Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki BALTIS INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-05-27
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmyBaltis Investment S.A.
Siedziba
Województwopomorskie
PowiatGdynia
GminaGdynia
MiejscowośćGdynia
Adres
Kod krajuPL
Województwopomorskie
PowiatGdynia
GminaGdynia
UlicaHryniewickiego
Nr domu6 c
MiejscowośćGdynia
Kod pocztowy81-340
PocztaGdynia
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD7010Z - działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS0000732223

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Zastosowane zasady i metody rachunkowości
Poszczególne składniki aktywów i pasywów wycenia się stosując rzeczywiście poniesione na ich nabycie koszty, z zachowaniem zasady ostrożności.
a. Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe
Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszonych o skumulowane odpisy umorzeniowe oraz o ewentualne odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych następuje metodą liniową. Wysokości stawek amortyzacyjnych dla wartości niematerialnych i prawnych oraz dla wszystkich grup środków trwałych ustalane są zgodnie z przepisami i stawkami amortyzacyjnymi określonymi w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.
Wartości niematerialne i prawne o jednostkowej wartości nie przekraczającej 3.500 złotych w dniu przyjęcia do użytkowania są jednorazowo spisane w koszty amortyzacji.
Środki trwałe o wartości powyżej wartości granicznej określonej w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych podlegają amortyzacji, począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu przekazania ich do użytkowania do końca miesiąca, w którym następuje zrównanie sumy odpisów amortyzacyjnych z ich wartością początkową lub w którym postawiono je w stan likwidacji, zbyto lub stwierdzono ich niedobór.
Odpisów amortyzacyjnych od ujawnionych środków trwałych nieobjętych dotychczasową ewidencją dokonuje się od miesiąca następującego po miesiącu wprowadzenia ich do ewidencji.
Środki trwałe niskocenne umarzane są w 100% w miesiącu przekazania do użytkowania.
b. Inwestycje o charakterze trwałym
Nabyte lub powstałe aktywa finansowe oraz inne inwestycje ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich nabycia lub powstania według ceny nabycia. Na dzień bilansowy udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczane do aktywów trwałych są wycenione według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości obciążają koszty finansowe. W przypadku ustania przyczyny, dla której dokonano odpisu, równowartość całości lub części uprzednio dokonanych odpisów z tytułu trwałej utraty wartości zwiększa wartość danego składnika aktywów i podlega zaliczeniu do przychodów finansowych.
c. Inwestycje krótkoterminowe
Nabyte udziały, akcje oraz inne aktywa krótkoterminowe ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich nabycia lub powstania według ceny nabycia. Na dzień bilansowy aktywa zaliczone do inwestycji krótkoterminowych są wycenione według ceny nabycia lub ceny rynkowej, zależnie od tego, która z nich jest niższa.
Różnice między wyższą ceną nabycia a niższą ceną rynkową obciążają koszty finansowe. Skutki wzrostu cen odnosi się na przychody finansowe jedynie w przypadku, gdy uprzednio obniżki cen odpisywano
w koszty do wysokości poprzednio odpisanych w koszty różnic.
d. Zapasy
Nabyte w ciągu roku obrotowego rzeczowe składniki zapasów ujmowane są według cen zakupu. Koszty nabycia materiałów i towarów odnoszone są w bieżące koszty działalności operacyjnej.
Wartość rozchodu zapasu materiałów i towarów ustalana jest według cen zakupu.
Na dzień bilansowy materiały i towary wycenia się według cen nabycia uwzględniając ewentualne odpisy
z tytułu trwałej utraty wartości.
Odpisy aktualizujące wartość składników zapasów zalicza się do pozostałych kosztów operacyjnych.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

e. Należności i zobowiązania
Należności i zobowiązania (w tym z tytułu kredytów i pożyczek) w walucie polskiej wykazywane są według wartości podlegającej zapłacie. Należności i zobowiązania w walutach obcych w momencie powstania ujmowane są według średniego kursu ustalonego przez Prezesa NBP dla danej waluty obcej. Dodatnie lub ujemne różnice kursowe powstające w dniu płatności wynikające z różnicy pomiędzy kursem waluty na ten dzień, a kursem waluty w dniu powstania należności lub zobowiązania, odnoszone są odpowiednio na przychody lub koszty operacji finansowych.
Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego.
Na dzień bilansowy należności i zobowiązania w walutach obcych wycenione są w kwotach wymagających zapłaty przeliczonych wg kursu średniego NBP ustalonego na ten dzień.
f. Środki pieniężne
Krajowe środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej. Składniki wyrażone w walucie obcej wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy, po obowiązującym na ten dzień, średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez NBP.
g. Kapitały
Kapitał zakładowy wykazuje się w wysokości określonej w umowie lub statucie i wpisanej w rejestrze sądowym. Zadeklarowane, lecz niewniesione wkłady kapitałowe ujmuje się jako należne wpłaty na poczet kapitału.
h. Rezerwy na zobowiązania
Rezerwy tworzy się na zobowiązania w przypadku, gdy kwota lub termin zapłaty są niepewne, ich powstanie jest pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa oraz wynikają one z przeszłych zdarzeń
i ich wiarygodny szacunek jest możliwy.
i. Rozliczenia międzyokresowe kosztów
W przypadku ponoszenia wydatków dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych Spółka dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych. Do kosztów rozliczanych w czasie zalicza się przede wszystkim: opłacone z góry prenumeraty, składki na ubezpieczenia majątkowe, czynsze, odpis podstawowy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz podatki kosztowe.
Spółka dokonuje biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy wynikających ze świadczeń wykonanych na rzecz Spółki przez kontrahentów oraz z obowiązku wykonania związanych z bieżącą działalnością przyszłych świadczeń wobec nieznanych osób, których kwotę można oszacować, choć data powstania jeszcze nie powstała.
j. Rezerwa i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
W związku z przejściowymi różnicami między wykazywaną w księgach rachunkowych wartością aktywów i pasywów a ich wartością podatkową oraz stratą podatkową możliwą do odliczenia w przyszłości, jednostka tworzy rezerwę i ustala aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego.
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się w wysokości kwoty przewidzianej
w przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego, w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi, które spowodują w przyszłości zmniejszenie podstawy odliczenia podatku dochodowego oraz straty podatkowej możliwej do odliczenia.
Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy się w wysokości kwoty podatku dochodowego, wymagającej w przyszłości zapłaty, w związku z występowaniem dodatnich różnic przejściowych, to jest różnic, które spowodują zwiększenie podstawy odliczenia podatku dochodowego
w przyszłości.
Wysokość rezerwy i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się przy uwzględnieniu stawek podatku dochodowego obowiązujących w roku powstania obowiązku podatkowego.
Jeżeli różnice przejściowe powstają w różnych okresach i ulegają odwróceniu w różnych okresach, w których stawki podatkowe określone przez przepisy podatkowe są różne, do ustalenia aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego przyjmuje się, że różnice powstające jako pierwsze ulegają odwróceniu jako pierwsze.
W spółce dochodzi do przejściowych ujemnych różnic między wartością bilansową należności z tytułu udziału w zyskach w spółkach osobowych a ich wyższą wartością podatkową. Jako aktywa z tytułu podatku odroczonego, Spółka ujmuje część wpłat na podatek od dochodu podatkowego z tytułu udziału w zyskach w spółkach osobowych, który jako dochód księgowy zostanie rozpoznany w przyszłych okresach. Takie ujęcie związane jest z rozpoznawaniem jako przychodu księgowego wyłącznie zaliczek na poczet udziału w zysku, z równoczesnym rozpoznawaniem jako obciążenie podatkiem dochodowym jedynie części odnoszącej się do przychodu rozpoznanego w danym okresie (tj. kwota podatku od dochodu księgowego obliczona przy zastosowaniu obowiązującej stawki podatku skorygowana o trwałe różnice między wynikiem księgowym a podatkowym spółek osobowych). Pozostała część zapłaconego podatku dochodowego podlega ujęciu jako aktywa na odroczony podatek dochodowy i rozliczeniu w wynik finansowy w momencie rozpoznania pozostałej części przychodu z tytułu udziału w zysku spółki osobowej przy podziale zysku, kapitałów bądź zbycia udziału w spółce osobowej.
Spółka kompensuje rezerwę i aktywa na odroczony podatek dochodowy, jeżeli występuje tytuł uprawniający do jednoczesnego ich uwzględnienia przy obliczaniu kwoty zobowiązania podatkowego.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

k. Wynik finansowy
Na wynik finansowy składa się: wynik ze sprzedaży, wynik z pozostałej działalności operacyjnej, wynik z działalności finansowej oraz obowiązkowe obciążenie wyniku. Spółka stosuje metodę porównawczą pomiaru wyniku finansowego.
Jako przychody finansowe Spółka rozpoznaje zaliczki z tytułu udziału w zyskach kontrolowanych spółek osobowych, w momencie ich wpłaty na konto bankowe. Zapisy w umowach spółek osobowych pozwalają wspólnikom pobierać zaliczki na poczet przewidywanych zysków, jeżeli spółki posiadają środki wystarczające na wypłatę. Takie traktowanie zaliczek pozwala Spółce współmiernie rozpoznawać obciążenia (podatek) i korzyści (udział w zysku).

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

c. Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z Ustawą o Rachunkowości z 29 września 1994 roku z późniejszymi zmianami, zwaną dalej Ustawą, która określa między innymi zasady rachunkowości dla jednostek mających siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
d. Spółka sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym a rachunek z przepływów metodą pośrednią.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Informacje o jednostce

a. Baltis Investment S.A. powstała w chwili wpisana do KRS dnia 23.11.2016 roku. Umowę Spółki sporządzono w dniu 02 listopada 2016 r. w formie aktu notarialnego, Repertorium A nr 13951/2016.
b. W dniu 23.11.2016 r. postanowieniem Sądu Rejonowego dla miasta stołecznego Warszawy, Spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000732223.
c. Spółce nadano numer statystyczny REGON 365913338 oraz numer identyfikacji podatkowej NIP 5223076557.
d. Na podstawie uchwały nr 1 z dnia 05.04.2018 r. Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Baltis Investment Sp. z o.o. dokonano przekształcenia Baltis Investment Sp. z o.o. w Baltis Investment S.A. (Rep. A nr 3977/2018)
e. Siedziba jednostki mieści się w Gdyni przy ul. Hryniewickiego 6c/17.
Podstawowym przedmiotem działalności jest: Działalność Firm Centralnych i Holdingów, z wyłączeniem Holdingów Finansowych.
f. Czas trwania działalności Spółki jest nieograniczony.
g. Spółka podlega obowiązkowi badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta.
h. W skład Spółki nie wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe, dlatego sprawozdanie finansowe nie zawiera danych łącznych.

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe661 361 385,18653 976 030,59
IWartości niematerialne i prawne8 415,00
1Koszty zakończonych prac rozwojowych
2Wartość firmy
3Inne wartości niematerialne i prawne8 415,00
4Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
IIRzeczowe aktywa trwałe1 055 070,18870 037,59
1Środki trwałe1 055 070,186 945,34
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej1 003 715,74
c) urządzenia techniczne i maszyny20 955,50
d) środki transportu
e) inne środki trwałe30 398,946 945,34
2Środki trwałe w budowie863 092,25
3Zaliczki na środki trwałe w budowie
IIINależności długoterminowe
1Od jednostek powiązanych
2Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Od pozostałych jednostek
IVInwestycje długoterminowe638 901 114,00638 901 114,00
1Nieruchomości
2Wartości niematerialne i prawne
3Długoterminowe aktywa finansowe638 901 114,00638 901 114,00
a) w jednostkach powiązanych638 901 114,00638 901 114,00
– udziały lub akcje638 901 114,00638 901 114,00
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
4Inne inwestycje długoterminowe
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe21 396 786,0014 204 879,00
1Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego21 396 786,0014 204 879,00
2Inne rozliczenia międzyokresowe
BAktywa obrotowe11 842 287,252 490 348,86
IZapasy2 094,51
1Materiały
2Półprodukty i produkty w toku
3Produkty gotowe
4Towary
5Zaliczki na dostawy i usługi2 094,51
IINależności krótkoterminowe2 817 435,45322 614,83
1Należności od jednostek powiązanych604 668,8095 760,18
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:604 668,8095 760,18
– do 12 miesięcy604 668,8095 760,18
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Należności od pozostałych jednostek2 212 766,65226 854,65
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:152,241 230,00
– do 12 miesięcy152,241 230,00
– powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych2 212 561,26225 624,65
c) inne53,15
d) dochodzone na drodze sądowej
IIIInwestycje krótkoterminowe9 023 717,652 164 692,95
1Krótkoterminowe aktywa finansowe9 023 717,652 164 692,95
a) w jednostkach powiązanych5 964 372,341 650 778,30
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki5 964 372,341 650 778,30
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach40 000,0020 000,00
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki40 000,0020 000,00
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne3 019 345,31493 914,65
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach96 838,22493 914,65
– inne środki pieniężne2 922 507,09
– inne aktywa pieniężne
2Inne inwestycje krótkoterminowe
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe1 134,15946,57
CNależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
DUdziały (akcje) własne
Aktywa razem673 203 672,43656 466 379,45
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny672 992 791,29649 518 155,70
IKapitał (fundusz) podstawowy638 566 300,00638 566 350,00
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:10 951 855,70
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
IIIKapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IVPozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
– na udziały (akcje) własne
VZysk (strata) z lat ubiegłych
VIZysk (strata) netto23 474 635,5910 951 805,70
VIIOdpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania210 881,146 948 223,75
IRezerwy na zobowiązania
1Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
– długoterminowa
– krótkoterminowa
3Pozostałe rezerwy
– długoterminowe
– krótkoterminowe
IIZobowiązania długoterminowe
1Wobec jednostek powiązanych
2Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Wobec pozostałych jednostek
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) zobowiązania wekslowe
e) inne
IIIZobowiązania krótkoterminowe210 881,146 948 223,75
1Zobowiązania wobec jednostek powiązanych44 441,33
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:44 441,33
– do 12 miesięcy44 441,33
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek210 881,146 903 782,42
a) kredyty i pożyczki5 879 644,38
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:186 663,97425 600,95
– do 12 miesięcy186 663,97425 600,95
– powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych24 162,17596 857,09
h) z tytułu wynagrodzeń1 680,00
i) inne55,00
4Fundusze specjalne
IVRozliczenia międzyokresowe
1Ujemna wartość firmy
2Inne rozliczenia międzyokresowe
– długoterminowe
– krótkoterminowe
Pasywa razem673 203 672,43656 466 379,45
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:1 932 789,4282 901,90
– od jednostek powiązanych1 932 789,4277 901,90
IPrzychody netto ze sprzedaży produktów1 932 789,4282 901,90
IIZmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)
IIIKoszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
IVPrzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
BKoszty działalności operacyjnej1 965 161,833 677 763,74
IAmortyzacja47 590,851 095,88
IIZużycie materiałów i energii74 115,1215 360,33
IIIUsługi obce1 262 368,25304 032,23
IVPodatki i opłaty, w tym:27 361,903 196 727,59
– podatek akcyzowy
VWynagrodzenia472 757,41134 082,83
VIUbezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:65 297,2721 678,06
– emerytalne
VIIPozostałe koszty rodzajowe15 671,034 786,82
VIIIWartość sprzedanych towarów i materiałów
CZysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-32 372,41-3 594 861,84
DPozostałe przychody operacyjne119,651,31
IZysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
IIDotacje
IIIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IVInne przychody operacyjne119,651,31
EPozostałe koszty operacyjne391,8411,60
IStrata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
IIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IIIInne koszty operacyjne391,8411,60
FZysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-32 644,60-3 594 872,13
GPrzychody finansowe25 548 425,0716 794 543,05
IDywidendy i udziały w zyskach, w tym:25 482 838,9616 766 556,00
AOd jednostek powiązanych, w tym:25 482 838,9616 766 556,00
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale25 482 838,9616 766 556,00
BOd jednostek pozostałych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
IIOdsetki, w tym:65 586,1127 987,05
– od jednostek powiązanych59 370,5919 873,30
IIIZysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IVAktualizacja wartości aktywów finansowych
VInne
HKoszty finansowe40 642,88129 803,22
IOdsetki, w tym:40 596,88129 773,38
– dla jednostek powiązanych
IIStrata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IIIAktualizacja wartości aktywów finansowych
IVInne46,0029,84
IZysk (strata) brutto (F+G–H)25 475 137,5913 069 867,70
JPodatek dochodowy2 000 502,002 118 062,00
KPozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
LZysk (strata) netto (I–J–K)23 474 635,5910 951 805,70
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)649 518 155,70
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach649 518 155,70
1Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu638 566 350,00
1Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego-50,00638 566 350,00
a) zwiększenie (z tytułu)638 566 350,00
– wydania udziałów (emisji akcji)638 566 350,00
b) zmniejszenie (z tytułu)50,00
– umorzenia udziałów (akcji)50,00
2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu638 566 300,00638 566 350,00
2Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu
1Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego10 951 855,70
a) zwiększenie (z tytułu)10 951 855,70
- umorzenia udziałów
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej
– podziału zysku (ustawowo)
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)10 951 805,70
- umorzenia udziałów50,00
b) zmniejszenie (z tytułu)
– pokrycia straty
2Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu10 951 855,70
3Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
1Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– zbycia środków trwałych
2Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu
4Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu
1Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
2Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu
5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu10 951 805,70
1Zysk z lat ubiegłych na początek okresu10 951 805,70
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
2Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach10 951 805,70
a) zwiększenie (z tytułu)
– podziału zysku z lat ubiegłych
b) zmniejszenie (z tytułu)10 951 805,70
- podziału zysku z lat poprzednich10 951 805,70
3Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
4Strata z lat ubiegłych na początek okresu
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
5Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
a) zwiększenie (z tytułu)
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
b) zmniejszenie (z tytułu)
6Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
7Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
6Wynik netto23 474 635,5910 951 805,70
Azysk netto23 474 635,5910 951 805,70
Bstrata netto
Codpisy z zysku
IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)672 992 791,29649 518 155,70
IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)672 992 791,29649 518 155,70
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej-12 521 905,45-19 190 097,93
IZysk (strata) netto23 474 635,5910 951 805,70
IIKorekty razem-35 996 541,04-30 141 903,63
1Amortyzacja47 590,851 095,88
2Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
3Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)-25 501 612,97-16 794 543,05
4Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej
5Zmiana stanu rezerw
6Zmiana stanu zapasów2 094,51
7Zmiana stanu należności-2 494 820,62-346 397,40
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów-857 698,231 203 766,51
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-7 192 094,58-14 205 825,57
10Inne korekty
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)-12 521 905,45-19 190 097,93
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej20 967 577,0713 929 012,58
IWpływy25 507 910,5117 059 838,05
1Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
2Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Z aktywów finansowych, w tym:25 507 910,5117 059 838,05
a) w jednostkach powiązanych25 507 910,5117 031 851,00
b) w pozostałych jednostkach27 987,05
– zbycie aktywów finansowych
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
– odsetki27 987,05
– inne wpływy z aktywów finansowych
4Inne wpływy inwestycyjne
IIWydatki4 540 333,443 130 825,47
1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych241 038,44871 061,47
2Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Na aktywa finansowe, w tym:4 299 295,002 259 764,00
a) w jednostkach powiązanych4 299 295,002 239 764,00
b) w pozostałych jednostkach20 000,00
– nabycie aktywów finansowych
– udzielone pożyczki długoterminowe20 000,00
4Inne wydatki inwestycyjne
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)20 967 577,0713 929 012,58
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej-5 920 240,965 755 000,00
IWpływy5 755 000,00
1Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału5 000,00
2Kredyty i pożyczki5 750 000,00
3Emisja dłużnych papierów wartościowych
4Inne wpływy finansowe
IIWydatki5 920 240,96
1Nabycie udziałów (akcji) własnych
2Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4Spłaty kredytów i pożyczek5 879 644,38
5Wykup dłużnych papierów wartościowych
6Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
8Odsetki40 596,58
9Inne wydatki finansowe
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)-5 920 240,965 755 000,00
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)2 525 430,66493 914,65
EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:493 914,65
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
FŚrodki pieniężne na początek okresu493 914,65
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:3 019 345,31493 914,65
– o ograniczonej możliwości dysponowania
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
Podstawa prawna
A. Zysk (strata) brutto za dany rok25 475 137,59
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:-1 226 252,04
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:-25 517 138,00
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:22 155,54
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:49 627 199,26
- udział w przychodach spółek komandytowych628 545 939,38art 5
- udział w kosztach spółek komandytowych-561 726 319,39art 5
' - dochód zwolniony z tytułu działalności w SSE-15 815 411,07art 17
' - ulga B+R-1 196 009,66art 18d
' - darowizny-181 000,00art 16
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym48 381 102,35
K. Podatek dochodowy9 192 409,00
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku

Informacja dodatkowa

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki