Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki YES BIŻUTERIA SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-06-28
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmyYES BIŻUTERIA SPÓŁKA AKCYJNA
Siedziba
WojewództwoWielkopolskie
PowiatM. Poznań
GminaPoznań
MiejscowośćPoznań
Adres
Kod krajuPL
WojewództwoWielkopolskie
PowiatM. Poznań
GminaPoznań
UlicaŚwierzawska
Nr domu1
MiejscowośćPoznań
Kod pocztowy60-321
PocztaPoznań
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD3213Z - produkcja sztucznej biżuterii i wyrobów podobnych
4648Z - sprzedaż hurtowa zegarków, zegarów i biżuterii
4690Z - sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
4777Z - sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS0000743417

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Wartości niematerialne i prawne
Wartości niematerialne i prawne są wyceniane według cen nabycia lub kosztów wytworzenia lub wartości przeszacowanej, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne oraz o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
Stawki amortyzacyjne ustalone zostały z uwzględnieniem okresu ekonomicznej użyteczności wartości niematerialnych i prawnych. Odzwierciedlają faktyczny okres ich użytkowania. Wartości niematerialne amortyzuje się metodą liniową.
Roczne stawki amortyzacyjne kształtują się następująco:
patenty, licencje, znaki firmowe 30 %
oprogramowanie komputerowe 30 % - 50%
inne wartości niematerialne i prawne 20 % - 50 %
Wartości niematerialne i prawne o wartości jednostkowej poniżej 1.500,00 zł zaliczane są do materiałów i odnoszone w 100% w koszty zużycia materiałów, natomiast powyżej 1.500,00 zł do 10.000,00 złotych amortyzowane są jednorazowo w momencie oddania do użytkowania.
Środki trwałe
W pozycji tej ujęte zostały rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki.
Grunty wyceniane są według cen nabycia pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Środki trwałe, inne niż grunty wyceniane są według cen nabycia, kosztów wytworzenia lub wartości przeszacowanej pomniejszonych o odpisy umorzeniowe oraz o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
Wartość początkowa środków trwałych podlega podwyższeniu o wartość nakładów poniesionych na ich ulepszenie (przebudowę, rozbudowę, modernizację, rekonstrukcję). Natomiast koszty napraw, przeglądów, opłaty eksploatacyjne, wpływają na wynik finansowy okresu sprawozdawczego, w którym zostały poniesione.
Wartość początkowa środków trwałych pomniejszona została o odpisy amortyzacyjne. Stawki amortyzacyjne ustalone zostały z uwzględnieniem okresu użyteczności środków trwałych i odzwierciedlają faktyczne zużycie środków trwałych. W poszczególnych grupach stosowane są następujące stawki i metody amortyzacji: Budynki i budowle – metoda liniowa, stawka amortyzacyjna 2,5% - 14%; Maszyny i urządzenia – metoda liniowa, stawka amortyzacyjna 7% - 20%; Komputery – metoda liniowa, stawka amortyzacyjna 30%; Środki transportu – metoda liniowa, stawka amortyzacyjna 14% - 20%; Pozostałe środki trwałe – metoda liniowa, stawka amortyzacyjna 10% - 20%; Inwestycje w obcych środkach trwałych (nieruchomości) – metoda liniowa, stawka amortyzacyjna 10%; Środki trwałe o wartości poniżej 10.000 PLN - jednorazowo w momencie oddania do użytkowania – 100%. Środki trwałe o jednostkowej cenie nabycia poniżej 1.500,00 zł zaliczane są do materiałów i odnoszone w 100% w koszty zużycia materiałów, natomiast powyżej 1.500,00 zł do 10.000,00 złotych amortyzowane są jednorazowo w momencie oddania do użytkowania.
Środki trwałe są ujmowane w ewidencji środków trwałych i amortyzowane począwszy od następnego miesiąca po miesiącu w którym zostały ujęte w ewidencji.
Grunty nie są amortyzowane.
W przypadku wystąpienia przyczyn powodujących trwałą utratę wartości środków trwałych, stosowne odpisy aktualizujące pomniejszają wartość bilansową środków trwałych. Odpisy aktualizujące spowodowane trwałą utratą wartości obciążają pozostałe koszty operacyjne.
Środki trwałe w budowie
W pozycji tej ujęte zostały zaliczane do aktywów trwałych środki trwałe w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego.
Cena nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych w budowie
obejmuje ogół kosztów poniesionych przez jednostkę za okres budowy, montażu, przystosowania i ulepszenia, do dnia bilansowego lub przyjęcia do używania. Wartość środków trwałych w budowie powiększają różnice kursowe oraz odsetki od zobowiązań, służących finansowaniu zakupu lub budowy środka trwałego, za okres realizacji inwestycji. Różnice kursowe oraz odsetki od zobowiązań po oddaniu środków trwałych w budowie do użytkowania obciążają koszty operacji finansowych.
Wartość środków trwałych w budowie pomniejsza się o odpisy aktualizujące w wypadku wystąpienia okoliczności wskazujących na trwałą utratę ich wartości.
Środki trwałe w budowie nie są amortyzowane do momentu zakończenia ich budowy i oddania do używania.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Inwestycje długoterminowe
Nieruchomości wycenia się wg cen nabycia, a inwestycje długoterminowe (udziały i akcje) wyceniane są wg cen nabycia pomniejszonych o ewentualne odpisy spowodowane trwałą utratą ich wartości.
Udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczone do aktywów trwałych
Udziały w innych jednostkach oraz inne niż wymienione w pkt 8(e) inwestycje zaliczone do aktywów trwałych wyceniane są według cen nabycia pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub według wartości godziwej.
Skutki zmian wartości godziwych inwestycji powodujące wzrost ich wartości zwiększają kapitał z aktualizacji wyceny. Skutki obniżenia wartości wyżej wymienionych inwestycji uprzednio przeszacowanych zmniejszają kapitał z aktualizacji wyceny do wysokości kwoty, która wcześniej została odniesiona na ten kapitał, a pozostała kwota ujmowana jest jako koszt finansowy w rachunku zysków i strat. Skutki obniżenia wartości wspomnianych inwestycji poniżej ich cen nabycia lub kosztów wytworzenia ujmowane są bezpośrednio jako koszt finansowy w rachunku zysków i strat. Zapasy
Zapasy materiałów i towarów wprowadzane są do ewidencji w cenie nabycia, objęte są ewidencją ilościowo-wartościową.
• Materiały wyceniane są wg cen nabycia.
• Towary wyceniane są wg cen średnioważonych.
Należności
Należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności (pomniejszając o odpisy aktualizujące wartość należności wątpliwych i trudno ściągalnych oraz od jednostek postawionych w stan upadłości czy likwidacji).
Należności w walutach obcych na dzień bilansowy wyceniane są po średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.
Wyrażone w walutach operacje gospodarcze ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich przeprowadzenia odpowiednio po kursie:
1. faktycznie zastosowanym w tym dniu, wynikającym z charakteru operacji –
w przypadku sprzedaży lub kupna walut,
2. średnim ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski z dnia
poprzedzającego ten dzień – w przypadku zapłaty należności lub zobowiązań, a także w przypadku pozostałych operacji.
Powstałe z przeliczenia różnice kursowe zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych.
Zobowiązania
Za zobowiązania uznaje się wynikający z przeszłych zdarzeń, obowiązek wykonania świadczeń o wiarygodnie określonej wartości, które spowodują wykorzystanie już posiadanych lub przyszłych aktywów Spółki.
Na dzień powstania zobowiązania wycenia się według wartości nominalnej. Na dzień bilansowy zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, z tym, że zobowiązania w walutach obcych na dzień bilansowy wyceniane są po średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.
Wyrażone w walutach operacje gospodarcze ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich przeprowadzenia odpowiednio po kursie:
1. faktycznie zastosowanym w tym dniu, wynikającym z charakteru operacji –
w przypadku sprzedaży lub kupna walut;
2. średnim ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski z dnia poprzedzającego ten dzień – w przypadku zapłaty należności lub zobowiązań, a także w przypadku pozostałych operacji.
Powstałe z przeliczenia różnice kursowe zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych.
Środki pieniężne
Środki pieniężne na rachunkach bankowyc
h i w kasach wycenia się według wartości nominalnej.
Środki pieniężne w walutach obcych wycenia się w ich wartości nominalnej przeliczonej na złote polskie.
Wyrażone w walutach operacje gospodarcze ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich przeprowadzenia odpowiednio po kursie:
1. faktycznie zastosowanym w tym dniu, wynikającym z charakteru operacji –
w przypadku sprzedaży lub kupna walut;
2. średnim ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski z dnia poprzedzającego ten dzień – w przypadku zapłaty należności lub zobowiązań, a także w przypadku pozostałych operacji.
Na dzień bilansowy wycenia się wyrażone w walutach obcych składniki aktywów po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.
Powstałe z przeliczenia różnice kursowe zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych.
Spółka przyjęła zasadę ustalania wartości rozchodu środków pieniężnych wyrażonych
w walutach obcych metodą FIFO „pierwsze przyszło - pierwsze wyszło”.
Różnice kursowe
Różnice kursowe wynikające z wyceny na dzień bilansowy aktywów i pasywów wyrażonych
w walutach obcych z wyjątkiem inwestycji długoterminowych oraz powstałe w związku
z zapłatą należności i zobowiązań w walutach obcych, zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych, a w uzasadnionych przypadkach do ceny nabycia lub kosztu wytworzenia środków trwałych, środków trwałych w budowie lub wartości niematerialnych i prawnych.
Spółka od 2015 roku, wybrała bilansową metodę rozliczania różnic kursowych, dla celów podatku dochodowego od osób prawnych uregulowanych art. 9b ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.
Kapitały własne
Kapitały własne wykazuje się w sprawozdaniu zgodnie z zasadami określonymi przepisami prawa i umowy Spółki w wartości nominalnej.
Rezerwy
Rezerwy są to zobowiązania, których termin wymagalności lub kwota nie są pewne. Tworzy się je na pewne lub prawdopodobne przyszłe zobowiązania w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych, kosztów finansowych, strat nadzwyczajnych, zależnie od okoliczności z którymi przyszłe zobowiązania się wiążą.
Rezerwy wycenia się według uzasadnionej oraz w sposób wiarygodny oszacowanej wartości.
Za zobowiązania warunkowe Spółka uznaje potencjalny przyszły obowiązek wykonania świadczeń, których powstanie jest uzależnione od zaistnienia określonych zdarzeń.
Rozliczenia międzyokresowe
Rozliczenia międzyokresowe czynne dotyczą poniesionych przez Spółkę kosztów dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych.
Za bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów Spółka uznaje prawdopodobne zobowiązania przypadające na bieżący okres sprawozdawczy, wynikające w szczególności:
- ze świadczeń wykonanych na rzecz Spółki przez kontrahentów, lecz nie zafakturowanych
do dnia bilansowego, jeżeli kwota zobowiązania jest znana lub możliwa do oszacowania w sposób wiarygodny,
Odpisy czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów następują stosownie do upływu czasu lub wielkości świadczeń.
Podatek odroczony
Odroczony podatek dochodowy jest ustalany w stosunku do wszystkich różnic przejściowych występujących na dzień bilansowy między wartością podatkową aktywów i pasywów, a ich wartością bilansową wykazaną w sprawozdaniu finansowym.
Aktywa z tytułu podatku dochodowego
Aktywa z tytułu podatku odroczonego ustala się w wysokości kwoty przewidzianej w przyszłości
do odliczenia od podatku dochodowego, w związku z ujemnymi różnicami przejścio
wymi, które spowodują w przyszłości zmniejszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego oraz straty możliwej do odliczenia, przy zachowaniu zasady ostrożności.
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Rezerwę z tytułu podatku odroczonego tworzy się w wysokości kwoty podatku dochodowego, wymagającej w przyszłości zapłaty, w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi, które spowodują w przyszłości zwiększenie podstawy obliczenia podatku dochodowego.
Przy ustalaniu wysokości aktywów i rezerwy z tytułu podatku dochodowego uwzględnia się stawki podatku dochodowego obowiązujące w roku powstania obowiązku podatkowego.
Rezerwa i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego wykazywane są w bilansie oddzielnie.
Wpływający na wynik finansowy podatek dochodowy za dany okres sprawozdawczy obejmuje część bieżącą i część odroczoną.
Wykazywana w rachunku zysków i strat część odroczona stanowi różnicę pomiędzy stanem rezerw i aktywów z tytułu podatku odroczonego na koniec i początek okresu sprawozdawczego, z tym,
że rezerwy i aktywa dotyczące operacji rozliczanych z kapitałem własnym, odnosi się również
na kapitał własny.Fundusze specjalne
Zakładowy fundusz Świadczeń Socjalnych jest tworzony zgodnie z ustawą z dnia 04 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.
Instrumenty finansowe
Aktywa finansowe wprowadza się do ksiąg rachunkowych na dzień zawarcia kontraktu w cenie nabycia, to jest w wartości godziwej poniesionych wydatków lub przekazanych w zamian innych składników majątkowych, zaś zobowiązania finansowe – w wartości godziwej uzyskanej kwoty lub wartości otrzymanych innych składników majątkowych. Przy ustalaniu wartości godziwej na ten dzień uwzględnia się poniesione na ten dzień koszty transakcji.
Nie później niż na koniec okresu, aktywa finansowe oraz zobowiązania finansowe wycenia się według wartości godziwej.
Instrumenty pochodne
Ujęcie skutków zmian wartości godziwej bądź zysków i strat z realizacji instrumentów pochodnych zależy od ich przeznaczenia. Instrumenty dzielą się na instrumenty zabezpieczające oraz instrumenty handlowe. W grupie instrumentów zabezpieczających wyróżniane są instrumenty zabezpieczające wartość godziwą i instrumenty zabezpieczające przyszłe przepływy środków pieniężnych. Na dzień bilansowy w Spółce wystąpiły jedynie instrumenty zabezpieczające przyszłe przepływy środków pieniężnych.
Zabezpieczenie, dla celów rachunkowości, oznacza wyznaczenie jednego lub kilku instrumentów zabezpieczających tak aby zmiana ich wartości godziwej kompensowała w całości lub w części zmianę wartości godziwej zabezpieczanej pozycji lub przyszłych przepływów środków pieniężnych z jej tytułu.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Przychody, koszty, wynik finansowy
Przychody i zyski
Za przychody i zyski Spółka uznaje uprawdopodobnione powstanie w okresie sprawozdawczym korzyści ekonomicznych, o wiarygodnie określonej wartości, w formie zwiększenia wartości aktywów, albo zmniejszenia wartości zobowiązań, które doprowadzą do wzrostu kapitału własnego lub zmniejszenia jego niedoboru w inny sposób niż wniesienie wkładów przez udziałowców lub właścicieli.
Koszty i straty
Przez koszty i straty jednostka rozumie uprawdopodobnione zmniejszenia w okresie sprawozdawczym korzyści ekonomicznych, o wiarygodnie określonej wartości, w formie zmniejszenia wartości aktywów, albo zwiększenia wartości zobowiązań i rezerw, które doprowadzą do zmniejszenia kapitału własnego lub zwiększenia jego niedoboru w inny sposób niż wycofanie środków przez udziałowców lub właścicieli.
Wynik finansowy
Na wynik finansowy netto składają się:
- wynik działalności operacyjnej, w tym z tytułu pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych
(pośrednio związanych z działalnością operacyjną jednostki),
- wynik operacji finansowych,
- obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego, którego podatnikiem jest jednostka, i płatności z nim zrównanych, na podstawie odrębnych przepisów.

Dywidendy
Należne dywidendy zalicza się do przychodów finansowych na dzień powzięcia przez Zgromadzenie Wspólników spółki, w którą jednostka zainwestowała, uchwały o podziale zysku, chyba że w uchwale określono inny dzień prawa do dywidendy.
Przychody, koszty, wynik finansowy
Przychody i zyski
Za przychody i zyski Spółka uznaje uprawdopodobnione powstanie w okresie sprawozdawczym korzyści ekonomicznych, o wiarygodnie określonej wartości, w formie zwiększenia wartości aktywów, albo zmniejszenia wartości zobowiązań, które doprowadzą do wzrostu kapitału własnego lub zmniejszenia jego niedoboru w inny sposób niż wniesienie wkładów przez udziałowców lub właścicieli.
Koszty i straty
Przez koszty i straty jednostka rozumie uprawdopodobnione zmniejszenia w okresie sprawozdawczym korzyści ekonomicznych, o wiarygodnie określonej wartości, w formie zmniejszenia wartości aktywów, albo zwiększenia wartości zobowiązań i rezerw, które doprowadzą do zmniejszenia kapitału własnego lub zwiększenia jego niedoboru w inny sposób niż wycofanie środków przez udziałowców lub właścicieli. Wynik finansowy
Na wynik finansowy netto składają się:
- wynik działalności operacyjnej, w tym z tytułu pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych
(pośrednio związanych z działalnością operacyjną jednostki),
- wynik operacji finansowych,
- obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego, którego podatnikiem jest jednostka, i płatności z nim zrównanych, na podstawie odrębnych przepisów.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w wersji porównawczej.
Zgodnie z Ustawą o Rachunkowości jednostka nie sporządza rachunku przepływów pieniężnych oraz zestawienia zmian w kapitale.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe29 294 619,7626 679 204,75
IWartości niematerialne i prawne148 598,6254 452,09
1Koszty zakończonych prac rozwojowych
2Wartość firmy
3Inne wartości niematerialne i prawne148 598,6254 452,09
4Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
IIRzeczowe aktywa trwałe25 925 613,2526 115 739,14
1Środki trwałe24 883 206,9125 372 627,44
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)1 008 970,98
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej13 031 781,3412 413 011,18
c) urządzenia techniczne i maszyny3 954 304,653 702 067,81
d) środki transportu746 836,78896 769,07
e) inne środki trwałe7 150 284,147 351 808,40
2Środki trwałe w budowie826 247,33592 416,20
3Zaliczki na środki trwałe w budowie216 159,01150 695,50
IIINależności długoterminowe
1Od jednostek powiązanych
2Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Od pozostałych jednostek
IVInwestycje długoterminowe2 089 003,59
1Nieruchomości
2Wartości niematerialne i prawne
3Długoterminowe aktywa finansowe2 089 003,59
a) w jednostkach powiązanych2 089 003,59
– udziały lub akcje2 089 003,59
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
4Inne inwestycje długoterminowe
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe1 131 404,30509 013,52
1Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego1 111 418,00505 608,00
2Inne rozliczenia międzyokresowe19 986,303 405,52
BAktywa obrotowe186 692 048,13157 194 893,43
IZapasy114 993 377,60119 997 317,42
1Materiały3 244 767,043 557 951,64
2Półprodukty i produkty w toku
3Produkty gotowe
4Towary109 922 418,44115 391 171,44
5Zaliczki na dostawy i usługi1 826 192,121 048 194,34
IINależności krótkoterminowe11 234 502,4213 088 163,81
1Należności od jednostek powiązanych20 019,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:20 019,00
– do 12 miesięcy20 019,00
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Należności od pozostałych jednostek11 214 483,4213 088 163,81
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:9 768 504,3111 416 602,04
– do 12 miesięcy9 768 504,3111 416 602,04
– powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych909 050,92688 792,63
c) inne536 928,19982 769,14
d) dochodzone na drodze sądowej
IIIInwestycje krótkoterminowe59 643 443,3623 411 134,28
1Krótkoterminowe aktywa finansowe59 643 443,3623 411 134,28
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne59 643 443,3623 411 134,28
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach22 911 181,584 394 186,67
– inne środki pieniężne36 732 261,7819 016 947,61
– inne aktywa pieniężne
2Inne inwestycje krótkoterminowe
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe820 724,75698 277,92
CNależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
DUdziały (akcje) własne
Aktywa razem215 986 667,89183 874 098,18
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny175 384 220,79152 799 961,98
IKapitał (fundusz) podstawowy7 269 000,007 269 000,00
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:138 864 961,98127 506 732,24
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
IIIKapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IVPozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
– na udziały (akcje) własne
VZysk (strata) z lat ubiegłych-725 840,06
VIZysk (strata) netto29 250 258,8118 750 069,80
VIIOdpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania40 602 447,1031 074 136,20
IRezerwy na zobowiązania4 897 313,461 872 096,75
1Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego5 059,008 161,00
2Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne1 245 774,11922 935,75
– długoterminowa275 035,42201 054,92
– krótkoterminowa970 738,69721 880,83
3Pozostałe rezerwy3 646 480,35941 000,00
– długoterminowe
– krótkoterminowe3 646 480,35941 000,00
IIZobowiązania długoterminowe14 730,2854 230,95
1Wobec jednostek powiązanych
2Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Wobec pozostałych jednostek14 730,2854 230,95
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe14 730,2834 595,83
d) zobowiązania wekslowe
e) inne19 635,12
IIIZobowiązania krótkoterminowe32 835 188,6527 098 384,16
1Zobowiązania wobec jednostek powiązanych127 134,80
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:94 586,55
– do 12 miesięcy94 586,55
– powyżej 12 miesięcy
b) inne32 548,25
2Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek32 348 212,7226 734 068,87
a) kredyty i pożyczki100,70
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe18 925,7117 172,96
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:17 209 629,6316 905 973,58
– do 12 miesięcy17 209 629,6316 905 973,58
– powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi450 000,00
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych15 049 399,589 321 946,45
h) z tytułu wynagrodzeń19 939,574 003,62
i) inne50 318,2334 871,56
4Fundusze specjalne359 841,13364 315,29
IVRozliczenia międzyokresowe2 855 214,712 049 424,34
1Ujemna wartość firmy
2Inne rozliczenia międzyokresowe2 855 214,712 049 424,34
– długoterminowe
– krótkoterminowe2 855 214,712 049 424,34
Pasywa razem215 986 667,89183 874 098,18
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:279 876 894,55250 414 898,70
– od jednostek powiązanych
IPrzychody netto ze sprzedaży produktów5 699 954,246 188 662,94
IIZmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)-3 028 318,71-967 836,69
IIIKoszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
IVPrzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów277 205 259,02245 194 072,45
BKoszty działalności operacyjnej242 149 364,27226 643 774,67
IAmortyzacja6 015 423,296 762 497,70
IIZużycie materiałów i energii8 657 649,389 119 394,36
IIIUsługi obce84 864 779,0381 682 137,43
IVPodatki i opłaty, w tym:573 642,16512 315,94
– podatek akcyzowy
VWynagrodzenia18 810 915,2619 729 332,03
VIUbezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:3 798 770,223 295 044,30
– emerytalne2 058 826,951 446 354,34
VIIPozostałe koszty rodzajowe10 083 640,941 402 688,04
VIIIWartość sprzedanych towarów i materiałów109 344 543,99104 140 364,87
CZysk (strata) ze sprzedaży (A–B)37 727 530,2823 771 124,03
DPozostałe przychody operacyjne702 999,94457 627,69
IZysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
IIDotacje
IIIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych17 852,3718 827,42
IVInne przychody operacyjne685 147,57438 800,27
EPozostałe koszty operacyjne1 596 398,352 040 450,12
IStrata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych255 833,64160 768,38
IIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych461 945,57796 940,01
IIIInne koszty operacyjne878 619,141 082 741,73
FZysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)36 834 131,8722 188 301,60
GPrzychody finansowe160 420,41507 093,04
IDywidendy i udziały w zyskach, w tym:
AOd jednostek powiązanych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
BOd jednostek pozostałych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
IIOdsetki, w tym:160 420,4196 056,97
– od jednostek powiązanych
IIIZysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IVAktualizacja wartości aktywów finansowych
VInne411 036,07
HKoszty finansowe607 825,47147 006,84
IOdsetki, w tym:12 228,4132 419,43
– dla jednostek powiązanych
IIStrata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IIIAktualizacja wartości aktywów finansowych
IVInne595 597,06114 587,41
IZysk (strata) brutto (F+G–H)36 386 726,8122 548 387,80
JPodatek dochodowy7 136 468,003 798 318,00
KPozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
LZysk (strata) netto (I–J–K)29 250 258,8118 750 069,80
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)152 799 961,98140 471 655,22
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach152 799 961,98140 471 655,22
1Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu7 269 000,007 269 000,00
1Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– wydania udziałów (emisji akcji)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– umorzenia udziałów (akcji)
2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu7 269 000,007 269 000,00
2Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu127 506 732,24110 109 676,79
1Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego11 358 229,7417 397 055,45
a) zwiększenie (z tytułu)12 084 069,8022 397 055,45
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej
– podziału zysku (ustawowo)12 084 069,8021 673 548,35
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
b) zmniejszenie (z tytułu)725 840,065 000 000,00
– pokrycia straty725 840,06
2Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu138 864 961,98127 506 732,24
3Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
1Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– zbycia środków trwałych
2Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu
4Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu
1Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
2Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu
5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu18 024 229,7423 092 978,43
1Zysk z lat ubiegłych na początek okresu18 750 069,8023 092 978,43
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
2Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach18 750 069,8023 092 978,43
a) zwiększenie (z tytułu)580 569,92
– podziału zysku z lat ubiegłych580 569,92
b) zmniejszenie (z tytułu)18 750 069,8023 673 548,35
przeniesienie na kapitał zapasowy12 084 069,8021 673 548,35
wypłata dywidendy6 666 000,002 000 000,00
3Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
4Strata z lat ubiegłych na początek okresu-725 840,06
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
5Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach-725 840,06
a) zwiększenie (z tytułu)-725 840,06
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia-725 840,06
b) zmniejszenie (z tytułu)-725 840,06
pokrycie straty z zysku za 2017 rok zgodnie z Uchwałą-725 840,06
6Strata z lat ubiegłych na koniec okresu-725 840,06
7Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu-725 840,06
6Wynik netto29 250 258,8118 750 069,80
Azysk netto29 250 258,8118 750 069,80
Bstrata netto
Codpisy z zysku
IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)175 384 220,79152 799 961,98
IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)175 384 220,79
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
IZysk (strata) netto29 250 258,8118 750 069,80
IIKorekty razem21 797 277,49-1 980 995,24
1Amortyzacja6 015 423,296 837 786,81
2Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
3Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)12 228,4149 287,22
4Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej255 833,64160 768,38
5Zmiana stanu rezerw3 025 216,711 872 096,75
6Zmiana stanu zapasów5 003 939,82-14 769 402,81
7Zmiana stanu należności1 670 544,3167 203,68
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów5 792 639,224 069 473,02
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych60 952,76-316 168,23
10Inne korekty-39 500,6747 959,94
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)51 047 536,3016 769 074,56
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
IWpływy1 265 317,05199 244,03
1Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych1 265 317,05199 244,03
2Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Z aktywów finansowych, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
– zbycie aktywów finansowych
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
– odsetki
– inne wpływy z aktywów finansowych
4Inne wpływy inwestycyjne
IIWydatki9 384 102,369 879 483,46
1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych8 890 471,999 755 682,27
2Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Na aktywa finansowe, w tym:493 630,37
a) w jednostkach powiązanych493 630,37
b) w pozostałych jednostkach
– nabycie aktywów finansowych
– udzielone pożyczki długoterminowe
4Inne wydatki inwestycyjne123 801,19
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)-8 118 785,31-9 680 239,43
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
IWpływy
1Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2Kredyty i pożyczki
3Emisja dłużnych papierów wartościowych
4Inne wpływy finansowe
IIWydatki6 696 441,917 454 989,55
1Nabycie udziałów (akcji) własnych
2Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli6 666 000,007 000 000,00
3Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4Spłaty kredytów i pożyczek100,70405 702,33
5Wykup dłużnych papierów wartościowych
6Z tytułu innych zobowiązań finansowych18 112,80
7Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
8Odsetki12 228,4149 287,22
9Inne wydatki finansowe
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)-6 696 441,91-7 454 989,55
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)36 232 309,08-366 154,42
EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:36 232 309,08-366 154,42
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
FŚrodki pieniężne na początek okresu23 411 134,2823 777 288,70
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:59 643 443,3623 411 134,28
– o ograniczonej możliwości dysponowania189 309,52143 938,51
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
Rok bieżący
z zysków kapitałowych
Rok bieżący
z innych źródeł
Rok poprzedni
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok36 386 726,8122 548 387,80
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:1 816,881 816,88
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:4 495 548,394 495 548,39
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:25 080,7625 080,76
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:90 218,9690 218,96
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym40 765 158,6022 548 388,00
K. Podatek dochodowy7 745 380,004 284 194,00
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku

Informacja Dodatkowa

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki