Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki AFORTI EXCHANGE SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-03-27
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmy AFORTI EXCHANGE S.A.
Siedziba
Województwo mazowieckie
Powiat Warszawa
Gmina Warszawa
Miejscowość Warszawa
Adres
Kod kraju PL
Województwo mazowieckie
Powiat Warszawa
Gmina Warszawa
Ulica Chałubińskiego
Nr domu 8
Miejscowość Warszawa
Kod pocztowy 00-613
Poczta Warszawa
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD 6419Z - pozostałe pośrednictwo pieniężne
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS 0000719620

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Spółka prowadzi ewidencję kosztów w układzie rodzajowym oraz sporządza rachunek zysków i strat wg wariantu porównawczego ze szczegółowością określoną w zał. nr 1 do Ustawy o Rachunkowości.
Składniki majątku o wartości początkowej poniżej 100 zł zaliczane są bezpośrednio w koszty, o wartości większej zaliczane są do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych. Środki trwałe amortyzowane są metodą liniową.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Wartości niematerialne i prawne.
Wartości niematerialne i prawne ujmuje się w księgach według cen ich nabycia lub kosztów poniesionych na ich wytworzenie i umarza metoda liniową przy zastosowaniu odpowiednich stawek amortyzacyjnych.
Środki trwałe.
Wartość początkową środków trwałych ujmuje się w księgach według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości.
Cena nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych oraz środków trwałych w budowie obejmuje ogół ich kosztów poniesionych przez jednostkę za okres budowy, montażu, przystosowania i ulepszenia do dnia przyjęcia do używania, w tym również koszt obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich finansowania i związane z nimi różnice kursowe, pomniejszony o przychody z tego tytułu.
Wartość początkową stanowiącą cenę nabycia lub koszt wytworzenia środka trwałego powiększają koszty jego ulepszenia, polegające na przebudowie, rozbudowie, modernizacji lub rekonstrukcji, powodującego, że wartość użytkowa tego środka po zakończeniu ulepszenia przewyższa posiadaną przy przyjęciu do używania wartość użytkową.
Należności, roszczenia i zobowiązania, inne niż zaklasyfikowane jako aktywa i zobowiązania finansowe.
Należności wykazuje się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny. Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego, zaliczanego odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych - zależnie od rodzaju należności, której dotyczy odpis aktualizacyjny.
Zobowiązania ujmuje się w księgach rachunkowych w kwocie wymagającej zapłaty.
Należności i zobowiązania wyrażone w walutach obcych wykazuje się na dzień ich powstania według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego ogłoszonego dla danej waluty z dnia poprzedzającego ten dzień.
Na dzień bilansowy należności i zobowiązania wyrażone w walutach obcych wycenia się po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.
Rozliczenia międzyokresowe
Spółka dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli dotyczą one przyszłych okresów sprawozdawczych. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy.
Rezerwy na zobowiązania
Rezerwy stanowią zobowiązania, których termin wymagalności lub kwota nie są pewne.
Pożyczki udzielone i należności własne.
Do pożyczek udzielonych i należności własnych zalicza się, niezależnie od terminu ich wymagalności (zapłaty), aktywa finansowe powstałe na skutek wydania bezpośrednio drugiej stronie kontraktu środków pieniężnych. Do pożyczek udzielonych i należności własnych zalicza się także i inne dłużne instrumenty finansowe nabyte w zamian za wydane bezpośrednio drugiej stronie kontraktu środki pieniężne, jeżeli z zawartego kontraktu jednoznacznie wynika, że zbywający nie utracił kontroli nad wydanymi instrumentami finansowymi.
Pożyczki udzielone i należności własne, które Spółka przeznacza do sprzedaży w krótkim terminie, zalicza się do aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu.
Do pożyczek udzielonych i należności własnych nie zalicza się nabytych pożyczek ani należności, a także wpłat dokonanych przez Spółkę celem nabycia instrumentów kapitałowych nowych emisji, również wtedy, gdy nabycie następuje w pierwszej ofercie publicznej lub w obrocie
pierwotnym, a w przypadku praw do akcji-także w obrocie wtórnym.
Pożyczki udzielone i należności własne wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności. Udzielone pożyczki i należności własne przeznaczone do sprzedaży w okresie do 3 miesięcy, wycenia się według wartości rynkowej lub inaczej określonej wartości godziwej.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Przychody i koszty są ujmowane zgodnie z zasadą memoriału, tj. w roku obrotowym, którego dotyczą, niezależne od terminu otrzymania lub dokonania płatności.
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów ujmuje się w rachunku zysków i strat, gdy korzyści wynikające z praw własności do produktów, towarów i materiałów przekazano nabywcy.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało w zgodzie z praktyką stosowaną przez jednostki działające w Polsce, w oparciu o zasady rachunkowości wynikające z przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 2017 poz. 2342 z późn. zmianami, w szczególności zgodnie z art. 45 Ustawy - Dz.U. 2018 poz. 395) i wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi.
Przyjęte przez Spółkę zasady rachunkowości stosowane były w sposób ciągły i są zgodne, z zasadami rachunkowości stosowanymi w poprzednim roku obrotowym.
Sprawozdanie finansowe spółki podlega obowiązkowi badania na podstawie art.64 ust. 3 ustawy o rachunkowości.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
Lp A K T Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Aktywa trwałe 3 693 335,74 2 442 739,99
I Wartości niematerialne i prawne 111 609,91 269 649,49
1 Koszty zakończonych prac rozwojowych
2 Wartość firmy
3 Inne wartości niematerialne i prawne 111 609,91 269 649,49
4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
II Rzeczowe aktywa trwałe 319 186,61 391 445,38
1 Środki trwałe 316 643,61 391 445,38
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
c) urządzenia techniczne i maszyny 52 736,30 58 399,96
d) środki transportu 251 766,04 318 206,61
e) inne środki trwałe 12 141,27 14 838,81
2 Środki trwałe w budowie 2 543,00
3 Zaliczki na środki trwałe w budowie
III Należności długoterminowe 21 012,50 14 012,50
1 Od jednostek powiązanych 12 475,00 12 475,00
2 Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3 Od pozostałych jednostek 8 537,50 1 537,50
IV Inwestycje długoterminowe 2 274 577,72 1 767 632,62
1 Nieruchomości
2 Wartości niematerialne i prawne
3 Długoterminowe aktywa finansowe 2 274 577,72 1 767 632,62
a) w jednostkach powiązanych 2 274 577,72 1 767 632,62
– udziały lub akcje 2 274 577,72 217 632,62
– inne papiery wartościowe 1 550 000,00
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
4 Inne inwestycje długoterminowe
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 966 949,00
1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 966 949,00
2 Inne rozliczenia międzyokresowe
B Aktywa obrotowe 3 992 610,47 1 628 035,06
I Zapasy
1 Materiały
2 Półprodukty i produkty w toku
3 Produkty gotowe
4 Towary
5 Zaliczki na dostawy i usługi
II Należności krótkoterminowe 1 629 296,01 677 962,44
1 Należności od jednostek powiązanych 35 286,81 314 970,84
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 35 286,81 314 970,84
– do 12 miesięcy 35 286,81 314 970,84
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2 Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3 Należności od pozostałych jednostek 1 594 009,20 362 991,60
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 295 200,00 0,09
– do 12 miesięcy 295 200,00 0,09
– powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 728 863,09 62 531,88
c) inne 569 946,11 300 459,63
d) dochodzone na drodze sądowej
III Inwestycje krótkoterminowe 2 128 905,30 885 198,45
1 Krótkoterminowe aktywa finansowe 2 128 905,30 885 198,45
a) w jednostkach powiązanych 795 000,00
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe 795 000,00
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1 333 905,30 885 198,45
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach 1 333 903,22 885 196,37
– inne środki pieniężne 2,08 2,08
– inne aktywa pieniężne
2 Inne inwestycje krótkoterminowe
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 234 409,16 64 874,17
C Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 255 000,00
D Udziały (akcje) własne
Aktywa razem 7 940 946,21 4 070 775,05
Lp P A S Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Kapitał (fundusz) własny 5 991 218,79 -3 020 473,97
I Kapitał (fundusz) podstawowy 15 000 000,00 2 630 000,00
II Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 2 148 995,00 147 000,00
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 147 000,00 147 000,00
III Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IV Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
– na udziały (akcje) własne
V Zysk (strata) z lat ubiegłych -5 797 473,97 -5 797 473,97
VI Zysk (strata) netto -5 360 302,24
VII Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1 949 727,42 7 091 249,02
I Rezerwy na zobowiązania
1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
– długoterminowa
– krótkoterminowa
3 Pozostałe rezerwy
– długoterminowe
– krótkoterminowe
II Zobowiązania długoterminowe 5 747 188,00
1 Wobec jednostek powiązanych 2 747 188,00
2 Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3 Wobec pozostałych jednostek 3 000 000,00
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 3 000 000,00
c) inne zobowiązania finansowe
d) zobowiązania wekslowe
e) inne
III Zobowiązania krótkoterminowe 1 949 727,42 1 344 061,02
1 Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 414 804,70 734 812,26
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 413 531,08 733 543,64
– do 12 miesięcy 413 531,08 733 543,64
– powyżej 12 miesięcy
b) inne 1 273,62 1 268,62
2 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 1 534 922,72 609 248,76
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe 1 285 835,69 436 115,68
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 139 358,90 90 696,94
– do 12 miesięcy 139 358,90 90 696,94
– powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 63 646,18 46 594,76
h) z tytułu wynagrodzeń 35 382,88 25 395,49
i) inne 10 699,07 10 445,89
4 Fundusze specjalne
IV Rozliczenia międzyokresowe
1 Ujemna wartość firmy
2 Inne rozliczenia międzyokresowe
– długoterminowe
– krótkoterminowe
Pasywa razem 7 940 946,21 4 070 775,05
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 568 903 797,23 187 864 760,65
– od jednostek powiązanych 23 219 790,01
I Przychody netto ze sprzedaży produktów 289 537,22 52 262,44
II Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)
III Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 568 614 260,01 187 812 498,21
B Koszty działalności operacyjnej 575 156 711,13 190 979 239,17
I Amortyzacja 249 098,42 179 728,95
II Zużycie materiałów i energii 107 796,14 97 455,39
III Usługi obce 5 609 077,62 1 690 354,51
IV Podatki i opłaty, w tym: 390 044,59 452 361,36
– podatek akcyzowy
V Wynagrodzenia 346 696,64 456 872,72
VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 70 806,83 81 120,71
– emerytalne 28 708,57 34 376,94
VII Pozostałe koszty rodzajowe 40 163,45 169 870,68
VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów 568 343 027,44 187 851 474,85
C Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) -6 252 913,90 -3 114 478,52
D Pozostałe przychody operacyjne 5 683,68 6 244,91
I Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
II Dotacje
III Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IV Inne przychody operacyjne 5 683,68 6 244,91
E Pozostałe koszty operacyjne 18 617,31 761 533,22
I Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
III Inne koszty operacyjne 18 617,31 761 533,22
F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) -6 265 847,53 -3 869 766,83
G Przychody finansowe 145 461,71 334 717,61
I Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
A Od jednostek powiązanych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
B Od jednostek pozostałych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
II Odsetki, w tym: 99 414,01 332 342,23
– od jednostek powiązanych 96 396,80 331 223,94
III Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IV Aktualizacja wartości aktywów finansowych
V Inne 46 047,70 2 375,38
H Koszty finansowe 206 865,42 405 128,69
I Odsetki, w tym: 169 365,42 317 646,92
– dla jednostek powiązanych 48 125,00 51 329,17
II Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
III Aktualizacja wartości aktywów finansowych
IV Inne 37 500,00 87 481,77
I Zysk (strata) brutto (F+G–H) -6 327 251,24 -3 940 177,91
J Podatek dochodowy -966 949,00
K Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
L Zysk (strata) netto (I–J–K) -5 360 302,24 -3 940 177,91
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
I Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) -3 020 473,97 383 175,15
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
IA Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach -3 020 473,97 383 175,15
1 Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 2 630 000,00 1 630 000,00
1 Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 12 370 000,00 1 000 000,00
a) zwiększenie (z tytułu) 12 370 000,00 1 000 000,00
– wydania udziałów (emisji akcji) 12 370 000,00 1 000 000,00
b) zmniejszenie (z tytułu)
– umorzenia udziałów (akcji)
2 Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 15 000 000,00 2 630 000,00
2 Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 147 000,00 147 000,00
1 Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 2 001 995,00
a) zwiększenie (z tytułu) 2 001 995,00
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej 2 001 995,00
– podziału zysku (ustawowo)
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– pokrycia straty
2 Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 2 148 995,00 147 000,00
3 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
1 Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– zbycia środków trwałych
2 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu
4 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu
1 Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
2 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu
5 Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -1 857 296,06 -600 896,79
1 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
2 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
a) zwiększenie (z tytułu)
– podziału zysku z lat ubiegłych
b) zmniejszenie (z tytułu)
3 Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
4 Strata z lat ubiegłych na początek okresu -1 857 296,06 -600 896,79
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów -463 471,21
5 Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach -1 857 296,06 -1 064 368,00
a) zwiększenie (z tytułu) -3 940 177,91 -792 928,06
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia -3 940 177,91 -792 928,06
b) zmniejszenie (z tytułu)
6 Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -5 797 473,97 -1 857 296,06
7 Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -5 797 473,97 -1 857 296,06
6 Wynik netto -5 360 302,24 -3 940 177,91
A zysk netto
B strata netto -5 360 302,24 -3 940 177,91
C odpisy z zysku
II Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 5 991 218,79 -3 020 473,97
III Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 5 991 218,79 -3 020 473,97
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
A Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
I Zysk (strata) netto -5 360 302,24 -3 940 177,91
II Korekty razem -1 378 259,14 2 861 109,13
1 Amortyzacja 249 098,42 179 728,95
2 Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 9 036,33
3 Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 169 365,42 291 389,17
4 Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej
5 Zmiana stanu rezerw
6 Zmiana stanu zapasów
7 Zmiana stanu należności -1 213 333,57 1 505 224,09
8 Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 605 666,40 752 670,71
9 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -1 136 483,99 595 567,42
10 Inne korekty -61 608,15 -463 471,21
III Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) -6 738 561,38 -1 079 068,78
B Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I Wpływy 755 000,00
1 Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
2 Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3 Z aktywów finansowych, w tym: 755 000,00
a) w jednostkach powiązanych 755 000,00
b) w pozostałych jednostkach
– zbycie aktywów finansowych
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
– odsetki
– inne wpływy z aktywów finansowych
4 Inne wpływy inwestycyjne
II Wydatki 2 023 173,35 1 712 039,73
1 Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 18 800,07 399 407,11
2 Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3 Na aktywa finansowe, w tym: 2 004 373,28 1 312 632,62
a) w jednostkach powiązanych 2 004 373,28 1 312 632,62
b) w pozostałych jednostkach
– nabycie aktywów finansowych
– udzielone pożyczki długoterminowe
4 Inne wydatki inwestycyjne
III Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -1 268 173,35 -1 712 039,73
C Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I Wpływy 14 371 995,00 3 747 188,00
1 Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 14 371 995,00 1 000 000,00
2 Kredyty i pożyczki 2 747 188,00
3 Emisja dłużnych papierów wartościowych
4 Inne wpływy finansowe
II Wydatki 5 916 553,42 291 389,17
1 Nabycie udziałów (akcji) własnych
2 Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3 Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4 Spłaty kredytów i pożyczek 2 747 188,00
5 Wykup dłużnych papierów wartościowych 3 000 000,00
6 Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7 Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
8 Odsetki 169 365,42 291 389,17
9 Inne wydatki finansowe
III Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 8 455 441,58 3 455 798,83
D Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 448 706,85 664 690,32
E Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 448 706,85 664 690,32
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
F Środki pieniężne na początek okresu 885 198,45 220 508,13
G Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 1 333 905,30 885 198,45
– o ograniczonej możliwości dysponowania
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienie Rok bieżący
Łącznie
Rok bieżący
z zysków kapitałowych
Rok bieżący
z innych źródeł
Podstawa prawna
A. Zysk (strata) brutto za dany rok -6 327 251,24
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym: 68 089,94 68 089,94
Naliczone róznice kursowe 67 752,94 67 752,94 art 15a ust 2
pozostałe 337,00 337,00
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym: 126 182,87 126 182,87
PCC - podwyższenie kapitału 71 665,00 71 665,00 art 15 ust 1
usł.notarialne-podwyższenie kapitału 30 113,00 30 113,00 art 15 ust 1
koszty lat ubiegłych 14 722,36 14 722,36 art 15 ust 4d
pozostałe 9 682,51 9 682,51
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym: 848 692,99 848 692,99
usługi niematerialne zakupione od podmiotu powiązanego 831 150,00 831 150,00 art 15e ust 1 pkt 1
składki ZUS opłacone w 2019 8 284,90 8 284,90 art 16 ust 1 pkt 57a
umowy cywilo-prawne opłacone w 2019 9 258,09 9 258,09 art 16 ust 1 pkt 57
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym: 15 911,47 15 911,47
składki ZUS opłacone w 2019 10 911,47 10 911,47 art 16 ust 1 pkt 57a
umowy cywilo-prawne opłacone w 2019 5 000,00 5 000,00 art 16 ust 1 pkt 57
H. Strata z lat ubiegłych, w tym: 96 396,80 96 396,80
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym -5 532 773,59
K. Podatek dochodowy
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Opis Nazwa pliku

Dodatkowe informacje SF 2018

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki