Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki ONE ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-06-25
Informacje ogólne zgodnie z Załącznikiem Nr 4
do ustawy o rachunkowości

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmy ONE ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA
Siedziba
Województwo MAZOWIECKIE
Powiat WARSZAWA
Gmina M.ST.WARSZAWA
Miejscowość WARSZAWA
Adres
Kod kraju PL
Województwo MAZOWIECKIE
Powiat WARSZAWA
Gmina M.ST.WARSZAWA
Ulica MAZOWIECKA
Nr domu 7
Miejscowość WARSZAWA
Kod pocztowy 00-052
Poczta WARSZAWA
Numer we własciwym rejestrze sądowym albo ewidencji
Nr KRS 0000707414

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Wskazanie zastosowanych zasad rachunkowości przewidzianych dla jednostek mikro z wyszczególnieniem wybranych uproszczeń

Art. 28a - Jednostka mikro nie wycenia aktywów i pasywów według wartości godziwej i skorygowanej ceny nabycia; Art. 49.4 - Jednostka mikro, o której mowa w art. 3 ust. 1a pkt 1 UoR, która ma obowiązek sporządzania sprawozdania z działalności jednostki, może nie sporządzać tego sprawozdania, pod warunkiem że w informacji dodatkowej (informacjach uzupełniających do bilansu) przedstawi informacje dotyczące nabycia udziałów (akcji) własnych określone w Załączniku nr 4 do ustawy

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

6. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Sprawozdanie finansowe przygotowane zostało zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości (UOR) z dnia 29 września 1994 roku. (Dz. U. z 2019 r. poz. 351 ze zm.)

B. metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Środki trwałe wyceniane są w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia pomniejszonych o umorzenie oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
Wartość firmy jest to nadwyżka ceny nabycia jednostki lub jej zorganizowanej części nad niższą od niej wartością przejętych aktywów netto wycenionych według wartości godziwych. Amortyzacja środków trwałych oraz WNiP prowadzona jest zgodnie z "wykazem stawek amortyzacji" o których mowa w updop. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o niskiej wartości (do 10.000,00 zł) odnoszone są jednorazowo w koszty w pełnej ich wartości w dniu nabycia).
Zapasy wykazywane są według niższej z dwóch wartości: ceny nabycia bądź kosztu wytworzenia.
Należności handlowe wykazywane są w kwocie wymaganej zapłaty pomniejszonej o odpisy aktualizujace.
Inwestycje długoterminowe wyceniane są według kosztu historycznego pomniejszonego o ewentualną utratę wartości.
Środki pieniężne w banku i kasie wyceniane są według wartości nominalnej.
Kapitał podstawowy ujęty jest w wysokości określonej w umowie Spółki i wpisanej w rejestrze sądowym. Zobowiązania wyceniane są w kwocie wymaganej zapłaty

C. pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego:

Przychody ujmowane są w momencie wykonania usługi, sprzedaży towarów, materiałów, po wystawieniu faktur VAT, w momencie otrzymania dotacji lub darowizny.
Koszty ujmowane są w momencie ich poniesienia w odniesieniu do poszczególnych źródeł przychodu w układzie rodzajowym.
Na wynik finansowy składają sie: 1. Wynik na działalności gospodarczej jednostki, 2. Wynik na pozostałej działalności operacyjnej, 3. Wynik operacji finansowych, 4. Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego.
Przyjętą politykę rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów i pasywów, a sprawozdanie sporządzane jest w taki sposób, aby za kolejne lata wszystkie informacje były porównywalne.
Bilans
Lp A K T Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Aktywa trwałe 82 949,02 39 470,00
I Wartości niematerialne i prawne 82 949,02 39 470,00
3 Inne wartości niematerialne i prawne 82 949,02 39 470,00
II Rzeczowe aktywa trwałe
1 Środki trwałe
III Należności długoterminowe
IV Inwestycje długoterminowe
3 Długoterminowe aktywa finansowe
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
c) w pozostałych jednostkach
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
B Aktywa obrotowe 7 921,24 70 027,38
I Zapasy
II Należności krótkoterminowe 3 570,76 453,61
1 Należności od jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
2 Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
3 Należności od pozostałych jednostek 3 570,76 453,61
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 633,76
– do 12 miesięcy 633,76
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 2 937,00 453,61
III Inwestycje krótkoterminowe 4 350,48 69 573,77
1 Krótkoterminowe aktywa finansowe 4 350,48 69 573,77
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 4 350,48 69 573,77
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach 4 350,48 69 573,77
Aktywa razem 90 870,26 109 497,38
Lp P A S Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Kapitał (fundusz) własny 72 247,42 92 576,59
I Kapitał (fundusz) podstawowy 100 000,00 100 000,00
V Zysk (strata) z lat ubiegłych -7 423,41
VI Zysk (strata) netto -20 329,17 -7 423,41
B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 18 622,84 16 920,79
I Rezerwy na zobowiązania
2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
3 Pozostałe rezerwy
II Zobowiązania długoterminowe
3 Wobec pozostałych jednostek
III Zobowiązania krótkoterminowe 13 622,84 14 420,79
1 Zobowiązania wobec jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
2 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
3 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 13 622,84 14 420,79
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 13 622,84 14 420,79
– do 12 miesięcy 13 622,84 14 420,79
IV Rozliczenia międzyokresowe 5 000,00 2 500,00
2 Inne rozliczenia międzyokresowe 5 000,00 2 500,00
– krótkoterminowe 5 000,00 2 500,00
Pasywa razem 90 870,26 109 497,38
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:
B Koszty działalności operacyjnej 20 214,22 7 423,74
I Amortyzacja 5 020,98
II Zużycie materiałów i energii 22,73 44,27
III Usługi obce 13 274,51 6 394,79
IV Podatki i opłaty, w tym: 1 396,00 758,06
VII Pozostałe koszty rodzajowe 500,00 226,62
C Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) -20 214,22 -7 423,74
D Pozostałe przychody operacyjne 1,20 0,33
IV Inne przychody operacyjne 1,20 0,33
E Pozostałe koszty operacyjne 116,15
III Inne koszty operacyjne 116,15
F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) -20 329,17 -7 423,41
G Przychody finansowe
H Koszty finansowe
I Zysk (strata) brutto (F+G–H) -20 329,17 -7 423,41
L Zysk (strata) netto (I–J–K) -20 329,17 -7 423,41
I Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) 92 576,59 IA Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 92 576,59 1 Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 100 000,00 1 Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 100 000,00 a) zwiększenie (z tytułu) 100 000,00 – wydania udziałów (emisji akcji) 100 000,00 b) zmniejszenie (z tytułu) 2 Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 100 000,00 100 000,00 2 Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 1 Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenie (z tytułu) 2 Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 3 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 1 Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenie (z tytułu) 2 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 4 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 1 Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenie (z tytułu) 2 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 5 Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 1 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 2 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenie (z tytułu) 3 Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 4 Strata z lat ubiegłych na początek okresu 5 Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach a) zwiększenie (z tytułu) -7 423,41 – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 7 423,41 b) zmniejszenie (z tytułu) 6 Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -7 423,41 7 Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -7 423,41 6 Wynik netto -20 329,17 -7 423,41 B strata netto 20 329,17 7 423,41 II Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 72 247,42 92 576,59 III Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 72 247,42 92 576,59
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
A Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej -16 723,29 109 043,77
I Zysk (strata) netto -20 329,17 -7 423,41
II Korekty razem 3 605,88 116 467,18
1 Amortyzacja 5 020,98
7 Zmiana stanu należności -3 117,15 -453,61
8 Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -797,95 14 420,79
9 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 2 500,00 2 500,00
10 Inne korekty 100 000,00
III Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) -16 723,29 109 043,77
B Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej -48 500,00 -39 470,00
I Wpływy
3 Z aktywów finansowych, w tym:
b) w pozostałych jednostkach
II Wydatki 48 500,00 39 470,00
1 Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 48 500,00 39 470,00
3 Na aktywa finansowe, w tym:
b) w pozostałych jednostkach
III Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -48 500,00 -39 470,00
C Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I Wpływy
II Wydatki
III Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)
D Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -65 223,29 69 573,77
E Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:
F Środki pieniężne na początek okresu 69 573,77
G Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 4 350,48 69 573,77
Informacje uzupełniające do bilansu
zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do ustawy o rachunkowości
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienie Rok bieżący
Łącznie
Rok bieżący
z zysków kapitałowych
Rok bieżący
z innych źródeł
A. Zysk (strata) brutto za dany rok -20 329,17
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym: -615,00 -615,00
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym: -2 500,00 -2 500,00
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym -17 214,00
K. Podatek dochodowy
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Opis Nazwa pliku

Informacja Dodatkowa

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki