Szczegóły spółki

Nazwa WOJSKOWE BIURO PROJEKTÓW BUDOWLANYCH SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 8960000581
REGON 000173060
KRS 0000714183
Adres ul. Obornicka 108, 50-961 Wrocław
Telefon b.d.
Faks b.d.
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
 • 7111Z — działalność w zakresie architektury
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe

Brak danych

Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2018-05-07 87/2018 18 18860
Poz. 18860. WOJSKOWE BIURO PROJEKTÓW BUDOWLANYCH
SPÓŁKA AKCYJNA we Wrocławiu. KRS 0000714183. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁA-
WIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 17 stycznia 2018 r.
[BMSiG-18354/2018]

Zarząd spółki pod firmą: Wojskowe Biuro Projektów
Budowlanych Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocła-
wiu, KRS 0000714183, informuje, iż Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie Spółki podjęło w dniu 24 kwietnia 2018 r.
uchwałę nr 2 w sprawie przymusowego wykupu akcji akcjo-
nariuszy mniejszościowych oraz wyboru biegłego rewidenta
celem ustalenia ceny wykupu akcji akcjonariuszy mniejszo-
ściowych o następującej treści:

Działając na podstawie art. 416 § 2 i 3 oraz art. 418 § 1 i 2
Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgroma-
dzenie Spółki Wojskowe Biuro Projektów Budowlanych
Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co nastę-
puje:

               §1
Postanawia się dokonać przymusowego wykupu 3126 (trzy
tysiące sto dwadzieścia sześć) akcji imiennych Spółki serii A
oznaczonych numerami: 296875-300000, reprezentujących
1,13% kapitału zakładowego Spółki, przez: spółkę pod firmą
DNH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Knurowie (44-190 Knurów), ul. Dworcowa 47, wpisaną do
Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział
X Krajowego Rejestru Sądowego, posiadającą 191.046 (sto
dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterdzieści sześć) akcji Spółki,
reprezentujących 63,682% kapitału zakładowego Spółki oraz
Panią Renatę Góralską, PESEL 59011506542, posiadającą
105.828 (sto pięć tysięcy osiemset dwadzieścia osiem) akcji
Spółki, reprezentujących 35,276% kapitału zakładowego
Spółki, reprezentujących łącznie 98,958% kapitału zakłado-
wego Spółki.

                §2
1. DNH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
  w Knurowie dokona przymusowego wykupu 2.012 (dwa
  tysiące dwanaście) akcji imiennych Spółki serii A oznaczo-
  nych numerami: 296875-298886.
2. Pani Renata Góralska dokona przymusowego wykupu
  1.114 (tysiąc sto czternaście) akcji imiennych Spółki serii A
  oznaczonych numerami: 298887-300000.

             §3
Cena wykupu akcji ustalona zostanie przez biegłego rewi-
denta w osobie Pana dr Andrzeja Młynarczyka, wpisanegona listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań
finansowych pod numerem 3929. Po sporządzeniu przez bie-
głego wyceny akcji Spółki pod firmą Wojskowe Biuro Pro-
jektów Budowlanych S.A., cena wykupu zostanie ogłoszona
przez Zarząd w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

              §4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

              §5
Uchwała podlega ogłoszeniu w Monitorze Sądowym i Gospo-
darczym.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż biegły rewident
dr Andrzej Młynarczyk ustalił cenę wykupu w kwocie 5,50 zł
za jedną akcję.

W związku z powyższym akcjonariusze uprawnieni z akcji pod-
legających wykupowi zgodnie z przytoczoną wyżej uchwałą
zobowiązani są w terminie 1 miesiąca od dnia publikacji
niniejszego ogłoszenia w MSiG do złożenia w Spółce doku-
mentów akcji lub dowody ich złożenia do rozporządzenia
Spółki.
Poz. 18860. WOJSKOWE BIURO PROJEKTÓW BUDOWLANYCH
SPÓŁKA AKCYJNA we Wrocławiu. KRS 0000714183. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁA-
WIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 17 stycznia 2018 r.
[BMSiG-18354/2018]

Zarząd spółki pod firmą: Wojskowe Biuro Projektów
Budowlanych Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocła-
wiu, KRS 0000714183, informuje, iż Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie Spółki podjęło w dniu 24 kwietnia 2018 r.
uchwałę nr 2 w sprawie przymusowego wykupu akcji akcjo-
nariuszy mniejszościowych oraz wyboru biegłego rewidenta
celem ustalenia ceny wykupu akcji akcjonariuszy mniejszo-
ściowych o następującej treści:

Działając na podstawie art. 416 § 2 i 3 oraz art. 418 § 1 i 2
Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgroma-
dzenie Spółki Wojskowe Biuro Projektów Budowlanych
Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co nastę-
puje:

               §1
Postanawia się dokonać przymusowego wykupu 3126 (trzy
tysiące sto dwadzieścia sześć) akcji imiennych Spółki serii A
oznaczonych numerami: 296875-300000, reprezentujących
1,13% kapitału zakładowego Spółki, przez: spółkę pod firmą
DNH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Knurowie (44-190 Knurów), ul. Dworcowa 47, wpisaną do
Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział
X Krajowego Rejestru Sądowego, posiadającą 191.046 (sto
dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterdzieści sześć) akcji Spółki,
reprezentujących 63,682% kapitału zakładowego Spółki oraz
Panią Renatę Góralską, PESEL 59011506542, posiadającą
105.828 (sto pięć tysięcy osiemset dwadzieścia osiem) akcji
Spółki, reprezentujących 35,276% kapitału zakładowego
Spółki, reprezentujących łącznie 98,958% kapitału zakłado-
wego Spółki.

                §2
1. DNH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
  w Knurowie dokona przymusowego wykupu 2.012 (dwa
  tysiące dwanaście) akcji imiennych Spółki serii A oznaczo-
  nych numerami: 296875-298886.
2. Pani Renata Góralska dokona przymusowego wykupu
  1.114 (tysiąc sto czternaście) akcji imiennych Spółki serii A
  oznaczonych numerami: 298887-300000.

             §3
Cena wykupu akcji ustalona zostanie przez biegłego rewi-
denta w osobie Pana dr Andrzeja Młynarczyka, wpisanegona listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań
finansowych pod numerem 3929. Po sporządzeniu przez bie-
głego wyceny akcji Spółki pod firmą Wojskowe Biuro Pro-
jektów Budowlanych S.A., cena wykupu zostanie ogłoszona
przez Zarząd w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

              §4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

              §5
Uchwała podlega ogłoszeniu w Monitorze Sądowym i Gospo-
darczym.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż biegły rewident
dr Andrzej Młynarczyk ustalił cenę wykupu w kwocie 5,50 zł
za jedną akcję.

W związku z powyższym akcjonariusze uprawnieni z akcji pod-
legających wykupowi zgodnie z przytoczoną wyżej uchwałą
zobowiązani są w terminie 1 miesiąca od dnia publikacji
niniejszego ogłoszenia w MSiG do złożenia w Spółce doku-
mentów akcji lub dowody ich złożenia do rozporządzenia
Spółki.

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki