Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki SENSDX SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-05-16
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmySENSDX SA
Siedziba
WojewództwoMazowieckie
PowiatWarszawa
GminaWarszawa
MiejscowośćWarszawa
Adres
Kod krajuPL
WojewództwoMazowieckie
PowiatWarszawa
GminaWarszawa
UlicaPostępu
Nr domu14b
MiejscowośćWarszawa
Kod pocztowy02-676
PocztaWarszawa
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD7211Z - badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS0000740748

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Przyjęte przez Spółkę zasady rachunkowości:
• księgi prowadzone są z zastosowaniem techniki komputerowej,
• za rok obrotowy Spółka przyjmuje rok kalendarzowy,
• za okres sprawozdawczy przyjmuje miesiąc kalendarzowy,
• za istotny próg przyjmuje się wartości z następujących wielkości: 1% sumy bilansowej, 2% wyniku finansowego brutto lub 0,5% wartości przychodu, w zależności od tego, która z wymienionych wielkości jest niższa - pod warunkiem, że przyjęte uproszczenie nie zniekształca rzetelnego obrazu sytuacji finansowej i majątkowej oraz wyniku finansowego Spółki.
• roczne sprawozdanie finansowe sporządzone wg zakresu określonego w załączniku nr 1 ustawy o rachunkowości,
• na podstawie art.37 ust.10 ustawy Spółka odstąpiła od ustalania aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego,
Spółka wykorzystuje środki pomocowe Unii Europejskiej na sfinansowanie realizowanych przedsięwzięć. W związku z tym, w celu zachowania należytej staranności w obszarze nałożonych obowiązków wynikających z umów o dofinansowanie, w szczególności transparentności wykorzystania funduszy unijnych, Spółka przygotowuje Suplementy do Polityki Rachunkowości. Suplement stanowi indywidualne dla danego projektu opisanie zasad ewidencjonowania wydatków sfinansowanych z dotacji. Określa szczegółowe zasady ewidencji uwzględniające wymagania podstawowe i indywidualne poszczególnych programów, projektów i aktywności, finansowanych środkami unijnymi, dotacjami i innymi środkami publicznymi.
1. Prowadzona rachunkowość Projektu odzwierciedla przebieg jego realizacji pod względem poniesionych nakładów oraz otrzymanych lub rozliczonych środków finansowych.
2. Sposób ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych dotyczących realizowanego projektu jest ściśle uzależniony od zapisów w umowie o dofinansowanie, obowiązujących procedur oraz kierunków przepływu środków pieniężnych.
3. Konta księgowe określone do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji „przychodów, kosztów, rozliczeń międzyokresowych" realizowanego projektu wyodrębnione są w planie kont z uwzględnieniem stosowanych wymiarów.
4. Wpływ dotacji ujmuje się na wyodrębnionym dla każdego projektu rachunku bankowym, jeśli istnieje wymóg odrębnego konta bankowego, jeśli nie istnieje wymóg - na koncie podstawowym.
Drugostronnie wpływ dotacji ujmowany jest na koncie rozrachunków lub rozliczeń międzyokresowych przychodów w przypadku dotacji na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia środka trwałego lub WNiP - odrębnie dla każdego projektu.
5. Wydatki na koszty innych przedsięwzięć niż budowa i ulepszenie środków trwałych zarachowuje się do rozliczeń międzyokresowych kosztów poszczególnych projektów (osobna analityka z oznaczeniem kosztów dotyczących poszczególnych projektów).
6. Ewidencję dotacji - środków finansowych przeznaczonych na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia środków trwałych zarachowuje do rozliczeń międzyokresowych przychodów projektów (osobna analityka z oznaczeniem przychodów dotyczących poszczególnych projektów).

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Wartości niematerialne i prawne
Wartości niematerialne i prawne wyceniane są w wartości początkowej, którą stanowi cena ich nabycia, pomniejszonej o odpisy umorzeniowe, wykonywane metodą liniową poczynając od miesiąca następującego po miesiącu ich przekazania do użytkowania. Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej do 10.000 zł są odpisywane w koszty jednorazowo w miesiącu przekazania ich do użytkowania.
Środki trwałe
Środki trwałe wyceniane są w wartości początkowej, którą stanowi cena ich nabycia, powiększona o ewentualne koszty ich ulepszenia i pomniejszonej o odpisy umorzeniowe, dokonywane metodą liniową poczynając od miesiąca następującego po miesiącu ich przekazania do użytkowania przez okres ich ekonomicznej użyteczność. Środki trwałe o wartości początkowej nieprzekraczającej 10.000 zł są odpisywane w koszty jednorazowo w miesiącu przekazania ich do użytkowania.
Środki trwałe w budowie
Środki wyceniane są w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich wytworzeniem, w tym również o koszt obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich finansowania i skorygowany o związane z nimi różnice kursowe. Środki trwałe w budowie nie są amortyzowane do momentu zakończenia ich budowy i oddania do użytkowania.
Amortyzacja
Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonywane są z zastosowaniem stawek amortyzacyjnych ustalonych na podstawie przewidywanego okresu ich ekonomicznej użyteczności. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzuje się metodą liniową. Dla celów podatkowych przyjmowane są stawki zgodne z przepisami podatkowymi.
Wycena należności
Należności długoterminowe, należności krótkoterminowe i roszczenia wykazywane są w kwocie wymagającej zapłaty pomniejszone o odpisy aktualizujące wartość należności. Odpisy aktualizujące są dokonywane w oparciu o analizę struktury wiekowej sald należności z uwzględnieniem stopnia ryzyka, jakie wiąże się z daną należnością (prawdopodobieństwa zapłaty). Należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne zmniejszają dokonane uprzednio odpisy aktualizujące ich wartość. Należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne, dla których nie dokonano odpisów aktualizujących ich wartość lub dokonano odpisów w niepełnej wysokości – zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych.
Środki pieniężne
Środki pieniężne w banku i w kasie wyceniane są według wartości nominalnej.
Metody wyceny walut obcych
Wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich przeprowadzenia odpowiednio po kursie:
• faktycznie zastosowanym w tym dniu, wynikającym z charakteru operacji – w przypadku sprzedaży lub kupna walut
• średnim ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski z dnia poprzedzającego ten dzień – w przypadku pozostałych operacji, a także w przypadku zapłaty należności lub zobowiązań, jeżeli nie jest zasadne zastosowanie kursu, o którym mowa powyżej.
Spółka przyjęła zasadę ustalania wartości rozchodu oraz przychodu środków pieniężnych wyrażonych w walutach obcych na rachunkach walutowych wg. kursu średniego ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski z dnia poprzedzającego rozchód lub przychód. Do ewidencji wyceny rozchodu walut stosowana jest metoda FIFO.
Wycena materiałów
Zakupione materiały odpisywane są w koszty zużycia materiałów w dacie ich zakupu.
Wycena towarów handlowych
Towary handlowe w Spółce nie występują.
Inwestycje krótkoterminowe
1. Inw
estycje krótkoterminowe na moment ich nabycia lub powstania wycenia się według cen zakupu.
2. Rozchód inwestycji krótkoterminowych jednakowych lub uznane za jednakowe, ze względu na podobieństwo rodzaju i przeznaczenie, których ceny nabycia są różne, wycenia się według metody FIFO.
3. Inwestycje krótkoterminowe zaliczane do aktywów przeznaczonych do obrotu lub dostępnych do sprzedaży wyceniane są na dzień bilansowy wartości godziwej, jeżeli jest ona możliwa do ustalenia, a wszystkie pozostałe w skorygowanej cenie nabycia, oszacowanej za pomocą efektywnej stopy procentowej.
4. Inwestycje w postaci aktywów finansowych zaliczane są do krótkoterminowych aktywów finansowych, jeżeli są płatne i wymagalne lub przeznaczone do zbycia w ciągu 12 miesięcy od dnia ich założenia, wystawienia lub nabycia.
Inwestycje długoterminowe
1. Inwestycje długoterminowe na moment ich nabycia lub powstania wycenia się według cen nabycia.
2. Rozchód inwestycji długoterminowych jednakowych albo uznanych za jednakowe, ze względu na podobieństwo rodzaju i przeznaczenia, których ceny nabycia są różne, wycenia się według metody FIFO.
3. Inwestycje długoterminowe zaliczane do niefinansowych aktywów trwałych wyceniane są na dzień bilansowy wg zasad obowiązujących dla środków trwałych. Odpisów amortyzacyjnych dokonuję się według stawek przyjętych dla środków trwałych.
Instrumenty finansowe
1. Wykazane w sprawozdaniu zobowiązania finansowe z tytułu emisji obligacji wycenia się w wysokości skorygowanej ceny nabycia wraz z należnymi odsetkami.
2. Zobowiązania z tytułu pożyczek wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty.
Pozostałe zobowiązania
Pozostałe zobowiązania (z tytułu dostaw i usług, podatków i tym podobne) wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty.
Rozliczenia międzyokresowe
Spółka dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeśli dotyczą one przyszłych okresów. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy, wynikających w szczególności:
• ze świadczeń wykonanych na rzecz jednostki przez kontrahentów jednostki, gdy kwotę zobowiązania można oszacować w sposób wiarygodny,
• z obowiązku wykonania, związanych z bieżącą działalnością, przyszłych świadczeń wobec nieznanych osób, których kwotę można oszacować, mimo że data powstania zobowiązania nie jest jeszcze znana, w tym z tytułu napraw gwarancyjnych i rękojmi za sprzedane produktu długotrwałego użytku.
Podatek dochodowy
Podatek dochodowy wykazywany w sprawozdaniu finansowym, pomniejszający wynik finansowy brutto, składa się z części bieżącej.
Kapitały oraz pozostałe aktywa i pasywa wykazano według wartości nominalnej.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

1. Spółka sporządza porównawczy rachunek zysków i strat.
2. Za przychody i zyski Spółka uznaje uprawdopodobnione powstanie w okresie sprawozdawczym korzyści ekonomicznych, o wiarygodnie określonej wartości, w formie zwiększenia wartości aktywów, albo zmniejszenia wartości zobowiązań, które doprowadzą do wzrostu kapitału własnego lub zmniejszenia jego niedoboru w sposób inny, niż wycofanie środków przez udziałowców lub właścicieli.
3. Przez koszty i straty Spółka rozumie uprawdopodobnione zmniejszenia w okresie sprawozdawczych korzyści ekonomicznych, o wiarygodnie określonej wartości, w formie zmniejszenia wartości aktywów, albo zwiększenia wartości zobowiązań i rezerw, które doprowadzą do zmniejszenia kapitału własnego lub zwiększenia jego niedoboru w sposób inny, niż wycofanie środków przez udziałowców lub właścicieli.
4. Przychody są rozpoznawane według zasady memoriałowej, tj. w okresach, których dotyczą, niezależnie od rzeczywistej daty otrzymania tych przychodów. Koszty bezpośrednie, dotyczące określonych przychodów, są rozpoznawane zgodnie z zasadą współmierności przychodów i kosztów w okresie, w którym został rozpoznany przychód, do którego odnoszą się. Koszty pośrednie są rozpoznawane zgodnie z zasadą memoriałową w okresie, którego dotyczą i są odnoszone do poszczególnych okresów sprawozdawczych proporcjonalnie przez cały okres, którego dotyczą.
5. Spółka wykazuje w przychodach z działalności operacyjnej równowartość poniesionych kosztów kwalifikowanych na podstawie złożonych wniosków o płatność beneficjenta do instytucji pośredniczącej. Wartość wydatków pokrytych dotacją uwzględnia się w wysokości dofinansowania zgodnie z zawartą umową. Koszty pokryte dotacją w oczekiwaniu na refundację wydatków zawieszane są w rozliczeniach międzyokresowych czynnych i ujmowane w przychodach w sposób zapewniający współmierność z otrzymaną dotacją. Jeżeli dotacja ma na celu sfinansowanie nabycia lub wytworzenia środka trwałego, wówczas jest ona odraczana w bilansie i uznawana jako przychód w pozostałej działalności operacyjnej przez okres amortyzacji środka trwałego.
6. Koszty prac rozwojowych, jeżeli Spółka podejmie decyzje o ich aktywowaniu ewidencjonowane są na koncie rozliczeń międzyokresowych kosztów do momentu ich zakończenia. Jeżeli zakończone prace rozwojowe spełniają warunki określone w ustawie o rachunkowości przenosi się je do wartości niematerialnych i prawnych. W przypadku, gdy praca rozwojowa nie spełnia warunków o jej aktywowaniu, koszty pracy lub ich część, która w ocenie Spółki nie znajdzie pokrycia w przychodach ze sprzedaży tych produktów lub zastosowania technologii, odpisuje się w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych. Dla potrzeb podatku dochodowego od osób prawnych koszty prac rozwojowych odnoszone są bezpośrednio w koszty w dacie poniesienia.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Sprawozdanie finansowe Spółka sporządza zgodnie z ustawą o rachunkowości (załącznik nr 1).
Sprawozdanie składa się z:
- wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
- bilansu,
- rachunku zysków i strat w wersji porównawczej,
- sprawozdania z przepływu środków pieniężnych w wersji pośredniej,
- zestawienia zmian w kapitale własnym,
oraz dodatkowych informacji i objaśnień.
Uproszczenia przewidziane w ustawie o rachunkowości zastosowane w sprawozdaniu finansowym:
1. Spółka odstąpiła od ustalania aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego na podstawie art. 37 ust. 10 ustawy o rachunkowości.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe839 342,32294 205,70
IWartości niematerialne i prawne78 266,6696 600,00
3Inne wartości niematerialne i prawne78 266,6643 000,00
4Zaliczki na wartości niematerialne i prawne53 600,00
IIRzeczowe aktywa trwałe706 609,00177 171,62
1Środki trwałe222 087,706 921,33
c) urządzenia techniczne i maszyny17 642,373 726,24
d) środki transportu201 973,60
e) inne środki trwałe2 471,733 195,09
2Środki trwałe w budowie484 521,30170 250,29
IIINależności długoterminowe54 466,6620 434,08
3Od pozostałych jednostek54 466,6620 434,08
BAktywa obrotowe5 432 816,941 699 314,52
IZapasy53 578,57
1Materiały45 841,07
5Zaliczki na dostawy i usługi7 737,50
IINależności krótkoterminowe2 043 857,21695 395,04
3Należności od pozostałych jednostek2 043 857,21695 395,04
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:290 083,5843 911,00
– do 12 miesięcy290 083,5843 911,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych164 262,00138 754,04
c) inne1 589 511,63512 730,00
IIIInwestycje krótkoterminowe1 547 845,97690 857,04
1Krótkoterminowe aktywa finansowe1 547 845,97690 857,04
b) w pozostałych jednostkach17 450,48371,02
– udzielone pożyczki17 450,48371,02
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne1 530 395,49690 486,02
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach1 530 395,49690 486,02
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe1 787 535,19313 062,44
Aktywa razem6 272 159,261 993 520,22
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny-1 266 505,361 369 044,07
IKapitał (fundusz) podstawowy100 000,0066 850,00
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:2 933 791,202 966 941,20
VZysk (strata) z lat ubiegłych-1 664 747,13-115 099,67
VIZysk (strata) netto-2 635 549,43-1 549 647,46
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania7 538 664,62624 476,15
IIZobowiązania długoterminowe2 885 683,64
3Wobec pozostałych jednostek2 885 683,64
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych2 732 789,27
c) inne zobowiązania finansowe152 894,37
IIIZobowiązania krótkoterminowe4 652 980,98624 476,15
3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek4 652 980,98624 476,15
a) kredyty i pożyczki3 020 592,33
c) inne zobowiązania finansowe39 792,09
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:877 214,43335 014,19
– do 12 miesięcy877 214,43335 014,19
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych98 168,55139 874,70
h) z tytułu wynagrodzeń156 251,4499 587,26
i) inne460 962,1450 000,00
Pasywa razem6 272 159,261 993 520,22
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:3 605 380,641 943 883,36
Przychody netto z tytułu otrzymanych dotacji3 012 563,941 884 083,36
IPrzychody netto ze sprzedaży produktów592 816,7059 800,00
BKoszty działalności operacyjnej5 785 539,463 470 029,24
IAmortyzacja46 608,15954,26
IIZużycie materiałów i energii1 309 099,80807 079,04
IIIUsługi obce2 019 150,891 281 646,35
IVPodatki i opłaty, w tym:59 082,358 070,95
VWynagrodzenia1 725 947,071 039 673,45
VIUbezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:485 166,16236 650,55
– emerytalne141 109,2687 347,58
VIIPozostałe koszty rodzajowe140 485,0495 954,64
CZysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-2 180 158,82-1 526 145,88
DPozostałe przychody operacyjne60 247,094 914,56
IIDotacje49 770,004 912,92
IVInne przychody operacyjne10 477,091,64
EPozostałe koszty operacyjne172 762,753 850,52
IIIInne koszty operacyjne172 762,753 850,52
FZysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-2 292 674,48-1 525 081,84
GPrzychody finansowe2 079,46371,02
IIOdsetki, w tym:2 079,46371,02
HKoszty finansowe344 954,4124 936,64
IOdsetki, w tym:172 387,4024 448,29
IVInne172 567,01488,35
IZysk (strata) brutto (F+G–H)-2 635 549,43-1 549 647,46
LZysk (strata) netto (I–J–K)-2 635 549,43-1 549 647,46
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)1 369 044,07-65 099,67
IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach1 369 044,07-65 099,67
1Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu66 850,0050 000,00
1Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego33 150,0016 850,00
a) zwiększenie (z tytułu)33 150,0016 850,00
– wydania udziałów (emisji akcji)33 150,0016 850,00
podwyższenie z kapitału zapasowego33 150,0016 850,00
2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu100 000,0066 850,00
2Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu2 966 941,20
1Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego-33 150,002 966 941,20
a) zwiększenie (z tytułu)2 966 941,20
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej2 966 941,20
b) zmniejszenie (z tytułu)33 150,00
podwyższenie kapitału podstawowego33 150,00
2Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu2 933 791,202 966 941,20
5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu-1 664 747,13-115 099,67
4Strata z lat ubiegłych na początek okresu1 664 747,13115 099,67
5Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach1 644 747,13115 099,67
6Strata z lat ubiegłych na koniec okresu1 664 747,13115 099,67
7Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu-1 664 747,13-115 099,67
6Wynik netto-2 635 549,43-1 549 647,46
Bstrata netto-2 635 549,43-1 549 647,46
IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)-1 266 505,361 369 044,07
IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)-1 266 505,361 369 044,07
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej-6 867 372,99-3 367 356,68
IZysk (strata) netto-2 635 549,43-1 549 647,46
IIKorekty razem-4 231 823,56-1 817 709,22
1Amortyzacja46 608,15954,26
3Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)157 301,2123 944,49
4Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej-3 088,62
6Zmiana stanu zapasów-53 578,57
7Zmiana stanu należności-1 348 462,17-695 331,51
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów-1 556 130,82-834 214,01
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-1 474 472,74-313 062,45
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)-6 867 372,99-3 367 356,68
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej-439 628,69-246 066,88
IWpływy314 522,70100 000,00
1Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych3 088,62
3Z aktywów finansowych, w tym:300 000,00100 000,00
b) w pozostałych jednostkach300 000,00100 000,00
– inne wpływy z aktywów finansowych300 000,00100 000,00
spłata pożyczek krótkoterminowych300 000,00100 000,00
4Inne wpływy inwestycyjne11 434,08
zwrot kaucji11 434,08
IIWydatki754 151,39346 066,88
1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych393 684,73346 066,88
3Na aktywa finansowe, w tym:315 000,00100 000,00
b) w pozostałych jednostkach315 000,00100 000,00
– udzielone pożyczki długoterminowe315 000,00100 000,00
udzielone pożyczki krótoterminowe315 000,00100 000,00
4Inne wydatki inwestycyjne45 466,66
zapłata kaucji45 466,66
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)-439 628,69-246 066,88
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej8 146 911,154 272 695,11
IWpływy9 673 405,187 227 434,41
1Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału2 880 100,00
2Kredyty i pożyczki4 400 000,002 945 000,00
3Emisja dłużnych papierów wartościowych2 700 006,75
4Inne wpływy finansowe2 573 398,431 402 334,41
otrzymane dotacje2 573 398,431 402 334,41
IIWydatki1 526 494,032 954 739,30
4Spłaty kredytów i pożyczek1 400 000,002 930 000,00
8Odsetki106 005,8224 315,51
9Inne wydatki finansowe20 488,21423,79
zwrócone dotacje20 488,21423,79
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)8 146 911,154 272 695,11
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)839 909,47659 271,55
FŚrodki pieniężne na początek okresu690 486,0231 214,47
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:1 530 395,49690 486,02
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
Rok bieżący
z zysków kapitałowych
Rok bieżący
z innych źródeł
Podstawa prawnaRok poprzedni
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok-2 635 549,43-1 549 647,46
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:2 552 910,222 552 910,221 402 334,41
dotacje2 552 910,222 552 910,22art 17 ust 1 pkt 231 402 334,41
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:3 014 643,403 014 643,401 889 367,30
dotacje ujęte bilansowo3 012 563,943 012 563,94art 12 ust 4 pkt 6 lit a art 12 ust 4 pkt 21 888 996,28
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:2 552 910,222 552 910,221 402 334,41
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:3 318 724,113 318 724,111 907 331,58
koszty pokryte dotacją3 012 563,943 012 563,94art 16 ust 1 pkt 58 art 16 ust 1 pkt 21 art 16 ust 1 pkt 25 art 16 ust 1 pkt 14 art 16 ust 1 lit 36 art 16 ust 1 pkt 281 888 996,28
pozostałe 18 335,30
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:66 618,2133 618,2128 771,04
składki zus13 243,3613 243,36art 16 ust 1 pkt 57 lit a28 771,04
odsetki niezapłacone53 374,8553 374,85art 16 ust 1 pkt 11
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:28 771,0428 771,043 297,00
wypłacone wynagrodzenia z poprzedniego roku28 771,0428 771,04art 15 ust 4g3 297,00
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym-2 293 621,55-1 506 209,14
K. Podatek dochodowy
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku

.

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki