Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki LEAWARE SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-06-28
Informacje ogólne zgodnie z Załącznikiem Nr 4
do ustawy o rachunkowości

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmy LEAWARE SPÓŁKA AKCYJNA
Siedziba
Województwo MAZOWIECKIE
Powiat M.ST.WARSZAWA
Gmina M.ST.WARSZAWA
Miejscowość WARSZAWA
Adres
Kod kraju PL
Województwo MAZOWIECKIE
Powiat M.ST.WARSZAWA
Gmina M.ST.WARSZAWA
Ulica PERKUNA
Nr domu 86
Miejscowość WARSZAWA
Kod pocztowy 04-124
Poczta WARSZAWA
Numer we własciwym rejestrze sądowym albo ewidencji
Nr KRS 0000709693

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Wskazanie zastosowanych zasad rachunkowości przewidzianych dla jednostek mikro z wyszczególnieniem wybranych uproszczeń

1. Sprawozdanie finansowe dotyczy roku obrotowego 2018 i obejmuje okres od 01.01.2018 do 31 grudnia 2018. 2. Nie dotyczy 3. Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie są nam znane okoliczności i zdarzenia, które świadczyłyby o istnieniu poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez jednostkę działalności w najbliższym okresie. Dlatego sprawozdanie sporządzono przy założeniu, że działalność będzie kontynuowana w okresie nie krótszym niż jeden rok od dnia bilansowego. 4. Nie dotyczy 5. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości: 1) Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości. 2) Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych spółka przyjęła następujące ustalenia: • Składniki majątku o wartości do 10.000,00 spółka zalicza bezpośrednio w koszty zużycia materiałów. • Składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10.000,00 zł. spółka zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych wprowadzając do ewidencji bilansowej tych aktywów. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych odbywa się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania. 3) Odpisów amortyzacyjnych spółka dokonuje metodą liniową.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

6. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

I. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości:

1) Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości.
2) Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych spółka przyjęła następujące ustalenia:
• Składniki majątku o wartości do 10.000,00 spółka zalicza bezpośrednio w koszty zużycia materiałów.
• Składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10.000,00 zł. spółka zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych wprowadzając do ewidencji bilansowej tych aktywów. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych odbywa się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania.
3) Odpisów amortyzacyjnych spółka dokonuje metodą liniową.

B. metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

1) Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości.
2) Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych spółka przyjęła następujące ustalenia:
• Składniki majątku o wartości do 10.000,00 spółka zalicza bezpośrednio w koszty zużycia materiałów.
• Składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10.000,00 zł. spółka zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych wprowadzając do ewidencji bilansowej tych aktywów. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych odbywa się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania.
3) Odpisów amortyzacyjnych spółka dokonuje metodą liniową.

C. pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego:

1. Dane o strukturze własności kapitału zakładowego:
a. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 100.000,00 złotych i jest podzielony na 100000 akcji po 1,00 złotych każda.
b. Akcjonariuszami Spółki są:
Tomasz Soroka 50000 akcji po 1,00 zł,
Zbigniew Waz 50000 akcji po 1,00 zł
2. Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów: zapasowego i rezerwowego.
a. Kapitał zapasowy –wynosi 0,00 zł.
b. Kapitał rezerwowy –wynosi 0,00 zł.
3. Wynik finansowy netto za rok 2018 wynosi 51048,45 zł.
4. Odpisy aktualizujące wartość należności dokonane w roku obrotowym: nie występują.
5. Spółka nie posiada zobowiązań długoterminowych. Okres spłaty zobowiązań krótkoterminowych nie przekracza 12 miesięcy. Rezerwy na zobowiązania - nie występują.
6. Rozliczenia międzyokresowe krótkoterminowe po stronie pasywów wynoszą 170.820,00 zł.
7. Spółka nie ma zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki.
8. Spółka nie posiada zobowiązań warunkowych.
9. Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i usług :
a. W roku obrotowym obroty Spółki wyniosły 3.277.262,07 zł.
10. W roku obrotowym Spółka dokonała odpisów aktualizujących środki trwałe w kwocie 1.393,78 zł.
11. W roku obrotowym Spółka nie dokonywała odpisów aktualizujących wartość zapasów.
12. W roku obrotowym Spółka prowadziła działalności działalność handlowo-usługową, którą przewiduje prowadzić także w roku następnym.
13. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych od wyniku finansowego brutto – nie występują.
14. Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe:
a. Spółka w roku obrotowym 2018 poniosła nakłady na aktywa trwałe w kwocie 11299,99 zł.
15. W roku obrotowym nie wystąpiły zyski i straty nadzwyczajne.
16. Spółka nie posiada na dzień bilansowy aktywów ani zobowiązań zaliczanych do instrumentów finansowych.
17. Spółka nie sporządza rachunku przepływów pieniężnych.
18. Informacja o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe.
a. Spółka na dzień 31.12.2018 zatrudniała 25 pracowników.
19. Spółka nie wypłacała żadnych wynagrodzeń osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących, żadne też kwoty z takiego tytułu nie zostały naliczone.
20. Spółka w roku obrotowym nie udzieliła pożyczek ani świadczeń o podobnym charakterze osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących.
21. W roku obrotowym nie było informacji o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych
22. Po dniu bilansowym nie wystąpiły znaczące zdarzenia, które dotyczyłyby roku 2018.
23. Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości:
a. W roku obrotowym nie dokonano zmian zasad rachunkowości na podstawie art.8 ust.2 Ustawy o rachunkowości.
Bilans
Lp A K T Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Aktywa trwałe, w tym środki trwałe 9 906,21
B Aktywa obrotowe, w tym: 758 456,45
- należności krótkoterminowe 623 944,98
C Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 75 000,00
Aktywa razem 843 362,66
Lp P A S Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Kapitał (fundusz) własny, w tym: 151 048,45
- kapitał (fundusz) podstawowy 100 000,00
B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w tym: 692 314,21
Pasywa razem 843 362,66
Rachunek zysków i strat
jednostki mikro
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
A Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi, w tym: 3 277 262,07
B Koszty podstawowej działalności operacyjnej 3 206 157,48
I Amortyzacja 1 393,78
II Zużycie materiałów i energii 1 612 059,94
III Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 1 584 482,08
IV Pozostałe koszty 8 221,68
C Pozostałe przychody i zyski, w tym:
D Pozostałe koszty i straty, w tym: 11 047,14
E Podatek dochodowy 9 009,00
F Zysk/strata netto (A-B+C-D-E) (dla jednostek mikro, o których mowa w art. 3 ust. 1a pkt 1, 3 i 4 oraz ust. 1b ustawy) 51 048,45
Informacje uzupełniające do bilansu
zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do ustawy o rachunkowości
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienie Rok bieżący
Łącznie
Rok poprzedni
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok 60 057,45
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym: 3 277 262,07
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym: 3 217 204,62
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym 60 057,45
K. Podatek dochodowy 9 009,00
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Opis Nazwa pliku

wprowadzenie

-

sprawozdanie

-

protokol

-

informacja

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki