Szczegóły spółki

Nazwa PROGRESSIVE BROKERS SPÓŁKA AKCYJNA
NIP b/d
REGON b/d
KRS 0000717568
Adres Al. Jerozolimskie 99 lok. 12, 02-001 Warszawa
Telefon b.d.
Faks b.d.
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
  • 6622Z — działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe

Brak danych

Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2020-02-27 40/2020 288 90652
Poz. 90652. PROGRESSIVE BROKERS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000717568. SĄD REJONOWY DLA
M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 13.02.2018.
[WA.XII NS-REJ.KRS/12101/20/653]

W dniu 20.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. ZAJĄC 2. DANUTA 3. 53101903561 5. CZŁONEK
ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 90652. PROGRESSIVE BROKERS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000717568. SĄD REJONOWY DLA
M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 13.02.2018.
[WA.XII NS-REJ.KRS/12101/20/653]

W dniu 20.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. ZAJĄC 2. DANUTA 3. 53101903561 5. CZŁONEK
ZARZĄDU 6. NIE
2019-07-05 129/2019 1085 570059
Poz. 570059. PROGRESSIVE BROKERS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000717568. SYSTEM, wpis do
rejestru: 13.02.2018.
[RDF/134869/19/633]

W dniu 29.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 2 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.06.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 570059. PROGRESSIVE BROKERS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000717568. SYSTEM, wpis do
rejestru: 13.02.2018.
[RDF/134869/19/633]

W dniu 29.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 2 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.06.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-05 129/2019 1085 570060
Poz. 570060. PROGRESSIVE BROKERS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000717568. SYSTEM, wpis do
rejestru: 13.02.2018.
[RDF/134869/19/34]

W dniu 29.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 3 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 570060. PROGRESSIVE BROKERS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000717568. SYSTEM, wpis do
rejestru: 13.02.2018.
[RDF/134869/19/34]

W dniu 29.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 3 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-05 129/2019 1085 570061
Poz. 570061. PROGRESSIVE BROKERS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000717568. SYSTEM, wpis do
rejestru: 13.02.2018.
[RDF/134869/19/435]

W dniu 29.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 570061. PROGRESSIVE BROKERS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000717568. SYSTEM, wpis do
rejestru: 13.02.2018.
[RDF/134869/19/435]

W dniu 29.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-05 129/2019 1085 570062
Poz. 570062. PROGRESSIVE BROKERS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000717568. SYSTEM, wpis do
rejestru: 13.02.2018.
[RDF/134869/19/836]

W dniu 29.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 570062. PROGRESSIVE BROKERS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000717568. SYSTEM, wpis do
rejestru: 13.02.2018.
[RDF/134869/19/836]

W dniu 29.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2018-03-26 60/2018 13 12723
Poz. 12723. PROGRESSIVE BROKERS SPÓŁKA AKCYJNA
w Warszawie. KRS 0000717568. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 13 lutego 2018 r.
[BMSiG-12027/2018]

Zarząd firmy Progressive Brokers S.A. z siedzibą w Warsza-
wie, wpisanej do KRS pod numerem 0000717568, zgodnie
z wymogiem art. 570 KSH, ogłasza o przekształceniu firmy
Insurance Expert Sp. z o.o. w Progressive Brokers S.A.

Wpis przekształcenia do KRS został dokonany na mocy
postanowienia wydanego przez Sąd Rejonowy dla m.st. War-
szawy Wydział XII w dniu 13.02.2018 r.
Poz. 12723. PROGRESSIVE BROKERS SPÓŁKA AKCYJNA
w Warszawie. KRS 0000717568. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 13 lutego 2018 r.
[BMSiG-12027/2018]

Zarząd firmy Progressive Brokers S.A. z siedzibą w Warsza-
wie, wpisanej do KRS pod numerem 0000717568, zgodnie
z wymogiem art. 570 KSH, ogłasza o przekształceniu firmy
Insurance Expert Sp. z o.o. w Progressive Brokers S.A.

Wpis przekształcenia do KRS został dokonany na mocy
postanowienia wydanego przez Sąd Rejonowy dla m.st. War-
szawy Wydział XII w dniu 13.02.2018 r.
2018-02-19 35/2018 156 46134
Poz. 46134. PROGRESSIVE BROKERS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000717568. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 13.02.2018.
[WA.XII NS-REJ.KRS/105857/17/667]

W dniu 13.02.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA AKCYJNA
2. REGON 142900386 NIP 9512352439 3. PROGRES-
SIVE BROKERS SPÓŁKA AKCYJNA 5. NIE 6. NIE
Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA
województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA
gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA
2. miejscowość WARSZAWA ulica ALEJE JERO-
ZOLIMSKIE nr domu 99 nr lokalu 12 kod pocztowy
02-001 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 3. Adres
poczty elektronicznej BIURO@P-B.PL 4. Adres
strony internetowej WWW.P-B.PL Rub. 4. Informa-
cje o statucie 1 1. 08.12.2017, NOTARIUSZ JACEK
KUD, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE,
REP.A NR 9771/2017. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNA-
CZONY 4. NIE 5. NIE Rub. 6. Sposób powstania
spółki 1. PRZEKSZTAŁCENIE 2. PRZEKSZTAŁ-
CENIE SPÓŁKI INSURANCE EXPERT SP. Z O.O.
W SPÓŁKĘ PROGRESSIVE BROKERS S.A. AKT
NOTARIALNY - UCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO
ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW (IEXPERT.PL S.A.)
Z DNIA 08.12.2017, KANCELARIA NOTARIALNA S.C.
JACEK KUD - NOTARIUSZ, KRZYSZTOF DYBALSKI
- NOTARIUSZ, AL.JEROZOLIMSKIE 99/3, 02-001
WARSZAWA, REP.A NR 9771/2017. PRub. Podmioty,
z których powstała spółka 1 1. INSURANCE EXPERT
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO-
ŚCIĄ, SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL-
NOŚCIĄ 2. POLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY


3. 0000383439 3. 0000383439 5. 142900386
6. 9512352439 Rub. 7. Dane jedynego akcjonariusza
1 1. IEXPERT.PL SPÓŁKA AKCYJNA 3. 140437850
4. 0000426530 5. TAK Rub. 8. Kapitał spółki
1. 100000,00 ZŁ 3. 1000000 4. 0,10 ZŁ 5. 100000,00
ZŁ Rub. 9. Emisje akcji 1 1. A 2. 1000000 3. AKCJE
NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE Rub. 11. 1. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezen-
tacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU
SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST W PRZYPADKU, GDY
ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY: DWÓCH CZŁON-
KÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO
JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZ-
NIE Z PROKURENTEM. PRub. Dane osób wchodzą-
cych w skład organu 1 1. JAMIOŁKOWSKA 2. ELŻ-
BIETA 3. 74080614084 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
2 1. ZAJĄC 2. DANUTA 3. 53101903561 5. CZŁONEK
ZARZĄDU 6. NIE Rub. 2. Organ nadzoru 1 1. RADA
NADZORCZA PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu 1 1. NOWICKI 2. MAREK JERZY
3. 77092204977 2 1. WIŚNIOWSKI 2. KRZYSZTOF
KONRAD 3. 76011402616 3 1. ZAJĄC 2. EUGENIUSZ
3. 47081803339
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 66 22
Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZ-
PIECZENIOWYCH 1 2. 66 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁAL-
NOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE,
Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW
EMERYTALNYCH 2 2. 66 29 Z POZOSTAŁA DZIA-
ŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA
I FUNDUSZE EMERYTALNE 3 2. 70 22 Z POZO-
STAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA
DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
4 2. 85 60 Z POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY
EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
Poz. 46134. PROGRESSIVE BROKERS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000717568. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 13.02.2018.
[WA.XII NS-REJ.KRS/105857/17/667]

W dniu 13.02.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA AKCYJNA
2. REGON 142900386 NIP 9512352439 3. PROGRES-
SIVE BROKERS SPÓŁKA AKCYJNA 5. NIE 6. NIE
Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA
województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA
gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA
2. miejscowość WARSZAWA ulica ALEJE JERO-
ZOLIMSKIE nr domu 99 nr lokalu 12 kod pocztowy
02-001 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 3. Adres
poczty elektronicznej BIURO@P-B.PL 4. Adres
strony internetowej WWW.P-B.PL Rub. 4. Informa-
cje o statucie 1 1. 08.12.2017, NOTARIUSZ JACEK
KUD, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE,
REP.A NR 9771/2017. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNA-
CZONY 4. NIE 5. NIE Rub. 6. Sposób powstania
spółki 1. PRZEKSZTAŁCENIE 2. PRZEKSZTAŁ-
CENIE SPÓŁKI INSURANCE EXPERT SP. Z O.O.
W SPÓŁKĘ PROGRESSIVE BROKERS S.A. AKT
NOTARIALNY - UCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO
ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW (IEXPERT.PL S.A.)
Z DNIA 08.12.2017, KANCELARIA NOTARIALNA S.C.
JACEK KUD - NOTARIUSZ, KRZYSZTOF DYBALSKI
- NOTARIUSZ, AL.JEROZOLIMSKIE 99/3, 02-001
WARSZAWA, REP.A NR 9771/2017. PRub. Podmioty,
z których powstała spółka 1 1. INSURANCE EXPERT
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO-
ŚCIĄ, SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL-
NOŚCIĄ 2. POLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY


3. 0000383439 3. 0000383439 5. 142900386
6. 9512352439 Rub. 7. Dane jedynego akcjonariusza
1 1. IEXPERT.PL SPÓŁKA AKCYJNA 3. 140437850
4. 0000426530 5. TAK Rub. 8. Kapitał spółki
1. 100000,00 ZŁ 3. 1000000 4. 0,10 ZŁ 5. 100000,00
ZŁ Rub. 9. Emisje akcji 1 1. A 2. 1000000 3. AKCJE
NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE Rub. 11. 1. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezen-
tacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU
SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST W PRZYPADKU, GDY
ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY: DWÓCH CZŁON-
KÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO
JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZ-
NIE Z PROKURENTEM. PRub. Dane osób wchodzą-
cych w skład organu 1 1. JAMIOŁKOWSKA 2. ELŻ-
BIETA 3. 74080614084 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
2 1. ZAJĄC 2. DANUTA 3. 53101903561 5. CZŁONEK
ZARZĄDU 6. NIE Rub. 2. Organ nadzoru 1 1. RADA
NADZORCZA PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu 1 1. NOWICKI 2. MAREK JERZY
3. 77092204977 2 1. WIŚNIOWSKI 2. KRZYSZTOF
KONRAD 3. 76011402616 3 1. ZAJĄC 2. EUGENIUSZ
3. 47081803339
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 66 22
Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZ-
PIECZENIOWYCH 1 2. 66 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁAL-
NOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE,
Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW
EMERYTALNYCH 2 2. 66 29 Z POZOSTAŁA DZIA-
ŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA
I FUNDUSZE EMERYTALNE 3 2. 70 22 Z POZO-
STAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA
DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
4 2. 85 60 Z POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY
EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki