Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki NASZE PASAŻE SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-06-25
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmyNasze Pasaże Spółka Akcyjna
Siedziba
Województwodolnośląskie
PowiatWrocław
GminaWrocław
MiejscowośćWrocław
Adres
Kod krajuPL
Województwodolnośląskie
PowiatWrocław
GminaWrocław
UlicaKrawiecka
Nr domu1
MiejscowośćWrocław
Kod pocztowy50-148
PocztaWrocław
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD6820Z - wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS0000719484

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości.
Walutą funkcjonalną Spółki oraz walutą prezentacji niniejszego sprawozdania finansowego jest złoty polski, a wszystkie kwoty wyrażone są w złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej).
Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z koncepcją kosztu historycznego. Poszczególne składniki aktywów i pasywów wycenia się z zachowaniem zasady ostrożności.
Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów i pasywów (w tym także dokonywania odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych), ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne.
Spółka sporządza kalkulacyjny rachunek zysków i strat. Rachunek przepływów pieniężnych Spółka sporządza metodą pośrednią. Spółka sporządza zestawienie zmian w kapitale własnym.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

1. Rzeczowy majątek trwały oraz wartości niematerialne i prawne
1.1. Wartości niematerialne i prawne
Wartości niematerialne i prawne są rozpoznawane, jeżeli jest prawdopodobne, że w przyszłości spowodują one wpływ do Spółki korzyści ekonomicznych, które mogą być bezpośrednio powiązane z tymi aktywami. Wartości niematerialne początkowo wycenia się w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia. Po ujęciu początkowym, wartości niematerialne są wykazywane w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia pomniejszonym o umorzenie i odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości.
Przewidywany okres ekonomicznej użyteczności dla stosowanych przez spółkę wartości niematerialnych w postaci licencji na oprogramowania komputerowe został ustalony na okres 2 - 5 lat.
Do wartości niematerialnych i prawnych zalicza się wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej wynoszącej co najmniej 3.500 zł. Wartości składników majątku mających cechy wartości niematerialnych i prawnych o wartości nieprzekraczającej kwoty 3.500 zł zalicza się do kosztów bieżącej działalności operacyjnej.
1.2. Środki trwałe
Rzeczowe aktywa trwałe wykazywane są według ceny nabycia/kosztu wytworzenia pomniejszonych o umorzenie oraz wszelkie odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości. Wartość początkowa środków trwałych obejmuje ich cenę nabycia powiększoną o wszystkie koszty bezpośrednio związane z zakupem i przystosowaniem składnika majątku do stanu zdatnego do używania. W skład kosztu wchodzi również koszt wymiany części składowych maszyn i urządzeń w momencie poniesienia, jeśli spełnione są kryteria rozpoznania. Koszty poniesione po dacie oddania środka trwałego do używania, takie jak koszty konserwacji i napraw, obciążają rachunek zysków i strat w momencie ich poniesienia.
Do rzeczowych aktywów trwałych zalicza się środki trwałe o wartości początkowej wynoszącej co najmniej 3.500 zł. Wartości składników majątku mających cechy wartości niematerialnych i prawnych o wartości nieprzekraczającej kwoty 3.500 zł zalicza się do kosztów bieżącej działalności operacyjnej.
Amortyzacja rozpoczyna się, gdy składnik aktywów jest gotowy do użycia i trwa do jego likwidacji lub przeznaczenia do sprzedaży. Wartość podlegająca amortyzacji jest odpisywana w sposób systematyczny w ciągu ekonomicznej użyteczności składnika aktywa. Stosowana metoda amortyzacji odzwierciedla sposób konsumpcji korzyści ekonomicznych z aktywa. W Spółce amortyzacja jest naliczana metodą liniową przez szacowany okres użytkowania danego składnika aktywów, wynoszący:
Budynki i budowle 40 lat
Maszyny i urządzenia techniczne 3 – 10 lat
Środki transportu 1,5 – 5 lat
Inne środki trwałe 3 – 10 lat
Inwestycje rozpoczęte dotyczą środków trwałych będących w toku budowy lub montażu i są wykazywane według cen nabycia lub kosztu wytworzenia. Środki trwałe w budowie nie podlegają amortyzacji do czasu zakończenia budowy i przekazania środka trwałego do używania.
Wartość końcową, okres użytkowania oraz metodę amortyzacji składników aktywów weryfikuje się, i w razie konieczności koryguje, na koniec każdego roku obrotowego.
1.3. Leasing
Spółka dokonuje klasyfikacji leasingu jako operacyjnego lub finansowego w oparciu o ocenę, w jakim zakresie ryzyko i pożytki z tytułu posiadania przedmiotu leasingu przypadają w udziale leasingodawcy, a w jakim leasingobiorcy. Ocena ta opiera się na treści ekonomicznej każdej transakcji, a nie na formie umowy.
Umowy leasingu finansowego, na mocy których następuje przeniesienie na Spółkę zasadniczo całego
ryzyka i pożytków wynikających z posiadania przedmiotu leasingu, są ujmowane w aktywach oraz zobowiązaniach na dzień rozpoczęcia okresu leasingu. Wartość aktywów oraz zobowiązań określana jest na dzień rozpoczęcia leasingu według niższej z następujących dwóch wartości: wartości godziwej środka trwałego stanowiącego przedmiot leasingu lub wartości bieżącej minimalnych opłat leasingowych. Minimalne opłaty leasingowe rozdziela się pomiędzy koszty finansowe i zmniejszenie salda zobowiązania z tytułu leasingu w sposób umożliwiający uzyskanie stałej stopy odsetek w stosunku do niespłaconego salda zobowiązania. Warunkowe opłaty leasingowe są ujmowane w kosztach okresu, w którym je poniesiono. Środki trwałe użytkowane na mocy umów leasingu finansowego są amortyzowane według takich samych zasad jak stosowane do własnych aktywów Spółki. W sytuacji jednak, gdy brak jest wystarczającej pewności, że Spółka uzyska tytuł własności przed końcem okresu leasingu wówczas dany składnik jest amortyzowany przez krótszy z dwóch okresów: szacowany okres użytkowania środka trwałego lub okres leasingu .
Umowy leasingowe, zgodnie z którymi leasingodawca zachowuje zasadniczo całe ryzyko i wszystkie pożytki wynikające z posiadania przedmiotu leasingu, zaliczane są do umów leasingu operacyjnego. Opłaty leasingowe z tytułu leasingu operacyjnego ujmowane są jako koszty w wyniku metodą liniową przez okres trwania leasingu. Aktywa będące przedmiotem umowy leasingu finansowego finansujący wykazuje w swoich księgach rachunkowych i bilansie jako długo- względnie krótkoterminowe aktywa finansowe z tytułu należności; są one wyceniane w wartości inwestycji leasingowej netto.
2. Nieruchomości inwestycyjne
Do nieruchomości inwestycyjnych zaliczane są stanowiące własność Spółki wynajęte nieruchomości wraz z gruntami bezpośrednio związanymi z tymi nieruchomościami oraz zakupione i utrzymywane w celu zwiększenia wartości grunty. Nieruchomości inwestycyjne ujmowane są według ceny nabycia / kosztu wytworzenia pomniejszonych o odpisy z tytułu utraty wartości.
Wszystkie koszty z tytułu napraw i utrzymania nieruchomości inwestycyjnych wykazywane są jako koszt w rachunku wyników w okresie którego dotyczą.
Nieruchomości inwestycyjne są usuwane z bilansu w przypadku ich zbycia lub w przypadku stałego wycofania danej nieruchomości inwestycyjnej z użytkowania, gdy nie są spodziewane żadne przyszłe korzyści z jej sprzedaży. Wszelkie zyski lub straty wynikające z usunięcia nieruchomości inwestycyjnej ze sprawozdania z sytuacji finansowej są ujmowane w sprawozdaniu z całkowitych dochodów w tym okresie, w którym dokonano takiego usunięcia.
Przeniesienia aktywów do nieruchomości inwestycyjnych dokonuje się tylko wówczas, gdy następuje zmiana sposobu ich użytkowania potwierdzona przez zakończenie użytkowania składnika aktywów przez właściciela lub zawarcie umowy leasingu operacyjnego. Jeżeli składnik aktywów wykorzystywany przez Spółkę staje się nieruchomością inwestycyjną, stosuje się zasady opisane w części Środki trwałe aż do dnia zmiany sposobu użytkowania tej nieruchomości. W przypadku przeniesienia nieruchomości inwestycyjnej do aktywów wykorzystywanych przez Spółkę lub do zapasów, domniemany koszt takiego składnika aktywów, który zostanie przyjęty dla celów jego ujęcia w innej kategorii jest równy cenie nabycia / koszcie wytworzenia pomniejszonych o odpisy z tytułu utraty wartości.
3. Udziały i akcje w jednostkach zależnych, stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach
Udziały i akcje w
jednostkach zależnych, stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach wykazywane są według kosztu historycznego pomniejszonego o ewentualną utratę wartości.
Test na utratę wartości przeprowadza się gdy istnieją przesłanki wskazujące na to, że wartość bilansowa inwestycji nie zostanie odzyskana. W przypadku utraty wartości odpis rozpoznawany jest w rachunku zysków i strat w pozycji koszty finansowe. Stratę z tytułu utraty wartości ujmuje się w wysokości kwoty o jaką wartość bilansowa przewyższa wartość odzyskiwaną. W przypadku odwrócenia odpisu, jego wartość ujmuje się w pozycji przychody finansowe.
4. Aktywa finansowe
Aktywa finansowe w momencie wprowadzenia do ksiąg rachunkowych są wyceniane według ceny nabycia, stanowiącej wartość godziwą uiszczonej zapłaty. Koszty transakcji są ujmowane w wartości początkowej instrumentów finansowych.
Nie później niż na koniec okresu sprawozdawczego aktywa finansowe wycenia się następująco:
- aktywa finansowe przeznaczone do obrotu – w wysokości wartości godziwej,
- aktywa finansowe dostępne do sprzedaży – w wysokości wartości godziwej,
- pożyczki udzielone i należności własne, z wyjątkiem zaliczonych do przeznaczonych do obrotu – w wysokości skorygowanej ceny nabycia oszacowanej za pomocą efektywnej stopy procentowej, niezależnie od tego, czy Spółka zamierza utrzymać je do terminu wymagalności czy też nie. Należności o krótkim terminie wymagalności, dla których nie określono stopy procentowej, są wyceniane w kwocie wymaganej zapłaty, jeżeli ustalona za pomocą stopy procentowej przypisanej tej należności wartość bieżąca przyszłych przepływów pieniężnych oczekiwanych przez Spółkę nie różni się znacząco od kwoty wymaganej zapłaty,
- aktywa finansowe, dla których jest ustalony termin wymagalności - w wysokości skorygowanej ceny nabycia oszacowanej za pomocą efektywnej stopy procentowej,
- aktywa finansowe, dla których nie jest ustalony termin wymagalności - w cenie nabycia.
Nie później niż na koniec okresu sprawozdawczego wartość aktywów finansowych aktualizuje się w razie utraty ich wartości.
Skutki wyceny aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży są odnoszone na kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny. Wycena pozostałych kategorii aktywów finansowych jest ujmowana w przychodach i kosztach finansowych.
Nabycie oraz sprzedaż aktywów w obrocie regulowanym ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień rozliczenia transakcji. Aktywa będące przedmiotem umowy leasingu finansowego finansujący wykazuje w swoich księgach rachunkowych i bilansie jako długo- względnie krótkoterminowe aktywa finansowe z tytułu należności; są one wyceniane w wartości inwestycji leasingowej netto.
5. Zapasy
W pozycji zapasów ujmuje się: półprodukty i produkty w toku, produkty gotowe oraz towary.
6. Koszty finansowania zewnętrznego
Koszty finansowania zewnętrznego ujmuje się jako koszty w rachunku zysków i strat w okresie w którym je poniesiono z wyjątkiem kosztów, które można bezpośrednio przyporządkować do kosztów wytworzenia środków trwałych lub zapasów. Na koszty finansowania zewnętrznego składają się odsetki oraz zyski lub straty z tytułu różnic kursowych do wysokości odpowiadającej korekcie kosztu odsetek.
Aktywowanie kosztów finansowania zewnętrznego jest zawieszone w przypadku przerwania na dłuższy okres czasu aktywnego prowadzenia działalności inwestycyjnej lub gdy wszystkie działania niezbędne do przygotowania dostosowywanego składnika aktywów do zamierzonego użytkowania lub sprzedaży są zakończone.
7. Należności z tytułu
dostaw i usług oraz pozostałe należności
Należności z tytułu dostaw i usług są ujmowane i wykazywane według kwot pierwotnie zafakturowanych, z uwzględnieniem odpisu na należności. Odpisy aktualizujące należności usług handlowych i pozostałych tworzy się na koniec każdego kwartału, kiedy istnieją obiektywne dowody na to, że Spółka nie będzie w stanie otrzymać wszystkich należnych kwot wynikających z pierwotnych warunków należności. Przesłankami wskazującymi, że należności utraciły wartości są: poważne problemy finansowe dłużnika czy opóźnienia w spłatach. Kwotę odpisu stanowi różnica pomiędzy wartością bilansową danej należności a wartością bieżącą szacowanych przyszłych przepływów pieniężnych z jej tytułu.
Odpisy aktualizujące wartość należności zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych – zależnie od rodzaju należności, której dotyczy odpis aktualizujący.
Należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne zmniejszają dokonane uprzednio odpisy aktualizujące ich wartość.
Należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne, od których nie dokonano odpisów aktualizujących ich wartość lub dokonano odpisów w niepełnej wysokości, zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych.
8. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty wykazane w bilansie obejmują środki pieniężne w banku i w kasie oraz lokaty krótkoterminowe o pierwotnym okresie zapadalności nieprzekraczającym trzech miesięcy.
Środki pieniężne w banku i w kasie wyceniane są według wartości nominalnej.
Środki pieniężne w walutach obcych wycenia się na dzień sprawozdawczy.
Wykazana w rachunku przepływów pieniężnych pozycja środki pieniężne składa się z gotówki w kasie oraz lokat bankowych o terminie zapadalności nie dłuższym niż 3 miesiące, które nie zostały potraktowane jako działalność lokacyjna.
9. Czynne rozliczenia międzyokresowe
Spółka dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli dotyczą one przyszłych okresów sprawozdawczych.
Przedmiotem rozliczeń międzyokresowych są między innymi: koszty czynszów i dzierżawy płaconych z góry, koszty energii opłaconej z góry, koszty ubezpieczeń majątkowych, koszty opłat za wieczyste użytkowanie gruntów, podatek od nieruchomości, inne koszty dotyczące następnych okresów sprawozdawczych ( np. prenumeraty).
Koszty podlegające aktywowaniu na koncie rozliczeń międzyokresowych rozliczane są proporcjonalnie do upływu czasu w kolejnych okresach obrotowych, których dotyczą.
10. Utrata wartości aktywów
Na każdy dzień bilansowy Spółka ocenia, czy istnieją obiektywne dowody wskazujące na utratę wartości składnika bądź grupy aktywów. Jeśli dowody takie istnieją, Spółka ustala szacowaną, możliwą do odzyskania wartość składnika aktywów i dokonuje odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości, w kwocie równej różnicy między wartością możliwą do odzyskania i wartością bilansową. Strata wynikająca z utraty wartości jest ujmowana w rachunku zysków i strat za bieżący okres. W przypadku gdy uprzednio dokonano przeszacowania aktywów to strata pomniejsza wysokość kapitałów z przeszacowania, a następnie jest odnoszona na rachunek zysków i strat bieżącego okresu.
Odpisy aktualizujące wartość składnika aktywów finansowych lub portfela podobnych składników aktywów finansowych ustala się następująco:
- w przypadku aktywów finansowych wycenianych w wysokości skorygowanej ceny nabycia - jako różnicę między wartością tych aktywów wynikają
cą z ksiąg rachunkowych na dzień wyceny i możliwą do odzyskania kwotą. Kwotę możliwą do odzyskania stanowi bieżąca wartość przyszłych przepływów pieniężnych oczekiwanych przez Spółkę, zdyskontowana za pomocą efektywnej stopy procentowej, którą Spółka stosowała dotychczas, wyceniając przeszacowywany składnik aktywów finansowych lub portfel podobnych składników aktywów finansowych,
- w przypadku aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej, dla których skutki wyceny odnoszone są na kapitał z aktualizacji wyceny - jako różnicę między ceną nabycia składnika aktywów i jego wartością godziwą ustaloną na dzień wyceny, z tym że przez wartość godziwą dłużnych instrumentów finansowych na dzień wyceny rozumie się bieżącą wartość przyszłych przepływów pieniężnych oczekiwanych przez Spółkę zdyskontowaną za pomocą bieżącej rynkowej stopy procentowej stosowanej do podobnych instrumentów finansowych. Stratę skumulowaną do tego dnia ujętą w kapitale z aktualizacji wyceny zalicza się do kosztów finansowych w kwocie nie mniejszej niż wynosi odpis, pomniejszony o część bezpośrednio zaliczoną do kosztów finansowych,
- w przypadku pozostałych aktywów finansowych - jako różnicę między wartością składnika aktywów wynikającą z ksiąg rachunkowych i bieżącą wartością przyszłych przepływów pieniężnych oczekiwanych przez Spółkę, zdyskontowaną za pomocą bieżącej rynkowej stopy procentowej stosowanej do podobnych instrumentów finansowych.
Od dnia, w którym dokonano odpisu z tytułu utraty wartości składnika aktywów finansowych lub portfela podobnych aktywów, zaprzestaje się naliczania przychodów z odsetek według stopy dotychczas stosowanej. Od tego dnia przychody z odsetek nalicza się za pomocą stopy dyskontującej przyszłe przepływy pieniężne przyjętej w celu ustalenia możliwej do odzyskania wartości.
Z chwilą ustania przyczyny, dla której dokonano odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości, równowartość całości lub odpowiedniej części uprzednio dokonanego odpisu aktualizującego zwiększa wartość danego składnika aktywów i podlega zaliczeniu odpowiednio do pozostałych przychodów operacyjnych lub przychodów finansowych.
11. Kapitał zakładowy
Kapitał zakładowy jest ujmowany w wysokości określonej w statucie Spółki i wpisanej w rejestrze sądowym.
12. Rezerwy
Rezerwy ujmowane są wówczas, gdy na Spółce ciąży istniejący obowiązek (prawny lub zwyczajowy) wynikający ze zdarzeń przeszłych i gdy jest pewne lub wysoce prawdopodobne, że wypełnienie tego obowiązku spowoduje konieczność wypływu środków uosabiających korzyści ekonomiczne oraz gdy można dokonać wiarygodnego oszacowania kwoty tego zobowiązania.
W przypadku, gdy wpływ wartości pieniądza w czasie jest istotny, wielkość rezerwy jest ustalana poprzez zdyskontowanie prognozowanych przyszłych przepływów pieniężnych do wartości bieżącej, przy zastosowaniu stopy dyskontowej brutto odzwierciedlającej aktualne oceny rynkowe wartości pieniądza w czasie oraz ewentualnego ryzyka związanego z danym zobowiązaniem. Jeżeli zastosowana została metoda polegająca na dyskontowaniu, zwiększenie rezerwy w związku z upływem czasu jest ujmowane jako koszty finansowe.
13. Zobowiązania finansowe
Jako instrument finansowy Spółka kwalifikuje każdy kontrakt, który skutkuje jednocześnie powstaniem aktywów finansowych u jednej ze stron i zobowiązania finansowego lub instrumentu kapitałowego u drugiej ze stron, pod warunkiem, że z kontraktu zawartej między dwiema lub więcej stronami jednoznacznie wynikają skutki gospodarcze.
Zgodnie z Rozp
orządzeniem Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 roku w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 277) Spółka klasyfikuje zobowiązania finansowe jako:
- zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu,
- pozostałe zobowiązania finansowe.
W momencie początkowego ujęcia, zobowiązania finansowe są ujmowane według ceny nabycia odpowiadającej wartości godziwej otrzymanych środków pieniężnych, pomniejszonej o koszty związane z uzyskaniem kredytu, pożyczki i inne koszty transakcyjne.
Po początkowym ujęciu zobowiązania finansowe są wyceniane według zamortyzowanego kosztu, przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej.
Przy ustalaniu zamortyzowanego kosztu uwzględnia się koszty związane z uzyskaniem kredytu lub pożyczki oraz dyskonta lub premie uzyskane w związku z zobowiązaniem.
Koszty związane z renegocjacją umów, które nie skutkują wyłączeniem poprzedniego zobowiązania z ksiąg rachunkowych i ujęciem nowego zobowiązania, ujmowane są jednorazowo w wyniku finansowym.
Przychody i koszty są ujmowane w rachunku zysków i strat z chwilą usunięcia zobowiązania z bilansu, a także w wyniku rozliczenia metodą efektywnej stopy procentowej.
Zobowiązania o krótkim terminie wymagalności, dla których nie określono stopy procentowej, są wyceniane w kwocie wymagającej zapłaty, jeżeli ustalona za pomocą stopy procentowej przypisanej temu zobowiązaniu wartość bieżąca przyszłych przepływów pieniężnych oczekiwanych przez Spółkę, nie różni się znacząco od kwoty wymagającej zapłaty.
Spółka zalicza do pozostałych zobowiązań finansowych m.in. zaciągnięte pożyczki i kredyty, zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, zobowiązania z tytułu leasingu finansowego. Dla celów wyceny do tej kategorii instrumentów finansowych kwalifikuje się również zobowiązania z tytułu dostaw i usług.
14. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania
Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług wykazywane są w kwocie wymagającej zapłaty. Pozostałe zobowiązania niefinansowe obejmują w szczególności zobowiązania wobec urzędu skarbowego z tytułu podatku od towarów i usług oraz zobowiązania z tytułu otrzymanych zaliczek, które będą rozliczone poprzez dostawę towarów, usług lub środków trwałych. Pozostałe zobowiązania niefinansowe ujmowane są w kwocie wymagającej zapłaty.
Kaucje gwarancyjne stanowiące zabezpieczenie roszczeń wobec podwykonawców, wykazywane są w pasywach jako zobowiązania. Kaucje gwarancyjne dzieli się na długo- i krótkoterminowe. Kaucje gwarancyjne zatrzymywane na okres do 12 miesięcy klasyfikuje się do krótkoterminowych zobowiązań i wycenia tak jak pozostałe zobowiązania. Natomiast kaucje zatrzymywane na okres powyżej 12 miesięcy klasyfikuje się jako długoterminowe zobowiązania i wycenia się na dzień bilansowy według skorygowanej ceny nabycia przy wykorzystaniu efektywnej stopy dyskontowej.
15. Bierne rozliczenia międzyokresowe
Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy wynikających w szczególności:
- ze świadczeń wykonanych na rzecz Spółki przez jej kontrahentów, gdy kwotę zobowiązania można oszacować w sposób wiarygodny,
- z obowiązku wykonania, związanych z bieżącą działalnością, przyszłych świadczeń wobec nieznanych osób, których kwotę można oszacować, mimo że data powstania zobowiązania nie jest jeszcze znana.
Odpisy biernych
rozliczeń międzyokresowych kosztów następują stosownie do upływu czasu lub wielkości świadczeń. Czas i sposób rozliczenia jest uzasadniony charakterem rozliczanych kosztów, z zachowaniem zasady ostrożności.
16. Przychody przyszłych okresów
Rozliczenia międzyokresowe przychodów, dokonywane z zachowaniem zasady ostrożności, obejmują w szczególności równowartość otrzymanych lub należnych od kontrahentów wpłat na poczet zakupu lokali, których przekazanie nastąpi w następnych okresach sprawozdawczych.
17. Wycena składników majątkowych wyrażonych w walutach obcych
Transakcje wyrażone w walutach innych niż polski złoty są przeliczane na złote polskie przy zastosowaniu kursu obowiązującego w dniu zawarcia transakcji.
Na dzień bilansowy aktywa i zobowiązania pieniężne wyrażone w walutach innych niż polski złoty są przeliczane na złote polskie przy zastosowaniu odpowiednio obowiązującego na koniec okresu sprawozdawczego średniego kursu ustalonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski. Powstałe z przeliczenia różnice kursowe ujmowane są odpowiednio w pozycji przychodów (kosztów) finansowych lub, w przypadkach określonych zasadami (polityką) rachunkowości, kapitalizowane w wartości aktywów. Aktywa i zobowiązania niepieniężne ujmowane według kosztu historycznego wyrażonego w walucie obcej są wykazywane po kursie historycznym z dnia transakcji.
18. Podatek dochodowy
18.1 Bieżący podatek dochodowy
Zobowiązania i należności z tytułu bieżącego podatku za okres bieżący i okresy poprzednie wycenia się w wysokości kwot przewidywanej zapłaty na rzecz organów podatkowych (podlegających zwrotowi od organów podatkowych) z zastosowaniem stawek podatkowych i przepisów podatkowych, które prawnie lub faktycznie już obowiązywały na dzień bilansowy.
18.2 Odroczony podatek dochodowy
Na potrzeby sprawozdawczości finansowej, podatek odroczony jest obliczany metodą zobowiązań bilansowych w stosunku do różnic przejściowych występujących na dzień bilansowy między wartością podatkową aktywów i zobowiązań a ich wartością bilansową wykazaną w sprawozdaniu finansowym.
Rezerwa na podatek odroczony ujmowana jest w odniesieniu do wszystkich dodatnich różnic przejściowych:
• z wyjątkiem sytuacji, gdy rezerwa na podatek odroczony powstaje w wyniku początkowego ujęcia wartości firmy lub początkowego ujęcia składnika aktywów bądź zobowiązania przy transakcji nie stanowiącej połączenia jednostek gospodarczych i w chwili jej zawierania nie mającej wpływu ani na wynik finansowy brutto, ani na dochód do opodatkowania czy stratę podatkową oraz
• w przypadku dodatnich różnic przejściowych wynikających z inwestycji w jednostkach zależnych lub stowarzyszonych i udziałów we wspólnych przedsięwzięciach – z wyjątkiem sytuacji, gdy terminy odwracania się różnic przejściowych podlegają kontroli inwestora i gdy prawdopodobne jest, iż w dającej się przewidzieć przyszłości różnice przejściowe nie ulegną odwróceniu.
Aktywa z tytułu podatku odroczonego ujmowane są w odniesieniu do wszystkich ujemnych różnic przejściowych, jak również niewykorzystanych ulg podatkowych i niewykorzystanych strat podatkowych przeniesionych na następne lata, w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, że zostanie osiągnięty dochód do opodatkowania, który pozwoli wykorzystać ww. różnice, aktywa i straty.
• z wyjątkiem sytuacji, gdy aktywa z tytułu odroczonego podatku dotyczące ujemnych różnic przejściowych powstają w wyniku początkowego ujęcia składnika aktywów bądź zobowiązania przy transakcji nie stanowiące
j połączenia jednostek gospodarczych i w chwili jej zawierania nie mają wpływu ani na wynik finansowy brutto, ani na dochód do opodatkowania czy stratę podatkową oraz
• w przypadku ujemnych różnic przejściowych z tytułu inwestycji w jednostkach zależnych lub stowarzyszonych oraz udziałów we wspólnych przedsięwzięciach, składnik aktywów z tytułu odroczonego podatku jest ujmowany w bilansie jedynie w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, iż w dającej się przewidzieć przyszłości ww. różnice przejściowe ulegną odwróceniu i osiągnięty zostanie dochód do opodatkowania, który pozwoli na potrącenie ujemnych różnic przejściowych.
Wartość bilansowa składnika aktywów z tytułu odroczonego podatku jest weryfikowana na każdy dzień bilansowy i ulega stosownemu obniżeniu o tyle, o ile przestało być prawdopodobne osiągnięcie dochodu do opodatkowania wystarczającego do częściowego lub całkowitego zrealizowania składnika aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego. Nieujęty składnik aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego podlega ponownej ocenie na każdy dzień bilansowy i jest ujmowany do wysokości odzwierciedlającej prawdopodobieństwo osiągnięcia w przyszłości dochodów do opodatkowania, które pozwolą na odzyskanie tego składnika aktywów.
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego oraz rezerwy na podatek odroczony wyceniane są z zastosowaniem stawek podatkowych, które według przewidywań będą obowiązywać w okresie, gdy składnik aktywów zostanie zrealizowany lub rezerwa rozwiązana, przyjmując za podstawę stawki podatkowe (i przepisy podatkowe) obowiązujące na dzień bilansowy lub takie, których obowiązywanie w przyszłości jest pewne na dzień bilansowy.
Podatek dochodowy dotyczący pozycji ujmowanych poza zyskiem lub stratą jest ujmowany poza zyskiem lub stratą: w innych całkowitych dochodach dotyczący pozycji ujętych w innych całkowitych dochodach lub bezpośrednio w kapitale własnym dotyczący pozycji ujętych bezpośrednio w kapitale własnym.
Spółka kompensuje ze sobą aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego z rezerwami z tytułu odroczonego podatku dochodowego wtedy i tylko wtedy, gdy posiada możliwy do wyegzekwowania tytuł prawny do przeprowadzenia kompensat należności ze zobowiązaniami z tytułu bieżącego podatku i odroczony podatek dochodowy ma związek z tym samym podatnikiem i tym samym organem podatkowym.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Pozycje wynikowe związane z prowadzoną przez jednostkę działalnością operacyjną każdego rodzaju wiążą się z powstawaniem:
• przychodów,
• zysków,
• kosztów,
• strat.
Wynik działalności operacyjnej (art. 42 ust. 2 Ustawy) to różnica między przychodami netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, z uwzględnieniem dotacji, opustów, rabatów i innych zwiększeń lub zmniejszeń, bez podatku od towarów i usług oraz pozostałymi przychodami operacyjnymi a wartością sprzedanych produktów, towarów i materiałów wycenionych w kosztach wytworzenia albo w cenach nabycia lub zakupu, powiększoną o całość poniesionych od początku roku obrotowego kosztów ogólnych zarządu, sprzedaży produktów, towarów i materiałów oraz pozostałych kosztów operacyjnych.
1. Przychody
Spółka ujmuje przychody w momencie spełnienia zobowiązania do wykonania świadczenia poprzez przekazanie przyrzeczonego dobra lub usługi (tj. składnika aktywów) klientowi, czyli z chwilą uzyskania kontroli przez klienta nad tym składnikiem aktywów. Przychody ujmowane są jako kwoty równe cenie transakcyjnej, która została przypisana do tego zobowiązania do wykonania świadczenia.
W pozycji przychody ze sprzedaży nie uwzględnia się m.in.: należnego podatku VAT oraz otrzymanych przedpłat i zaliczek od odbiorców.
1.1 Przychody z najmu lokali wraz z miejscami postojowymi
Przychody z tytułu działalności operacyjnej dotyczą procesu najmu takich aktywów jak: lokale usługowe, miejsca postojowe, miejsca parkingowe. Przychód stanowią również opłaty związane z przedmiotem najmu, w tym m.in refakturowane na najemców opłaty za media.
1.3 Pozostałe przychody operacyjne
Pozostałe przychody operacyjne wiążą się pośrednio z prowadzoną działalnością operacyjną jednostki, podwyższając wynik osiągnięty na sprzedaży. Obejmują takie pozycje jak: przychody ze sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych (rzeczowe składniki aktywów trwałych, środki trwałe w budowie, wartości niematerialne i prawne), otrzymane dotacje, subwencje i dopłaty, otrzymane odszkodowania, grzywny i kary (oprócz odsetek z tytułu zwłoki), zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość należności, odpisane przedawnione i umorzone zobowiązania, otrzymane darowizny w formie rzeczowych składników majątkowych, nadwyżki inwentaryzacyjne składników majątkowych.
Przy wycenie pozostałych przychodów operacyjnych, z zachowaniem zasady ostrożności, ujmuje się bez względu na wysokość wyniku finansowego wyłącznie niewątpliwe pozostałe przychody operacyjne (art. 7 ust. 1 pkt 3 Ustawy); te pozycje pozostałych przychodów operacyjnych, które zostały ujawnione między dniem bilansowym a dniem, w którym rzeczywiście następuje zamknięcie ksiąg rachunkowych (art. 7 ust. 2 Ustawy).
Pozostałe przychody operacyjne nie stanowią jednolitego bloku pozycji wynikowej, w związku, z czym obowiązujące zasady wyceny pozycji pozostałych przychodów operacyjnych są różne.
W przypadku ustania przyczyny dokonania odpisu aktualizującego wartość aktywów dotyczących pozostałej działalności operacyjnej, w tym także odpisu z tytułu trwałej utraty ich wartości, uwzględnia się w pozostałych przychodach operacyjnych równowartość całości lub części (dokonanego w poprzednich okresach w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych) odpisu aktualizującego (art. 35c Ustawy).
Odpisane przedawnione i umorzone zobowiązania (np. za dostawy niefakturowane) wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty dla potrzeb pozostałych przychodów operacyjnych.
Otrzymane odszkodowania, grzywny i kary (oprócz odsetek z tytuł
u zwłoki) podwyższają pozostałe przychody operacyjne w kwocie wymaganej zapłaty (według otrzymanych lub naliczonych kwot z podanych tytułów) pod warunkiem, że są niewątpliwe.
Otrzymane dotacje, subwencje i dopłaty na dobro pozostałych przychodów operacyjnych wycenia się w wysokości kwot otrzymanych (z tytułu, których wpływ nastąpił w bieżącym okresie sprawozdawczym) lub przyznanych, (których wpływ nastąpi w przyszłym okresie sprawozdawczym).
Przychody ze sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych (np. rzeczowych składników aktywów trwałych, środków trwałych w budowie, wartości niematerialnych i prawnych) podwyższające pozostałe przychody operacyjne wycenia się w wysokości cen sprzedaży netto potwierdzonych.
1.4 Przychody finansowe
Przychody finansowe obejmują: przychody z posiadanych udziałów oraz papierów wartościowych w innych jednostkach, przychody z tytułu odsetek od należności, dłużnych papierów wartościowych i aktywów pieniężnych, przychody ze zbycia aktywów finansowych i innych inwestycji, zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość udzielonych pożyczek, dodatnie różnice kursowe powstałe z wyceny rozrachunków, papierów wartościowych, zagranicznych środków pieniężnych, odsetki od udzielonych pożyczek i należności (w tym odsetki za zwłokę), odsetki od lokat bieżących i terminowych na rachunkach bankowych, otrzymane dyskonto przy zakupie weksli.
Przychody z tytułu odsetek są ujmowane sukcesywnie w miarę ich naliczania (z uwzględnieniem metody efektywnej stopy procentowej, stanowiącej stopę dyskontującą przyszłe wpływy pieniężne przez szacowany okres życia instrumentów finansowych) w stosunku do wartości bilansowej netto danego składnika aktywów finansowych.
Dywidendy są ujmowane w momencie ustalenia praw akcjonariuszy lub udziałowców do ich otrzymania.
2. Koszty
2.1 Koszty w układzie rodzajowym, kalkulacyjnym
W rachunku zysków i strat Spółka ujmuje koszty w układzie kalkulacyjnym, dopiero w informacji dodatkowej wyodrębnia koszty w układzie rodzajowym.
Koszty w układzie rodzajowym obejmują koszty proste (nie podlegające rozłożeniu na części składowe) poniesione w okresie sprawozdawczym, takie jak: amortyzacja, materiały, energia, usługi obce, wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne, pozostałe koszty, podatki i opłaty.
Na koszty wytworzenia sprzedanych towarów, produktów i usług składają się poniesione koszty dotyczące przychodów danego roku obrotowego.
2.2 Pozostałe koszty operacyjne
Pozostałe koszty operacyjne obejmują przede wszystkim takie pozycje jak: wartość netto sprzedanych składników aktywów trwałych (środków trwałych, środków trwałych w budowie, wartości niematerialnych i prawnych), wartość netto likwidowanych środków trwałych, wartość netto likwidowanych wartości niematerialnych i prawnych, odpisy aktualizujące (np. z tytułu zasady ostrożnej wyceny; odpisania zaniechanej działalności podstawowej; niedoborów i szkód - bez obciążania osób materialnie odpowiedzialnych lub nie powstałych wskutek zdarzeń losowych), odpisy aktualizujące wartość środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych, odpisy aktualizujące wartość zapasów (materiałów, towarów, produktów), odpisy aktualizujące wartość należności, zapłacone i naliczone do zapłaty odszkodowania, grzywny i kary (oprócz odsetek z tytułu zwłoki), odpisane należności przedawnione, umorzone i nieściągalne, odpisanie niedoborów i szkód nie zawinionych, (gdy nie powstały wskutek zaistnienia zdarzeń losowych).
Pozostałe koszty operacyjne ze wzg
lędu na szeroki zakres tego określenia w rozumieniu pozostałej działalności operacyjnej, są wyceniane dla potrzeb ustalania wyniku finansowego według różnych zasad, w zależności od tego, których pozycji dotyczą.
Przy sporządzaniu wyniku finansowego uwzględnia się wszystkie poniesione pozostałe koszty operacyjne (art. 7 ust. 1 pkt 3 Ustawy), również te pozycje pozostałych kosztów operacyjnych, które zostały ujawnione między dniem bilansowym a dniem, w którym rzeczywiście następuje zamknięcie ksiąg rachunkowych (art. 7 ust. 2 Ustawy).
2.3 Koszty finansowe
Koszty finansowe obejmują pozycje wynikowe typu np. koszty z tytułu odsetek od zobowiązań (w tym od zaciągniętych kredytów i pożyczek, wystawionych weksli i innych dłużnych papierów wartościowych), koszty ze zbycia aktywów finansowych (akcje, udziały, dłużne papiery wartościowe) i innych inwestycji (np. inwestycji w nieruchomości), odpisy aktualizujące wartość udzielonych pożyczek, koszty z tytułu aktualizacji wyceny aktywów finansowych (akcje, udziały, dłużne papiery wartościowe) i innych inwestycji (np. inwestycji w nieruchomości), ujemne różnice kursowe powstałe z wyceny posiadanych rozrachunków i zagranicznych środków pieniężnych, różnice z aktualizacji wyceny posiadanych papierów wartościowych.
3. Podatek dochodowy
3.1 Bieżący podatek dochodowy
Zobowiązania i należności z tytułu bieżącego podatku za okres bieżący i okresy poprzednie wycenia się w wysokości kwot przewidywanej zapłaty na rzecz organów podatkowych (podlegających zwrotowi od organów podatkowych) z zastosowaniem stawek podatkowych i przepisów podatkowych, które prawnie lub faktycznie już obowiązywały na dzień bilansowy.
3.2 Odroczony podatek dochodowy
Podstawą naliczenia podatku dochodowego jednostki jest wynik finansowy brutto skorygowany o: doliczone wydatki nie zaliczane do kosztów uzyskania przychodów i odliczone przychody nie uwzględniane dla celów podatkowych.
Korekty wyniku finansowego brutto w celu ustalenia wyniku finansowego dla celów podatkowych mają charakter:
• trwały, jeśli przepisy podatkowe w ogóle nie uwzględniają tych pozycji wynikowych przy ustalaniu podstawy opodatkowania jednostki (np. poniesione wydatki na cele reprezentacji),
• przejściowy, które według przepisów podatkowych są uwzględniane w rozliczeniach podatkowych w innym okresie sprawozdawczym niż wynika to z zasad rachunkowości (np. naliczone odsetki zgodnie z zasadą memoriału w rachunkowości należy uwzględnić w wyniku finansowym okresu, którego dotyczą, natomiast dla celów podatkowych zgodnie z ujęciem kasowym trzeba je uwzględnić w okresie ich zapłaty lub otrzymania).
Różnice przejściowe (przy ustalaniu wyniku finansowego dla celów podatkowych) mogą być:
• dodatnie - obniżające kwoty zobowiązań podatkowych jednostki, od których podatek dochodowy będzie płacony w przyszłych okresach sprawozdawczych,
• ujemne - podwyższające kwotę bieżących zobowiązań podatkowych jednostki, od których przyszłe obciążenia jednostki z tytułów podatkowych mogą być obniżone.
Wpływ różnic przejściowych na pozycje sprawozdawcze w księgach rachunkowych jednostki jest następujący:
• dodatnie różnice przejściowe - powodują tworzenie w bilansie (po stronie pasywów) rezerw na odroczony podatek dochodowy,
• ujemne różnice przejściowe - ujęte są w bilansie (po stronie aktywów) w pozycji aktywa
z tytułu odroczonego podatku dochodowego.
Rezerwy i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego wycenia się stosując stawki podatku dochodowego, które obowiązują w roku pows
tania obowiązku podatkowego (art. 37, ust. 6 Ustawy).
Wprawdzie rezerwa i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego wykazywane są w bilansie oddzielnie (odpowiednio po stronie pasywów i aktywów), jednak można je kompensować, gdy jednostka posiada tytuł uprawniający ją do ich jednoczesnego uwzględniania przy ostatecznym naliczaniu kwoty zobowiązań z tytułu podatkowego (art. 37, ust. 7 Ustawy).
Wpływający na wynik finansowy podatek dochodowy za dany okres sprawozdawczy obejmuje (art. 37, ust. 8 Ustawy): część bieżącą i część odroczoną.
Wykazywana w rachunku zysków i strat część odroczona podatku dochodowego stanowi różnicę między stanem rezerw i aktywów z tytułu podatku odroczonego na koniec i na początek okresu sprawozdawczego (z wyłączeniem rezerw i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego dotyczącego operacji rozliczanych z kapitałem własnym, które odnosi się na kapitał).

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w zakresie ustalonym w załączniku nr 1 do ustawy o rachunkowości. Sprawozdanie finansowe podlega badaniu i obejmuje ponadto zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym zestawienie zmian w aktywach netto, oraz rachunek przepływów pieniężnych.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe21 617 367,5122 193 112,75
IWartości niematerialne i prawne
1Koszty zakończonych prac rozwojowych
2Wartość firmy
3Inne wartości niematerialne i prawne
4Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
IIRzeczowe aktywa trwałe21 617 367,5122 193 112,75
1Środki trwałe21 617 367,5122 193 112,75
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej21 617 367,5122 193 112,75
c) urządzenia techniczne i maszyny
d) środki transportu
e) inne środki trwałe
2Środki trwałe w budowie
3Zaliczki na środki trwałe w budowie
IIINależności długoterminowe
1Od jednostek powiązanych
2Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Od pozostałych jednostek
IVInwestycje długoterminowe
1Nieruchomości
2Wartości niematerialne i prawne
3Długoterminowe aktywa finansowe
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
4Inne inwestycje długoterminowe
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe
1Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2Inne rozliczenia międzyokresowe
BAktywa obrotowe1 751 594,733 000 099,10
IZapasy
1Materiały
2Półprodukty i produkty w toku
3Produkty gotowe
4Towary
5Zaliczki na dostawy i usługi
IINależności krótkoterminowe1 041 199,941 870 124,87
1Należności od jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Należności od pozostałych jednostek1 041 199,941 870 124,87
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:110 894,30108 706,82
– do 12 miesięcy110 894,30108 706,82
– powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych48 688,04880 022,22
c) inne881 617,60881 395,83
d) dochodzone na drodze sądowej
IIIInwestycje krótkoterminowe708 693,351 128 605,20
1Krótkoterminowe aktywa finansowe708 693,351 128 605,20
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne708 693,351 128 605,20
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach708 693,351 128 605,20
– inne środki pieniężne
– inne aktywa pieniężne
2Inne inwestycje krótkoterminowe
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe1 701,441 369,03
CNależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
DUdziały (akcje) własne
Aktywa razem23 368 962,2425 193 211,85
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny11 553 524,2911 146 549,38
IKapitał (fundusz) podstawowy3 050 000,003 050 000,00
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:8 095 549,388 160 776,24
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)8 095 549,388 159 776,24
IIIKapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IVPozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
– na udziały (akcje) własne
VZysk (strata) z lat ubiegłych
VIZysk (strata) netto407 974,91-64 226,86
VIIOdpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania11 815 437,9514 046 662,47
IRezerwy na zobowiązania
1Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
– długoterminowa
– krótkoterminowa
3Pozostałe rezerwy
– długoterminowe
– krótkoterminowe
IIZobowiązania długoterminowe10 906 354,028 767 899,76
1Wobec jednostek powiązanych
2Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Wobec pozostałych jednostek10 906 354,028 767 899,76
a) kredyty i pożyczki10 746 874,748 701 447,86
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) zobowiązania wekslowe
e) inne159 479,2866 451,90
IIIZobowiązania krótkoterminowe909 083,935 278 762,71
1Zobowiązania wobec jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek909 083,935 278 762,71
a) kredyty i pożyczki620 386,80520 650,87
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:216 720,814 724 745,84
– do 12 miesięcy216 720,814 724 745,84
– powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych49 256,0033 366,00
h) z tytułu wynagrodzeń
i) inne22 720,32
4Fundusze specjalne
IVRozliczenia międzyokresowe
1Ujemna wartość firmy
2Inne rozliczenia międzyokresowe
– długoterminowe
– krótkoterminowe
Pasywa razem23 368 962,2425 193 211,85
Rachunek zysków i strat
Wersja kalkulacyjna
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:2 535 532,002 570 570,61
– od jednostek powiązanych
IPrzychody netto ze sprzedaży produktów2 535 532,001 846 816,39
IIPrzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów723 754,22
BKoszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:1 329 160,721 690 169,97
– jednostkom powiązanym
IKoszt wytworzenia sprzedanych produktów1 329 160,72967 784,75
IIWartość sprzedanych towarów i materiałów722 385,22
CZysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)1 206 371,28880 400,64
DKoszty sprzedaży1 527,40
EKoszty ogólnego zarządu166 186,22295 554,50
FZysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)1 040 185,06583 318,74
GPozostałe przychody operacyjne4,333,11
IZysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
IIDotacje
IIIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IVInne przychody operacyjne4,333,11
HPozostałe koszty operacyjne12 052,46182 189,04
IStrata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych43 035,23
IIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych11 930,28
IIIInne koszty operacyjne122,18139 153,81
IZysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)1 028 136,93401 132,81
JPrzychody finansowe15 418,8110 085,03
IDywidendy i udziały w zyskach, w tym:
Aod jednostek powiązanych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
Bod jednostek pozostałych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
IIOdsetki, w tym:15 418,8110 085,03
– od jednostek powiązanych
IIIZysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IVAktualizacja wartości aktywów finansowych
VInne
KKoszty finansowe554 758,83456 871,70
IOdsetki, w tym:533 258,99435 728,16
– dla jednostek powiązanych
IIStrata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IIIAktualizacja wartości aktywów finansowych
IVInne21 499,8421 143,54
LZysk (strata) brutto (I+J–K)488 796,91-45 653,86
MPodatek dochodowy80 822,0018 573,00
NPozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
OZysk (strata) netto (L–M–N)407 974,91-64 226,86
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)11 146 549,3811 210 776,24
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach11 146 549,3811 210 776,24
1Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu3 050 000,0050 007,00
1Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego2 999 993,00
a) zwiększenie (z tytułu)2 999 993,00
– wydania udziałów (emisji akcji)2 999 993,00
b) zmniejszenie (z tytułu)
– umorzenia udziałów (akcji)
2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu3 050 000,003 050 000,00
2Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu8 160 776,2411 274 155,15
1Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego-65 226,86-3 113 378,91
a) zwiększenie (z tytułu)
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej
– podziału zysku (ustawowo)
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
b) zmniejszenie (z tytułu)65 226,863 113 378,91
- zwrot wkładu1 000,00
- wydania udziałów (emisji akcji), rejestracja podwyższenia kapitału podstawowego2 999 993,00
– pokrycia straty64 226,86113 385,91
2Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu8 095 549,388 160 776,24
3Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
1Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– zbycia środków trwałych
2Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu
4Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu
1Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
2Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu
5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu-64 226,86-113 385,91
1Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
2Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
a) zwiększenie (z tytułu)
– podziału zysku z lat ubiegłych
b) zmniejszenie (z tytułu)
3Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
4Strata z lat ubiegłych na początek okresu64 226,86113 385,91
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
5Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach64 226,86113 385,91
a) zwiększenie (z tytułu)
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
b) zmniejszenie (z tytułu)64 226,86113 385,91
- pokrycia straty z lat ubiegłych64 226,86113 385,91
6Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
7Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
6Wynik netto407 974,91-64 226,86
Azysk netto407 974,91
Bstrata netto-64 226,86
Codpisy z zysku
IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)11 553 524,2911 146 549,38
IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)11 553 524,2911 146 549,38
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej-2 023 427,04-2 667 714,79
IZysk (strata) netto407 974,91-64 226,86
IIKorekty razem-2 431 401,95-2 603 487,93
1Amortyzacja575 745,24479 184,84
2Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
3Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)541 238,51442 923,88
4Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej43 035,23
5Zmiana stanu rezerw
6Zmiana stanu zapasów722 222,22
7Zmiana stanu należności828 924,93557 249,14
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów-4 377 387,33-4 847 832,17
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych76,70-271,07
10Inne korekty
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)-2 023 427,04-2 667 714,79
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej-3 578 537,52
IWpływy230 829,27
1Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych230 829,27
2Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Z aktywów finansowych, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
– zbycie aktywów finansowych
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
– odsetki
– inne wpływy z aktywów finansowych
4Inne wpływy inwestycyjne
IIWydatki3 809 366,79
1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych3 809 366,79
2Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Na aktywa finansowe, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
– nabycie aktywów finansowych
– udzielone pożyczki długoterminowe
4Inne wydatki inwestycyjne
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)-3 578 537,52
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej1 603 515,193 633 091,69
IWpływy2 720 598,004 508 550,00
1Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2Kredyty i pożyczki2 720 598,004 508 550,00
3Emisja dłużnych papierów wartościowych
4Inne wpływy finansowe
IIWydatki1 117 082,81875 458,31
1Nabycie udziałów (akcji) własnych
2Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4Spłaty kredytów i pożyczek543 177,61394 651,30
5Wykup dłużnych papierów wartościowych
6Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
8Odsetki573 905,20480 807,01
9Inne wydatki finansowe
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)1 603 515,193 633 091,69
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)-419 911,85-2 613 160,62
EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:-419 911,85-2 613 160,62
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
FŚrodki pieniężne na początek okresu1 128 605,203 741 765,82
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:708 693,351 128 605,20
– o ograniczonej możliwości dysponowania
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
Rok poprzedni
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok488 796,91-45 653,86
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:39 226,8139 720,69
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:11 930,28130 955,16
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:1 201,15
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:-1 140,89
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym538 813,11123 820,84
K. Podatek dochodowy80 822,0018 573,00
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku

Dodatkowe informacje i objaśnienia

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki