Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki PURE BIOLOGICS SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-03-15
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmyPure Biologics SA
Siedziba
Województwodolnośląskie
PowiatWrocław
GminaWrocław
MiejscowośćWrocław
Adres
Kod krajuPL
Województwodolnośląskie
PowiatWrocław
GminaWrocław
UlicaDuńska
Nr domu11
MiejscowośćWrocław
Kod pocztowy54-427
PocztaWrocław
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD7211Z - badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS0000712811

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Format oraz podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego
Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2017 r. poz. 1047) [„Ustawa”].
Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z konwencją kosztu historycznego, która nie została zmodyfikowana w żadnym przypadku.
Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Wartości niematerialne i prawne
Wartości niematerialne i prawne są rozpoznawane, jeżeli jest prawdopodobne, że w przyszłości spowodują one wpływ do Spółki korzyści ekonomicznych, które mogą być bezpośrednio powiązane z tymi aktywami. Początkowe ujęcie wartości niematerialnych i prawnych następuje według cen nabycia lub kosztu wytworzenia. Po ujęciu początkowym wartości niematerialne i prawne są wyceniane według cen nabycia lub kosztu wytworzenia pomniejszonych o umorzenie i odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Wartości niematerialne i prawne są amortyzowane liniowo w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności.
Wartości niematerialne i prawne o niskiej jednostkowej wartości początkowej poniżej 3,5 tys. PLN odnoszone są jednorazowo w koszty.
Kredyty bankowe i pożyczki
W momencie początkowego ujęcia, kredyty bankowe i pożyczki są ujmowane według kosztu, stanowiącego wartość otrzymanych środków pieniężnych i obejmującego koszty uzyskania kredytu/ pożyczki.
Zobowiązania przeznaczone do obrotu są wyceniane według wartości godziwej. Zysk lub strata z tytułu przeszacowania do wartości godziwej są ujmowane w rachunku zysków i strat bieżącego okresu.
Koszty finansowania zewnętrznego dotyczące budowy, przystosowania, montażu lub ulepszenia środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, przez okres budowy, przystosowania, montażu lub ulepszenia są ujmowane w wartości tych aktywów, jeśli zobowiązania te zostały zaciągnięte w tym celu.
Pozostałe koszty finansowania zewnętrznego ujmowane są w rachunku zysków i strat.
Trwała utrata wartości aktywów
Na każdy dzień bilansowy Spółka ocenia, czy istnieją obiektywne dowody wskazujące na trwałą utratę wartości składnika bądź grupy aktywów. Jeśli dowody takie istnieją, Spółka ustala szacowaną możliwą do odzyskania wartość składnika aktywów i dokonuje odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości, w kwocie równej różnicy między wartością możliwą do odzyskania i wartością bilansową. Strata wynikająca z utraty wartości jest ujmowana w rachunku zysków i strat za bieżący okres. W przypadku, gdy uprzednio dokonano przeszacowania aktywów to strata pomniejsza wysokość kapitałów z przeszacowania a następnie jest odnoszona na rachunek zysków i strat bieżącego okresu.
Uznawanie przychodów
Przychody uznawane są w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, że Spółka uzyska korzyści ekonomiczne, które można wiarygodnie wycenić.
Sprzedaż produktów
Przychody są ujmowane w momencie, gdy znaczące ryzyko i korzyści wynikające z prawa własności produktów zostały przekazane nabywcy. Przychody obejmują należne lub uzyskane kwoty ze sprzedaży, pomniejszone o podatek od towarów i usług (VAT).
Świadczenie usług
Przychody ze świadczenia usług są rozpoznawane proporcjonalnie do stopnia zakończenia usługi pod warunkiem, iż jest możliwe jego wiarygodne oszacowanie. Jeżeli nie można wiarygodnie ustalić efektów transakcji związanej ze świadczeniem usług, przychody ze świadczenia usług są rozpoznawane tylko do wysokości poniesionych kosztów z tego tytułu.
Odsetki
Przychody z tytułu odsetek są rozpoznawane w momencie ich naliczenia (przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej), jeżeli ich otrzymanie nie jest wątpliwe.
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych
Środki pieniężne w banku i w kasie oraz lokaty krótkoterminowe przechowywane do terminu zapadalności wyceniane są według wartości nominalnej.
Rozliczenia międzyokresowe
Spółka dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli dotyczą one przyszłych okresów sprawozdawczych. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy.
Rezerwy
Rezerwy ujmowane są wówczas, gdy na Spółce ciąży istniejący obowiązek (prawny lub zwyczajowy) wynikający ze zdarzeń przeszłych i gdy jest pewne lub wysoce prawdopodobne, że wypełnienie tego obowiązku spowoduje konieczność wypływu środków uosabiających korzyści ekonomiczne, oraz gdy można dokonać wiarygodnego oszacowania kwoty tego zobowiązania.

Transakcje w walucie obcej
Transakcje handlowe wyrażone w walutach innych niż polski złoty są przeliczane na złote polskie przy zastosowaniu kursu średniego NBP obowiązującego w dniu poprzedzającym dzień zawarcia transakcji, transakcje płatnicze według kursów skupu lub sprzedaży walut banku, w którym jednostka posiada rachunek walutowy.
Na dzień bilansowy aktywa i pasywa wyrażone w walutach innych niż polski złoty są przeliczane na złote polskie przy zastosowaniu kursu średniego NBP na dzień bilansu. Powstałe z przeliczenia różnice kursowe ujmowane są w odpowiednio w pozycji przychodów lub kosztów finansowych.
Należności krótko- i długoterminowe
Należności są wykazywane w kwocie wymaganej zapłaty pomniejszonej o odpisy aktualizujące.
Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego. Odpisy aktualizujące wartość należności zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych - zależnie od rodzaju należności, której dotyczy odpis aktualizacji.
Należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne zmniejszają dokonane uprzednio odpisy aktualizujące ich wartość.
Należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne, od których nie dokonano odpisów aktualizujących ich wartość lub dokonano odpisów w niepełnej wysokości, zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych.
Zapasy
Zapasy towarów w detalu są wyceniane według niższej z dwóch wartości: ceny zakupu i ceny sprzedaży netto.
Cena sprzedaży netto jest to możliwa do uzyskania na dzień bilansowy cena sprzedaży bez podatku od towarów i usług i podatku akcyzowego, pomniejszona o rabaty, upusty i tym podobne oraz koszty związane z przystosowaniem składnika do sprzedaży i dokonaniem tej sprzedaży.
Dla transakcji związanych z hurtową wysyłką towarów do odbiorców, spółka dokonuje bezpośredniej identyfikacji przychodów i kosztu własnego sprzedanych towarów poprzez odpowiedni opis na dokumentach sprzedaży i zakupu.
Środki trwałe w budowie
Środki trwałe w budowie są wyceniane w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, w tym kosztów finansowych, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. W ramach środków trwałych w budowie wykazywane są również materiały inwestycyjne. Środki trwałe w budowie nie są amortyzowane do momentu zakończenia ich budowy i oddania do użytkowania.
Środki trwałe
Środki trwałe są wyceniane w cenie nabycia, koszcie wytworzenia lub wartości przeszacowanej pomniejszonych o umorzenie oraz o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Przeszacowanie ma miejsce na podstawie odrębnych przepisów.
Koszty poniesione po wprowadzeniu środka trwałego do użytkowania, jak koszty napraw, przeglądów, opłaty eksploatacyjne, wpływają na wynik finansowy okresu sprawozdawczego, w którym zostały poniesione. Jeżeli możliwe jednakże jest wykazanie, że koszty te spowodują zwiększenie oczekiwanych przyszłych korzyści ekonomicznych z tytułu posiadania danego środka trwałego ponad korzyści przyjmowane pierwotnie w takim przypadku zwiększają one wartość początkową środka trwałego.
Środki trwałe, z wyjątkiem gruntów są amortyzowane liniowo analogicznie do amortyzacji podatkowej o ile odpowiada ona szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności.
Środki trwałe o niskiej jednostkowej wartości początkowej poniżej 3,5 tys. PLN odnoszone są jednorazowo w koszty.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2017 r. poz. 1047) [„Ustawa”].
Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z konwencją kosztu historycznego, która nie została zmodyfikowana w żadnym przypadku.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe852 756,93297 320,68
IWartości niematerialne i prawne165 516,63265 170,62
1Koszty zakończonych prac rozwojowych109 739,21241 378,87
2Wartość firmy
3Inne wartości niematerialne i prawne55 777,4223 791,75
4Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
IIRzeczowe aktywa trwałe687 240,3032 150,06
1Środki trwałe687 240,3032 150,06
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
c) urządzenia techniczne i maszyny93 361,086 171,06
d) środki transportu1 436,23
e) inne środki trwałe592 442,9925 979,00
2Środki trwałe w budowie
3Zaliczki na środki trwałe w budowie
IIINależności długoterminowe
1Od jednostek powiązanych
2Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Od pozostałych jednostek
IVInwestycje długoterminowe
1Nieruchomości
2Wartości niematerialne i prawne
3Długoterminowe aktywa finansowe
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
4Inne inwestycje długoterminowe
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe
1Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2Inne rozliczenia międzyokresowe
BAktywa obrotowe5 725 649,721 029 041,11
IZapasy32 674,17
1Materiały32 674,17
2Półprodukty i produkty w toku
3Produkty gotowe
4Towary
5Zaliczki na dostawy i usługi
IINależności krótkoterminowe812 634,98357 589,61
1Należności od jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Należności od pozostałych jednostek812 634,98357 589,61
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:269 124,00171 011,20
– do 12 miesięcy269 124,00171 011,20
– powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych494 472,73168 568,79
c) inne49 038,2518 009,62
d) dochodzone na drodze sądowej
IIIInwestycje krótkoterminowe195 935,93267 047,59
1Krótkoterminowe aktywa finansowe195 935,93267 047,59
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne195 935,93267 047,59
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach195 935,93267 047,59
– inne środki pieniężne
– inne aktywa pieniężne
2Inne inwestycje krótkoterminowe
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe4 717 078,81371 729,74
CNależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
DUdziały (akcje) własne
Aktywa razem6 578 406,651 326 361,79
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny2 220 887,13209 773,47
IKapitał (fundusz) podstawowy117 241,00102 600,00
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:3 638 638,55952 822,28
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)3 638 638,55
IIIKapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IVPozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
– na udziały (akcje) własne
VZysk (strata) z lat ubiegłych-845 648,81-432 925,75
VIZysk (strata) netto-689 343,61-412 723,06
VIIOdpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania4 357 519,521 116 588,32
IRezerwy na zobowiązania
1Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
– długoterminowa
– krótkoterminowa
3Pozostałe rezerwy
– długoterminowe
– krótkoterminowe
IIZobowiązania długoterminowe446 117,74
1Wobec jednostek powiązanych
2Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Wobec pozostałych jednostek446 117,74
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe446 117,74
d) zobowiązania wekslowe
e) inne
IIIZobowiązania krótkoterminowe2 487 417,34596 313,35
1Zobowiązania wobec jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek2 487 417,34596 313,35
a) kredyty i pożyczki93 835,18154 997,82
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe112 603,03
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:1 520 690,88365 875,51
– do 12 miesięcy1 088 052,00365 875,51
– powyżej 12 miesięcy432 638,88
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych461 733,1062 766,29
h) z tytułu wynagrodzeń294 520,27
i) inne4 034,8812 673,73
4Fundusze specjalne
IVRozliczenia międzyokresowe1 423 984,44520 274,97
1Ujemna wartość firmy
2Inne rozliczenia międzyokresowe1 423 984,44520 274,97
– długoterminowe
– krótkoterminowe1 423 984,44520 274,97
Pasywa razem6 578 406,651 326 361,79
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:9 531 944,39981 835,26
– od jednostek powiązanych
IPrzychody netto ze sprzedaży produktów1 271 381,52981 835,26
IIZmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)8 256 435,92
IIIKoszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
IVPrzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów4 126,95
BKoszty działalności operacyjnej9 445 704,53924 051,39
IAmortyzacja210 676,61104 334,99
IIZużycie materiałów i energii2 603 752,0984 282,06
IIIUsługi obce2 111 068,21177 031,34
IVPodatki i opłaty, w tym:89 730,33519,60
– podatek akcyzowy
VWynagrodzenia3 437 438,18463 964,29
VIUbezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:755 532,8774 651,34
– emerytalne
VIIPozostałe koszty rodzajowe237 506,2419 267,77
VIIIWartość sprzedanych towarów i materiałów
CZysk (strata) ze sprzedaży (A–B)86 239,8657 783,87
DPozostałe przychody operacyjne3 911 636,412 522 856,81
IZysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
IIDotacje3 886 454,372 411 794,75
IIIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IVInne przychody operacyjne25 182,04111 062,06
EPozostałe koszty operacyjne4 628 895,062 966 888,53
IStrata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
IIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IIIInne koszty operacyjne4 628 895,062 966 888,53
FZysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-631 018,79-386 247,85
GPrzychody finansowe
IDywidendy i udziały w zyskach, w tym:
AOd jednostek powiązanych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
BOd jednostek pozostałych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
IIOdsetki, w tym:
– od jednostek powiązanych
IIIZysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IVAktualizacja wartości aktywów finansowych
VInne
HKoszty finansowe58 324,8226 475,21
IOdsetki, w tym:14 159,3413 033,20
– dla jednostek powiązanych
IIStrata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IIIAktualizacja wartości aktywów finansowych
IVInne44 165,4813 442,01
IZysk (strata) brutto (F+G–H)-689 343,61-412 723,06
JPodatek dochodowy
KPozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
LZysk (strata) netto (I–J–K)-689 343,61-412 723,06
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)209 773,47311 696,53
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach209 773,47311 696,53
1Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu102 600,0090 000,00
1Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego14 641,0012 600,00
a) zwiększenie (z tytułu)14 641,0012 600,00
– wydania udziałów (emisji akcji)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– umorzenia udziałów (akcji)
2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu117 241,00102 600,00
2Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu952 822,28654 622,28
1Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego2 685 816,27298 200,00
a) zwiększenie (z tytułu)2 840 354,00298 200,00
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej2 840 354,00298 200,00
– podziału zysku (ustawowo)
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
b) zmniejszenie (z tytułu)154 537,73
– pokrycia straty
2Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu3 638 638,55952 822,28
3Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
1Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– zbycia środków trwałych
2Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu
4Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu
1Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
2Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu
5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu
1Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
2Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
a) zwiększenie (z tytułu)
– podziału zysku z lat ubiegłych
b) zmniejszenie (z tytułu)
3Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
4Strata z lat ubiegłych na początek okresu-845 648,81-432 925,75
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
5Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach-845 648,81-432 925,75
a) zwiększenie (z tytułu)
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
b) zmniejszenie (z tytułu)
6Strata z lat ubiegłych na koniec okresu-845 648,81-432 925,75
7Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu-845 684,81-432 925,75
6Wynik netto-689 343,61-412 723,06
Azysk netto
Bstrata netto-689 343,61-412 723,06
Codpisy z zysku
IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)2 220 851,13209 773,47
IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
IZysk (strata) netto-689 343,61-412 723,06
IIKorekty razem-1 798 562,52-2 436 561,35
1Amortyzacja210 676,61152 112,09
2Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych948,73
3Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)14 159,3413 033,20
4Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej
5Zmiana stanu rezerw
6Zmiana stanu zapasów32 674,17-3 672,18
7Zmiana stanu należności-455 045,37-196 761,94
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów1 839 663,60289 213,01
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-3 441 639,60-246 437,62
10Inne korekty-2 444 047,91
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)-2 487 906,13-2 849 284,41
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej-162 152,23
IWpływy
1Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
2Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Z aktywów finansowych, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
– zbycie aktywów finansowych
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
– odsetki
– inne wpływy z aktywów finansowych
4Inne wpływy inwestycyjne
IIWydatki162 152,23
1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych162 152,23
2Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Na aktywa finansowe, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
– nabycie aktywów finansowych
– udzielone pożyczki długoterminowe
4Inne wydatki inwestycyjne
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)-162 152,23
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
IWpływy2 700 457,272 909 845,73
1Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału2 700 457,27310 800,00
2Kredyty i pożyczki154 997,82
3Emisja dłużnych papierów wartościowych
4Inne wpływy finansowe2 444 047,91
IIWydatki120 561,8413 033,20
1Nabycie udziałów (akcji) własnych
2Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4Spłaty kredytów i pożyczek61 162,64
5Wykup dłużnych papierów wartościowych
6Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego45 239,86
8Odsetki14 159,3413 033,20
9Inne wydatki finansowe
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)2 579 895,432 896 812,53
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)-70 162,9347 528,12
EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:-71 111,66
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych948,73
FŚrodki pieniężne na początek okresu267 047,59
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:196 884,6647 528,12
– o ograniczonej możliwości dysponowania
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
Rok bieżący
z zysków kapitałowych
Rok bieżący
z innych źródeł
Podstawa prawna
A. Zysk (strata) brutto za dany rok-689 343,61
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:3 860 188,373 860 188,37
<nazwa>Dotacje3 860 188,373 860 188,37art 17 ust 1 pkt 21 lit <Lit>
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:3 895 576,713 895 576,71
Pozostale19 960,8319 960,83art <Art> ust <Ust> pkt <Pkt> lit <Lit>
pod VAT nie do odliczenia1 380,001 380,00art 16 ust 1 pkt 46 lit <Lit>
reprezentacja9 631,809 631,80art 16 ust 1 pkt 28 lit <Lit>
odsetki budżetowe199,00199,00art 16 ust 1 pkt 21 lit <Lit>
koszty projektów dotowanych (wartość zwrócona)3 864 405,083 864 405,08art 16 ust 1 pkt 58 lit <Lit>
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:19 218,7819 218,78
Wynagrodzenia16 423,0816 423,08art 16 ust 1 pkt 47 lit <Lit>
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:520 248,69520 248,69
ulga B+R520 248,69520 248,69art 18d ust 1 pkt <Pkt> lit <Lit>
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym-1 154 985,18
K. Podatek dochodowy
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku

Dane do SF

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki