Szczegóły spółki

Nazwa GENXONE SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 7811918132
REGON 362943497
KRS 0000743838
Adres ul. Kobaltowa 6, 62-002 Złotniki
Telefon b.d.
Faks b.d.
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
 • 7211Z — badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii
 • 3250Z — produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne
 • 4646Z — sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych
 • 7219Z — badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.15 0.64
Zadłużenie / kapitał (D/E) 0.18 1.75
Płynność bieżąca (CR) 2.1 0.25
Płynność szybka (QR) 2.01 0.25
Złota/srebrna reguła bilansowa 0.18 1.75
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) -2313.39% -1104.99%
Rentowność kapitału własnego (ROE) -18.95% -38.41%
Rentowność aktywów (ROA) -16.1% -13.95%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2020-06-18 117/2020 14 28164
Poz. 28164. GENXONE SPÓŁKA AKCYJNA w Złotnikach.
KRS 0000743838. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO
I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA-
JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 8 sierp-
nia 2018 r.
[BMSiG-28026/2020]

Zarząd GENXONE S.A. zwołuje na dzień 17 lipca 2020 r.,
o godz. 1200, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbę-
dzie się w siedzibie, ul. Kobaltowa 6, Złotniki, 62-002 Suchy
Las.

Porządek obrad obejmuje:

1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności do podej-
  mowania uchwał.
3. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w przedmiocie:
  a) zatwierdzenia sprawozdań za rok 2019:
   - Zarządu z działalności Spółki,
   - finansowego Spółki,
   - Rady Nadzorczej;
  b) pokrycia straty Spółki;
  c) udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków:
   - Zarządu,
   - Rady Nadzorczej.
4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady
  Nadzorczej.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nad-
  zorczej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i wysokości wynagra-
  dzania członków Rady Nadzorczej.
7. Zamknięcie obrad.
Poz. 28164. GENXONE SPÓŁKA AKCYJNA w Złotnikach.
KRS 0000743838. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO
I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA-
JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 8 sierp-
nia 2018 r.
[BMSiG-28026/2020]

Zarząd GENXONE S.A. zwołuje na dzień 17 lipca 2020 r.,
o godz. 1200, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbę-
dzie się w siedzibie, ul. Kobaltowa 6, Złotniki, 62-002 Suchy
Las.

Porządek obrad obejmuje:

1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności do podej-
  mowania uchwał.
3. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w przedmiocie:
  a) zatwierdzenia sprawozdań za rok 2019:
   - Zarządu z działalności Spółki,
   - finansowego Spółki,
   - Rady Nadzorczej;
  b) pokrycia straty Spółki;
  c) udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków:
   - Zarządu,
   - Rady Nadzorczej.
4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady
  Nadzorczej.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nad-
  zorczej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i wysokości wynagra-
  dzania członków Rady Nadzorczej.
7. Zamknięcie obrad.
2020-02-26 39/2020 15 10341
Poz. 10341. GENXONE SPÓŁKA AKCYJNA w Złotnikach.
KRS 0000743838. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO
I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA-
JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 8 sierp-
nia 2018 r.
[BMSiG-10035/2020]

Zarząd GENXONE S.A. w Złotnikach zwołuje 20 marca 2020 r.,
o godz. 1200, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariu-
szy, które odbędzie się w siedzibie: ul. Kobaltowa 6, Złotniki.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności do podej-
  mowania uchwał.
3. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
  1) emisji akcji w wyłączeniem prawa poboru;
  2) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki;
  3) zmiany Statutu Spółki.
4. Zamknięcie obrad.

Proponowana zmiana Statutu:
1. Zmiana: „§ 6 ust. 1 Kapitał zakładowy Spółki wynosi
  2.695.000 zł i dzieli się na:” na: „§ 6 ust. 1 Kapitał zakładowy
  Spółki wynosi nie mniej niż 2.795.000 zł i dzieli się na:”2. Dodaje się § 6 ust. 1 lit. d, o treści: „nie mniej niż 100.000
  akcji zwykłych na okaziciela serii D, o numerach 000001 do
  nie mniej niż 100000, o wartości nominalnej 1,00 zł każda.”
Poz. 10341. GENXONE SPÓŁKA AKCYJNA w Złotnikach.
KRS 0000743838. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO
I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA-
JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 8 sierp-
nia 2018 r.
[BMSiG-10035/2020]

Zarząd GENXONE S.A. w Złotnikach zwołuje 20 marca 2020 r.,
o godz. 1200, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariu-
szy, które odbędzie się w siedzibie: ul. Kobaltowa 6, Złotniki.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności do podej-
  mowania uchwał.
3. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
  1) emisji akcji w wyłączeniem prawa poboru;
  2) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki;
  3) zmiany Statutu Spółki.
4. Zamknięcie obrad.

Proponowana zmiana Statutu:
1. Zmiana: „§ 6 ust. 1 Kapitał zakładowy Spółki wynosi
  2.695.000 zł i dzieli się na:” na: „§ 6 ust. 1 Kapitał zakładowy
  Spółki wynosi nie mniej niż 2.795.000 zł i dzieli się na:”2. Dodaje się § 6 ust. 1 lit. d, o treści: „nie mniej niż 100.000
  akcji zwykłych na okaziciela serii D, o numerach 000001 do
  nie mniej niż 100000, o wartości nominalnej 1,00 zł każda.”
2019-12-19 245/2019 17 65952
Poz. 65952. GENXONE SPÓŁKA AKCYJNA w Złotnikach.
KRS 0000743838. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO
I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA-
JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 8 sierp-
nia 2018 r.
[BMSiG-66038/2019]

GENXONE S.A., KRS 743838, w związku z art. 440 § 1 pkt 5 KSH,
zmienia treść ogłoszenia, które ukazało się w MSIG 218/2019,
poz. 57990, w ten sposób, iż określa termin, do którego sub-
skrybenci mogą dokonywać zapisów na akcje na 31.01.2020 r.

              5.

             Inne
Poz. 65952. GENXONE SPÓŁKA AKCYJNA w Złotnikach.
KRS 0000743838. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO
I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA-
JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 8 sierp-
nia 2018 r.
[BMSiG-66038/2019]

GENXONE S.A., KRS 743838, w związku z art. 440 § 1 pkt 5 KSH,
zmienia treść ogłoszenia, które ukazało się w MSIG 218/2019,
poz. 57990, w ten sposób, iż określa termin, do którego sub-
skrybenci mogą dokonywać zapisów na akcje na 31.01.2020 r.

              5.

             Inne
2019-11-12 218/2019 19 57990
Poz. 57990. GENXONE SPÓŁKA AKCYJNA w Złotnikach.
KRS 0000743838. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO
I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA-
JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 8 sierp-
nia 2018 r.
[BMSiG-57716/2019]

genXone S.A. z siedzibą w Złotnikach (KRS 0000743838), dzia-
łając na podstawie art. 440 KSH wzywa do zapisywania się na
akcje Spółki oraz przedstawia wymagane prawem informacje:

Firma i adres Spółki: genXone SA, ul. Kobaltowa 6, 62-002 Złotniki.Numer i data Monitora Sądowego i Gospodarczego, w któ-
rym ogłoszono statut: 213/2019, 4.11.2019 r.

Data powzięcia uchwały o podwyższeniu kapitału zakłado-
wego: 5.09.2019 r.

Suma, o jaką kapitał zakładowy ma być podwyższony: nie
mniej niż 100000 zł i nie więcej niż 580000 zł.

Liczba, rodzaj i wartość nominalna akcji: nie mniej niż 100000
i nie więcej niż 580000 akcji zwykłych na okaziciela serii E
o wartości nominalnej 1,00 zł każda.

Cena emisyjna akcji: 6,90 zł.

Zasady przydziału akcji dotychczasowym akcjonariuszom:
prawo poboru zostało wyłączone.

Miejsce i termin oraz wysokość wpłat na akcje, a także skutki
nieuiszczenia należnych wpłat: Podmiotem upoważnionym
do przyjmowania zapisów jest tylko i wyłącznie Spółka. Wpłat
w wysokości iloczynu liczby akcji objętych zapisem i ceny
emisyjnej należy dokonać na rachunek Spółki najpóźniej
w terminie 3 dni roboczych od złożenia zapisu. Brak wpłaty
powoduje bezskuteczność zapisu.

Termin, do którego subskrybenci mogą dokonywać zapisów
na akcje: 14.11.2019 r. - 20.12.2019 r.

Termin, z którego upływem zapisujący się na akcje przestaje
być zapisem związany, jeżeli w tym czasie nowa emisja nie
będzie zgłoszona do zarejestrowania: 5.03.2020 r.

Termin ogłoszenia przydziału akcji: do 2 tygodni od zakończe-
nia subskrypcji; przydział nastąpi wg uznania Zarządu.

Nie występują subemitenci.
Poz. 57990. GENXONE SPÓŁKA AKCYJNA w Złotnikach.
KRS 0000743838. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO
I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA-
JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 8 sierp-
nia 2018 r.
[BMSiG-57716/2019]

genXone S.A. z siedzibą w Złotnikach (KRS 0000743838), dzia-
łając na podstawie art. 440 KSH wzywa do zapisywania się na
akcje Spółki oraz przedstawia wymagane prawem informacje:

Firma i adres Spółki: genXone SA, ul. Kobaltowa 6, 62-002 Złotniki.Numer i data Monitora Sądowego i Gospodarczego, w któ-
rym ogłoszono statut: 213/2019, 4.11.2019 r.

Data powzięcia uchwały o podwyższeniu kapitału zakłado-
wego: 5.09.2019 r.

Suma, o jaką kapitał zakładowy ma być podwyższony: nie
mniej niż 100000 zł i nie więcej niż 580000 zł.

Liczba, rodzaj i wartość nominalna akcji: nie mniej niż 100000
i nie więcej niż 580000 akcji zwykłych na okaziciela serii E
o wartości nominalnej 1,00 zł każda.

Cena emisyjna akcji: 6,90 zł.

Zasady przydziału akcji dotychczasowym akcjonariuszom:
prawo poboru zostało wyłączone.

Miejsce i termin oraz wysokość wpłat na akcje, a także skutki
nieuiszczenia należnych wpłat: Podmiotem upoważnionym
do przyjmowania zapisów jest tylko i wyłącznie Spółka. Wpłat
w wysokości iloczynu liczby akcji objętych zapisem i ceny
emisyjnej należy dokonać na rachunek Spółki najpóźniej
w terminie 3 dni roboczych od złożenia zapisu. Brak wpłaty
powoduje bezskuteczność zapisu.

Termin, do którego subskrybenci mogą dokonywać zapisów
na akcje: 14.11.2019 r. - 20.12.2019 r.

Termin, z którego upływem zapisujący się na akcje przestaje
być zapisem związany, jeżeli w tym czasie nowa emisja nie
będzie zgłoszona do zarejestrowania: 5.03.2020 r.

Termin ogłoszenia przydziału akcji: do 2 tygodni od zakończe-
nia subskrypcji; przydział nastąpi wg uznania Zarządu.

Nie występują subemitenci.
2019-11-04 213/2019 28 56489
Poz. 56489. GENXONE SPÓŁKA AKCYJNA w Złotnikach.
KRS 0000743838. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO
I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA-
JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 8 sierp-
nia 2018 r.
[BMSiG-56207/2019]

Zarząd genXone SA, KRS 0000743838, w związku z art. 440
§ 1 pkt 1 KSH, publikuje treść Statutu:


               §1
1. Spółka powstała z przekształcenia spółki działającej pod
  firmą genXone spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  z siedzibą w Poznaniu, wpisanej do Rejestru Przedsię-
  biorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
  0000585252, w spółkę akcyjną.
2. Wspólnicy genXone spółka z ograniczoną odpowiedzialno-
  ścią z siedzibą w Poznaniu oświadczają, iż zawiązują spółkę
  akcyjną, dalej zwaną „Spółką”.


               §2
Nazwa Spółki
1. Spółka prowadzi działalność pod firmą: genXone spółka
  akcyjna.
2. Spółka może używać skróconej firmy w brzmieniu: genXone S.A.
3. Spółka może posługiwać się wybranym przez siebie zna-
  kiem graficznym lub słowno-graficznym (logo).                §3
Siedziba Spółki
Siedzibą Spółki są Złotniki.

               §4
Czas trwania Spółki
Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

                §5
Przedmiot i obszar działalności Spółki
1. Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza
  jej granicami.
2. Spółka może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa w Pol-
  sce i za granicą oraz tworzyć spółki i przystępować do
  spółek z siedzibą w Polsce lub za granicą, a także uczestni-
  czyć we wszystkich dopuszczonych prawem powiązaniach
  organizacyjno-prawnych. Powołanie oddziału lub przedsta-
  wicielstwa następuje w drodze uchwały zarządu.
3. Przedmiotem działalności Spółki, według Polskiej Klasyfi-
  kacji Działalności (PKD 2007), jest:
   1) (PKD 72.11.Z) Badania naukowe i prace rozwojem
    w dziedzinie biotechnologii,
   2) (PKD 18.20.Z) Reprodukcja zapisanych nośników infor-
    macji,
   3) (PKD 26) Produkcja komputerów, wyrobów elektronicz-
    nych i optycznych,
   4) (PKD 32.50.Z) Produkcja urządzeń, instrumentów oraz
    wyrobów medycznych, włączając dentystyczne,
   5) (PKD 32.99.Z) Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie
    indziej niesklasyfikowana,
   6) (PKD 46.46.Z) Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceu-
    tycznych i medycznych,
   7) (PKD 46.51.Z) Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń
    peryferyjnych i oprogramowania,
   8) (PKD 47.74.Z) Sprzedaż detaliczna wyrobów medycz-
    nych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspe-
    cjalizowanych sklepach,
   9) (PKD 62) Działalność związana z oprogramowaniem
    i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność
    powiązana,
  10) (PKD 62.01.Z) Działalność związana z oprogramowa-
    niem,
  11) (PKD 63.11.Z) Przetwarzanie danych; zarządzanie stro-
    nami internetowymi (hosting) i podobna działalność,
  12) (PKD 64.20.Z) Działalność holdingów finansowych,
  13) (PKD 64.92.Z) Pozostałe formy udzielania kredytów,
  14) (PKD 64.99.Z) Pozostała finansowa działalność usłu-
    gowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem
    ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,
  15) (PKD 69.11.Z) Pozostała działalność wspomagająca
    usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i fundu-
    szów emerytalnych,
  16) (PKD 70.10.Z) Działalność firm centralnych (Head Offi-
    ces) i holdingów z wyłączeniem holdingów finanso-
    wych,
  17) (PKD 72.11.Z) Badania naukowe i prace rozwojowe
    w dziedzinie biotechnologii
  18) (PKD 74.90.Z) Pozostała działalność profesjonalna,
    naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
  19) (PKD 77.39.Z) Wynajem i dzierżawa pozostałych
    maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej
    niesklasyfikowane,  20) (PKD 82.11.Z) Działalność usługowa związana z admi-
    nistracyjną obsługą biura,
  21) (PKD 96.09.Z) Pozostała działalność usługowa, gdzie
    indziej niesklasyfikowana.
4. Jeżeli podjęcie przez Spółkę określonej działalności będzie
  wymagało uzyskania koncesji, pozwolenia, zezwolenia,
  licencji lub wpisu do rejestru działalności regulowanej,
  Spółka podejmie taką działalność po uzyskaniu, odpowied-
  nio, koncesji, pozwolenia, zezwolenia, licencji lub wpisu do
  rejestru działalności regulowanej.

                §6
Kapitał zakładowy. Akcje. Zbywanie akcji
 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.695.000 zł i dzieli się na:
    a) 2.039.000 akcji na okaziciela serii A, o numerach od
     0000001 do 2039000, o wartości nominalnej 1,00 zł
     każda,
    b) 350.000 akcji na okaziciela serii B, o numerach od
     000001 do 350000, o wartości nominalnej 1,00 zł
     każda,
    c) 306.000 akcji na okaziciela serii C, o numerach od
     000001 do 306000, o wartości nominalnej 1,00 zł
     każda.
 2. Spółka może emitować akcje imienne i akcje na okaziciela.
 3. Spółka może dokonać zmiany akcji imiennych na akcje na
  okaziciela oraz akcji na okaziciela na akcje imienne.
 4. Akcje spółki mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza
  w drodze nabycia akcji przez Spółkę (umorzenie dobro-
  wolne). Akcje Spółki mogą podlegać umorzeniu dobro-
  wolnemu, na zasadach określonych w Kodeksie spółek
  handlowych.
 5. Nabycie przez Spółkę akcji własnych celem ich umorze-
  nia wymaga upoważnienia udzielonego uchwałą Walnego
  Zgromadzenia. Uchwała powinna określać w szczególno-
  ści podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodze-
  nia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych
  bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia
  oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego.
 6. Zbycie lub zastawienie akcji imiennych uzależnione jest
  od zgody Walnego Zgromadzenia Spółki.
 7. Akcjonariusz zamierzający zbyć akcje imienne ma obo-
  wiązek zawiadomienia na piśmie wszystkich pozostałych
  akcjonariuszy posiadających akcje oraz Zarząd wskazu-
  jąc osobę nabywcy, podstawę prawną zbycia, cenę oraz
  inne istotne postanowienia umowne. Zawiadomienie jest
  uznawane za ofertę nabycia akcji skierowaną do pozosta-
  łych akcjonariuszy. Wraz z zawiadomieniem akcjonariusz
  złoży w Spółce dokument akcji (odcinek zbiorowy akcji).
 8. Akcjonariuszom przysługuje prawo pierwokupu akcji
  imiennych przeznaczonych do zbycia w proporcji wyni-
  kającej z liczby akcji przez nich posiadanych do całkowitej
  liczby akcji Spółki.
 9. Akcjonariusze mogą wykonać prawo pierwokupu w ter-
  minie 14 dni od otrzymania zawiadomienia, składając
  oświadczenie o przyjęciu oferty na akcje imienne do
  zarządu Spółki.
10. Zbycie akcji imiennych dopuszczalne jest jedynie za zgodą
  Walnego Zgromadzenia Spółki. Zarząd zwoła Walne Zgro-
  madzenie w przedmiocie udzielenia przez zgromadzenie
  zgody w terminie 14 (czternastu) dni od dnia złożenia
  wniosku w tym przedmiocie, z najwcześniejszym możli-
  wym terminem odbycia Zgromadzenia.11. Jeżeli Walne Zgromadzenie odmawia zezwolenia na zby-
  cie akcji imiennych, Spółka powinna wskazać nabywcę
  w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia odmowy zbycia
  akcji przez Walne Zgromadzenie. Ceną zbycia każdej
  akcji będzie w takim przypadku wartość akcji wskazana
  przez akcjonariusza zbywającego akcje w zawiadomieniu.
  Zapłata łącznej ceny winna nastąpić w terminie 2 mie-
  sięcy od dnia zawarcia umowy zbycia akcji. Jeżeli w okre-
  ślonych powyżej terminach Spółka nie wskaże innego
  nabywcy lub wskazany przez Spółkę nabywca nie uiści
  łącznej ceny za akcje w terminie, jak również jeśli w sto-
  sunku do zbywanych akcji akcjonariusz nie wykonał prawa
  pierwszeństwa, akcje te mogą być zbyte bez ograniczeń.
12. Zbycie akcji imiennych z naruszeniem powyższych posta-
  nowień jest bezskuteczne wobec Spółki i nowy akcjona-
  riusz nie zostanie wpisany do księgi akcyjnej Spółki.

               § 6a
1. Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony
  o kwotę nie większą niż 130.000 zł poprzez emisję nie więcej
  niż 130.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B1 o wartości
  nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda.
2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału jest przyzna-
  nie prawa do objęcia akcji serii B1 posiadaczom Warran-
  tów Subskrypcyjnych serii A emitowanych przez Spółkę
  na podstawie uchwały nr 3 Walnego Zgromadzenia z dnia
  14.11.2018 r.
3. Osobami uprawnionymi do objęcia akcji serii B1 będą
  posiadacze Warrantów Serii A.
4. Termin wykonania prawa do objęcia akcji serii B1 wynika-
  jącego z Warrantów Serii A będzie upływał nie później niż
  z dniem 30 kwietnia 2022 roku.
5. Akcje serii B1 zostaną opłacone wkładami pieniężnymi.

                §7
Organy Spółki
Organami Spółki są:
1) Zarząd,
2) Rada Nadzorcza,
3) Walne Zgromadzenie.

               §8
Zarząd
 1. Zarząd składa się z jednego albo większej liczby członków.
  Liczbę członków Zarządu określa Rada Nadzorcza.
 2. Wynagrodzenie członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza.
 3. Członków Zarządu wybiera Rada Nadzorcza.
 4. Kadencja Zarządu jest wspólna i trwa 5 lat obrotowych.
 5. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i ją reprezentuje.
 6. Jeżeli powołany został jeden członek Zarządu, przysługuje
  mu prawo do samodzielnego reprezentowania Spółki.
  Jeżeli powołano Zarząd wieloosobowy, Spółka repre-
  zentowana jest indywidualnie przez każdego z członków
  Zarządu.
 7. Uchwały Zarządu wymagają sprawy przekraczające zakres
  zwykłych czynności Spółki.
 8. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością
  głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos
  Prezesa Zarządu, o ile został wybrany spośród członków
  Zarządu.
 9. Uchwały mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie
  Zarządu zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu  Zarządu bądź - mimo braku prawidłowego zawiadomienia
  - wszyscy członkowie Zarządu byli obecni na jego posie-
  dzeniu i nie zgłosili sprzeciwu co do porządku obrad.
10. Uchwały Zarządu są protokołowane. Protokoły powinny
  zawierać porządek obrad, nazwiska i imiona obecnych
  członków zarządu, liczbę głosów oddanych na poszcze-
  gólne uchwały oraz zdania odrębne. Protokoły podpisują
  obecni członkowie Zarządu.
11. Zarząd może podejmować uchwały jedynie w sprawach
  objętych porządkiem obrad, chyba że wszyscy członkowie
  Zarządu uczestniczą w posiedzeniu i nikt nie zgłosił sprze-
  ciwu dotyczącego podjęcia danej uchwały. Odstępstwa od
  wyżej wymienionej zasady może przewidywać Regulamin
  Zarządu.
12. Członkowie Zarządu mogą uczestniczyć w posiedzeniu
  Zarządu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego
  porozumiewania się na odległość, w postaci tele- lub
  wideokonferencji, umożliwiających równoczesne komu-
  nikowanie się oraz identyfikację członków Zarządu, o ile
  zostali oni powiadomieni o treści projektu uchwały.
  Członka Zarządu uczestniczącego w posiedzeniu w spo-
  sób, o którym mowa powyżej uwzględnia się przy liczeniu
  kworum.
13. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów
  prawa, Członkowie Zarządu mogą podejmować uchwały
  poza posiedzeniem w trybie pisemnym lub przy użyciu
  środków bezpośredniego porozumiewania się na odle-
  głość (takich jak faks, poczta elektroniczna, telefon, tele-
  i wideokonferencja), umożliwiających identyfikację oraz
  komunikowanie się członków Zarządu.
14. Uchwały podejmowane przez Zarząd są ważne, gdy wszy-
  scy członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści pro-
  jektu uchwały, zaś w głosowaniu weźmie udział co naj-
  mniej połowa członków Zarządu.
15. Zarząd może uchwalić swój regulamin określający orga-
  nizację Zarządu, w tym podział kompetencji pomiędzy
  poszczególnych jego członków, oraz zasady funkcjono-
  wania Zarządu, w tym wskazanie spraw przekraczających
  zakres zwykłych czynności Spółki.
16. Regulamin Zarządu zatwierdza Rada Nadzorcza.


               §9
Rada Nadzorcza
 1. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej 5 członków.
  Walne Zgromadzenie decyduje każdorazowo o ilości
  członków Rady Nadzorczej powoływanych przez Walne
  Zgromadzenie.
 2. Członków Rady Nadzorczej wybiera Walne Zgromadze-
  nie. Jeżeli w trakcie trwania kadencji Rady Nadzorczej
  doszłoby do wygaśnięcia mandatu członka Rady Nad-
  zorczej wskutek czego liczba członków Rady Nadzorczej
  wynosiłaby poniżej 5 osób, pozostali członkowie Rady
  Nadzorczej uprawnieni są do powołania nowego członka
  Rady Nadzorczej w celu uzupełnienia składu Rady Nadzor-
  czej do pięcioosobowego w drodze kooptacji, który będzie
  sprawował swojej czynności do czasu dokonania wyboru
  jego następcy przez najbliższe Walne Zgromadzenia,
  chyba że Walne Zgromadzenia zatwierdzi członka Rady
  Nadzorczej powołanego w drodze kooptacji. Zarząd zobo-
  wiązany jest zapewnić, aby Walne Zgromadzenie, które
  odbędzie się bezpośrednio po wyborze członka Rady Nad-  zorczej w drodze kooptacji zostało zwołane z porządkiem
  obrad zawierającym punkt dotyczący wyboru członka
  Rady Nadzorczej.
3. Kadencja członków Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa
  pięć lat obrotowych. Jeżeli w trakcie trwania kadencji
  Rady Nadzorczej dokonano wyboru uzupełniającego lub
  rozszerzającego, mandat nowo powołanego członka Rady
  Nadzorczej wygasa równocześnie z mandatami pozosta-
  łych członków Rady Nadzorczej.
4. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością
  Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności, a także
  wykonuje inne czynności wskazane w statucie Spółki,
  w tym w szczególności do kompetencji Rady Nadzorczej
  należy:
   a) ocena sprawozdania finansowego, sprawozdania
     Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obro-
     towy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumen-
     tami, jak i stanem faktycznym oraz ocena wniosków
     Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia strat;
   b) składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznego
     pisemnego sprawozdania z wyników oceny, o której
     mowa w pkt (a) powyżej;
   c) zatwierdzanie regulaminu Zarządu;
   d) zatwierdzanie wieloletnich strategicznych planów
     rozwoju Spółki oraz zatwierdzanie rocznych planów
     finansowych Spółki (budżetów);
   e) ustalenie wysokości wynagrodzeń dla członka
     Zarządu;
   f) prawo zawieszenia w czynnościach członka Zarządu;
   g) wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdań
     finansowych Spółki zgodnie z polskimi standardami
     rachunkowości;
   h) wyrażenie opinii w zakresie zgłoszenia wniosku
     o upadłość, zawieszenie wypłacania pensji, wszczę-
     cie dobrowolnego postępowania likwidacyjnego, lub
     podobnych, lub analogicznych postępowań na mocy
     obowiązujących przepisów prawa;
   i) wyrażenie zgody na sprzedaż, najem, dzierżawę lub
     jakiekolwiek obciążanie praw własności intelektualnej
     Spółki;
   l) wyrażenie zgody na dokonywanie przez Spółkę lub
     spółkę zależną od Spółki wydatków (w tym wydatków
     inwestycyjnych), dotyczących pojedynczej transakcji
     lub serii powiązanych ze sobą transakcji o łącznej
     wartości przekraczającej w jedynym roku obrotowym
     450.000,00 (czterysta pięćdziesiąt tysięcy) PLN lub
     równowartości tej kwoty w złotych, nie przewidzia-
     nych w budżecie, o którym mowa w pkt d) powyżej,
     przy czym w razie wątpliwości:
     - w przypadku umów na czas oznaczony, wartość
      transakcji rozumie się jako sumę zobowiązań Spółki
      przez cały okres obowiązywania umowy oraz war-
      tość udzielonych przez Spółkę zabezpieczeń,
     - w przypadku umów na czas nieoznaczony, wartość
      transakcji rozumie się jako sumę zobowiązań Spółki
      przez jeden rok trwania umowy oraz wartość udzie-
      lonych przez Spółkę zabezpieczeń,
  m) wyrażenie zgody na zaciąganie przez Spółkę lub spółkę
     zależną od Spółki pożyczek i kredytów lub innych
     zobowiązań (w szczególności leasing), nie przewidzia-
     nych w budżecie, o którym mowa w pkt d) powyżej,
     jeżeli łączna wartość zadłużenia Spółki z tytułu zacią-     gnięcia zobowiązań przekroczyłaby kwotę 450.000,00
     (czterysta pięćdziesiąt tysięcy) PLN lub równowartość
     tej kwoty w złotych, przy czym w razie wątpliwości,
     w przypadku umów mających na celu pozyskanie
     środków dla Spółki w drodze kredytowania, wartość
     transakcji rozumie się jako wartość kredytu oraz war-
     tość udzielonych przez Spółkę zabezpieczeń.
 5. Rada reprezentuje Spółkę w umowach i sporach pomiędzy
  Spółką a członkami Zarządu, chyba że Walne Zgromadze-
  nie powoła w tym celu pełnomocnika.
 6. Rada deleguje swojego przedstawiciela do zawarcia
  z członkami Zarządu umów, w tym umowy stanowiącej
  podstawę zatrudnienia.
 7. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, nie
  rzadziej jednak niż trzy razy w roku.
 8. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu
  jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy
  jej członkowie zostali zaproszeni.
 9. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały jedynie
  w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że wszy-
  scy członkowie Rady Nadzorczej uczestniczą w posiedze-
  niu i nikt nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego podjęcia danej
  uchwały. Odstępstwa od wyżej wymienionej zasady może
  przewidywać Regulamin Rady Nadzorczej.
10. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podej-
  mowaniu uchwał, oddając swój głos na piśmie za pośred-
  nictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu
  na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do
  porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. Członka
  Rady Nadzorczej oddającego swój głos na piśmie za
  pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej uwzględ-
  nia się przy liczeniu kworum.
11. Członkowie Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć w posie-
  dzeniu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego
  porozumiewania się na odległość, w postaci tele- lub
  wideokonferencji, umożliwiających równoczesne komuni-
  kowanie się oraz identyfikację członków Rady Nadzorczej,
  o ile zostali oni powiadomieni o treści projektu uchwały.
  Członka Rady Nadzorczej uczestniczącego w posiedzeniu
  w sposób, o którym mowa powyżej uwzględnia się przy
  liczeniu kworum.
12. Członkowie Rady Nadzorczej mogą podejmować uchwały
  poza posiedzeniem w trybie pisemnym lub przy użyciu
  środków bezpośredniego porozumiewania się na odle-
  głość (takich jak faks, poczta elektroniczna, telefon, tele-
  i wideokonferencja), umożliwiających identyfikację oraz
  komunikowanie się członków Rady Nadzorczej co naj-
  mniej z Przewodniczącym.
13. Uchwały podejmowane poza posiedzeniem są ważne,
  gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powia-
  domieni o treści projektu uchwały, zaś w głosowaniu weź-
  mie udział co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej.
14. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 10-13
  nie dotyczy wyborów przewodniczącego i wiceprzewodni-
  czącego rady nadzorczej, powołania członka zarządu oraz
  odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.
15. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną więk-
  szością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga
  głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
16. Głosowanie na posiedzeniu odbywa się w sposób jawny
  lub tajny, stosownie do zasad zawartych w regulaminie
  Rady Nadzorczej.17. Głosowanie poza posiedzeniem odbywa się w sposób
  jawny, co nie wyklucza możliwości złożenia przez członka
  Rady Nadzorczej żądania podjęcia przez Radę uchwały
  w głosowaniu tajnym, przeprowadzanym na posiedze-
  niu, stosownie do zasad zawartych w regulaminie Rady
  Nadzorczej.
18. Wysokość i zasady wynagradzania członków Rady Nad-
  zorczej ustala Walne Zgromadzenie.


                § 10
Walne Zgromadzenie
 1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą sprawy
  zastrzeżone w kodeksie spółek handlowych, przepisach
  innych ustaw oraz w niniejszym statucie.
 2. Walne Zgromadzenie może być Zwyczajne albo Nadzwy-
  czajne.
 3. Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd.
 4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w ter-
  minie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obroto-
  wego.
 5. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgroma-
  dzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym
  w ust. 4.
 6. Rada Nadzorcza może zwołać Nadzwyczajne Walne Zgro-
  madzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.
 7. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapi-
  tału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów
  w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadze-
  nie.
 8. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej
  jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwo-
  łania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umiesz-
  czenia określonych spraw w porządku obrad tego zgro-
  madzenia.
 9. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej
  jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać
  umieszczenia określonych spraw w porządku obrad naj-
  bliższego Walnego Zgromadzenia.
10. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną
  większością głosów, o ile kodeks spółek handlowych nie
  stanowi inaczej.
11. Walne Zgromadzenie może uchwalić regulamin Walnego
  Zgromadzenia.
12. Walne Zgromadzenie zatwierdza regulamin Rady Nadzor-
  czej.
13. Walne Zgromadzenie dysponuje czystym zyskiem. Walne
  Zgromadzenie może w szczególności w drodze uchwały
  dokonać podziału czystego zysku za dany rok obrotowy
  w całości lub w części pomiędzy akcjonariuszy lub wyłą-
  czyć czysty zysk w całości lub w części od podziału.
14. Uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są
  akcjonariusze, którym akcje przysługiwały w dniu powzię-
  cia uchwały o podziale zysku. W granicach przewidzianych
  przez kodeks spółek handlowych Walne Zgromadzenie
  może w drodze uchwały określić inny dzień, według któ-
  rego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywi-
  dendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy).
15. Zarząd jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom
  zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec
  roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarcza-
  jące na wypłatę. Spółka może wypłacać akcjonariuszom  zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy, jeżeli speł-
  nione są warunki przewidziane prawem.


              § 11
Rok obrotowy
1. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.
2. Pierwszy rok obrotowy kończy się 31 grudnia 2018 roku.


              § 12
Spółka tworzy kapitał zapasowy oraz inne kapitały na pokry-
cie strat lub wydatków (kapitały rezerwowe), które mogą być
użyte zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawa.


              § 13
Postanowienia końcowe
1. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwi-
  dacji.
2. Likwidację przeprowadza się pod firmą Spółki z dodatkiem
  „w likwidacji”.
3. Likwidatorami są członkowie Zarządu, chyba że Walne
  Zgromadzenie postanowi odmiennie.
4. Spółka może tworzyć fundusze celowe.
Poz. 56489. GENXONE SPÓŁKA AKCYJNA w Złotnikach.
KRS 0000743838. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO
I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA-
JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 8 sierp-
nia 2018 r.
[BMSiG-56207/2019]

Zarząd genXone SA, KRS 0000743838, w związku z art. 440
§ 1 pkt 1 KSH, publikuje treść Statutu:


               §1
1. Spółka powstała z przekształcenia spółki działającej pod
  firmą genXone spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  z siedzibą w Poznaniu, wpisanej do Rejestru Przedsię-
  biorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
  0000585252, w spółkę akcyjną.
2. Wspólnicy genXone spółka z ograniczoną odpowiedzialno-
  ścią z siedzibą w Poznaniu oświadczają, iż zawiązują spółkę
  akcyjną, dalej zwaną „Spółką”.


               §2
Nazwa Spółki
1. Spółka prowadzi działalność pod firmą: genXone spółka
  akcyjna.
2. Spółka może używać skróconej firmy w brzmieniu: genXone S.A.
3. Spółka może posługiwać się wybranym przez siebie zna-
  kiem graficznym lub słowno-graficznym (logo).                §3
Siedziba Spółki
Siedzibą Spółki są Złotniki.

               §4
Czas trwania Spółki
Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

                §5
Przedmiot i obszar działalności Spółki
1. Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza
  jej granicami.
2. Spółka może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa w Pol-
  sce i za granicą oraz tworzyć spółki i przystępować do
  spółek z siedzibą w Polsce lub za granicą, a także uczestni-
  czyć we wszystkich dopuszczonych prawem powiązaniach
  organizacyjno-prawnych. Powołanie oddziału lub przedsta-
  wicielstwa następuje w drodze uchwały zarządu.
3. Przedmiotem działalności Spółki, według Polskiej Klasyfi-
  kacji Działalności (PKD 2007), jest:
   1) (PKD 72.11.Z) Badania naukowe i prace rozwojem
    w dziedzinie biotechnologii,
   2) (PKD 18.20.Z) Reprodukcja zapisanych nośników infor-
    macji,
   3) (PKD 26) Produkcja komputerów, wyrobów elektronicz-
    nych i optycznych,
   4) (PKD 32.50.Z) Produkcja urządzeń, instrumentów oraz
    wyrobów medycznych, włączając dentystyczne,
   5) (PKD 32.99.Z) Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie
    indziej niesklasyfikowana,
   6) (PKD 46.46.Z) Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceu-
    tycznych i medycznych,
   7) (PKD 46.51.Z) Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń
    peryferyjnych i oprogramowania,
   8) (PKD 47.74.Z) Sprzedaż detaliczna wyrobów medycz-
    nych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspe-
    cjalizowanych sklepach,
   9) (PKD 62) Działalność związana z oprogramowaniem
    i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność
    powiązana,
  10) (PKD 62.01.Z) Działalność związana z oprogramowa-
    niem,
  11) (PKD 63.11.Z) Przetwarzanie danych; zarządzanie stro-
    nami internetowymi (hosting) i podobna działalność,
  12) (PKD 64.20.Z) Działalność holdingów finansowych,
  13) (PKD 64.92.Z) Pozostałe formy udzielania kredytów,
  14) (PKD 64.99.Z) Pozostała finansowa działalność usłu-
    gowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem
    ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,
  15) (PKD 69.11.Z) Pozostała działalność wspomagająca
    usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i fundu-
    szów emerytalnych,
  16) (PKD 70.10.Z) Działalność firm centralnych (Head Offi-
    ces) i holdingów z wyłączeniem holdingów finanso-
    wych,
  17) (PKD 72.11.Z) Badania naukowe i prace rozwojowe
    w dziedzinie biotechnologii
  18) (PKD 74.90.Z) Pozostała działalność profesjonalna,
    naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
  19) (PKD 77.39.Z) Wynajem i dzierżawa pozostałych
    maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej
    niesklasyfikowane,  20) (PKD 82.11.Z) Działalność usługowa związana z admi-
    nistracyjną obsługą biura,
  21) (PKD 96.09.Z) Pozostała działalność usługowa, gdzie
    indziej niesklasyfikowana.
4. Jeżeli podjęcie przez Spółkę określonej działalności będzie
  wymagało uzyskania koncesji, pozwolenia, zezwolenia,
  licencji lub wpisu do rejestru działalności regulowanej,
  Spółka podejmie taką działalność po uzyskaniu, odpowied-
  nio, koncesji, pozwolenia, zezwolenia, licencji lub wpisu do
  rejestru działalności regulowanej.

                §6
Kapitał zakładowy. Akcje. Zbywanie akcji
 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.695.000 zł i dzieli się na:
    a) 2.039.000 akcji na okaziciela serii A, o numerach od
     0000001 do 2039000, o wartości nominalnej 1,00 zł
     każda,
    b) 350.000 akcji na okaziciela serii B, o numerach od
     000001 do 350000, o wartości nominalnej 1,00 zł
     każda,
    c) 306.000 akcji na okaziciela serii C, o numerach od
     000001 do 306000, o wartości nominalnej 1,00 zł
     każda.
 2. Spółka może emitować akcje imienne i akcje na okaziciela.
 3. Spółka może dokonać zmiany akcji imiennych na akcje na
  okaziciela oraz akcji na okaziciela na akcje imienne.
 4. Akcje spółki mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza
  w drodze nabycia akcji przez Spółkę (umorzenie dobro-
  wolne). Akcje Spółki mogą podlegać umorzeniu dobro-
  wolnemu, na zasadach określonych w Kodeksie spółek
  handlowych.
 5. Nabycie przez Spółkę akcji własnych celem ich umorze-
  nia wymaga upoważnienia udzielonego uchwałą Walnego
  Zgromadzenia. Uchwała powinna określać w szczególno-
  ści podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodze-
  nia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych
  bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia
  oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego.
 6. Zbycie lub zastawienie akcji imiennych uzależnione jest
  od zgody Walnego Zgromadzenia Spółki.
 7. Akcjonariusz zamierzający zbyć akcje imienne ma obo-
  wiązek zawiadomienia na piśmie wszystkich pozostałych
  akcjonariuszy posiadających akcje oraz Zarząd wskazu-
  jąc osobę nabywcy, podstawę prawną zbycia, cenę oraz
  inne istotne postanowienia umowne. Zawiadomienie jest
  uznawane za ofertę nabycia akcji skierowaną do pozosta-
  łych akcjonariuszy. Wraz z zawiadomieniem akcjonariusz
  złoży w Spółce dokument akcji (odcinek zbiorowy akcji).
 8. Akcjonariuszom przysługuje prawo pierwokupu akcji
  imiennych przeznaczonych do zbycia w proporcji wyni-
  kającej z liczby akcji przez nich posiadanych do całkowitej
  liczby akcji Spółki.
 9. Akcjonariusze mogą wykonać prawo pierwokupu w ter-
  minie 14 dni od otrzymania zawiadomienia, składając
  oświadczenie o przyjęciu oferty na akcje imienne do
  zarządu Spółki.
10. Zbycie akcji imiennych dopuszczalne jest jedynie za zgodą
  Walnego Zgromadzenia Spółki. Zarząd zwoła Walne Zgro-
  madzenie w przedmiocie udzielenia przez zgromadzenie
  zgody w terminie 14 (czternastu) dni od dnia złożenia
  wniosku w tym przedmiocie, z najwcześniejszym możli-
  wym terminem odbycia Zgromadzenia.11. Jeżeli Walne Zgromadzenie odmawia zezwolenia na zby-
  cie akcji imiennych, Spółka powinna wskazać nabywcę
  w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia odmowy zbycia
  akcji przez Walne Zgromadzenie. Ceną zbycia każdej
  akcji będzie w takim przypadku wartość akcji wskazana
  przez akcjonariusza zbywającego akcje w zawiadomieniu.
  Zapłata łącznej ceny winna nastąpić w terminie 2 mie-
  sięcy od dnia zawarcia umowy zbycia akcji. Jeżeli w okre-
  ślonych powyżej terminach Spółka nie wskaże innego
  nabywcy lub wskazany przez Spółkę nabywca nie uiści
  łącznej ceny za akcje w terminie, jak również jeśli w sto-
  sunku do zbywanych akcji akcjonariusz nie wykonał prawa
  pierwszeństwa, akcje te mogą być zbyte bez ograniczeń.
12. Zbycie akcji imiennych z naruszeniem powyższych posta-
  nowień jest bezskuteczne wobec Spółki i nowy akcjona-
  riusz nie zostanie wpisany do księgi akcyjnej Spółki.

               § 6a
1. Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony
  o kwotę nie większą niż 130.000 zł poprzez emisję nie więcej
  niż 130.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B1 o wartości
  nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda.
2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału jest przyzna-
  nie prawa do objęcia akcji serii B1 posiadaczom Warran-
  tów Subskrypcyjnych serii A emitowanych przez Spółkę
  na podstawie uchwały nr 3 Walnego Zgromadzenia z dnia
  14.11.2018 r.
3. Osobami uprawnionymi do objęcia akcji serii B1 będą
  posiadacze Warrantów Serii A.
4. Termin wykonania prawa do objęcia akcji serii B1 wynika-
  jącego z Warrantów Serii A będzie upływał nie później niż
  z dniem 30 kwietnia 2022 roku.
5. Akcje serii B1 zostaną opłacone wkładami pieniężnymi.

                §7
Organy Spółki
Organami Spółki są:
1) Zarząd,
2) Rada Nadzorcza,
3) Walne Zgromadzenie.

               §8
Zarząd
 1. Zarząd składa się z jednego albo większej liczby członków.
  Liczbę członków Zarządu określa Rada Nadzorcza.
 2. Wynagrodzenie członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza.
 3. Członków Zarządu wybiera Rada Nadzorcza.
 4. Kadencja Zarządu jest wspólna i trwa 5 lat obrotowych.
 5. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i ją reprezentuje.
 6. Jeżeli powołany został jeden członek Zarządu, przysługuje
  mu prawo do samodzielnego reprezentowania Spółki.
  Jeżeli powołano Zarząd wieloosobowy, Spółka repre-
  zentowana jest indywidualnie przez każdego z członków
  Zarządu.
 7. Uchwały Zarządu wymagają sprawy przekraczające zakres
  zwykłych czynności Spółki.
 8. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością
  głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos
  Prezesa Zarządu, o ile został wybrany spośród członków
  Zarządu.
 9. Uchwały mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie
  Zarządu zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu  Zarządu bądź - mimo braku prawidłowego zawiadomienia
  - wszyscy członkowie Zarządu byli obecni na jego posie-
  dzeniu i nie zgłosili sprzeciwu co do porządku obrad.
10. Uchwały Zarządu są protokołowane. Protokoły powinny
  zawierać porządek obrad, nazwiska i imiona obecnych
  członków zarządu, liczbę głosów oddanych na poszcze-
  gólne uchwały oraz zdania odrębne. Protokoły podpisują
  obecni członkowie Zarządu.
11. Zarząd może podejmować uchwały jedynie w sprawach
  objętych porządkiem obrad, chyba że wszyscy członkowie
  Zarządu uczestniczą w posiedzeniu i nikt nie zgłosił sprze-
  ciwu dotyczącego podjęcia danej uchwały. Odstępstwa od
  wyżej wymienionej zasady może przewidywać Regulamin
  Zarządu.
12. Członkowie Zarządu mogą uczestniczyć w posiedzeniu
  Zarządu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego
  porozumiewania się na odległość, w postaci tele- lub
  wideokonferencji, umożliwiających równoczesne komu-
  nikowanie się oraz identyfikację członków Zarządu, o ile
  zostali oni powiadomieni o treści projektu uchwały.
  Członka Zarządu uczestniczącego w posiedzeniu w spo-
  sób, o którym mowa powyżej uwzględnia się przy liczeniu
  kworum.
13. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów
  prawa, Członkowie Zarządu mogą podejmować uchwały
  poza posiedzeniem w trybie pisemnym lub przy użyciu
  środków bezpośredniego porozumiewania się na odle-
  głość (takich jak faks, poczta elektroniczna, telefon, tele-
  i wideokonferencja), umożliwiających identyfikację oraz
  komunikowanie się członków Zarządu.
14. Uchwały podejmowane przez Zarząd są ważne, gdy wszy-
  scy członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści pro-
  jektu uchwały, zaś w głosowaniu weźmie udział co naj-
  mniej połowa członków Zarządu.
15. Zarząd może uchwalić swój regulamin określający orga-
  nizację Zarządu, w tym podział kompetencji pomiędzy
  poszczególnych jego członków, oraz zasady funkcjono-
  wania Zarządu, w tym wskazanie spraw przekraczających
  zakres zwykłych czynności Spółki.
16. Regulamin Zarządu zatwierdza Rada Nadzorcza.


               §9
Rada Nadzorcza
 1. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej 5 członków.
  Walne Zgromadzenie decyduje każdorazowo o ilości
  członków Rady Nadzorczej powoływanych przez Walne
  Zgromadzenie.
 2. Członków Rady Nadzorczej wybiera Walne Zgromadze-
  nie. Jeżeli w trakcie trwania kadencji Rady Nadzorczej
  doszłoby do wygaśnięcia mandatu członka Rady Nad-
  zorczej wskutek czego liczba członków Rady Nadzorczej
  wynosiłaby poniżej 5 osób, pozostali członkowie Rady
  Nadzorczej uprawnieni są do powołania nowego członka
  Rady Nadzorczej w celu uzupełnienia składu Rady Nadzor-
  czej do pięcioosobowego w drodze kooptacji, który będzie
  sprawował swojej czynności do czasu dokonania wyboru
  jego następcy przez najbliższe Walne Zgromadzenia,
  chyba że Walne Zgromadzenia zatwierdzi członka Rady
  Nadzorczej powołanego w drodze kooptacji. Zarząd zobo-
  wiązany jest zapewnić, aby Walne Zgromadzenie, które
  odbędzie się bezpośrednio po wyborze członka Rady Nad-  zorczej w drodze kooptacji zostało zwołane z porządkiem
  obrad zawierającym punkt dotyczący wyboru członka
  Rady Nadzorczej.
3. Kadencja członków Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa
  pięć lat obrotowych. Jeżeli w trakcie trwania kadencji
  Rady Nadzorczej dokonano wyboru uzupełniającego lub
  rozszerzającego, mandat nowo powołanego członka Rady
  Nadzorczej wygasa równocześnie z mandatami pozosta-
  łych członków Rady Nadzorczej.
4. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością
  Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności, a także
  wykonuje inne czynności wskazane w statucie Spółki,
  w tym w szczególności do kompetencji Rady Nadzorczej
  należy:
   a) ocena sprawozdania finansowego, sprawozdania
     Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obro-
     towy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumen-
     tami, jak i stanem faktycznym oraz ocena wniosków
     Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia strat;
   b) składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznego
     pisemnego sprawozdania z wyników oceny, o której
     mowa w pkt (a) powyżej;
   c) zatwierdzanie regulaminu Zarządu;
   d) zatwierdzanie wieloletnich strategicznych planów
     rozwoju Spółki oraz zatwierdzanie rocznych planów
     finansowych Spółki (budżetów);
   e) ustalenie wysokości wynagrodzeń dla członka
     Zarządu;
   f) prawo zawieszenia w czynnościach członka Zarządu;
   g) wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdań
     finansowych Spółki zgodnie z polskimi standardami
     rachunkowości;
   h) wyrażenie opinii w zakresie zgłoszenia wniosku
     o upadłość, zawieszenie wypłacania pensji, wszczę-
     cie dobrowolnego postępowania likwidacyjnego, lub
     podobnych, lub analogicznych postępowań na mocy
     obowiązujących przepisów prawa;
   i) wyrażenie zgody na sprzedaż, najem, dzierżawę lub
     jakiekolwiek obciążanie praw własności intelektualnej
     Spółki;
   l) wyrażenie zgody na dokonywanie przez Spółkę lub
     spółkę zależną od Spółki wydatków (w tym wydatków
     inwestycyjnych), dotyczących pojedynczej transakcji
     lub serii powiązanych ze sobą transakcji o łącznej
     wartości przekraczającej w jedynym roku obrotowym
     450.000,00 (czterysta pięćdziesiąt tysięcy) PLN lub
     równowartości tej kwoty w złotych, nie przewidzia-
     nych w budżecie, o którym mowa w pkt d) powyżej,
     przy czym w razie wątpliwości:
     - w przypadku umów na czas oznaczony, wartość
      transakcji rozumie się jako sumę zobowiązań Spółki
      przez cały okres obowiązywania umowy oraz war-
      tość udzielonych przez Spółkę zabezpieczeń,
     - w przypadku umów na czas nieoznaczony, wartość
      transakcji rozumie się jako sumę zobowiązań Spółki
      przez jeden rok trwania umowy oraz wartość udzie-
      lonych przez Spółkę zabezpieczeń,
  m) wyrażenie zgody na zaciąganie przez Spółkę lub spółkę
     zależną od Spółki pożyczek i kredytów lub innych
     zobowiązań (w szczególności leasing), nie przewidzia-
     nych w budżecie, o którym mowa w pkt d) powyżej,
     jeżeli łączna wartość zadłużenia Spółki z tytułu zacią-     gnięcia zobowiązań przekroczyłaby kwotę 450.000,00
     (czterysta pięćdziesiąt tysięcy) PLN lub równowartość
     tej kwoty w złotych, przy czym w razie wątpliwości,
     w przypadku umów mających na celu pozyskanie
     środków dla Spółki w drodze kredytowania, wartość
     transakcji rozumie się jako wartość kredytu oraz war-
     tość udzielonych przez Spółkę zabezpieczeń.
 5. Rada reprezentuje Spółkę w umowach i sporach pomiędzy
  Spółką a członkami Zarządu, chyba że Walne Zgromadze-
  nie powoła w tym celu pełnomocnika.
 6. Rada deleguje swojego przedstawiciela do zawarcia
  z członkami Zarządu umów, w tym umowy stanowiącej
  podstawę zatrudnienia.
 7. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, nie
  rzadziej jednak niż trzy razy w roku.
 8. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu
  jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy
  jej członkowie zostali zaproszeni.
 9. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały jedynie
  w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że wszy-
  scy członkowie Rady Nadzorczej uczestniczą w posiedze-
  niu i nikt nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego podjęcia danej
  uchwały. Odstępstwa od wyżej wymienionej zasady może
  przewidywać Regulamin Rady Nadzorczej.
10. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podej-
  mowaniu uchwał, oddając swój głos na piśmie za pośred-
  nictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu
  na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do
  porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. Członka
  Rady Nadzorczej oddającego swój głos na piśmie za
  pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej uwzględ-
  nia się przy liczeniu kworum.
11. Członkowie Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć w posie-
  dzeniu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego
  porozumiewania się na odległość, w postaci tele- lub
  wideokonferencji, umożliwiających równoczesne komuni-
  kowanie się oraz identyfikację członków Rady Nadzorczej,
  o ile zostali oni powiadomieni o treści projektu uchwały.
  Członka Rady Nadzorczej uczestniczącego w posiedzeniu
  w sposób, o którym mowa powyżej uwzględnia się przy
  liczeniu kworum.
12. Członkowie Rady Nadzorczej mogą podejmować uchwały
  poza posiedzeniem w trybie pisemnym lub przy użyciu
  środków bezpośredniego porozumiewania się na odle-
  głość (takich jak faks, poczta elektroniczna, telefon, tele-
  i wideokonferencja), umożliwiających identyfikację oraz
  komunikowanie się członków Rady Nadzorczej co naj-
  mniej z Przewodniczącym.
13. Uchwały podejmowane poza posiedzeniem są ważne,
  gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powia-
  domieni o treści projektu uchwały, zaś w głosowaniu weź-
  mie udział co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej.
14. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 10-13
  nie dotyczy wyborów przewodniczącego i wiceprzewodni-
  czącego rady nadzorczej, powołania członka zarządu oraz
  odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.
15. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną więk-
  szością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga
  głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
16. Głosowanie na posiedzeniu odbywa się w sposób jawny
  lub tajny, stosownie do zasad zawartych w regulaminie
  Rady Nadzorczej.17. Głosowanie poza posiedzeniem odbywa się w sposób
  jawny, co nie wyklucza możliwości złożenia przez członka
  Rady Nadzorczej żądania podjęcia przez Radę uchwały
  w głosowaniu tajnym, przeprowadzanym na posiedze-
  niu, stosownie do zasad zawartych w regulaminie Rady
  Nadzorczej.
18. Wysokość i zasady wynagradzania członków Rady Nad-
  zorczej ustala Walne Zgromadzenie.


                § 10
Walne Zgromadzenie
 1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą sprawy
  zastrzeżone w kodeksie spółek handlowych, przepisach
  innych ustaw oraz w niniejszym statucie.
 2. Walne Zgromadzenie może być Zwyczajne albo Nadzwy-
  czajne.
 3. Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd.
 4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w ter-
  minie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obroto-
  wego.
 5. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgroma-
  dzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym
  w ust. 4.
 6. Rada Nadzorcza może zwołać Nadzwyczajne Walne Zgro-
  madzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.
 7. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapi-
  tału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów
  w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadze-
  nie.
 8. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej
  jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwo-
  łania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umiesz-
  czenia określonych spraw w porządku obrad tego zgro-
  madzenia.
 9. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej
  jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać
  umieszczenia określonych spraw w porządku obrad naj-
  bliższego Walnego Zgromadzenia.
10. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną
  większością głosów, o ile kodeks spółek handlowych nie
  stanowi inaczej.
11. Walne Zgromadzenie może uchwalić regulamin Walnego
  Zgromadzenia.
12. Walne Zgromadzenie zatwierdza regulamin Rady Nadzor-
  czej.
13. Walne Zgromadzenie dysponuje czystym zyskiem. Walne
  Zgromadzenie może w szczególności w drodze uchwały
  dokonać podziału czystego zysku za dany rok obrotowy
  w całości lub w części pomiędzy akcjonariuszy lub wyłą-
  czyć czysty zysk w całości lub w części od podziału.
14. Uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są
  akcjonariusze, którym akcje przysługiwały w dniu powzię-
  cia uchwały o podziale zysku. W granicach przewidzianych
  przez kodeks spółek handlowych Walne Zgromadzenie
  może w drodze uchwały określić inny dzień, według któ-
  rego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywi-
  dendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy).
15. Zarząd jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom
  zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec
  roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarcza-
  jące na wypłatę. Spółka może wypłacać akcjonariuszom  zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy, jeżeli speł-
  nione są warunki przewidziane prawem.


              § 11
Rok obrotowy
1. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.
2. Pierwszy rok obrotowy kończy się 31 grudnia 2018 roku.


              § 12
Spółka tworzy kapitał zapasowy oraz inne kapitały na pokry-
cie strat lub wydatków (kapitały rezerwowe), które mogą być
użyte zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawa.


              § 13
Postanowienia końcowe
1. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwi-
  dacji.
2. Likwidację przeprowadza się pod firmą Spółki z dodatkiem
  „w likwidacji”.
3. Likwidatorami są członkowie Zarządu, chyba że Walne
  Zgromadzenie postanowi odmiennie.
4. Spółka może tworzyć fundusze celowe.
2019-08-13 156/2019 13 41912
Poz. 41912. GENXONE SPÓŁKA AKCYJNA w Złotnikach.
KRS 0000743838. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO
I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA-
JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 8 sierp-
nia 2018 r.
[BMSiG-41884/2019]

Zarząd GENXONE S.A., zwołuje na dzień 5 września 2019 r.,
o godz. 930, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbę-
dzie się w siedzibie, ul. Kobaltowa 6, Złotniki, 62-002 Suchy
Las.

Porządek obrad obejmuje:

  1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego.
  2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności do
   podejmowania uchwał.
  3. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w przedmiocie:
   1) Zatwierdzenia sprawozdań za rok 2018:
    a) Zarządu z działalności Spółki;
    b) Finansowego Spółki;
    c) Rady Nadzorczej.   2) Pokrycia straty Spółki.
   3) Udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków:
    a) Zarządu;
    b) Rady Nadzorczej.
  4. Podjęcie uchwał o 2 emisjach akcji z wyłączeniem prawa
   poboru.
  5. Zmiana Statutu w zakresie podwyższenia kapitału zakła-
   dowego oraz przedmiotu działalności.
  6. Zamknięcie obrad.

Proponowana zmiana Statutu:

Zmiana „§ 6 ust. 1 Kapitał zakładowy Spółki wynosi
2.389.000 zł i dzieli się na:”
 - na: „§ 6 ust. 1 Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej
  niż 2.695.020 zł i dzieli się na:”

Dodaje się § 6 ust. 1 lit. d, o treści:
 „co najmniej 10 akcji na okaziciela serii D, o numerach od
 01 do co najmniej 10, o wartości nominalnej 1,00 zł każda,”

Dodaje się § 6 ust. 1 lit. e, o treści:
 „co najmniej 10 akcji na okaziciela serii E, o numerach od
 01 do co najmniej 10, o wartości nominalnej 1,00 zł każda.”

Dodaje się § 5 ust. 3 pkt 22, o treści:
 „(PKD 86.90.E).”
Poz. 41912. GENXONE SPÓŁKA AKCYJNA w Złotnikach.
KRS 0000743838. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO
I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA-
JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 8 sierp-
nia 2018 r.
[BMSiG-41884/2019]

Zarząd GENXONE S.A., zwołuje na dzień 5 września 2019 r.,
o godz. 930, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbę-
dzie się w siedzibie, ul. Kobaltowa 6, Złotniki, 62-002 Suchy
Las.

Porządek obrad obejmuje:

  1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego.
  2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności do
   podejmowania uchwał.
  3. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w przedmiocie:
   1) Zatwierdzenia sprawozdań za rok 2018:
    a) Zarządu z działalności Spółki;
    b) Finansowego Spółki;
    c) Rady Nadzorczej.   2) Pokrycia straty Spółki.
   3) Udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków:
    a) Zarządu;
    b) Rady Nadzorczej.
  4. Podjęcie uchwał o 2 emisjach akcji z wyłączeniem prawa
   poboru.
  5. Zmiana Statutu w zakresie podwyższenia kapitału zakła-
   dowego oraz przedmiotu działalności.
  6. Zamknięcie obrad.

Proponowana zmiana Statutu:

Zmiana „§ 6 ust. 1 Kapitał zakładowy Spółki wynosi
2.389.000 zł i dzieli się na:”
 - na: „§ 6 ust. 1 Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej
  niż 2.695.020 zł i dzieli się na:”

Dodaje się § 6 ust. 1 lit. d, o treści:
 „co najmniej 10 akcji na okaziciela serii D, o numerach od
 01 do co najmniej 10, o wartości nominalnej 1,00 zł każda,”

Dodaje się § 6 ust. 1 lit. e, o treści:
 „co najmniej 10 akcji na okaziciela serii E, o numerach od
 01 do co najmniej 10, o wartości nominalnej 1,00 zł każda.”

Dodaje się § 5 ust. 3 pkt 22, o treści:
 „(PKD 86.90.E).”

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki