Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki "FLYTRONIC" SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-05-31
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmyFLYTRONIC SPÓŁKA AKCYJNA
Siedziba
Województwośląskie
PowiatM.Gliwice
GminaM.Gliwice
MiejscowośćGliwice
Adres
Kod krajuPL
WojewództwoŚLĄSKIE
PowiatGLIWICE
GminaGLIWICE
UlicaBOJKOWSKA
Nr domu43
MiejscowośćGLIWICE
Kod pocztowy44-100
PocztaGLIWICE
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD3030Z - produkcja statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS0000737347

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 29 września 1994 roku "o rachunkowości" obowiązującymi jednostki kontynuujące działalność oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych.
Spółka sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym
Przychody ze sprzedaży obejmują niewątpliwie należne lub uzyskane kwoty netto ze sprzedaży ujmowane w okresach, których dotyczą.
Spółka prowadzi koszty w układzie rodzajowym. Koszt sprzedanych towarów i usług obejmuje koszty bezpośrednio z nimi związane oraz koszty ogólnego zarządu. Na wynik finansowy Spółki wpływają ponadto:
- pozostałe przychody i koszty operacyjne pośrednio związane z działalnością Spółki w zakresie zbycia nie finansowych aktywów trwałych, utworzenia i rozwiązania rezerw na przyszłe ryzyko, kar, grzywien i odszkodowań;
- przychody finansowe z tytułu odsetek;
- koszty finansowe z tytułu odsetek.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Zasady wyceny aktywów i pasywów:
1. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wyceniane są wg cen nabycia składników majątku.
2. Składniki majątku o wartości od 1.500,00.do 3.500,00 zł umarzane są w 100% w miesiącu ich zakupu i wydania do użytkowania. Pozostałe środki trwałe umarzane są wg stawek amortyzacyjnych zgodnych z okresem ekonomicznej użyteczności.
3. Wieczyste użytkowanie gruntów nie podlega odpisom amortyzacyjnym.
4. Środki trwałe przejęte na podstawie umowy leasingu umarzane są według stawek amortyzacyjnych zgodnych z okresem ekonomicznej użyteczności.
5. Stany i rozchody towarów handlowych wycenione są wg rzeczywistych cen nabycia stosując odpowiednio zasady określone w art. 17 ust. 2 p. 2 Ustawy o rachunkowości.
6. Środki pieniężne i wykazuje się w wartości nominalnej. Wyrażone w walutach obcych środki pieniężne wycenia się na dzień bilansowy według średniego kursu ustalonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień. Spółka stosuje podatkową metodę rozliczania różnic kursowych.
7. Należności wycenia się w kwotach wymagającej zapłaty, z zachowaniem zasad ostrożnej wyceny.
8. Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne dokonywane są, jeżeli koszty poniesione dotyczą przyszłych okresów.
9. Kapitał podstawowy wykazywany jest w wysokości nominalnej, wynikającej z Umowy Spółki, zgodnej z wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego.
10. Rezerwę z tytułu podatku dochodowego tworzy się w wysokości kwoty podatku dochodowego, wymagającego w przyszłości zapłaty, w związku z występowaniem dodatnich różnic przejściowych, tj. różnic, które spowodują zwiększenie podstawy obliczenia podatku dochodowego w przyszłości. Wysokość tej rezerwy ustala się przy uwzględnieniu stawek podatku dochodowego obowiązujących w roku powstania obowiązku podatkowego.
Rezerwy na przyszłe świadczenia pracownicze (odprawy emerytalno-rentowe, niewykorzystane urlopy) tworzone są w oparciu o szacunki aktuarialne.
Rezerwy tworzy się na pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania i wycenia się je na dzień bilansowy w wiarygodnie oszacowanej wartości.
11. Kredyty bankowe i pożyczki wykazuje się w księgach rachunkowych w wysokości skorygowanej ceny nabycia. W zależności od terminu wymagalności pożyczki wykazywane są jako krótkoterminowe (do 12 miesięcy od dnia bilansowego) lub długoterminowe (powyżej 12 miesięcy od dnia bilansowego).
12. Zobowiązania wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymaganej zapłaty. Jeżeli termin wymagalności przekracza jeden rok od daty bilansowej salda tych zobowiązań, z wyjątkiem zobowiązań z tytułu dostaw i usług wykazuje się jako długoterminowe. Zobowiązania w walutach obcych na dzień bilansowy wycenia się po kursie średnim ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień. Spółka stosuje podatkową metodę rozliczania różnic kursowych.
13. Zobowiązania finansowe wykazuje się w wysokości skorygowanej ceny nabycia. W zależności od terminu wymagalności zobowiązania wykazywane są jako kró

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Spółka prowadzi koszty w układzie rodzajowym. Koszt sprzedanych towarów i usług obejmuje koszty bezpośrednio z nimi związane oraz koszty ogólnego zarządu.
Spółka sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Spółka sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym, rachunek przepływów pieniężnych w metodzie pośredniej.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe25 012 336,1825 227 665,23
IWartości niematerialne i prawne14 155 122,8414 700 047,72
1Koszty zakończonych prac rozwojowych14 104 478,7814 542 556,92
2Wartość firmy
3Inne wartości niematerialne i prawne50 644,06157 490,80
4Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
IIRzeczowe aktywa trwałe9 411 236,349 566 531,51
1Środki trwałe9 169 721,689 522 881,51
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)1 663 210,541 663 210,54
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej6 402 000,946 599 775,46
c) urządzenia techniczne i maszyny486 092,17571 754,14
d) środki transportu419 056,68493 286,97
e) inne środki trwałe199 361,35194 854,40
2Środki trwałe w budowie241 514,66
3Zaliczki na środki trwałe w budowie43 650,00
IIINależności długoterminowe
1Od jednostek powiązanych
2Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Od pozostałych jednostek
IVInwestycje długoterminowe
1Nieruchomości
2Wartości niematerialne i prawne
3Długoterminowe aktywa finansowe
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
4Inne inwestycje długoterminowe
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe1 445 977,00961 086,00
1Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego1 445 977,00961 086,00
2Inne rozliczenia międzyokresowe
BAktywa obrotowe14 815 558,2010 629 141,04
IZapasy8 924 929,213 731 682,33
1Materiały3 109 284,571 734 714,21
2Półprodukty i produkty w toku4 918 198,691 511 990,85
3Produkty gotowe741 423,45325 719,62
4Towary
5Zaliczki na dostawy i usługi156 022,50159 257,65
IINależności krótkoterminowe888 713,66417 927,13
1Należności od jednostek powiązanych833 680,96270 433,10
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:833 680,96270 433,10
– do 12 miesięcy833 680,96270 433,10
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Należności od pozostałych jednostek55 032,70147 494,03
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:3 600,0013 422,61
– do 12 miesięcy3 600,0013 422,61
– powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych20 459,0617 326,49
c) inne30 973,64116 744,93
d) dochodzone na drodze sądowej
IIIInwestycje krótkoterminowe166 628,471 214 892,52
1Krótkoterminowe aktywa finansowe166 628,471 214 892,52
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne166 628,471 214 892,52
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach166 628,471 214 892,52
– inne środki pieniężne
– inne aktywa pieniężne
2Inne inwestycje krótkoterminowe
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe4 835 286,865 264 639,06
CNależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
DUdziały (akcje) własne
Aktywa razem39 827 894,3835 856 806,27
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny109 200,342 086 287,97
IKapitał (fundusz) podstawowy3 200 000,003 200 000,00
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
IIIKapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IVPozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
– na udziały (akcje) własne
VZysk (strata) z lat ubiegłych-1 113 712,03-2 443 880,65
VIZysk (strata) netto-1 977 087,631 330 168,62
VIIOdpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania39 718 694,0433 770 518,30
IRezerwy na zobowiązania343 154,47395 988,96
1Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego127,002 009,00
2Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne310 527,47360 479,96
– długoterminowa64 995,3451 946,31
– krótkoterminowa245 532,13308 533,65
3Pozostałe rezerwy32 500,0033 500,00
– długoterminowe
– krótkoterminowe32 500,0033 500,00
IIZobowiązania długoterminowe20 111 464,6121 465 572,38
1Wobec jednostek powiązanych19 618 480,1321 052 470,13
2Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Wobec pozostałych jednostek492 984,48413 102,25
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe492 984,48413 102,25
d) zobowiązania wekslowe
e) inne
IIIZobowiązania krótkoterminowe12 518 976,472 985 283,07
1Zobowiązania wobec jednostek powiązanych11 084 193,931 500 000,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:1 230,00
– do 12 miesięcy1 230,00
– powyżej 12 miesięcy
b) inne11 082 963,931 500 000,00
2Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek1 420 628,641 469 043,50
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe164 767,40124 531,42
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:614 102,30218 428,17
– do 12 miesięcy614 102,30218 428,17
– powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych629 917,401 082 543,82
h) z tytułu wynagrodzeń9 999,84
i) inne1 841,7043 540,09
4Fundusze specjalne14 153,9016 239,57
IVRozliczenia międzyokresowe6 745 098,498 923 673,89
1Ujemna wartość firmy
2Inne rozliczenia międzyokresowe6 745 098,498 923 673,89
– długoterminowe4 616 950,116 749 256,98
– krótkoterminowe2 128 148,382 174 416,91
Pasywa razem39 827 894,3835 856 806,27
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:12 682 915,3518 872 832,79
– od jednostek powiązanych12 610 160,3818 786 393,77
IPrzychody netto ze sprzedaży produktów12 682 915,3518 872 832,79
IIZmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)
IIIKoszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
IVPrzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
BKoszty działalności operacyjnej16 722 141,0819 165 341,08
IAmortyzacja5 552 561,545 788 561,45
IIZużycie materiałów i energii5 571 482,786 245 619,14
IIIUsługi obce1 487 004,681 139 749,49
IVPodatki i opłaty, w tym:84 735,3999 980,37
– podatek akcyzowy
VWynagrodzenia2 719 329,474 578 255,54
VIUbezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:636 302,12933 213,51
– emerytalne249 739,65397 006,47
VIIPozostałe koszty rodzajowe670 725,10379 961,58
VIIIWartość sprzedanych towarów i materiałów
CZysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-4 039 225,73-292 508,29
DPozostałe przychody operacyjne2 615 738,382 924 557,04
IZysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych14 066,88199 307,94
IIDotacje2 299 575,402 697 056,82
IIIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IVInne przychody operacyjne302 096,1028 192,28
EPozostałe koszty operacyjne440 586,44215 230,32
IStrata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
IIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IIIInne koszty operacyjne440 586,44215 230,32
FZysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-1 864 073,792 416 818,43
GPrzychody finansowe3 549,235 295,53
IDywidendy i udziały w zyskach, w tym:
AOd jednostek powiązanych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
BOd jednostek pozostałych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
IIOdsetki, w tym:3 549,235 295,53
– od jednostek powiązanych
IIIZysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IVAktualizacja wartości aktywów finansowych
VInne
HKoszty finansowe603 336,07727 581,34
IOdsetki, w tym:597 185,86659 814,11
– dla jednostek powiązanych566 010,00636 826,43
IIStrata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IIIAktualizacja wartości aktywów finansowych
IVInne6 150,2167 767,23
IZysk (strata) brutto (F+G–H)-2 463 860,631 694 532,62
JPodatek dochodowy-486 773,00364 364,00
KPozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
LZysk (strata) netto (I–J–K)-1 977 087,631 330 168,62
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)2 086 287,97-2 243 880,65
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach2 086 287,97-2 243 880,65
1Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu3 200 000,00200 000,00
1Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego3 000 000,00
a) zwiększenie (z tytułu)3 000 000,00
– wydania udziałów (emisji akcji)3 000 000,00
b) zmniejszenie (z tytułu)
– umorzenia udziałów (akcji)
2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu3 200 000,003 200 000,00
2Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu
1Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej
– podziału zysku (ustawowo)
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– pokrycia straty
2Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu
3Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
1Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– zbycia środków trwałych
2Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu
4Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu
1Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
2Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu
5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu-1 113 712,03-2 443 880,65
1Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
2Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
a) zwiększenie (z tytułu)
– podziału zysku z lat ubiegłych
b) zmniejszenie (z tytułu)
3Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
4Strata z lat ubiegłych na początek okresu1 113 712,032 443 880,65
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
5Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach1 113 712,032 443 880,65
a) zwiększenie (z tytułu)
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
b) zmniejszenie (z tytułu)
6Strata z lat ubiegłych na koniec okresu1 113 712,032 443 880,65
7Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu-1 113 712,03-2 443 880,65
6Wynik netto-1 977 087,631 330 168,62
Azysk netto1 330 168,62
Bstrata netto1 977 087,63
Codpisy z zysku
IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)109 200,342 086 287,97
IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)109 200,342 086 287,97
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
IZysk (strata) netto-1 977 087,631 330 168,62
IIKorekty razem1 139 028,93607 606,78
1Amortyzacja5 552 561,545 788 561,45
2Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
3Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)589 874,25657 750,60
4Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej-203 866,88-179 659,13
5Zmiana stanu rezerw-52 834,4997 731,93
6Zmiana stanu zapasów-5 193 246,88-246 980,20
7Zmiana stanu należności-470 786,53-724,46
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów7 493 457,42-2 126 197,12
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-6 576 129,50-3 382 876,29
10Inne korekty
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)-838 058,701 937 775,40
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
IWpływy214 492,68249 702,59
1Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych214 492,68249 702,59
2Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Z aktywów finansowych, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
– zbycie aktywów finansowych
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
– odsetki
– inne wpływy z aktywów finansowych
4Inne wpływy inwestycyjne
IIWydatki250 704,29199 417,48
1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych250 704,29155 767,48
2Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Na aktywa finansowe, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
– nabycie aktywów finansowych
– udzielone pożyczki długoterminowe
4Inne wydatki inwestycyjne43 650,00
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)-36 211,6150 285,11
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
IWpływy3 000 000,00
1Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału3 000 000,00
2Kredyty i pożyczki
3Emisja dłużnych papierów wartościowych
4Inne wpływy finansowe
IIWydatki173 993,743 916 390,62
1Nabycie udziałów (akcji) własnych
2Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4Spłaty kredytów i pożyczek3 600 000,00
5Wykup dłużnych papierów wartościowych
6Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego150 129,49188 289,36
8Odsetki23 864,25128 101,26
9Inne wydatki finansowe
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)-173 993,74-916 390,62
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)-1 048 264,051 071 669,89
EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:-1 048 264,051 071 669,89
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
FŚrodki pieniężne na początek okresu1 214 892,52143 222,63
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:166 628,471 214 892,52
– o ograniczonej możliwości dysponowania5 153,908 653,99
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
Rok bieżący
z zysków kapitałowych
Rok bieżący
z innych źródeł
Rok poprzedni
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok-2 463 860,631 694 532,62
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:2 350 527,892 350 527,892 697 056,82
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:8 415,958 415,952 658,63
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:2 633 689,832 633 689,833 156 120,15
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:589 874,25589 874,25692 772,34
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:156 284,00156 284,00140 722,41
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:1 994 826,67
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym-1 755 524,39708 160,58
K. Podatek dochodowy134 550,00
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku

informacja dodatkowa

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki