Szczegóły spółki

Nazwa NASZE PASAŻE SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 8992746734
REGON 022250808
KRS 0000719484
Adres ul. Krawiecka 1 lok. 101, 50-148 Wrocław
Telefon b.d.
Faks b.d.
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
  • 6820Z — wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.56 0.51
Zadłużenie / kapitał (D/E) 1.26 1.02
Płynność bieżąca (CR) 0.57 1.93
Płynność szybka (QR) 0.57 1.93
Złota/srebrna reguła bilansowa 1.26 1.02
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) -2.5% 16.09%
Rentowność kapitału własnego (ROE) -0.58% 3.53%
Rentowność aktywów (ROA) -0.25% 1.75%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2020-03-06 46/2020 348 105572
Poz. 105572. NASZE PASAŻE SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000719484. SĄD REJONOWY DLA WROCŁA-
WIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 01.03.2018.
[WR.VI NS-REJ.KRS/6447/20/923]

W dniu 28.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 10.02.2020, REP. A NR 4120/2020, NOTARIUSZ
MAŁGORZATA GIENIEC-MORDAK, KANCELARIA
NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, ZMIENIONO § 17
UST. 1, DODANO UST. 7 W § 17.
Poz. 105572. NASZE PASAŻE SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000719484. SĄD REJONOWY DLA WROCŁA-
WIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 01.03.2018.
[WR.VI NS-REJ.KRS/6447/20/923]

W dniu 28.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 10.02.2020, REP. A NR 4120/2020, NOTARIUSZ
MAŁGORZATA GIENIEC-MORDAK, KANCELARIA
NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, ZMIENIONO § 17
UST. 1, DODANO UST. 7 W § 17.
2019-12-18 244/2019 357 1179516
Poz. 1179516. NASZE PASAŻE SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000719484. SĄD REJONOWY DLA WROCŁA-
WIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 01.03.2018.
[WR.VI NS-REJ.KRS/38480/19/589]

W dniu 11.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu
Poz. 1179516. NASZE PASAŻE SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000719484. SĄD REJONOWY DLA WROCŁA-
WIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 01.03.2018.
[WR.VI NS-REJ.KRS/38480/19/589]

W dniu 11.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu
2019-08-28 166/2019 369 993313
Poz. 993313. NASZE PASAŻE SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000719484. SĄD REJONOWY DLA WROCŁA-
WIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 01.03.2018.
[WR.VI NS-REJ.KRS/26030/19/431]

W dniu 21.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 28.06.2019, REP. A NR 19539/2019, NOTARIUSZ
URSZULA GNIEWEK, KANELARIA NOTARIALNA
WE WROCŁAWIU, ZMIENIONO § 13 UST. 2, USU-
NIĘTO LIT. I W § 12 UST. 2, DODANO UST. 3 W § 16.

Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 2. 55 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWA-
TEROWANIA 2 2. 68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIE-
RUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 3 2. 68 32
Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKO-
NYWANE NA ZLECENIE 4 2. 68 31 Z POŚREDNIC-
TWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI 5 2. 55 20
Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJ-
SCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA
6 2. 71 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIE-
RII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE
7 2. 55 90 Z POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE 8 2. 81
30 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA
Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI
9 2. 82 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄ-
ZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA
wpisać: 10 2. 01 50 Z UPRAWY ROLNE POŁĄCZONE
Z CHOWEM I HODOWLĄ ZWIERZĄT (DZIAŁAL-
NOŚĆ MIESZANA) 11 2. 01 11 Z UPRAWA ZBÓŻ,
ROŚLIN STRĄCZKOWYCH I ROŚLIN OLEISTYCH
NA NASIONA, Z WYŁĄCZENIEM RYŻU 12 2. 68 32
Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKO-
NYWANE NA ZLECENIE 13 2. 68 31 Z POŚRED-
NICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI 14
2. 55 20 Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE
I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWA-
NIA 15 2. 55 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY
ZAKWATEROWANIA 16 2. 55 90 Z POZOSTAŁE
ZAKWATEROWANIE 17 2. 68 10 Z KUPNO I SPRZE-
DAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 18
2. 82 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA
Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA
Poz. 993313. NASZE PASAŻE SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000719484. SĄD REJONOWY DLA WROCŁA-
WIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 01.03.2018.
[WR.VI NS-REJ.KRS/26030/19/431]

W dniu 21.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 28.06.2019, REP. A NR 19539/2019, NOTARIUSZ
URSZULA GNIEWEK, KANELARIA NOTARIALNA
WE WROCŁAWIU, ZMIENIONO § 13 UST. 2, USU-
NIĘTO LIT. I W § 12 UST. 2, DODANO UST. 3 W § 16.

Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 2. 55 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWA-
TEROWANIA 2 2. 68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIE-
RUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 3 2. 68 32
Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKO-
NYWANE NA ZLECENIE 4 2. 68 31 Z POŚREDNIC-
TWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI 5 2. 55 20
Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJ-
SCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA
6 2. 71 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIE-
RII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE
7 2. 55 90 Z POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE 8 2. 81
30 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA
Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI
9 2. 82 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄ-
ZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA
wpisać: 10 2. 01 50 Z UPRAWY ROLNE POŁĄCZONE
Z CHOWEM I HODOWLĄ ZWIERZĄT (DZIAŁAL-
NOŚĆ MIESZANA) 11 2. 01 11 Z UPRAWA ZBÓŻ,
ROŚLIN STRĄCZKOWYCH I ROŚLIN OLEISTYCH
NA NASIONA, Z WYŁĄCZENIEM RYŻU 12 2. 68 32
Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKO-
NYWANE NA ZLECENIE 13 2. 68 31 Z POŚRED-
NICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI 14
2. 55 20 Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE
I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWA-
NIA 15 2. 55 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY
ZAKWATEROWANIA 16 2. 55 90 Z POZOSTAŁE
ZAKWATEROWANIE 17 2. 68 10 Z KUPNO I SPRZE-
DAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 18
2. 82 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA
Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA
2019-07-17 137/2019 1120 729842
Poz. 729842. NASZE PASAŻE SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000719484. SYSTEM, wpis do rejestru:
01.03.2018.
[RDF/151495/19/888]

W dniu 10.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumen-
tach wpisać: 1 1. data złożenia 10.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 729842. NASZE PASAŻE SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000719484. SYSTEM, wpis do rejestru:
01.03.2018.
[RDF/151495/19/888]

W dniu 10.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumen-
tach wpisać: 1 1. data złożenia 10.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-17 137/2019 1120 729843
Poz. 729843. NASZE PASAŻE SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000719484. SYSTEM, wpis do rejestru:
01.03.2018.
[RDF/151495/19/289]

W dniu 10.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 729843. NASZE PASAŻE SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000719484. SYSTEM, wpis do rejestru:
01.03.2018.
[RDF/151495/19/289]

W dniu 10.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-17 137/2019 1120 729844
Poz. 729844. NASZE PASAŻE SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000719484. SYSTEM, wpis do rejestru:
01.03.2018.
[RDF/151495/19/690]

W dniu 10.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 729844. NASZE PASAŻE SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000719484. SYSTEM, wpis do rejestru:
01.03.2018.
[RDF/151495/19/690]

W dniu 10.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-17 137/2019 1120 729845
Poz. 729845. NASZE PASAŻE SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000719484. SYSTEM, wpis do rejestru:
01.03.2018.
[RDF/151495/19/91]

W dniu 10.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 729845. NASZE PASAŻE SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000719484. SYSTEM, wpis do rejestru:
01.03.2018.
[RDF/151495/19/91]

W dniu 10.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2018-05-08 88/2018 345 117333
Poz. 117333. NASZE PASAŻE SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000719484. SĄD REJONOWY DLA WROCŁA-
WIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 01.03.2018.
[WR.VI NS-REJ.KRS/8800/18/401]

W dniu 27.04.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 2 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. NALBERCZYŃ-
SKI 2. ROMAN ERYK 3. 69060801536 4. SAMOISTNA
Poz. 117333. NASZE PASAŻE SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000719484. SĄD REJONOWY DLA WROCŁA-
WIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 01.03.2018.
[WR.VI NS-REJ.KRS/8800/18/401]

W dniu 27.04.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 2 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. NALBERCZYŃ-
SKI 2. ROMAN ERYK 3. 69060801536 4. SAMOISTNA
2018-03-08 48/2018 150 64304
Poz. 64304. NASZE PASAŻE SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000719484. SĄD REJONOWY DLA WROCŁA-
WIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 01.03.2018.
[WR.VI NS-REJ.KRS/48840/17/710]

W dniu 01.03.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA AKCYJNA
2. REGON 022250808 NIP 8992746734 3. NASZE
PASAŻE SPÓŁKA AKCYJNA 5. NIE 6. NIE
Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA
województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WRO-
CŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW
2. miejscowość WROCŁAW ulica UL. KRAWIECKA
nr domu 1 nr lokalu 101 kod pocztowy 50-148
poczta WROCŁAW kraj POLSKA Rub. 4. Informacje
o statucie 1 1. 09.02.2018 R., REP. A NR 2627/2018,
NOTARIUSZ URSZULA GNIEWEK, KANCELARIA
NOTARIALNA WE WROCŁAWIU Rub. 5. 1. CZAS NIE-
OZNACZONY 4. NIE 5. NIE Rub. 6. Sposób powsta-
nia spółki 1. PRZEKSZTAŁCENIE 2. PRZEKSZTAŁ-
CENIE W TRYBIE ART. 551 § 1 I NASTĘPNE KSH
W SPÓŁKĘ AKCYJNĄ NA PODSTAWIE UCHWAŁY
NR 3/12/2017 WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
NASZE PASAŻE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDY-
TOWO-AKCYJNA Z DNIA 21.12.2017 R. SPORZĄ-
DZONEJ W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO REP.
A NR 38691/2017 PRZEZ NOTARIUSZA WE WRO-


CŁAWIU URSZULĘ GNIEWEK. PRub. Podmioty,
z których powstała spółka 1 1. NASZE PASAŻE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL-
NOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA,
SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA 2. POLSKA,
KRAJOWY REJESTR SĄDOWY 3. 0000476517
3. 0000476517 5. 022250808 6. 8992746734
Rub. 8. Kapitał spółki 1. 3050000,00 ZŁ 3. 3050000
4. 1,00 ZŁ 5. 3050000,00 ZŁ Rub. 9. Emisje akcji
1 1. A 2. 2806000 3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILE-
JOWANE 2 1. B 2. 91500 3. AKCJE NIE SĄ UPRZY-
WILEJOWANE 3 1. C 2. 76250 3. AKCJE NIE SĄ
UPRZYWILEJOWANE 4 1. D 2. 45750 3. AKCJE NIE
SĄ UPRZYWILEJOWANE 5 1. E 2. 30500 3. AKCJE
NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE Rub. 11. 1. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezenta-
cji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. KAŻDY CZŁONEK
ZARZĄDU SAMODZIELNIE PRub. Dane osób
wchodzących w skład organu 1 1. KUŹNIAR 2. BAR-
TOSZ JAN 3. 75020102511 5. PREZES ZARZĄDU
6. NIE Rub. 2. Organ nadzoru 1 1. RADA NAD-
ZORCZA PRub. Dane osób wchodzących w skład
organu 1 1. OLCZYK 2. DARIUSZ 3. 67030407315
2 1. OLCZYK 2. JAN 3. 93012006175 3 1. KRÓL
2. ARKADIUSZ 3. 82083107470
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 68 20
Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMO-
ŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 1 2. 55
10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATERO-
WANIA 2 2. 68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERU-
CHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 3 2. 68 32
Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKO-
NYWANE NA ZLECENIE 4 2. 68 31 Z POŚREDNIC-
TWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI 5 2. 55 20
Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA
KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA 6 2. 71 12
Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄ-
ZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE 7 2. 55
90 Z POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE 8 2. 81 30
Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGO-
SPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI 9 2. 82 11
Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMI-
NISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA
Poz. 64304. NASZE PASAŻE SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000719484. SĄD REJONOWY DLA WROCŁA-
WIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 01.03.2018.
[WR.VI NS-REJ.KRS/48840/17/710]

W dniu 01.03.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA AKCYJNA
2. REGON 022250808 NIP 8992746734 3. NASZE
PASAŻE SPÓŁKA AKCYJNA 5. NIE 6. NIE
Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA
województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WRO-
CŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW
2. miejscowość WROCŁAW ulica UL. KRAWIECKA
nr domu 1 nr lokalu 101 kod pocztowy 50-148
poczta WROCŁAW kraj POLSKA Rub. 4. Informacje
o statucie 1 1. 09.02.2018 R., REP. A NR 2627/2018,
NOTARIUSZ URSZULA GNIEWEK, KANCELARIA
NOTARIALNA WE WROCŁAWIU Rub. 5. 1. CZAS NIE-
OZNACZONY 4. NIE 5. NIE Rub. 6. Sposób powsta-
nia spółki 1. PRZEKSZTAŁCENIE 2. PRZEKSZTAŁ-
CENIE W TRYBIE ART. 551 § 1 I NASTĘPNE KSH
W SPÓŁKĘ AKCYJNĄ NA PODSTAWIE UCHWAŁY
NR 3/12/2017 WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
NASZE PASAŻE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDY-
TOWO-AKCYJNA Z DNIA 21.12.2017 R. SPORZĄ-
DZONEJ W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO REP.
A NR 38691/2017 PRZEZ NOTARIUSZA WE WRO-


CŁAWIU URSZULĘ GNIEWEK. PRub. Podmioty,
z których powstała spółka 1 1. NASZE PASAŻE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL-
NOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA,
SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA 2. POLSKA,
KRAJOWY REJESTR SĄDOWY 3. 0000476517
3. 0000476517 5. 022250808 6. 8992746734
Rub. 8. Kapitał spółki 1. 3050000,00 ZŁ 3. 3050000
4. 1,00 ZŁ 5. 3050000,00 ZŁ Rub. 9. Emisje akcji
1 1. A 2. 2806000 3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILE-
JOWANE 2 1. B 2. 91500 3. AKCJE NIE SĄ UPRZY-
WILEJOWANE 3 1. C 2. 76250 3. AKCJE NIE SĄ
UPRZYWILEJOWANE 4 1. D 2. 45750 3. AKCJE NIE
SĄ UPRZYWILEJOWANE 5 1. E 2. 30500 3. AKCJE
NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE Rub. 11. 1. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezenta-
cji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. KAŻDY CZŁONEK
ZARZĄDU SAMODZIELNIE PRub. Dane osób
wchodzących w skład organu 1 1. KUŹNIAR 2. BAR-
TOSZ JAN 3. 75020102511 5. PREZES ZARZĄDU
6. NIE Rub. 2. Organ nadzoru 1 1. RADA NAD-
ZORCZA PRub. Dane osób wchodzących w skład
organu 1 1. OLCZYK 2. DARIUSZ 3. 67030407315
2 1. OLCZYK 2. JAN 3. 93012006175 3 1. KRÓL
2. ARKADIUSZ 3. 82083107470
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 68 20
Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMO-
ŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 1 2. 55
10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATERO-
WANIA 2 2. 68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERU-
CHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 3 2. 68 32
Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKO-
NYWANE NA ZLECENIE 4 2. 68 31 Z POŚREDNIC-
TWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI 5 2. 55 20
Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA
KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA 6 2. 71 12
Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄ-
ZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE 7 2. 55
90 Z POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE 8 2. 81 30
Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGO-
SPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI 9 2. 82 11
Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMI-
NISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki