Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki BIO STREAM SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-07-24
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmyBio Stream Spółka Akcyjna
Siedziba
WojewództwoMazowieckie
PowiatM.St.Warszawa
GminaM.St.Warszawa
MiejscowośćWarszawa
Adres
Kod krajuPL
WojewództwoMazowieckie
PowiatM.St.Warszawa
GminaM.St.Warszawa
UlicaChocimska
Nr domu4
MiejscowośćWarszawa
Kod pocztowy00-791
PocztaWarszawa
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD8299Z - pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS0000720322

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Prezentacja sprawozdań finansowych
Jednostka prezentuje sprawozdanie finansowe za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2018 r. i kończący się 31 grudnia 2018 r.
Zasady rachunkowości
Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości obowiązującymi jednostki kontynuujące działalność.
Przyjęte przez Spółkę zasady rachunkowości stosowane były w sposób ciągły i są one zgodne z zasadami rachunkowości stosowanymi w poprzednim roku obrotowym.
Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym.
W sprawozdaniu finansowym Jednostka wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną.
Wynik finansowy Jednostki za dany okres obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia dla kosztów prac rozwojowych, pomniejszonych o skumulowane odpisy umorzeniowe oraz o dokonane odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
Środki trwałe wyceniane są w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny składników majątku), pomniejszonych o skumulowane umorzenie, a także o dokonane odpisy z tytułu utraty wartości.
Akcje i udziały wycenia się według ceny nabycia. w przypadku trwałej utraty wartości, nie później niż na koniec okresu sprawozdawczego, wartość udziałów i akcji pomniejsza się o odpis wyrażający trwałą utratę wartości. Skutki obniżenia wartości zalicza się do koszów finansowych.
Zobowiązania zaliczone do zobowiązań finansowych wycenianych w wartości godziwej wyceniane są na każdy dzień sprawozdawczy w wartości godziwej, a wszelkie zyski lub straty odnoszone są w przychody lub koszty finansowe.
Należności wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny (po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące).
Należności wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.
Środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej. Wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.
Udziały lub akcje własne to nabyte aktywa od udziałowców/akcjonariuszy w celu ich umorzenia bądź zbycia. Ujmuje się je w księgach w cenie nabycia.
Kapitały (fundusze) własne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według ich rodzajów i zasad określonych przepisami prawa, statutu lub umowy spółki.
Kapitał zakładowy spółki kapitałowej wykazuje się w wysokości określonej w umowie lub statucie i wpisanej w rejestrze sądowym.
Opłacony, ale niezarejestrowany kapitał stanowi element kapitałów własnych i jest wykazywany w odrębnej linii.
Kapitał zapasowy tworzony jest z podziału zysku, przeniesienia z kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny oraz nadwyżki wartości emisyjnej akcji powyżej ich wartości nominalnej pomniejszonej o koszty tej emisji. Pozostała część kosztów emisji zaliczana jest do kosztów finansowych.
Zobowiązania wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty z wyjątkiem zobowiązań, których uregulowanie zgodnie z umową następuje przez wydanie innych niż środki pieniężne aktywów finansowych lub wymiany na instrumenty finansowe, które wycenia się według wartości godziwej.
Zobowiązania wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Rachunek zysków i strat
Przychody
Przychody ze sprzedaży obejmują niewątpliwie należne lub uzyskane kwoty netto ze sprzedaży, tj. pomniejszone o należny podatek od towarów i usług (VAT) ujmowane w okresach, których dotyczą. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów ujmuje się w rachunku zysków i strat, gdy znaczące ryzyko i korzyści wynikające z praw własności do produktów, towarów i materiałów przekazano nabywcy.
Koszty
Jednostka prowadzi koszty w układzie rodzajowym. Koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów obejmuje koszty bezpośrednio z nimi związane oraz uzasadnioną część kosztów pośrednich.
Część stałych pośrednich kosztów produkcji, która nie odpowiada poziomowi tych kosztów przy normalnym wykorzystaniu zdolności produkcyjnych, stanowi koszt okresu, w którym została poniesiona.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Na wynik finansowy Jednostki wpływają ponadto:
• pozostałe przychody i koszty operacyjne pośrednio związane z działalnością Jednostki w zakresie m.in. zysków i strat ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, aktualizacji wyceny aktywów niefinansowych, utworzenia i rozwiązania rezerw na przyszłe ryzyko, kar, grzywien i odszkodowań, otrzymania lub przekazania darowizn,
• przychody finansowe z tytułu dywidend (udziałów w zyskach), odsetek, zysków ze zbycia inwestycji, aktualizacji wartości inwestycji, nadwyżki dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi,
• koszty finansowe z tytułu odsetek, strat ze zbycia inwestycji, aktualizacji wartości inwestycji, nadwyżki ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi.
5.1.3. Opodatkowanie
Wynik finansowy brutto korygują:
• bieżące zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych,
• zmiany stanu aktywów oraz rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Podatek odroczony — Jednostka nie korzysta z uproszczeń określonych w art. 37 ust. 10 ustawy o rachunkowości pozwalających odstąpić od ustalania aktywów i rezerw z tytułu podatku odroczonego.
5.1.4. Podatek dochodowy bieżący
Podatek dochodowy bieżący – Jednostka
• podlega pod przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,
• nie podlega zwolnieniu z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie
art. 17 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
Bieżące zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych są naliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi.
5.1.5. Podatek dochodowy odroczony
W związku z przejściowymi różnicami między wykazywaną w księgach rachunkowych wartością aktywów i pasywów a ich wartością podatkową oraz stratą podatkową możliwą do odliczenia w przyszłości jednostka tworzy rezerwę i ustala aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, którego jest podatnikiem.
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się w wysokości kwoty przewidzianej w przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego, w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi, które spowodują w przyszłości zmniejszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego oraz straty podatkowej możliwej do odliczenia, ustalonej przy uwzględnieniu zasady ostrożności.
Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy się w wysokości kwoty podatku dochodowego, wymagającej w przyszłości zapłaty, w związku z występowaniem dodatnich różnic przejściowych, to jest różnic, które spowodują zwiększenie podstawy obliczenia podatku dochodowego w przyszłości.
Wykazywana w rachunku zysków i strat część odroczona stanowi różnicę pomiędzy stanem rezerw i aktywów z tytułu podatku odroczonego na koniec i początek okresu sprawozdawczego.
Rezerwy i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, dotyczące operacji rozliczanych z kapitałem (funduszem) własnym, odnosi się na kapitał (fundusz) własny.
Jednostka przyjęła zasadę niekompensowania aktywów i rezerw z tytułu podatku odroczonego dochodowego.
Wysokość rezerwy i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się przy uwzględnieniu stawek podatku dochodowego obowiązujących w roku powstania obowiązku podatkowego.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe114 145 117,83114 254 001,74
IWartości niematerialne i prawne
1Koszty zakończonych prac rozwojowych
2Wartość firmy
3Inne wartości niematerialne i prawne
4Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
IIRzeczowe aktywa trwałe12 951,9348 036,91
1Środki trwałe12 951,9348 036,91
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
c) urządzenia techniczne i maszyny12 951,9323 462,81
d) środki transportu24 574,10
e) inne środki trwałe
2Środki trwałe w budowie
3Zaliczki na środki trwałe w budowie
IIINależności długoterminowe670 168,40606 783,60
1Od jednostek powiązanych
2Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Od pozostałych jednostek670 168,40606 783,60
IVInwestycje długoterminowe111 649 041,90112 998 707,39
1Nieruchomości
2Wartości niematerialne i prawne
3Długoterminowe aktywa finansowe111 649 041,90112 998 707,39
a) w jednostkach powiązanych111 649 041,90112 998 707,39
– udziały lub akcje72 837 074,7472 837 074,74
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki38 811 967,1640 161 632,65
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
4Inne inwestycje długoterminowe
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe1 812 955,60600 473,84
1Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego1 062 419,99549 648,07
2Inne rozliczenia międzyokresowe750 535,6150 825,77
BAktywa obrotowe7 156 305,688 416 309,63
IZapasy
1Materiały
2Półprodukty i produkty w toku
3Produkty gotowe
4Towary
5Zaliczki na dostawy i usługi
IINależności krótkoterminowe2 508 077,692 515 757,29
1Należności od jednostek powiązanych940 331,721 079 472,98
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:11 133,90123,91
– do 12 miesięcy11 133,90123,91
– powyżej 12 miesięcy
b) inne929 197,821 079 349,07
2Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Należności od pozostałych jednostek1 567 745,971 436 284,31
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:118 553,2171 831,68
– do 12 miesięcy118 553,2171 831,68
– powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych1 158 063,391 124 814,68
c) inne286 596,85239 637,95
d) dochodzone na drodze sądowej4 532,52
IIIInwestycje krótkoterminowe4 588 789,795 886 154,86
1Krótkoterminowe aktywa finansowe4 588 789,795 886 154,86
a) w jednostkach powiązanych4 494 913,765 832 122,17
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki4 494 913,765 832 122,17
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne93 876,0354 032,69
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach93 876,0354 032,69
– inne środki pieniężne
– inne aktywa pieniężne
2Inne inwestycje krótkoterminowe
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe59 438,2014 397,48
CNależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
DUdziały (akcje) własne
Aktywa razem121 301 423,51122 670 311,37
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny107 493 195,37106 365 741,28
IKapitał (fundusz) podstawowy1 340 875,001 340 875,00
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:106 893 111,81106 893 111,81
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)43 555 052,9843 555 052,98
IIIKapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IVPozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
– na udziały (akcje) własne
VZysk (strata) z lat ubiegłych-1 868 245,53
VIZysk (strata) netto1 127 454,09-1 868 245,53
VIIOdpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania13 808 228,1416 304 570,09
IRezerwy na zobowiązania1 395 556,721 168 836,20
1Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego1 310 469,281 103 148,14
2Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne17 387,4415 688,06
– długoterminowa
– krótkoterminowa17 387,4415 688,06
3Pozostałe rezerwy67 700,0050 000,00
– długoterminowe
– krótkoterminowe67 700,0050 000,00
IIZobowiązania długoterminowe5 091 819,125 305 000,00
1Wobec jednostek powiązanych
2Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Wobec pozostałych jednostek5 091 819,125 305 000,00
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych5 089 000,005 305 000,00
c) inne zobowiązania finansowe
d) zobowiązania wekslowe
e) inne2 819,12
IIIZobowiązania krótkoterminowe6 932 851,269 471 463,73
1Zobowiązania wobec jednostek powiązanych29 560,222 372 280,51
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:29 560,2220 879,84
– do 12 miesięcy29 560,2220 879,84
– powyżej 12 miesięcy
b) inne2 351 400,67
2Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek6 903 291,047 099 183,22
a) kredyty i pożyczki1 596 200,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych4 471 700,166 961 621,65
c) inne zobowiązania finansowe
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:809 845,91100 793,45
– do 12 miesięcy809 845,91100 793,45
– powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych15 716,8913 124,49
h) z tytułu wynagrodzeń
i) inne9 828,0823 643,63
4Fundusze specjalne
IVRozliczenia międzyokresowe388 001,04359 270,16
1Ujemna wartość firmy
2Inne rozliczenia międzyokresowe388 001,04359 270,16
– długoterminowe388 001,04359 270,16
– krótkoterminowe
Pasywa razem121 301 423,51122 670 311,37
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:602 620,121 716 991,40
– od jednostek powiązanych523 176,761 021 912,00
IPrzychody netto ze sprzedaży produktów567 587,681 697 900,20
IIZmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)
IIIKoszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
IVPrzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów35 032,4419 091,20
BKoszty działalności operacyjnej3 293 747,053 471 125,76
IAmortyzacja22 194,8865 927,93
IIZużycie materiałów i energii135 129,6184 958,13
IIIUsługi obce2 387 586,902 724 129,66
IVPodatki i opłaty, w tym:129 240,0947 752,05
– podatek akcyzowy
VWynagrodzenia445 217,91347 796,29
VIUbezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:73 480,9555 479,84
– emerytalne24 423,5323 883,99
VIIPozostałe koszty rodzajowe66 823,09126 691,08
VIIIWartość sprzedanych towarów i materiałów34 073,6218 390,78
CZysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-2 691 126,93-1 754 134,36
DPozostałe przychody operacyjne465 807,5517 447,70
IZysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych137 110,869 821,65
IIDotacje
IIIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IVInne przychody operacyjne328 696,697 626,05
EPozostałe koszty operacyjne84,7613 587,93
IStrata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
IIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IIIInne koszty operacyjne84,7613 587,93
FZysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-2 225 404,14-1 750 274,59
GPrzychody finansowe4 192 787,633 579 968,88
IDywidendy i udziały w zyskach, w tym:
AOd jednostek powiązanych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
BOd jednostek pozostałych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
IIOdsetki, w tym:2 794 858,423 579 968,88
– od jednostek powiązanych2 794 815,722 838 060,05
IIIZysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IVAktualizacja wartości aktywów finansowych
VInne1 397 929,21
HKoszty finansowe1 145 380,183 741 425,75
IOdsetki, w tym:1 145 380,18775 357,15
– dla jednostek powiązanych
IIStrata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IIIAktualizacja wartości aktywów finansowych
IVInne2 966 068,60
IZysk (strata) brutto (F+G–H)822 003,31-1 911 731,46
JPodatek dochodowy-305 450,78-43 485,93
KPozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
LZysk (strata) netto (I–J–K)1 127 454,09-1 868 245,53
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)106 365 741,28108 166 886,81
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach106 365 741,28108 166 886,81
1Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu1 340 875,001 317 250,00
1Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego23 625,00
a) zwiększenie (z tytułu)23 625,00
– wydania udziałów (emisji akcji)23 625,00
b) zmniejszenie (z tytułu)
– umorzenia udziałów (akcji)
2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu1 340 875,001 340 875,00
2Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu106 893 111,81104 259 133,66
1Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego2 633 978,15
a) zwiększenie (z tytułu)2 633 978,15
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej65 725,00
– podziału zysku (ustawowo)2 568 253,15
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– pokrycia straty
2Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu106 893 111,81106 893 111,81
3Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
1Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– zbycia środków trwałych
2Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu
4Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu
1Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
2Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu
5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu
1Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
2Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
a) zwiększenie (z tytułu)
– podziału zysku z lat ubiegłych
b) zmniejszenie (z tytułu)
3Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
4Strata z lat ubiegłych na początek okresu
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
5Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
a) zwiększenie (z tytułu)1 868 245,53
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia1 868 245,53
b) zmniejszenie (z tytułu)
6Strata z lat ubiegłych na koniec okresu1 868 245,53
7Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu-1 868 245,53
6Wynik netto1 127 454,09-1 868 245,53
Azysk netto1 127 454,09
Bstrata netto1 868 245,53
Codpisy z zysku
IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)107 493 195,37106 365 741,28
IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)107 493 195,34106 365 741,28
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
IZysk (strata) netto1 127 454,09-1 868 245,53
IIKorekty razem-4 189 746,49-1 865 246,64
1Amortyzacja22 194,8865 927,93
2Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
3Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)-407 804,34-1 981 282,00
4Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej-137 110,86-9 821,65
5Zmiana stanu rezerw226 720,52479 249,20
6Zmiana stanu zapasów
7Zmiana stanu należności-55 705,20330 457,25
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów-2 676 390,47-254 890,85
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-1 228 791,60-641 568,81
10Inne korekty67 140,58146 682,29
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)-3 062 292,40-3 733 492,17
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
IWpływy6 319 233,805 506 934,23
1Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych131 201,7924 109,00
2Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Z aktywów finansowych, w tym:6 188 032,015 482 825,23
a) w jednostkach powiązanych6 188 032,01
2. – inne wpływy z aktywów finansowych3 190 755,66
1. – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych2 997 276,35
b) w pozostałych jednostkach5 482 825,23
– zbycie aktywów finansowych
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych5 437 948,52
– odsetki
– inne wpływy z aktywów finansowych44 876,71
4Inne wpływy inwestycyjne
IIWydatki1 481 901,795 079 230,48
1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych131 201,7929 230,48
2Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Na aktywa finansowe, w tym:1 350 700,005 050 000,00
a) w jednostkach powiązanych1 350 700,00
1. – nabycie aktywów finansowych1 350 700,00
b) w pozostałych jednostkach5 050 000,00
– nabycie aktywów finansowych
– udzielone pożyczki długoterminowe5 050 000,00
4Inne wydatki inwestycyjne
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)4 837 332,01427 703,75
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
IWpływy2 743 138,584 697 687,07
1Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2Kredyty i pożyczki1 788 500,00
3Emisja dłużnych papierów wartościowych4 697 687,07
4Inne wpływy finansowe954 638,58
IIWydatki4 478 334,852 561 096,75
1Nabycie udziałów (akcji) własnych
2Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4Spłaty kredytów i pożyczek592 300,00
5Wykup dłużnych papierów wartościowych2 133 152,001 872 361,25
6Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
8Odsetki1 402 882,85688 735,50
9Inne wydatki finansowe350 000,00
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)-1 735 196,272 136 590,32
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)39 843,34-1 169 198,10
EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:39 843,34-1 169 198,10
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
FŚrodki pieniężne na początek okresu54 032,691 223 230,79
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:93 876,0354 032,69
– o ograniczonej możliwości dysponowania
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
Rok bieżący
z zysków kapitałowych
Rok bieżący
z innych źródeł
Rok poprzedni
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok822 003,31-1 911 731,46
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:1 105 117,491 105 117,492 832 869,18
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:1 624 802,121 624 802,1222 684,94
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:-1 280 306,70-1 280 306,703 371 069,16
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:86 621,6586 621,65
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:4 000,004 000,007 000,00
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym-29 240,41-1 357 846,54
K. Podatek dochodowy
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku

noty

-

wprowadzenie

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki