Szczegóły spółki

Nazwa STORIC SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 5213627518
REGON 146007641
KRS 0000732762
Adres Aleja Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa
Telefon 587 432 400
Faks 587 432 400
E-mail marcin.szymczak@storic.pl
WWW b.d.
PKD
 • 7022Z — pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.57 1.39
Zadłużenie / kapitał (D/E) 1.32 -3.55
Płynność bieżąca (CR) 2.1 0.78
Płynność szybka (QR) 2.1 0.77
Złota/srebrna reguła bilansowa 1.32 -3.55
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) -584.39% -305.65%
Rentowność kapitału własnego (ROE) -581.66% 1033.01%
Rentowność aktywów (ROA) -250.78% -405.27%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2019-06-18 117/2019 18 32182
Poz. 32182. STORIC SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie.
KRS 0000732762. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY
W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18 maja 2018 r.
[BMSiG-31954/2019]

Zarząd STORIC S.A. z siedzibą w Warszawie (03-741) przy
ul. Białostockiej 22/H11, wpisanej do Rejestru Przedsiębior-
ców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod nume-rem KRS 0000732762 („Spółka”), niniejszym zwołuje Zwy-
czajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień
15 lipca 2019 roku, na godz. 1100, które odbędzie się w War-
szawie, w Kancelarii Notarialnej przy ul. Nowy Świat 7 lok. 9,
z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego
    Walnego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgroma-
    dzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
  5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu
    z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za
    rok obrotowy 2018.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok
    obrotowy 2018.
  7. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu z wykona-
    nia przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018.
  8. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej
    z wykonania przez nich obowiązków w roku obroto-
    wym 2018.
  9. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany § 2 ust. 1 i ust. 2
    Statutu Spółki w zakresie firmy Spółki oraz § 15 ust. 11
    Statutu Spółki w zakresie sposobu reprezentacji Spółki.
  10. Zamknięcie obrad.
Poz. 32182. STORIC SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie.
KRS 0000732762. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY
W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18 maja 2018 r.
[BMSiG-31954/2019]

Zarząd STORIC S.A. z siedzibą w Warszawie (03-741) przy
ul. Białostockiej 22/H11, wpisanej do Rejestru Przedsiębior-
ców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod nume-rem KRS 0000732762 („Spółka”), niniejszym zwołuje Zwy-
czajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień
15 lipca 2019 roku, na godz. 1100, które odbędzie się w War-
szawie, w Kancelarii Notarialnej przy ul. Nowy Świat 7 lok. 9,
z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego
    Walnego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgroma-
    dzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
  5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu
    z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za
    rok obrotowy 2018.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok
    obrotowy 2018.
  7. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu z wykona-
    nia przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018.
  8. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej
    z wykonania przez nich obowiązków w roku obroto-
    wym 2018.
  9. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany § 2 ust. 1 i ust. 2
    Statutu Spółki w zakresie firmy Spółki oraz § 15 ust. 11
    Statutu Spółki w zakresie sposobu reprezentacji Spółki.
  10. Zamknięcie obrad.
2018-09-10 175/2018 16 39188
Poz. 39188. STORIC SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie.
KRS 0000732762. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY
W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18 maja 2018 r.
[BMSiG-39074/2018]

Zarząd Spółki STORIC S.A. zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgro-
madzenie na dzień 5 października 2018 roku, na godzinę 1000,
w Warszawie, w Kancelarii Notarialnej Joanny Knap przy
ul. Nowy Świat 7 lok 9 z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
   Akcjonariuszy.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego
   Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego
   Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdol-
   ności do podejmowania uchwał.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głoso-
   wania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skruta-
   cyjnej.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady
   Nadzorczej Spółki.
  8. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członka Rady
   Nadzorczej Spółki.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia
   Programu Motywacyjnego na lata 2018-2020.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyż-
   szenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję
   akcji zwykłych na okaziciela serii C z jednoczesnym
   pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjo-
   nariuszy Spółki w całości, emisji warrantów subskryp-
   cyjnych serii A z jednoczesnym pozbawieniem prawa
   poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w cało-
   ści oraz zmiany Statutu Spółki w powyższym zakresie.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału
   zakładowego Spółki o kwotę 39 594,6 zł w drodze emisji
   395 946 akcji na okaziciela serii B i po cenie emisyjnej
   za jedną akcje 7,57 zł z jednoczesnym pozbawieniem
   prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki
   w całości oraz zmiany Statutu Spółki w powyższym
   zakresie.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki
   poprzez dodanie postanowień o kapitale docelowym
   t.j. § 11a o następującym brzmieniu:

   1. Kapitał zakładowy spółki może zostać podwyższony
     w granicach kapitału docelowego. Do podwyższenia
     kapitału zakładowego w granicach kapitału docelo-
     wego jest upoważniony Zarząd, po uzyskaniu zgody
     Rady Nadzorczej, przez okres 3 (trzech) lat od dnia
     wpisania do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego
     Rejestru Sądowego zmiany Statutu obejmującej
     kapitał docelowy.

   2. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału
     zakładowego uprawnia również do emitowania war-
     rantów subskrypcyjnych, z terminem wykonania
     prawa zapisu upływającym nie później niż okres, na
     który zostało udzielone upoważnienie. Upoważnie-     nie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego
     może zostać udzielone na kolejne okresy, nie dłuż-
     sze jednak niż trzy lata. Udzielenie upoważnienia
     wymaga zmiany Statutu.

   3. Zarząd Spółki jest upoważniony do podwyższania
     kapitału zakładowego w ramach kapitału docelo-
     wego łącznie nie więcej niż 65 000 zł. Zarząd może
     wydać akcje w zamian za wkłady pieniężne lub za
     wkłady niepieniężne. Zarząd może dokonać jednego
     lub kilku kolejnych podwyższeń w granicach określo-
     nych powyżej. Zarząd nie może dokonać podwyższe-
     nia ze środków własnych Spółki. Zarząd nie może
     wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać
     indywidualnie oznaczonemu akcjonariuszowi osobi-
     stych uprawnień.

   4. Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, decyduje o wszyst-
     kich sprawach związanych z podwyższeniem kapi-
     tału zakładowego w ramach kapitału docelowego,
     w szczególności Zarząd jest umocowany do:
     a) ustalenia ceny emisyjnej,
     b) wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne,
     c) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub
      subemisję usługową lub innych umów zabezpie-
      czających powodzenie emisji akcji,
     d) podejmowania uchwał oraz innych działań
      w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania
      umów z Krajowym Depozytem Papierów Warto-
      ściowych S.A. o rejestrację akcji,
     e) podejmowania uchwał oraz innych działań w spra-
      wie emisji akcji w drodze subskrypcji prywatnej,
      otwartej lub zamkniętej, przeprowadzenia oferty
      publicznej, a także ubiegania się o wprowadzenie
      akcji do zorganizowanego systemu obrotu lub do
      obrotu na rynku regulowanym, zgodnie z przepi-
      sami o obrocie instrumentami finansowymi.

   5. Zarząd upoważniony jest do pozbawienia dotychcza-
     sowych akcjonariuszy prawa poboru w całości lub
     w części, za zgodą Rady Nadzorczej.

   6. Uchwała Zarządu o podwyższeniu kapitału wymaga
     formy aktu notarialnego.

   7. Uchwała Zarządu podjęta w granicach statutowego
     upoważnienia zastępuje uchwałę Walnego Zgroma-
     dzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego.

  13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednoli-
    tego Statutu Spółki.
  14. Zamknięcie Zgromadzenia.
Poz. 39188. STORIC SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie.
KRS 0000732762. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY
W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18 maja 2018 r.
[BMSiG-39074/2018]

Zarząd Spółki STORIC S.A. zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgro-
madzenie na dzień 5 października 2018 roku, na godzinę 1000,
w Warszawie, w Kancelarii Notarialnej Joanny Knap przy
ul. Nowy Świat 7 lok 9 z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
   Akcjonariuszy.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego
   Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego
   Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdol-
   ności do podejmowania uchwał.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głoso-
   wania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skruta-
   cyjnej.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady
   Nadzorczej Spółki.
  8. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członka Rady
   Nadzorczej Spółki.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia
   Programu Motywacyjnego na lata 2018-2020.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyż-
   szenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję
   akcji zwykłych na okaziciela serii C z jednoczesnym
   pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjo-
   nariuszy Spółki w całości, emisji warrantów subskryp-
   cyjnych serii A z jednoczesnym pozbawieniem prawa
   poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w cało-
   ści oraz zmiany Statutu Spółki w powyższym zakresie.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału
   zakładowego Spółki o kwotę 39 594,6 zł w drodze emisji
   395 946 akcji na okaziciela serii B i po cenie emisyjnej
   za jedną akcje 7,57 zł z jednoczesnym pozbawieniem
   prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki
   w całości oraz zmiany Statutu Spółki w powyższym
   zakresie.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki
   poprzez dodanie postanowień o kapitale docelowym
   t.j. § 11a o następującym brzmieniu:

   1. Kapitał zakładowy spółki może zostać podwyższony
     w granicach kapitału docelowego. Do podwyższenia
     kapitału zakładowego w granicach kapitału docelo-
     wego jest upoważniony Zarząd, po uzyskaniu zgody
     Rady Nadzorczej, przez okres 3 (trzech) lat od dnia
     wpisania do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego
     Rejestru Sądowego zmiany Statutu obejmującej
     kapitał docelowy.

   2. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału
     zakładowego uprawnia również do emitowania war-
     rantów subskrypcyjnych, z terminem wykonania
     prawa zapisu upływającym nie później niż okres, na
     który zostało udzielone upoważnienie. Upoważnie-     nie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego
     może zostać udzielone na kolejne okresy, nie dłuż-
     sze jednak niż trzy lata. Udzielenie upoważnienia
     wymaga zmiany Statutu.

   3. Zarząd Spółki jest upoważniony do podwyższania
     kapitału zakładowego w ramach kapitału docelo-
     wego łącznie nie więcej niż 65 000 zł. Zarząd może
     wydać akcje w zamian za wkłady pieniężne lub za
     wkłady niepieniężne. Zarząd może dokonać jednego
     lub kilku kolejnych podwyższeń w granicach określo-
     nych powyżej. Zarząd nie może dokonać podwyższe-
     nia ze środków własnych Spółki. Zarząd nie może
     wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać
     indywidualnie oznaczonemu akcjonariuszowi osobi-
     stych uprawnień.

   4. Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, decyduje o wszyst-
     kich sprawach związanych z podwyższeniem kapi-
     tału zakładowego w ramach kapitału docelowego,
     w szczególności Zarząd jest umocowany do:
     a) ustalenia ceny emisyjnej,
     b) wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne,
     c) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub
      subemisję usługową lub innych umów zabezpie-
      czających powodzenie emisji akcji,
     d) podejmowania uchwał oraz innych działań
      w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania
      umów z Krajowym Depozytem Papierów Warto-
      ściowych S.A. o rejestrację akcji,
     e) podejmowania uchwał oraz innych działań w spra-
      wie emisji akcji w drodze subskrypcji prywatnej,
      otwartej lub zamkniętej, przeprowadzenia oferty
      publicznej, a także ubiegania się o wprowadzenie
      akcji do zorganizowanego systemu obrotu lub do
      obrotu na rynku regulowanym, zgodnie z przepi-
      sami o obrocie instrumentami finansowymi.

   5. Zarząd upoważniony jest do pozbawienia dotychcza-
     sowych akcjonariuszy prawa poboru w całości lub
     w części, za zgodą Rady Nadzorczej.

   6. Uchwała Zarządu o podwyższeniu kapitału wymaga
     formy aktu notarialnego.

   7. Uchwała Zarządu podjęta w granicach statutowego
     upoważnienia zastępuje uchwałę Walnego Zgroma-
     dzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego.

  13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednoli-
    tego Statutu Spółki.
  14. Zamknięcie Zgromadzenia.

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki