Szczegóły spółki

Nazwa PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INFRASTRUKTURALNYCH VIA POLONIA SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 7822816470
REGON 380320730
KRS 0000732477
Adres ul. Bystra 7, 61-366 Poznań
Telefon b.d.
Faks b.d.
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
  • 4120Z — roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe

Brak danych

Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2018-06-25 121/2018 271 206840
Poz. 206840. PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INFRA-
STRUKTURALNYCH VIA POLONIA SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000732477. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE
MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 24.05.2018.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/7670/18/375]

W dniu 24.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA AKCYJNA
3. PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INFRASTRUKTU-
RALNYCH VIA POLONIA SPÓŁKA AKCYJNA 5. NIE
6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj
POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat
POZNAŃ gmina POZNAŃ miejscowość POZNAŃ
2. miejscowość POZNAŃ ulica UL. BYSTRA nr domu
7 kod pocztowy 61-366 poczta POZNAŃ kraj POL-
SKA Rub. 4. Informacje o statucie 1 1. 9.10.2017 R.,
REP. A NR 3866/2017, NOTARIUSZ MIKOŁAJ BOR-
KOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNA-
NIU. 27.04.2018 R., REP. A NR 1997/2018, NOTA-
RIUSZ MIKOŁAJ BORKOWSKI, KANCELARIA
NOTARIALNA W POZNANIU - ZMIENIONO: § 6 I § 7
UST. 1 STATUTU ORAZ PRZYJĘTO JEGO TEKST
JEDNOLITY. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
4. NIE 5. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 100000,00 ZŁ
2. 75000,00 ZŁ 3. 1000 4. 100,00 ZŁ 5. 25000,00 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji 1 1. A 2. 1000 3. AKCJE NIE SĄ
UPRZYWILEJOWANE Rub. 11. 1. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO REPREZENTOWA-
NIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIEL-


NIE PREZES ZARZĄDU LUB DWÓCH CZŁONKÓW
ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, LUB JEDEN
CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE
Z PROKURENTEM. PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu 1 1. GORZELAŃCZYK 2. JARO-
SŁAW PAWEŁ 3. 68070503494 5. PREZES ZARZĄDU
6. NIE Rub. 2. Organ nadzoru 1 1. RADA NAD-
ZORCZA PRub. Dane osób wchodzących w skład
organu 1 1. PRENTKI 2. WOJCIECH STANISŁAW
3. 51041502354 2 1. GORZELAŃCZYK 2. MAŁGO-
RZATA ANNA 3. 74050402747 3 1. STRADOMSKI
2. MACIEJ MARIAN 3. 75122904138
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 43 99
Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY
BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKO-
WANE 1 2. 42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ
OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ 2 2. 68
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU
NIERUCHOMOŚCI 3 2. 41 ROBOTY BUDOWLANE
ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 4 2. 74
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA,
NAUKOWA I TECHNICZNA 5 2. 77 WYNAJEM
I DZIERŻAWA 6 2. 71 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE
ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY
TECHNICZNE 7 2. 72 BADANIA NAUKOWE I PRACE
ROZWOJOWE 8 2. 49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ
TRANSPORT RUROCIĄGOWY 9 2. 96 POZOSTAŁA
INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
Poz. 206840. PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INFRA-
STRUKTURALNYCH VIA POLONIA SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000732477. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE
MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 24.05.2018.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/7670/18/375]

W dniu 24.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA AKCYJNA
3. PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INFRASTRUKTU-
RALNYCH VIA POLONIA SPÓŁKA AKCYJNA 5. NIE
6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj
POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat
POZNAŃ gmina POZNAŃ miejscowość POZNAŃ
2. miejscowość POZNAŃ ulica UL. BYSTRA nr domu
7 kod pocztowy 61-366 poczta POZNAŃ kraj POL-
SKA Rub. 4. Informacje o statucie 1 1. 9.10.2017 R.,
REP. A NR 3866/2017, NOTARIUSZ MIKOŁAJ BOR-
KOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNA-
NIU. 27.04.2018 R., REP. A NR 1997/2018, NOTA-
RIUSZ MIKOŁAJ BORKOWSKI, KANCELARIA
NOTARIALNA W POZNANIU - ZMIENIONO: § 6 I § 7
UST. 1 STATUTU ORAZ PRZYJĘTO JEGO TEKST
JEDNOLITY. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
4. NIE 5. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 100000,00 ZŁ
2. 75000,00 ZŁ 3. 1000 4. 100,00 ZŁ 5. 25000,00 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji 1 1. A 2. 1000 3. AKCJE NIE SĄ
UPRZYWILEJOWANE Rub. 11. 1. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO REPREZENTOWA-
NIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIEL-


NIE PREZES ZARZĄDU LUB DWÓCH CZŁONKÓW
ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, LUB JEDEN
CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE
Z PROKURENTEM. PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu 1 1. GORZELAŃCZYK 2. JARO-
SŁAW PAWEŁ 3. 68070503494 5. PREZES ZARZĄDU
6. NIE Rub. 2. Organ nadzoru 1 1. RADA NAD-
ZORCZA PRub. Dane osób wchodzących w skład
organu 1 1. PRENTKI 2. WOJCIECH STANISŁAW
3. 51041502354 2 1. GORZELAŃCZYK 2. MAŁGO-
RZATA ANNA 3. 74050402747 3 1. STRADOMSKI
2. MACIEJ MARIAN 3. 75122904138
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 43 99
Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY
BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKO-
WANE 1 2. 42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ
OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ 2 2. 68
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU
NIERUCHOMOŚCI 3 2. 41 ROBOTY BUDOWLANE
ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 4 2. 74
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA,
NAUKOWA I TECHNICZNA 5 2. 77 WYNAJEM
I DZIERŻAWA 6 2. 71 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE
ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY
TECHNICZNE 7 2. 72 BADANIA NAUKOWE I PRACE
ROZWOJOWE 8 2. 49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ
TRANSPORT RUROCIĄGOWY 9 2. 96 POZOSTAŁA
INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki