Szczegóły spółki

Nazwa "FLYTRONIC" SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 9691513993
REGON 240851769
KRS 0000737347
Adres ul. Bojkowska 43, 44-100 Gliwice
Telefon b.d.
Faks b.d.
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
  • 3030Z — produkcja statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.94 1.0
Zadłużenie / kapitał (D/E) 16.19 363.72
Płynność bieżąca (CR) 3.56 1.18
Płynność szybka (QR) 2.31 0.47
Złota/srebrna reguła bilansowa 16.19 363.72
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) 7.05% -15.59%
Rentowność kapitału własnego (ROE) 63.76% -1810.51%
Rentowność aktywów (ROA) 3.71% -4.96%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2019-11-05 214/2019 292 1107176
Poz. 1107176. „FLYTRONIC” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000737347. SĄD REJONOWY W GLIWICACH,
X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 27.06.2018.
[GL.X NS-REJ.KRS/13558/19/566]

W dniu 29.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 02.04.2019 R. - REP.ANR 902/2019, NOTARIUSZ
ANITA HNATYSZYN, KANCELARIA NOTARIALNA
W WARSZAWIE ZMIENIONO: §6 UST.1
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 3200000,00
ZŁ wpisać: 1. 12800000,00 ZŁ 2. 12800000,00 ZŁ
wykreślić: 3. 3200000 wpisać: 3. 12800000 wykre-
ślić: 5. 3200000,00 ZŁ wpisać: 5. 12800000,00 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. B 2. 9600000
3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
Poz. 1107176. „FLYTRONIC” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000737347. SĄD REJONOWY W GLIWICACH,
X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 27.06.2018.
[GL.X NS-REJ.KRS/13558/19/566]

W dniu 29.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 02.04.2019 R. - REP.ANR 902/2019, NOTARIUSZ
ANITA HNATYSZYN, KANCELARIA NOTARIALNA
W WARSZAWIE ZMIENIONO: §6 UST.1
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 3200000,00
ZŁ wpisać: 1. 12800000,00 ZŁ 2. 12800000,00 ZŁ
wykreślić: 3. 3200000 wpisać: 3. 12800000 wykre-
ślić: 5. 3200000,00 ZŁ wpisać: 5. 12800000,00 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. B 2. 9600000
3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
2019-10-21 204/2019 407 1083594
Poz. 1083594. „FLYTRONIC” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000737347. SĄD REJONOWY W GLIWICACH,
X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 27.06.2018.
[GL.X NS-REJ.KRS/14551/19/830]

W dniu 14.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. PONCYLJUSZ
2. PAWEŁ JANUSZ 3. 69051807653
Poz. 1083594. „FLYTRONIC” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000737347. SĄD REJONOWY W GLIWICACH,
X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 27.06.2018.
[GL.X NS-REJ.KRS/14551/19/830]

W dniu 14.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. PONCYLJUSZ
2. PAWEŁ JANUSZ 3. 69051807653
2019-07-11 133/2019 1117 649429
Poz. 649429. „FLYTRONIC” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000737347. SĄD REJONOWY W GLIWICACH,
X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 27.06.2018.
[GL.X NS-REJ.KRS/8589/19/278]

W dniu 05.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezenta-
cji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wpisać:
1 1. BIELECKI 2. DAWID 3. 81041112110 5. CZŁONEK
ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 649429. „FLYTRONIC” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000737347. SĄD REJONOWY W GLIWICACH,
X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 27.06.2018.
[GL.X NS-REJ.KRS/8589/19/278]

W dniu 05.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezenta-
cji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wpisać:
1 1. BIELECKI 2. DAWID 3. 81041112110 5. CZŁONEK
ZARZĄDU 6. NIE
2018-09-05 172/2018 208 350194
Poz. 350194. „FLYTRONIC” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000737347. SĄD REJONOWY W GLIWICACH,
X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 27.06.2018.
[GL.X NS-REJ.KRS/8136/18/63]

W dniu 27.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA AKCYJNA
2. REGON 240851769 NIP 9691513993 3. „FLYTRO-
NIC” SPÓŁKA AKCYJNA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Sie-
dziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA wojewódz-
two ŚLĄSKIE powiat GLIWICE gmina GLIWICE
miejscowość GLIWICE 2. miejscowość GLIWICE
ulica UL. BOJKOWSKA nr domu 43 kod pocztowy
44-100 poczta GLIWICE kraj POLSKA 3. Adres
poczty elektronicznej FLYTRONIC@FLYTRONIC.PL
4. Adres strony internetowej WWW.FLYTRONIC.
PL Rub. 4. Informacje o statucie 1 1. 26.04.2018 R.,
NOTARIUSZ ANITA HNATYSZYN, KANCELA-
RIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP.A NR
1260/2018 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 4. NIE
5. NIE Rub. 6. Sposób powstania spółki 1. PRZE-
KSZTAŁCENIE 2. PODMIOT POWSTAŁ W WYNIKU
PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W SPÓŁKĘ AKCYJNĄ.
UCHWAŁA O PRZEKSZTAŁCENIU ZOSTAŁA POD-
JĘTA PRZEZ NADZWYCZAJNE ZGROMADZENIA
WSPÓLNIKÓW W DNIU 26 MARCA 2018 R., NOTA-
RIUSZ ANITA HNATYSZYN, KANCELARIA NOTA-
RIALNA W WARSZAWIE REP.A NR 940/2018 PRub.
Podmioty, z których powstała spółka 1 1. „FLYTRO-
NIC” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL-
NOŚCIĄ, 2. POLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY
3. 0000298330 3. 0000298330 5. 240851769
6. 9691513993 Rub. 8. Kapitał spółki 1. 3200000,00 ZŁ
3. 3200000 4. 1,00 ZŁ 5. 3200000,00 ZŁ Rub. 9. Emi-
sje akcji 1 1. SERIA A 2. 3200000 3. AKCJE NIE SĄ
UPRZYWILEJOWANE Rub. 11. 1. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIAD-
CZEŃ WOLI ORAZ DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI
UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW
ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN
CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE
Z PROKURENTEM. PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu 1 1. ZAJĄC 2. JAROSŁAW PIOTR
3. 61062201857 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. SZU-
MIŃSKI 2. WOJCIECH GRZEGORZ 3. 62052508592
5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE Rub. 2. Organ
nadzoru 1 1. RADA NADZORCZA PRub. Dane osób
wchodzących w skład organu 1 1. PONCYLJUSZ
2. PAWEŁ JANUSZ 3. 69051807653 2 1. BLAK
2. KRYSTYN BOLESŁAW 3. 61040311932 3 1. BUZUK
2. MATEUSZ WALDEMAR 3. 83091400597
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 30 30
Z PRODUKCJA STATKÓW POWIETRZNYCH, STAT-
KÓW KOSMICZNYCH I PODOBNYCH MASZYN
1 2. 18 2 REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW
INFORMACJI 2 2. 26 PRODUKCJA KOMPUTERÓW,
WYROBÓW ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH
3 2. 46 14 DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄ-
CYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZE-
MYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW 4 2. 62 01
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWA-
NIEM 5 2. 62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPRO-
GRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE
INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA
6 2. 70 22 POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRE-
SIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODAR-
CZEJ I ZARZĄDZANIA 7 2. 71 2 BADANIA I ANA-
LIZY TECHNICZNE 8 2. 72 1 BADANIA NAUKOWE
I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZY-
RODNICZYCH I TECHNICZNYCH 9 2. 77 11 WYNA-
JEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH
I FURGONETEK
Poz. 350194. „FLYTRONIC” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000737347. SĄD REJONOWY W GLIWICACH,
X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 27.06.2018.
[GL.X NS-REJ.KRS/8136/18/63]

W dniu 27.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA AKCYJNA
2. REGON 240851769 NIP 9691513993 3. „FLYTRO-
NIC” SPÓŁKA AKCYJNA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Sie-
dziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA wojewódz-
two ŚLĄSKIE powiat GLIWICE gmina GLIWICE
miejscowość GLIWICE 2. miejscowość GLIWICE
ulica UL. BOJKOWSKA nr domu 43 kod pocztowy
44-100 poczta GLIWICE kraj POLSKA 3. Adres
poczty elektronicznej FLYTRONIC@FLYTRONIC.PL
4. Adres strony internetowej WWW.FLYTRONIC.
PL Rub. 4. Informacje o statucie 1 1. 26.04.2018 R.,
NOTARIUSZ ANITA HNATYSZYN, KANCELA-
RIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP.A NR
1260/2018 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 4. NIE
5. NIE Rub. 6. Sposób powstania spółki 1. PRZE-
KSZTAŁCENIE 2. PODMIOT POWSTAŁ W WYNIKU
PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W SPÓŁKĘ AKCYJNĄ.
UCHWAŁA O PRZEKSZTAŁCENIU ZOSTAŁA POD-
JĘTA PRZEZ NADZWYCZAJNE ZGROMADZENIA
WSPÓLNIKÓW W DNIU 26 MARCA 2018 R., NOTA-
RIUSZ ANITA HNATYSZYN, KANCELARIA NOTA-
RIALNA W WARSZAWIE REP.A NR 940/2018 PRub.
Podmioty, z których powstała spółka 1 1. „FLYTRO-
NIC” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL-
NOŚCIĄ, 2. POLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY
3. 0000298330 3. 0000298330 5. 240851769
6. 9691513993 Rub. 8. Kapitał spółki 1. 3200000,00 ZŁ
3. 3200000 4. 1,00 ZŁ 5. 3200000,00 ZŁ Rub. 9. Emi-
sje akcji 1 1. SERIA A 2. 3200000 3. AKCJE NIE SĄ
UPRZYWILEJOWANE Rub. 11. 1. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIAD-
CZEŃ WOLI ORAZ DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI
UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW
ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN
CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE
Z PROKURENTEM. PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu 1 1. ZAJĄC 2. JAROSŁAW PIOTR
3. 61062201857 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. SZU-
MIŃSKI 2. WOJCIECH GRZEGORZ 3. 62052508592
5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE Rub. 2. Organ
nadzoru 1 1. RADA NADZORCZA PRub. Dane osób
wchodzących w skład organu 1 1. PONCYLJUSZ
2. PAWEŁ JANUSZ 3. 69051807653 2 1. BLAK
2. KRYSTYN BOLESŁAW 3. 61040311932 3 1. BUZUK
2. MATEUSZ WALDEMAR 3. 83091400597
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 30 30
Z PRODUKCJA STATKÓW POWIETRZNYCH, STAT-
KÓW KOSMICZNYCH I PODOBNYCH MASZYN
1 2. 18 2 REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW
INFORMACJI 2 2. 26 PRODUKCJA KOMPUTERÓW,
WYROBÓW ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH
3 2. 46 14 DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄ-
CYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZE-
MYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW 4 2. 62 01
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWA-
NIEM 5 2. 62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPRO-
GRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE
INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA
6 2. 70 22 POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRE-
SIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODAR-
CZEJ I ZARZĄDZANIA 7 2. 71 2 BADANIA I ANA-
LIZY TECHNICZNE 8 2. 72 1 BADANIA NAUKOWE
I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZY-
RODNICZYCH I TECHNICZNYCH 9 2. 77 11 WYNA-
JEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH
I FURGONETEK

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki