Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki WOJSKOWE BIURO PROJEKTÓW BUDOWLANYCH SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-03-29
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmy WOJSKOWE BIURO PROJEKTÓW BUDOWLANYCH S.A.
Siedziba
Województwo Dolnośląskie
Powiat wrocławski
Gmina Wrocław
Miejscowość Wrocław
Adres
Kod kraju PL
Województwo Dolnośląskie
Powiat wrocławski
Gmina Wrocław
Ulica Obornicka
Nr domu 108
Miejscowość Wrocław
Kod pocztowy 50-961
Poczta Wrocław
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD 7111Z - działalność w zakresie architektury
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS 0000714183

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Księgi prowadzone są w oparciu o ustawę o rachunkowości z dnia 29.09.1994 r. z późniejszymi zmianami.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Metody wyceny: Środki twałe oraz wartości niematerialne i prawne wyceniane są według cen nabycia pomniejszone o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe. Inwestycje krótkoterminowe - według ceny (wartości) rynkowej albo według cen nabycia lub ceny (wartości rynkowej, zaleznie od tego, która z nich jest niższa. Rzeczowe składniki aktywów trwałych - według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy. należności i udzielone pozyczki - w kwocie waymaganej zapłaty , z zachowaniem zasady ostrożności. Zobowiązania - w kwocie wymaganej zapłaty. Rezerwy -w uzasadnionej, wiarygodnie uzasadnionej wartości. Udziały (akcje) własne - według cen nabycia. Kapitały własne, z wyjątkiem udziałów (akcji własnych), oraz pozostałe aktywa i pasywa - w wartości nominalnej.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Spółka sporządza rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Sprawozdanie finansowe składa sie z bilansu, rachunku zysków i strat, rachunku przepływów pienięznych metodą pośrednią oraz zestawienia zmian

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
Lp A K T Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Aktywa trwałe 265 659,31 435 049,30
I Wartości niematerialne i prawne 1 240,20 3 841,29
II Rzeczowe aktywa trwałe 223 282,11 377 748,01
1 Środki trwałe 223 282,11 377 748,01
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 101 584,60 138 524,20
d) środki transportu 121 697,51 239 223,81
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 41 137,00 53 460,00
1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 41 137,00 53 460,00
B Aktywa obrotowe 2 554 770,91 2 472 674,37
II Należności krótkoterminowe 70 639,99 1 235 711,57
1 Należności od jednostek powiązanych 488 548,01
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 6 150,00
– do 12 miesięcy 6 150,00
b) inne 482 398,01
3 Należności od pozostałych jednostek 70 639,99 747 163,56
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 18 450,00 627 550,40
– do 12 miesięcy 18 450,00 627 550,40
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 497,37 805,59
c) inne 51 692,62 118 807,57
III Inwestycje krótkoterminowe 2 213 698,25 1 157 921,24
1 Krótkoterminowe aktywa finansowe 2 213 698,25 1 157 921,24
a) w jednostkach powiązanych 51 331,51
– udzielone pożyczki 51 331,51
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 2 213 698,25 1 106 589,73
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach 2 213 698,25 1 106 589,73
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 270 432,67 79 041,56
Aktywa razem 2 820 430,22 2 907 723,67
Lp P A S Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Kapitał (fundusz) własny 1 472 232,77 1 622 026,44
I Kapitał (fundusz) podstawowy 300 000,00 300 000,00
II Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 456 026,44 1 138 546,05
V Zysk (strata) z lat ubiegłych -17 335,43 -57 653,55
VI Zysk (strata) netto 733 541,76 241 133,94
B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1 348 197,45 1 285 697,23
I Rezerwy na zobowiązania 60 108,84 109 306,55
1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 11 421,00 51 653,00
2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 106,20 8 294,95
– długoterminowa 106,20 8 294,95
3 Pozostałe rezerwy 48 581,64 49 358,60
– krótkoterminowe 48 581,64 49 358,60
II Zobowiązania długoterminowe 41 446,16 82 502,60
3 Wobec pozostałych jednostek 41 446,16 82 502,60
c) inne zobowiązania finansowe 41 446,16 82 502,60
III Zobowiązania krótkoterminowe 1 245 865,49 1 093 888,08
3 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 1 245 865,49 1 093 888,08
c) inne zobowiązania finansowe 44 773,92 99 743,86
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 4 107,22 96 813,62
– do 12 miesięcy 4 107,22 96 813,62
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1 159 253,85 875 897,91
h) z tytułu wynagrodzeń 26 274,00 21 432,69
4 Fundusze specjalne 11 456,50
IV Rozliczenia międzyokresowe 776,96
2 Inne rozliczenia międzyokresowe 776,96
– krótkoterminowe 776,96
Pasywa razem 2 820 430,22 2 907 723,67
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 5 206 320,66 3 852 501,10
I Przychody netto ze sprzedaży produktów 5 016 820,55 3 807 643,84
II Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 189 500,11 44 857,26
B Koszty działalności operacyjnej 4 378 701,39 3 583 077,92
I Amortyzacja 123 524,16 107 318,69
II Zużycie materiałów i energii 63 272,92 54 264,21
III Usługi obce 1 129 219,82 740 242,62
IV Podatki i opłaty, w tym: 5 661,27 2 670,36
– podatek akcyzowy
V Wynagrodzenia 2 436 623,18 2 245 515,74
VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 361 339,22 326 616,75
– emerytalne 165 183,84 152 286,31
VII Pozostałe koszty rodzajowe 259 060,82 106 449,55
C Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 827 619,27 269 423,18
D Pozostałe przychody operacyjne 9 649,88 22 959,19
I Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 8 870,02
IV Inne przychody operacyjne 779,86 22 959,19
E Pozostałe koszty operacyjne 6,76 12 421,40
I Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 2 686,50
III Inne koszty operacyjne 6,76 9 734,90
F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 837 262,39 279 960,97
G Przychody finansowe 34 720,16 28 759,43
II Odsetki, w tym: 34 720,16 28 759,43
– od jednostek powiązanych 33 986,54 28 021,36
H Koszty finansowe 32 222,79 5 582,46
I Odsetki, w tym: 32 222,79 5 582,46
– dla jednostek powiązanych 27 198,62
I Zysk (strata) brutto (F+G–H) 839 759,76 303 137,94
J Podatek dochodowy 106 218,00 62 004,00
Część bieżąca 134 127,00 47 620,00
Część odroczona -27 909,00 14 384,00
L Zysk (strata) netto (I–J–K) 733 541,76 241 133,94
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienie Rok bieżący
Łącznie
Rok bieżący
z zysków kapitałowych
Rok bieżący
z innych źródeł
Podstawa prawna Rok poprzedni
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok839 730,33303 137,94
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:16,0016,0039 269,06
Odsetki16,0016,00art 4 ust 7
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:113 470,74113 470,74
Koszty wynagrodzeń30 000,0030 000,00art 16 ust 1 pkt 57
Amortyzacja 52 737,1252 737,12art 17
koszty odsetek27 198,6227 198,62art 16 ust 1 pkt 11
pozostałe 3 535,003 535,00
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:25 000,0025 000,00
Koszty wynagrodzeń25 000,0025 000,00art 16 ust 1 pkt 57
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:34 038,0934 038,09
Koszty dot. opłat leasingowych34 038,0934 038,09art 17
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym897 177,00
K. Podatek dochodowy134 127,00
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Opis Nazwa pliku

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki