Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki XTRF MANAGEMENT SYSTEMS SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-04-02
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmyXTRF Management Systems S.A.
Siedziba
WojewództwoMałopolskie
PowiatM.Kraków
GminaM.Kraków
MiejscowośćKraków
Adres
Kod krajuPL
WojewództwoMałopolskie
PowiatM.Kraków
GminaM.Kraków
UlicaWalerego Sławka
Nr domu5
MiejscowośćKraków
Kod pocztowy30-633
PocztaKraków
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD5829Z - działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS0000735467

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

(a)                 Podstawa sporządzenia
Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z Ustawą o rachunkowości z 29 września 1994 r., zwaną dalej Ustawą, która określa między innymi ogólne zasady rachunkowości dla jednostek mających siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Zapisy księgowe są prowadzone według zasady kosztów historycznych.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Do wartości niematerialnych i prawnych zaliczane są nabyte prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, których przewidywany okres ekonomicznej użyteczności jest dłuższy niż rok i przeznaczone do używania na potrzeby jednostki.
Środki trwałe są to niebędące inwestycjami rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż jeden rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki.
Do aktywów trwałych zaliczane są również obce aktywa trwałe używane przez jednostkę na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub leasingu, jeżeli umowa spełnia warunki określone w Ustawie.
Wartości niematerialne i prawne a także rzeczowe aktywa trwałe wyceniane są według cen nabycia lub kosztów wytworzenia lub według wartości przeszacowanej, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, oraz o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
Na wartość początkową środków trwałych oraz środków trwałych w budowie składa się ogół kosztów poniesionych przez jednostkę, za okres budowy, montażu, ulepszenia i przystosowania składnika aktywów do używania, w tym również nie podlegający odliczeniu podatek od towarów i usług oraz koszt finansowania zewnętrznego pomniejszony o przychody z tego tytułu. W szczególności podlegające aktywowaniu koszty finansowania zewnętrznego mogą obejmować odsetki, prowizje i różnice kursowe od kredytów i pożyczek, a także przedpłat i zobowiązań handlowych za okres realizacji budowy. Przychody pomniejszające aktywowane koszty dotyczyć mogą odsetek otrzymanych z lokowania czasowo niewykorzystanych środków pieniężnych z zaciągniętych zobowiązań.
Amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych dokonywana jest metodą liniową w celu rozłożenia ich wartości początkowej lub wartości przeszacowanej, pomniejszonych o wartość końcową, przez okresy ich użytkowania.
Weryfikacji wartości końcowej i okresów użytkowania aktywów trwałych i ewentualnej ich zmiany dokonuje się na każdy dzień bilansowy.
Do inwestycji zaliczane są aktywa nabyte w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych wynikających z przyrostu wartości tych aktywów, uzyskania z nich przychodów w formie odsetek, dywidend (udziałów w zyskach) lub innych pożytków, w tym również z transakcji handlowej, a w szczególności aktywa finansowe oraz te nieruchomości i wartości niematerialne i prawne, które nie są użytkowane przez jednostkę, lecz zostały nabyte w celu osiągnięcia tych korzyści.
Inwestycje długoterminowe inne niż nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne zaliczane do inwestycji wycenia się według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Długoterminowe udziały w jednostkach podporządkowanych wycenia się metodą praw własności.
Wzrost wartości inwestycji zaliczonych do aktywów trwałych, innych niż inwestycje w nieruchomości lub inwestycje w wartości niematerialne i prawne, zwiększa kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny. Obniżenie wartości uprzednio przeszacowanej inwestycji do wysokości kwoty, o którą podwyższono z tego tytułu kapitał z aktualizacji wyceny zmniejsza wartość inwestycji oraz kapitał z aktualizacji wyceny. W pozostałych przypadkach skutki obniżenia wartości inwestycji zalicza się do kosztów finansowych. Przyrost wartości danej inwestycji bezpośrednio wiążący się z uprzednim obniżeniem jej wartości, odniesionym w koszty operacji finansowych, wykazuje się do wysokości tego kosztu jako przychód z operacji finansowych.
Inwestycje krótkoterminowe
wycenia się według ceny nabycia.
Wartość godziwą inwestycji znajdujących się w obrocie na aktywnym rynku stanowi cena rynkowa pomniejszona o koszty związane z przeprowadzeniem transakcji, gdy ich wysokość jest znacząca.
Skutki wzrostu lub obniżenia wartości inwestycji krótkoterminowych wycenionych według cen (wartości) rynkowych zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych.
W przypadku wyceny inwestycji krótkoterminowych według ceny nabycia lub wartości rynkowej, zależnie od tego, która z nich jest niższa, lub w wartości godziwej, skutki obniżenia ich wartości zalicza się do kosztów finansowych w pełnej wysokości, natomiast skutki wzrostu wartości zalicza się do przychodów finansowych w wysokości nie wyższej niż kwota różnic uprzednio odpisanych w koszty finansowe.
(d)                 Należności
Należności zalicza się do należności długoterminowych jeżeli okres spłaty na dzień bilansowy jest dłuższy niż jeden rok oraz do należności krótkoterminowych jeżeli okres spłaty na dzień bilansowy jest krótszy niż jeden rok, z tym jednak zastrzeżeniem, że wszystkie należności z tytułu dostaw i usług, niezależnie od terminu ich wymagalności, zaliczane są do aktywów obrotowych.
Należności wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty, łącznie z doliczonymi odsetkami za zwłokę w zapłacie należności i wykazuje w wartości netto (tj. pomniejszone o dokonane odpisy aktualizujące).
Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizacyjnego, który odnosi się w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów operacji finansowych, zależnie od rodzaju należności.
(e)                  Aktywa pieniężne
Do aktywów pieniężnych zalicza się środki na rachunkach bankowych oraz czeki, weksle obce oraz podobne dokumenty, jeżeli są one płatne w ciągu 3 miesięcy od daty ich wystawienia. Do aktywów pieniężnych zaliczane są także naliczone odsetki od aktywów finansowych.
Środki pieniężne są wyceniane w wartości nominalnej.
Odsetki otrzymane i należne zalicza się do przychodów z operacji finansowych.
(f)                Rozliczenia międzyokresowe
Czynne rozliczenia międzyokresowe
Do czynnych rozliczeń międzyokresowych zaliczane są koszty dotyczące późniejszych okresów niż ten, w którym je poniesiono. Czas i sposób rozliczenia jest uzasadniony charakterem rozliczanych kosztów.
Bierne rozliczenia międzyokresowe
Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy, związanych z podstawową działalnością spółki. Bierne rozliczenia międzyokresowe tworzy się w ciężar kosztów operacyjnych i wykazuje w sprawozdaniu finansowym jako pozostałe rezerwy.
Odpisy biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów następują stosownie do upływu czasu lub wielkości świadczeń. Czas i sposób rozliczenia jest uzasadniony charakterem rozliczanych kosztów.
Rozliczenia międzyokresowe przychodów
Rozliczenia międzyokresowe przychodów obejmują w szczególności:
• równowartość otrzymanych lub należnych od kontrahentów środków z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w następnych okresach sprawozdawczych,
• środki pieniężne otrzymane na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia środków trwałych, w tym także środków trwałych w budowie oraz prac rozwojowych, jeżeli nie zwiększają one kapitałów własnych. Zalic
zone do rozliczeń międzyokresowych przychodów kwoty zwiększają stopniowo pozostałe przychody operacyjne, równolegle do odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych lub kosztów prac rozwojowych sfinansowanych z tych źródeł,
• wartość przyjętych nieodpłatnie, w tym także w drodze darowizny, środków trwałych w budowie, środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Zaliczone do rozliczeń międzyokresowych przychodów kwoty zwiększają stopniowo pozostałe przychody operacyjne, równolegle do odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych,
• ujemną wartość firmy.
(g)                  Kapitał własny
Na kapitały własne spółki składają się kapitał zakładowy, kapitał zapasowy oraz kapitały tworzone przez spółkę zgodnie z obowiązującym prawem, statutem i uchwałą Walnego Zgromadzenia Wspólników, łącznie z kwotą wynikającą z niepodzielonego wyniku finansowego z lat ubiegłych oraz wyniku bieżącego okresu sprawozdawczego.
Kapitał zakładowy spółki wykazany jest w wysokości zgodnej z aktem notarialnym oraz wpisem do rejestru przedsiębiorców.
Kapitał zapasowy stanowią wpływy ze sprzedaży udziałów powyżej ich wartości nominalnej oraz inne kwoty zgodnie z obowiązującym prawem lub aktem notarialnym oraz kwoty wyniku finansowego przekazane na kapitał zapasowy zgodnie z uchwałą podjętą przez Zgromadzenie Wspólników.
Niepodzielony wynik finansowy z lat ubiegłych obejmuje zyski i straty poprzednich okresów, które na podstawie uchwał podjętych przez Zgromadzenie Wspólników nie zostały rozliczone.
(h)                  Rezerwy na zobowiązania
Rezerwy na zobowiązania tworzy się w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości, w szczególności na:
• pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania, których kwotę można w sposób wiarygodny oszacować, a w szczególności na straty z transakcji gospodarczych w toku, w tym z tytułu udzielonych gwarancji, poręczeń, operacji kredytowych, skutków toczącego się postępowania sądowego,
• przyszłe zobowiązania spowodowane restrukturyzacją, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów jednostka jest zobowiązana do jej przeprowadzenia lub zawarto w tej sprawie wiążące umowy, a plany restrukturyzacji pozwalają w sposób wiarygodny oszacować wartość tych przyszłych zobowiązań.
• prawdopodobne zobowiązania przypadające na bieżący okres sprawozdawczy wynikające z obowiązku wykonania, związanych z bieżącą działalnością, przyszłych świadczeń na rzecz pracowników, w tym świadczeń emerytalnych, a także przyszłych świadczeń wobec nieznanych osób, których kwotę można oszacować w sposób wiarygodny, mimo że data powstania zobowiązania nie jest jeszcze znana, w tym z tytułu napraw gwarancyjnych i rękojmi za sprzedane produkty długotrwałego użytku.
Rezerwy zalicza się do odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych, kosztów finansowych, lub strat nadzwyczajnych, zależnie od okoliczności z którymi przyszłe zobowiązania się wiążą.
(i)                Zobowiązania
Zobowiązania zalicza się do zobowiązań długoterminowych jeżeli okres spłaty na dzień bilansowy jest dłuższy niż jeden rok oraz do zobowiązań krótkoterminowych jeżeli okres spłaty na dzień bilansowy jest krótszy niż jeden rok, z tym jednak zastrzeżeniem, że wszystkie zobowiązania z tytułu dostaw i usług, niezależnie od terminu ich wymagalności, zaliczane są do zobowiązań krótkoterminowych.
Zobowiązania są wykazywane w kwocie wymagającej zapłaty, tj. łączn
ie z odsetkami przypadającymi na dzień bilansowy. Odsetki te księgowane są w ciężar kosztów finansowych.
(j)                  Rozliczenia z zagranicą
Na dzień bilansowy ujmuje się aktywa i pasywa wyrażone w walutach obcych po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.
W ciągu roku obrotowego ujmowane są wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze dotyczące:
• sprzedaży lub kupna walut: po kursie faktycznie zastosowanym w tym dniu wynikającym z charakteru operacji.
• wpłaty należności i zapłaty zobowiązań: po kursie faktycznie zastosowanym w tym dniu wynikającym z charakteru operacji, lub po średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski z dnia poprzedzającego ten dzień, jeśli nie jest zasadne zastosowanie faktycznego kursu.
• pozostałych operacji: po średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski z dnia poprzedzającego ten dzień.
Różnice kursowe powstałe przy zapłacie oraz w wyniku wyceny na dzień bilansowy odnosi się do kosztów i przychodów finansowych.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

(k)               Przychody ze sprzedaży
Przychody ze sprzedaży są uznawane w momencie dostarczenia towaru lub wykonania usługi. Sprzedaż wykazuje się w wartości netto, tj. bez uwzględnienia podatku od towarów i usług oraz wszelkich udzielonych rabatów.
(l)              Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego
Obowiązkowymi obciążeniami wyniku finansowego są podatek dochodowy od osób prawnych (zgodnie z Ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych) oraz inne płatności z nim zrównane na podstawie odrębnych przepisów.
Podatek dochodowy jest kalkulowany w oparciu o zysk brutto ustalony na podstawie przepisów o rachunkowości, skorygowany o przychody niepodlegające opodatkowaniu, koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodu, przychody i koszty podatkowe niebędące przychodami i kosztami w myśl przepisów ustawy o rachunkowości oraz odliczenia strat z lat ubiegłych, ulg inwestycyjnych i darowizn.
W związku z przejściowymi różnicami między wykazywaną w księgach rachunkowych wartością aktywów i pasywów, a ich wartością podatkową oraz stratą podatkową możliwą do odliczenia w przyszłości, tworzona jest rezerwa i ustalane aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego.
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się w wysokości kwoty przewidzianej w przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego, w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi, które spowodują w przyszłości zmniejszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego oraz straty podatkowej możliwej do odliczenia, ustalonej przy uwzględnieniu zasady ostrożności.
Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy się w wysokości kwoty podatku dochodowego, wymagającej w przyszłości zapłaty, w związku z występowaniem dodatnich różnic przejściowych, to jest różnic, które spowodują zwiększenie podstawy obliczenia podatku dochodowego w przyszłości.
Wysokość rezerwy i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się przy uwzględnieniu stawek podatku dochodowego które będą obowiązywać w roku powstania obowiązku podatkowego. Jeśli stawki takie nie zostały określone zakłada się że obowiązujące stawki nie ulegną zmianie.
Różnica pomiędzy stanem rezerw i aktywów z tytułu podatku odroczonego na koniec i początek okresu sprawozdawczego wpływa na wynik finansowy, przy czym rezerwy i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego dotyczące operacji rozliczanych z kapitałem własnym, odnoszone są również na kapitał własny.
Przejściowymi różnicami są m.in. rezerwy, rozliczenia międzyokresowe, przychody i koszty związane z wyceną aktywów i pasywów (w tym niezrealizowane różnice kursowe), dokonane odpisy z aktualizujące (w tym z tytułu trwałej utraty wartości) oraz straty podatkowe z lat ubiegłych możliwe do rozliczenia w przyszłości.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z Ustawą o rachunkowości z 29 września 1994 r., zwaną dalej Ustawą, która określa między innymi ogólne zasady rachunkowości dla jednostek mających siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zapisy księgowe są prowadzone według zasady kosztów historycznych.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe2 945 773,012 131 859,32
IWartości niematerialne i prawne1 976 782,031 133 753,84
1Koszty zakończonych prac rozwojowych1 973 288,191 119 816,02
Koszty niezakończonych prac rozwojowych1 973 288,191 119 816,02
3Inne wartości niematerialne i prawne3 493,8413 937,82
IIRzeczowe aktywa trwałe90 799,48111 745,98
1Środki trwałe90 799,48111 745,98
c) urządzenia techniczne i maszyny15 083,4024 691,82
e) inne środki trwałe75 716,0887 054,16
IIINależności długoterminowe53 500,0053 500,00
3Od pozostałych jednostek53 500,0053 500,00
IVInwestycje długoterminowe15 436,5020 436,50
3Długoterminowe aktywa finansowe15 436,5020 436,50
a) w jednostkach powiązanych15 436,5020 436,50
– udziały lub akcje15 436,5020 436,50
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe809 255,00812 423,00
1Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego809 255,00812 423,00
BAktywa obrotowe1 186 371,66673 162,15
IINależności krótkoterminowe560 860,37300 268,95
3Należności od pozostałych jednostek560 860,37300 268,95
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:410 170,66210 071,16
– do 12 miesięcy410 170,66210 071,16
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych143 461,0188 751,64
c) inne7 228,701 446,15
IIIInwestycje krótkoterminowe592 445,20343 792,74
1Krótkoterminowe aktywa finansowe592 445,20343 792,74
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne592 445,20343 792,74
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach592 445,20343 792,74
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe33 066,0929 100,46
Aktywa razem4 132 144,672 805 021,47
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny838 754,50255 586,22
IKapitał (fundusz) podstawowy188 700,00188 700,00
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:6 116 298,006 116 298,00
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)6 116 298,006 116 298,00
VZysk (strata) z lat ubiegłych-6 049 411,78-5 828 612,12
VIZysk (strata) netto583 168,28-220 799,66
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania3 293 390,172 549 435,25
IRezerwy na zobowiązania150 181,55143 464,33
1Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego193,00
2Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne124 560,38125 010,10
– długoterminowa
– krótkoterminowa124 560,38125 010,10
3Pozostałe rezerwy25 428,1718 454,23
– krótkoterminowe25 428,1718 454,23
IIIZobowiązania krótkoterminowe1 038 634,94851 649,24
1Zobowiązania wobec jednostek powiązanych36 480,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:36 480,00
– do 12 miesięcy36 480,00
3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek1 038 634,94815 169,24
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:251 850,39214 603,82
– do 12 miesięcy251 850,39214 603,82
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych513 989,83311 687,12
h) z tytułu wynagrodzeń268 742,14281 865,84
i) inne4 052,587 012,46
IVRozliczenia międzyokresowe2 104 573,681 554 321,68
2Inne rozliczenia międzyokresowe2 104 573,681 554 321,68
– długoterminowe2 319,23
– krótkoterminowe2 102 254,451 554 321,68
Pasywa razem4 132 144,672 805 021,47
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:8 927 771,156 782 518,94
IPrzychody netto ze sprzedaży produktów8 927 771,156 782 518,94
BKoszty działalności operacyjnej8 324 321,497 050 123,50
IAmortyzacja36 442,0651 809,06
IIZużycie materiałów i energii130 152,30189 667,73
IIIUsługi obce3 352 460,332 846 751,83
IVPodatki i opłaty, w tym:64 577,5435 768,89
VWynagrodzenia3 881 416,223 197 180,58
VIUbezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:646 249,57567 944,03
– emerytalne294 241,16250 076,83
VIIPozostałe koszty rodzajowe213 023,47161 001,38
CZysk (strata) ze sprzedaży (A–B)603 449,66-267 604,56
DPozostałe przychody operacyjne38 039,3710 350,84
IIDotacje31 224,00
IVInne przychody operacyjne6 815,3710 350,84
EPozostałe koszty operacyjne43 283,782 518,44
IIIInne koszty operacyjne43 283,782 518,44
FZysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)598 205,25-259 772,16
GPrzychody finansowe18 862,112 516,84
IDywidendy i udziały w zyskach, w tym:18 862,11
AOd jednostek powiązanych, w tym:18 862,11
IIOdsetki, w tym:2 516,84
HKoszty finansowe30 538,0858 055,34
IOdsetki, w tym:5 277,1013,03
– dla jednostek powiązanych
IVInne25 260,9858 042,31
IZysk (strata) brutto (F+G–H)586 529,28-315 310,66
JPodatek dochodowy3 361,00-94 511,00
LZysk (strata) netto (I–J–K)583 168,28-220 799,66
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)255 586,22476 385,88
IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach6 304 998,006 304 998,00
1Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu188 700,00188 700,00
2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu188 700,00188 700,00
2Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu6 116 298,006 116 298,00
2Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu6 116 298,006 116 298,00
5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu-6 049 411,78-5 828 612,12
4Strata z lat ubiegłych na początek okresu-6 049 411,78-5 828 612,12
6Strata z lat ubiegłych na koniec okresu-6 049 411,78-5 828 612,12
6Wynik netto583 168,28-220 799,66
Azysk netto583 168,28
Bstrata netto-220 799,66
IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)838 754,50255 586,22
IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)838 754,50255 586,22
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej1 088 591,20928 941,97
IZysk (strata) netto583 168,28-220 799,66
IIKorekty razem505 422,921 149 741,63
1Amortyzacja36 442,0651 809,06
2Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
3Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)-13 585,01-2 503,81
4Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej
5Zmiana stanu rezerw6 717,22-55 937,37
6Zmiana stanu zapasów
7Zmiana stanu należności-260 591,42395 305,00
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów186 985,70483 444,60
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych549 454,37277 624,15
10Inne korekty
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)1 088 591,20928 941,97
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej-834 661,64-1 119 816,02
IWpływy23 862,11
3Z aktywów finansowych, w tym:23 862,11
a) w jednostkach powiązanych23 862,11
IIWydatki-858 523,75-1 119 816,02
1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych-858 523,75-1 119 816,02
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)-834 661,64-1 119 816,02
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej-5 277,102 503,81
IWpływy2 516,84
4Inne wpływy finansowe2 516,84
IIWydatki-5 277,10-13,03
8Odsetki-5 277,10-13,03
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)-5 277,102 503,81
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)248 652,46-188 370,24
EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:248 652,46-188 370,24
FŚrodki pieniężne na początek okresu343 792,74532 162,98
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:592 445,20343 792,74
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
Rok bieżący
z zysków kapitałowych
Rok bieżący
z innych źródeł
Rok poprzedni
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok586 529,28-315 310,66
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:24 132,9324 132,93-4 577,49
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:550 252,00550 252,00365 108,40
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:130 190,70130 190,7085 598,04
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:106 966,04106 966,04395 623,04
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:-1 349 805,09-1 349 805,09-526 441,33
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym1 349 805,09526 441,33
K. Podatek dochodowy
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku

Noty do sprawozdania finansowego

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki