Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INFRASTRUKTURALNYCH VIA POLONIA SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-04-01
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmy PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INFRASTRUKTURALNYCH VIA POLONIA SPÓŁKA AKCYJNA
Siedziba
Województwo wielkopolskie
Powiat poznański
Gmina Poznań
Miejscowość Poznań
Adres
Kod kraju PL
Województwo wielkopolskie
Powiat poznański
Gmina Poznań
Ulica Bystra
Nr domu 7
Miejscowość Poznań
Kod pocztowy 61-366
Poczta Poznań
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD 4120Z - roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS 0000732477

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. Nr 121 poz 591 z późn. zmianami).

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

W ramach przyjętej polityki (zasad) rachunkowości spółka określiła następujące rozwiązania w zakresie, w jakim ustawa o rachunkowości pozostawia jednostce prawo wyboru:
• Wartości niematerialne i prawne oraz rzeczowe aktywa trwałe o wartości do 10.000,00 złotych są ujmowane w ewidencji środków trwałych i amortyzowane jednorazowo w miesiącu oddania do użytkowania.
• Wartości niematerialne i prawne oraz rzeczowe aktywa trwałe o wartości przekraczającej 10.000,00 złotych są amortyzowane wg stawek amortyzacyjnych ustalonych w oparciu o przewidywany okres ich ekonomicznej użyteczności. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się od miesiąca następującego po miesiącu oddania tych składników do użytkowania.
• Rzeczowe aktywa trwałe są inwentaryzowane raz na cztery lata.
• Środki trwałe użytkowane przez jednostkę na podstawie umów leasingu operacyjnego, kwalifikujących leasing w myśl art. 3 ust. 4 ustawy o rachunkowości do finansowego, są ujmowane w księgach rachunkowych jednostki w majątku trwałym.
• Udziały w innych jednostkach– według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
• Towary – według ceny nabycia.
• Należności są wyceniane wg wartości nominalnej. Na należności przeterminowane powyżej 360 dni od dnia bilansowego tworzone są odpisy aktualizujące w wysokości 100% wartości należności. Odpis aktualizujący obciąża pozostałe koszty operacyjne.
• Pożyczki udzielone według zamortyzowanej ceny nabycia przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej (IRR), a w sytuacji, kiedy termin zapłaty nie jest znany według ceny nabycia (np. w przypadku pożyczek bez ustalonego terminu spłaty)
• Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne w walucie polskiej są wyceniane wg wartości nominalnej, a w walucie obcej przeliczone na złote wg kursu średniego NBP obowiązującego w dniu bilansowym.
• Koszty dotyczące następującego okresu po dniu bilansowym są ujmowane jako zobowiązania krótkoterminowe.
• Zobowiązania ujmowane są w kwotach wymagających zapłaty. Zobowiązania w walutach obcych są wyceniane w ciągu roku wg kursu średniego NBP obowiązującego w dniu powstania zobowiązania, a na dzień bilansowy wg kursu średniego NBP obowiązującego w dniu bilansowym. Różnice kursowe ujemne powstałe w wyniku wyceny obciążają koszty finansowe, a dodatnie zwiększają przychody finansowe. Inwentaryzacja zobowiązań następuje w formie weryfikacji prawidłowości sald pozostających na dzień bilansowy lub potwierdzenia sald.
• Jednostka tworzy rezerwy na zobowiązania oraz na koszty, przypadające na dany okres, ale jeszcze nie poniesione, których kwotę można wiarygodnie ustalić.
• Do wyceny kontraktów budowlanych stosuje się metodę pomiaru stopnia zaawansowania niezakończonych umów budowlanych określoną jako metoda kosztowa. Metoda ta – polega na określaniu na dzień bilansowy stopnia zaawansowania prac w takim procencie, jaki stanowi udział poniesionych od rozpoczęcia umowy do dnia bilansowego kosztów umowy w całkowitej kwocie kosztów wykonania umowy obejmującej koszty już poniesione oraz wynikające z aktualnego globalnego budżetu kosztów koszty wymagające jeszcze poniesienia dla pełnego wykonania umowy.
Przychody z tytułu niezakończonych kontraktów budowlanych jak i koszty ich osiągnięcia ustala się proporcjonalnie do stopnia zaawansowania umowy na dzień bilansowy tj. przy metodzie kosztowej – przychody oblicza się w takim odsetku całkowitych przychod
ów z umowy, jaki procent stanowią dotychczas poniesione koszty wykonania umowy do sumy dotychczas poniesionych kosztów wykonania umowy i kosztów nieodzownych do pełnego wykonania umowy, wynikających z aktualnego globalnego budżetu kosztów; kosztami osiągnięcia tych przychodów są dotychczas poniesione koszty wykonania umowy powiększone o ewentualną rezerwę na stratę,

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

• Jednostka stosuje rachunek zysków i strat w wariancie kalkulacyjnym.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Memoriałowo

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
Lp A K T Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Aktywa trwałe
I Wartości niematerialne i prawne
1 Koszty zakończonych prac rozwojowych
2 Wartość firmy
3 Inne wartości niematerialne i prawne
4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
II Rzeczowe aktywa trwałe
1 Środki trwałe
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
c) urządzenia techniczne i maszyny
d) środki transportu
e) inne środki trwałe
2 Środki trwałe w budowie
3 Zaliczki na środki trwałe w budowie
III Należności długoterminowe
1 Od jednostek powiązanych
2 Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3 Od pozostałych jednostek
IV Inwestycje długoterminowe
1 Nieruchomości
2 Wartości niematerialne i prawne
3 Długoterminowe aktywa finansowe
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
4 Inne inwestycje długoterminowe
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2 Inne rozliczenia międzyokresowe
B Aktywa obrotowe 216 749,85
I Zapasy
1 Materiały
2 Półprodukty i produkty w toku
3 Produkty gotowe
4 Towary
5 Zaliczki na dostawy i usługi
II Należności krótkoterminowe 103 093,19
1 Należności od jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2 Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3 Należności od pozostałych jednostek 103 093,19
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 103 093,19
– do 12 miesięcy 103 093,19
– powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych
c) inne
d) dochodzone na drodze sądowej
III Inwestycje krótkoterminowe 113 656,66
1 Krótkoterminowe aktywa finansowe 113 656,66
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 113 656,66
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach 113 656,66
– inne środki pieniężne
– inne aktywa pieniężne
2 Inne inwestycje krótkoterminowe
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
C Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 75 000,00
D Udziały (akcje) własne
Aktywa razem 291 749,85
Lp P A S Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Kapitał (fundusz) własny 116 711,68
I Kapitał (fundusz) podstawowy 100 000,00
II Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
III Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IV Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
– na udziały (akcje) własne
V Zysk (strata) z lat ubiegłych
VI Zysk (strata) netto 16 711,68
VII Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 175 038,17
I Rezerwy na zobowiązania
1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
– długoterminowa
– krótkoterminowa
3 Pozostałe rezerwy
– długoterminowe
– krótkoterminowe
II Zobowiązania długoterminowe
1 Wobec jednostek powiązanych
2 Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3 Wobec pozostałych jednostek
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) zobowiązania wekslowe
e) inne
III Zobowiązania krótkoterminowe 139 504,05
1 Zobowiązania wobec jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 139 504,05
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 88 633,20
– do 12 miesięcy 88 633,20
– powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 50 870,85
h) z tytułu wynagrodzeń
i) inne
4 Fundusze specjalne
IV Rozliczenia międzyokresowe 35 534,12
1 Ujemna wartość firmy
2 Inne rozliczenia międzyokresowe 35 534,12
– długoterminowe
– krótkoterminowe 35 534,12
Pasywa razem 291 749,85
Rachunek zysków i strat
Wersja kalkulacyjna
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
A Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 134 160,88
– od jednostek powiązanych
I Przychody netto ze sprzedaży produktów 134 160,88
II Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
B Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 97 645,81
– jednostkom powiązanym
I Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 97 645,81
II Wartość sprzedanych towarów i materiałów
C Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) 36 515,07
D Koszty sprzedaży
E Koszty ogólnego zarządu 7 630,44
F Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) 28 884,63
G Pozostałe przychody operacyjne
I Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
II Dotacje
III Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IV Inne przychody operacyjne
H Pozostałe koszty operacyjne
I Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
III Inne koszty operacyjne
I Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) 28 884,63
J Przychody finansowe 82,05
I Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
A od jednostek powiązanych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
B od jednostek pozostałych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
II Odsetki, w tym: 82,05
– od jednostek powiązanych
III Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IV Aktualizacja wartości aktywów finansowych
V Inne
K Koszty finansowe
I Odsetki, w tym:
– dla jednostek powiązanych
II Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
III Aktualizacja wartości aktywów finansowych
IV Inne
L Zysk (strata) brutto (I+J–K) 28 966,68
M Podatek dochodowy 12 255,00
N Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
O Zysk (strata) netto (L–M–N) 16 711,68
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienie Rok bieżący
Łącznie
Rok poprzedni
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
pozostałe
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:35 534,12
pozostałe 35 534,12
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:
pozostałe
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
pozostałe
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:
pozostałe
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:
pozostałe
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
pozostałe
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym64 500,00
K. Podatek dochodowy12 255,00
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Opis

BRAK

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki