Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki PROGRESSIVE BROKERS SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-03-18
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmy PROGRESSIVE BROKERS SPÓŁKA AKCYJNA
Siedziba
Województwo mazowieckie
Powiat m.st. Warszawa
Gmina m.st. Warszawa
Miejscowość Warszawa
Adres
Kod kraju PL
Województwo mazowieckie
Powiat m.st. Warszawa
Gmina m.st. Warszawa
Ulica Al. Jerozolimskie
Nr domu 99
Miejscowość Warszawa
Kod pocztowy 02-001
Poczta Warszawa
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD 6622Z - działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS 0000717568

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Przyjęte przez Spółkę zasady rachunkowości stosowane były w sposób ciągły i są one zgodne z zasadami rachunkowości stosowanymi w poprzednim roku obrotowym. Spółka sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym. Progressive Brokers S.A. w sprawozdaniu finansowym wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną. Wynik finansowy obejmuje wszystkie osiągniete przychody oraz zawiązane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadą memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Rzeczowe aktywa trwałe, wartości niematerialne i prawne - środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Obce środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne przyjęte do używania na mocy umowy leasingu zalicza się do aktywów trwałych, jeżeli umowa spełnia warunki określone w Ustawie. Amortyzacja dokonywana jest metodą liniową. Przy ustalaniu okresu amortyzacji i rocznej stawki amortyzacyjnej uwzględnia się okres ekonomicznej użyteczności środka trwałego oraz składników wartości niematerialnych i prawnych. Poprawność przyjętych okresów oraz stawek amortyzacyjnych podlega okresowej weryfikacji. Inwestycje długoterminowe - inne niż nieruchomości, wartości niematerialne i prawne oraz aktywa finansowe, wycenia się według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Skutki obniżenia wartości inwestycji zalicza się do kosztów finansowych. W przypadku ustania przyczyny, dla której dokonano odpisu z tytułu trwałej utraty wartości, równowartość całości lub odpowiedniej części uprzednio dokonanego odpisu aktualizującego zwiększa wartość inwestycji i podlega zaliczeniu do przychodów finansowych. Należności - wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny i wykazuje w wartości netto (po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące). Wartość należności podlega aktualizacji wyceny przy uwzględnieniu stopnia prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego. Zapasy - są wyceniane według rzeczywistych cen nabycia lub rzeczywistych kosztów ich wytworzenia nie wyższych jednak od cen sprzedaży netto. Aktywa pieniężne - wycena według wartości nominalnej. Do aktywów pieniężnych zaliczane są także naliczone odsetki od aktywów finansowych. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów - dokonywane są w odniesieniu do poniesionych kosztów dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych. Odpisy czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów następują stosownie do upływu czasu. Czas i sposób rozliczenia jest uzasadniony charakterem rozliczanych kosztów, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny. Koszty stanowiące różnicę pomiędzy niższą wartością otrzymanych finansowych składników aktywów, a wyższą kwotą zobowiązania zapłaty za nie, w tym również z tytułu emitowanych przez jednostkę papierów wartościowych, odpisywane są w koszty finansowe, w ciągu okresu, na jaki zaciągnięto zobowiązanie. Wycena według wartości nominalnej. Kapitał zakładowy - wykazywany jest w wysokości określonej w umowie spółki i wpisanej w rejestrze sądowym. Wycena według wartości nominalnej. Zobowiązania - zobowiązania finansowe (z wyjątkiem zobowiązań finansowych przeznaczonych do obrotu, instrumentów pochodnych o charakterze zobowiązań oraz pozycji zabezpieczanych) wycenia się nie później niż na koniec okresu sprawozdawczego. Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu oraz instrumenty pochodne o charakterze zobowiązań wycenia się w wartości godziwej. Zobowiązania inne niż finansowe wykazywane są w kwocie wymagającej zapłaty.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Za przychody i zyski Spółka uznaje uprawdopodobnione powstanie w okresie sprawozdawczym korzyści ekonomicznych o wiarygodnie określonej wartości w formie zwiększenia wartości aktywów albo zmniejszenia wartości zobowiązań, które doprowadzą do wzrostu kapitału własnego w sposób inny niż wniesienie wkładów przez udziałowców lub właścicieli. Przez koszty i straty jednostka rozumie uprawdopodobnienie zmniejszenia się w okresie sprawozdawczym korzyści ekonomicznych o wiarygodnie określonej wartości w formie zmniejszenia wartości aktywów albo zwiększenia się wartości zobowiązań i rezerw, które doprowadzą do zmniejszenia kapitału własnego w sposób inny niż wycofanie środków przez udziałowców lub właścicieli. Na wynik finansowy netto składają się: wynik z działalności operacyjnej, w tym z tytułu pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych (pośrednio związanych z działalnością operacyjną jednostki); wynik operacji finansowych; wynik operacji nadzwyczajnych (powstałych na skutek operacji trudnych do przewidzenia poza działalnością operacyjną jednostki i niezwiązane z ogólnym ryzykiem jej prowadzenia)

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (tekst jednolity - Dz. U. z 2009 r. Nr 152 poz. 1223 z późniejszymi zmianami), wg Załącznika nr 1 do Ustawy o rachunkowości. Wynik finansowy Spółki za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej w dającej się przewidzieć przyszłości oraz niewystępowania okoliczności wskazujących na zagrożenie dla kontynuowania działalności.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
Lp A K T Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Aktywa trwałe 61 942,40 24 166,70
I Wartości niematerialne i prawne 7 500,00
3 Inne wartości niematerialne i prawne 7 500,00
II Rzeczowe aktywa trwałe 61 499,40 16 666,70
1 Środki trwałe 61 499,40 16 666,70
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 51 376,14
c) urządzenia techniczne i maszyny 3 456,52
d) środki transportu 6 666,74 16 666,70
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 443,00
1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 443,00
B Aktywa obrotowe 252 077,82 436 336,31
II Należności krótkoterminowe 54 186,36 149 091,01
3 Należności od pozostałych jednostek 54 186,36 149 091,01
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 54 186,36 149 091,01
– do 12 miesięcy 54 186,36 149 091,01
III Inwestycje krótkoterminowe 191 521,74 282 526,64
1 Krótkoterminowe aktywa finansowe 191 521,74 282 526,64
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 191 521,74 282 526,64
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach 191 521,74 132 516,16
– inne środki pieniężne 150 000,00
– inne aktywa pieniężne 10,48
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 6 369,72 4 718,66
Aktywa razem 314 020,22 460 503,01
Lp P A S Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Kapitał (fundusz) własny 289 940,51 422 188,10
I Kapitał (fundusz) podstawowy 100 000,00 100 000,00
II Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 32 188,10
VI Zysk (strata) netto 157 752,41 322 188,10
B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 24 079,71 38 314,91
III Zobowiązania krótkoterminowe 19 159,71 38 314,91
3 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 19 159,71 38 314,91
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 6 218,11 3 520,74
– do 12 miesięcy 6 218,11 3 520,74
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 12 691,60 34 794,17
i) inne 250,00
IV Rozliczenia międzyokresowe 4 920,00
2 Inne rozliczenia międzyokresowe 4 920,00
– krótkoterminowe 4 920,00
Pasywa razem 314 020,22 460 503,01
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 985 889,39 1 038 852,14
– od jednostek powiązanych 9 900,00
I Przychody netto ze sprzedaży produktów 985 889,39 1 038 852,14
B Koszty działalności operacyjnej 776 443,73 645 411,24
I Amortyzacja 23 178,45 36 005,19
II Zużycie materiałów i energii 23 661,50 17 581,77
III Usługi obce 324 114,43 74 102,92
IV Podatki i opłaty, w tym: 26 150,98 36 002,31
V Wynagrodzenia 313 153,66 323 653,42
VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 28 224,97 35 401,95
– emerytalne 10 638,37 11 456,13
VII Pozostałe koszty rodzajowe 37 959,74 122 663,68
C Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 209 445,66 393 440,90
D Pozostałe przychody operacyjne 119,52 114,01
IV Inne przychody operacyjne 119,52 114,01
E Pozostałe koszty operacyjne 25 000,07 15 002,02
III Inne koszty operacyjne 25 000,07 15 002,02
F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 184 565,11 378 552,89
G Przychody finansowe 2 766,81 1 737,44
II Odsetki, w tym: 2 766,81 1 737,44
H Koszty finansowe 0,51 32,23
I Odsetki, w tym: 0,51 32,23
I Zysk (strata) brutto (F+G–H) 187 331,41 380 258,10
J Podatek dochodowy 29 579,00 58 070,00
L Zysk (strata) netto (I–J–K) 157 752,41 322 188,10
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
I Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 422 188,10 179 313,85
IA Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 422 188,10 179 313,85
1 Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 100 000,00 100 000,00
2 Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 100 000,00 100 000,00
2 Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu
1 Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego
a) zwiększenie (z tytułu) 32 188,10
– podziału zysku (ustawowo) 32 188,10
2 Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 32 188,10
5 Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 26 804,89
1 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 322 188,10 106 118,74
2 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 322 188,10 79 313,86
a) zwiększenie (z tytułu) 322 188,10 79 313,86
– podziału zysku z lat ubiegłych 322 188,10 79 313,86
4 Strata z lat ubiegłych na początek okresu 26 804,89
5 Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 26 804,89
b) zmniejszenie (z tytułu) 26 804,89
6 Wynik netto 157 752,41 322 188,10
A zysk netto 157 752,41 322 188,10
II Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 289 940,51 422 188,10
III Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 139 940,51 132 188,10
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
A Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 256 739,95 325 695,93
I Zysk (strata) netto 157 752,41 322 188,10
II Korekty razem 98 987,54 3 507,83
1 Amortyzacja 23 178,45 36 005,19
3 Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -2 766,30 -1 694,73
7 Zmiana stanu należności 94 904,65 -49 433,43
8 Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -14 235,20 18 577,48
9 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -1 651,06 53,35
10 Inne korekty -443,00
III Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 256 739,95 325 695,93
B Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej -57 744,34 -40 945,09
I Wpływy 2 766,81 1 726,96
3 Z aktywów finansowych, w tym:
b) w pozostałych jednostkach 2 766,81 1 726,96
– odsetki 2 766,81 1 726,96
II Wydatki 60 511,15 42 672,05
1 Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 60 511,15 42 672,05
III Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -57 744,34 -40 945,09
C Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -290 000,51 -79 346,08
II Wydatki 290 000,51 79 346,08
2 Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 290 000,00 79 313,85
8 Odsetki 0,51 32,23
III Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -290 000,51 -79 346,08
D Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -91 004,90 205 404,76
E Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -91 004,90 205 404,76
F Środki pieniężne na początek okresu 282 526,64 77 121,88
G Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 191 521,74 282 526,64
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienie Rok bieżący
Łącznie
Rok bieżący
z zysków kapitałowych
Rok bieżący
z innych źródeł
Rok poprzedni
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok 187 331,41 380 258,10
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym: 10,48 10,48
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym: 30 122,91 30 122,91 21 887,01
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym: 4 920,00 4 920,00 10,48
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym: 22 238,48 22 238,48 15 000,00
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym 200 146,32 387 134,63
K. Podatek dochodowy 30 022,00 58 070,00
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Opis Nazwa pliku

Informacja dodatkowa do SF 2018 r. - Progressive Brokers S.A.

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki