542,40
3Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)23 928,1926 402,56
4Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej
5Zmiana stanu rezerw3 412,00-554,00
6Zmiana stanu zapasów37 237,84-37 237,84
7Zmiana stanu należności-120 383,42-742 337,45
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów900 735,69734 934,59
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-1 511 765,95-954 374,39
10Inne korekty
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)-1 279 129,66-1 375 600,92
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej-346 824,71-1 231 490,96
IWpływy22 336,905 053,70
1Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
2Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Z aktywów finansowych, w tym:22 336,905 053,70
a) w jednostkach powiązanych5 000,00
b) w pozostałych jednostkach22 336,9053,70
– zbycie aktywów finansowych
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych22 336,90
– odsetki53,70
– inne wpływy z aktywów finansowych
4Inne wpływy inwestycyjne
IIWydatki369 161,611 236 544,66
1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych369 146,85674 544,66
2Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Na aktywa finansowe, w tym:14,76562 000,00
a) w jednostkach powiązanych562 000,00
b) w pozostałych jednostkach14,76
– nabycie aktywów finansowych
– udzielone pożyczki długoterminowe14,76
4Inne wydatki inwestycyjne
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)-346 824,71-1 231 490,96
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej1 841 700,002 579 411,97
IWpływy1 851 847,502 579 500,00
1Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału97 700,001 519 500,00
2Kredyty i pożyczki1 354 147,50460 000,00
3Emisja dłużnych papierów wartościowych600 000,00
4Inne wpływy finansowe400 000,00
IIWydatki10 147,5088,03
1Nabycie udziałów (akcji) własnych
2Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4Spłaty kredytów i pożyczek10 147,50
5Wykup dłużnych papierów wartościowych
6Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
8Odsetki88,03
9Inne wydatki finansowe
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)1 841 700,002 579 411,97
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)215 745,63-27 679,91
EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:215 745,63-27 679,91
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
FŚrodki pieniężne na początek okresu29 510,2957 190,20
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:245 255,9229 510,29
– o ograniczonej możliwości dysponowania
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
Rok poprzedni
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok636 173,76-429 374,79
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
pozostałe
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:
pozostałe
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:34 244,10
pozostałe 34 244,10
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
pozostałe
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:116 264,1845 092,19
pozostałe
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:
pozostałe
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
pozostałe
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym-554 153,68-397 419,49
K. Podatek dochodowy
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku

INFORMACJA DODATKOWA

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki