Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki TORINO HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-02-10
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmyTORINO HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
Siedziba
WojewództwoWIELKOPOLSKIE
PowiatM. POZNAŃ
GminaM. POZNAŃ
MiejscowośćPOZNAŃ
Adres
Kod krajuPL
WojewództwoWIELKOPOLSKIE
PowiatM. POZNAŃ
GminaM. POZNAŃ
UlicaSTRZESZYŃSKA
Nr domu33
MiejscowośćPOZNAŃ
Kod pocztowy60-479
PocztaPOZNAŃ
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD4647Z - sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS0000706297

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Roczne sprawozdanie finansowe sporządzono zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy o rachunkowości. Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów i pasywów (w tym także dokonywania odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych), ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Aktywa i pasywa wyceniono zgodnie z ustawą o rachunkowości z tym, że:
Wartości niematerialne i prawne są rozpoznawane, jeżeli jest prawdopodobne, że w przyszłości spowodują one wpływ do Przedsiębiorstwa korzyści ekonomicznych, które mogą być bezpośrednio powiązane z tymi aktywami. Początkowe ujęcie wartości niematerialnych i prawnych następuje według cen nabycia lub kosztu wytworzenia.
Środki trwałe ujęto w wysokości ceny nabycia lub kosztów wytworzenia, powiększonych o koszty ich ulepszenia oraz pomniejszonych o umorzenie. Wartość początkowa środków trwałych została wykazana w bilansie według wartości księgowej netto.
Składniki majątku spełniające kryteria zaliczenia ich do środków trwałych, których cena nabycia wynosi od 1.500zł do 10.000zł, ujmuje się w ewidencji środków trwałych, ale ich wartość odpisuje jednorazowo w ciężar kosztów amortyzacji z chwilą wydania do użytkowania.
Do środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych stasuje się metodę liniową i stawki określone w załączniku do updop.
Inwestycje w nieruchomości wycenia się według zasad stosowanych do środków trwałych.
Akcje i udziały zaliczane do aktywów trwałych wycenia się według ceny nabycia , w razie konieczności pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
Zapasy wyceniane są według cen ich zakupu nie wyższych od ich cen sprzedaży netto na dzień bilansowy.
Wartość zapasów ustala się w oparciu o:
a) materiały - cenę zakupu, przy czym rozchód wycenia się metodą pierwsze weszło pierwsze wyszło,
b) towary - cenę zakupu, przy czym rozchód wycenia się metoda ostatnie weszło pierwsze wyszło,
Zapasy wykazywane są w bilansie w wartości netto tj. pomniejszone o wartość odpisów aktualizujących wynikających z ich wyceny według cen sprzedaży netto.
Należności wykazuje się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny.
Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego, zaliczanego odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych - zależnie od rodzaju należności, której dotyczy odpis aktualizujący.
Zobowiązania ujmuje się w księgach w kwocie wymagającej zapłaty.
Należności i zobowiązania wyrażone w walutach obcych wykazuje się na dzień dokonania operacji według średniego kursu NBP ustalonego dla danej waluty na dzień poprzedzający dzień zawarcia transakcji.
Na dzień bilansowy należności i zobowiązania wyrażone w walutach obcych wycenia się po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.
Krótkoterminowe aktywa finansowe wycenia się po cenach nabycia nie wyższych od cen rynkowych.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Spółka prowadzi ewidencję kosztów w układzie rodzajowym oraz sporządza porównawczy wariant rachunku zysków i strat.
Przychody i koszty są rozpoznawane według zasady memoriałowej, tj. w okresach których dotyczą, niezależnie od daty otrzymania lub dokonania płatności.
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów ujmuje się w rachunku zysków i strat, gdy znaczące ryzyko i korzyści wynikające z praw własności do produktów, towarów i materiałów przekazano nabywcy.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało w zgodzie z praktyką stosowaną przez jednostki działające w Polsce, w oparciu o zasady rachunkowości wynikające z przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r., poz. 395 ze zm.) i wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe31 169 837,9611 488 060,68
IWartości niematerialne i prawne507,917 186,25
1Koszty zakończonych prac rozwojowych
2Wartość firmy
3Inne wartości niematerialne i prawne507,917 186,25
4Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
IIRzeczowe aktywa trwałe5 173 007,791 108 623,17
1Środki trwałe4 966 480,591 085 250,83
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)633 310,37
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej3 440 517,6741 642,11
c) urządzenia techniczne i maszyny81 705,3424 186,92
d) środki transportu794 301,47995 422,22
e) inne środki trwałe16 645,7423 999,58
2Środki trwałe w budowie122 681,0023 372,34
3Zaliczki na środki trwałe w budowie83 846,20
IIINależności długoterminowe77 101,59
1Od jednostek powiązanych
2Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Od pozostałych jednostek77 101,59
IVInwestycje długoterminowe25 816 483,7410 170 581,90
1Nieruchomości15 422 709,85
2Wartości niematerialne i prawne
3Długoterminowe aktywa finansowe10 393 773,8910 170 581,90
a) w jednostkach powiązanych1 629 008,1920 042,90
– udziały lub akcje5 000,005 000,00
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki1 624 008,1915 042,90
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach8 764 765,7010 150 539,00
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki8 737 830,9310 150 539,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe26 934,77
4Inne inwestycje długoterminowe
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe179 838,52124 567,77
1Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego178 402,00121 407,00
2Inne rozliczenia międzyokresowe1 436,523 160,77
BAktywa obrotowe29 997 047,4725 690 573,48
IZapasy22 203 606,7116 731 707,72
1Materiały
2Półprodukty i produkty w toku
3Produkty gotowe
4Towary17 172 465,8514 373 090,42
5Zaliczki na dostawy i usługi5 031 140,862 358 617,30
IINależności krótkoterminowe5 135 800,143 957 048,49
1Należności od jednostek powiązanych2 952,001 476,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:2 952,001 476,00
– do 12 miesięcy2 952,001 476,00
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Należności od pozostałych jednostek5 132 848,143 955 572,49
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:4 305 357,673 219 547,69
– do 12 miesięcy4 305 357,673 219 547,69
– powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych668 236,00641 679,00
c) inne159 254,4794 345,80
d) dochodzone na drodze sądowej
IIIInwestycje krótkoterminowe2 533 645,014 816 231,10
1Krótkoterminowe aktywa finansowe2 517 593,694 816 231,10
a) w jednostkach powiązanych20 537,65
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki20 537,65
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach716 667,00716 667,00
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki716 667,00716 667,00
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne1 780 389,044 099 564,10
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach1 780 389,044 099 564,10
– inne środki pieniężne
– inne aktywa pieniężne
2Inne inwestycje krótkoterminowe16 051,32
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe123 995,61185 586,17
CNależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
DUdziały (akcje) własne
Aktywa razem61 166 885,4337 178 634,16
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny36 341 978,4627 638 655,51
IKapitał (fundusz) podstawowy641 000,00641 000,00
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:26 997 655,5119 941 596,39
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
IIIKapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IVPozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
– na udziały (akcje) własne
VZysk (strata) z lat ubiegłych6 881 151,15
VIZysk (strata) netto8 703 322,95174 907,97
VIIOdpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania24 824 906,979 539 978,65
IRezerwy na zobowiązania62 140,00102 095,00
1Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego62 140,00102 095,00
2Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
– długoterminowa
– krótkoterminowa
3Pozostałe rezerwy
– długoterminowe
– krótkoterminowe
IIZobowiązania długoterminowe15 613 120,45448 065,04
1Wobec jednostek powiązanych
2Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Wobec pozostałych jednostek15 613 120,45448 065,04
a) kredyty i pożyczki15 417 621,06
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe195 499,39448 065,04
d) zobowiązania wekslowe
e) inne
IIIZobowiązania krótkoterminowe9 149 646,528 972 014,24
1Zobowiązania wobec jednostek powiązanych290 587,50612 703,96
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:290 587,50612 703,96
– do 12 miesięcy290 587,50612 703,96
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek8 859 059,028 359 310,28
a) kredyty i pożyczki5 399 894,245 027 097,38
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe1 047 256,091 801 391,98
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:1 778 465,95906 743,97
– do 12 miesięcy1 778 465,95906 743,97
– powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi150 109,75158 351,48
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych101 008,24139 723,01
h) z tytułu wynagrodzeń89 024,5170 816,62
i) inne293 300,24255 185,84
4Fundusze specjalne
IVRozliczenia międzyokresowe17 804,37
1Ujemna wartość firmy
2Inne rozliczenia międzyokresowe17 804,37
– długoterminowe
– krótkoterminowe17 804,37
Pasywa razem61 166 885,4337 178 634,16
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:52 607 334,313 758 450,18
– od jednostek powiązanych2 400,00100,00
IPrzychody netto ze sprzedaży produktów253 204,06-29 409,62
IIZmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)
IIIKoszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
IVPrzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów52 354 130,253 787 859,80
BKoszty działalności operacyjnej42 674 982,673 217 716,45
IAmortyzacja489 964,3525 718,78
IIZużycie materiałów i energii625 966,1736 540,30
IIIUsługi obce4 564 507,77486 471,01
IVPodatki i opłaty, w tym:331 971,504 927,02
– podatek akcyzowy
VWynagrodzenia1 378 351,1596 161,21
VIUbezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:270 779,2015 670,26
– emerytalne100 054,517 709,24
VIIPozostałe koszty rodzajowe960 110,0784 567,94
VIIIWartość sprzedanych towarów i materiałów34 053 332,462 467 659,93
CZysk (strata) ze sprzedaży (A–B)9 932 351,64540 733,73
DPozostałe przychody operacyjne2 267 109,24283 692,66
IZysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
IIDotacje
IIIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych796 620,6024 151,30
IVInne przychody operacyjne1 470 488,64259 541,36
EPozostałe koszty operacyjne1 130 392,24577 178,39
IStrata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych7 041,84
IIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych36 170,44
IIIInne koszty operacyjne1 087 179,96577 178,39
FZysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)11 069 068,64247 248,00
GPrzychody finansowe581 205,3841 936,02
IDywidendy i udziały w zyskach, w tym:
AOd jednostek powiązanych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
BOd jednostek pozostałych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
IIOdsetki, w tym:534 286,9741 934,82
– od jednostek powiązanych39 062,3442,90
IIIZysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IVAktualizacja wartości aktywów finansowych42 986,09
VInne3 932,321,20
HKoszty finansowe1 179 423,0772 909,05
IOdsetki, w tym:548 301,9118 890,92
– dla jednostek powiązanych
IIStrata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IIIAktualizacja wartości aktywów finansowych73 690,14
IVInne557 431,0254 018,13
IZysk (strata) brutto (F+G–H)10 470 850,95216 274,97
JPodatek dochodowy1 767 528,0041 367,00
KPozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
LZysk (strata) netto (I–J–K)8 703 322,95174 907,97
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)27 638 655,5127 311 657,16
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości152 090,38
– korekty błędów
IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach27 638 655,5127 463 747,54
1Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu641 000,00641 000,00
1Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– wydania udziałów (emisji akcji)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– umorzenia udziałów (akcji)
2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu641 000,00641 000,00
2Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu19 941 596,3919 941 596,39
1Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego7 056 059,12
a) zwiększenie (z tytułu)7 056 059,12
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej
– podziału zysku (ustawowo)7 056 059,12
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– pokrycia straty
2Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu26 997 655,5119 941 596,39
3Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
1Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– zbycia środków trwałych
2Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu
4Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu
1Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
2Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu
5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu7 056 059,126 729 060,77
1Zysk z lat ubiegłych na początek okresu7 056 059,126 729 060,77
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości152 090,38
– korekty błędów
2Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach7 056 059,126 881 151,15
a) zwiększenie (z tytułu)
– podziału zysku z lat ubiegłych
b) zmniejszenie (z tytułu)7 056 059,12
- zasilenie kapitału zapasowego7 056 059,12
3Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu6 881 151,15
4Strata z lat ubiegłych na początek okresu
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
5Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
a) zwiększenie (z tytułu)
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
b) zmniejszenie (z tytułu)
.......
6Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
7Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu6 881 151,15
6Wynik netto8 703 322,95174 907,97
Azysk netto8 703 322,95174 907,97
Bstrata netto
Codpisy z zysku
IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)36 341 978,4627 638 655,51
IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)36 341 978,4627 638 655,51
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej4 768 040,72748 512,10
IZysk (strata) netto8 703 322,95174 907,97
IIKorekty razem-3 935 282,23573 604,13
1Amortyzacja489 964,3525 718,78
2Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych191 575,3225 388,35
3Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)14 014,94-23 043,90
4Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej37 745,89
5Zmiana stanu rezerw-39 955,00102 095,00
6Zmiana stanu zapasów-5 471 898,99-80 424,72
7Zmiana stanu należności-951 895,591 826 547,33
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów784 087,16-1 091 601,42
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-11 484,56-205 764,81
10Inne korekty1 022 564,25-5 310,48
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)4 768 040,72748 512,10
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej-20 204 336,24693 889,00
IWpływy2 607 427,16716 667,00
1Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych17 760,16
2Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Z aktywów finansowych, w tym:2 589 667,00716 667,00
a) w jednostkach powiązanych1 400 000,00
b) w pozostałych jednostkach1 189 667,00716 667,00
– zbycie aktywów finansowych
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych1 189 667,00716 667,00
– odsetki
– inne wpływy z aktywów finansowych
4Inne wpływy inwestycyjne
IIWydatki22 811 763,4022 778,00
1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych4 488 892,972 778,00
2Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne15 887 870,43
3Na aktywa finansowe, w tym:2 435 000,0020 000,00
a) w jednostkach powiązanych1 785 000,0020 000,00
b) w pozostałych jednostkach650 000,00
– nabycie aktywów finansowych
– udzielone pożyczki długoterminowe650 000,00
4Inne wydatki inwestycyjne
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)-20 204 336,24693 889,00
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej13 117 120,46-114 838,65
IWpływy22 781 086,54237 755,76
1Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2Kredyty i pożyczki22 781 086,54237 755,76
3Emisja dłużnych papierów wartościowych
4Inne wpływy finansowe
IIWydatki9 663 966,08352 594,41
1Nabycie udziałów (akcji) własnych
2Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli225 115,85
3Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4Spłaty kredytów i pożyczek7 749 861,96
5Wykup dłużnych papierów wartościowych
6Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego519 327,6728 360,77
8Odsetki375 262,4617 929,72
9Inne wydatki finansowe794 398,14306 303,92
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)13 117 120,46-114 838,65
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)-2 319 175,061 327 562,45
EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:-2 319 175,061 327 562,45
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
FŚrodki pieniężne na początek okresu4 099 564,102 772 001,65
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:1 780 389,044 099 564,10
– o ograniczonej możliwości dysponowania156 887,71
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
Podstawa prawnaRok poprzedni
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok10 470 850,95216 274,97
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:814 425,9124 154,70
odwrócenie odpisu aktualizującego, który nie był zaliczony do kosztów uzyskania przychodów814 425,91art 12 ust 424 151,30
pozostałe 3,40
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:431 645,6887 654,11
bonusy udzielone zarachowane -27 715,94art 12 ust 3j-18 248,73
odsetki od pożyczek zarachowane430 364,44art 12 ust 4 pkt 240 973,62
różnice kursowe z wyceny bilansowej - metoda podatkowa-13 988,91art 15a64 929,22
wycena bilansowa aktywów finansowych - FX, opcje42 986,09art 15a
pozostałe
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:40 653,84-81 911,69
bonusy udzielone zarachowane-18 248,73art 12 ust 3j-108 423,65
odsetki od pożyczek zapłacone z lat ubiegłych58 902,57art 12 ust 4 pkt 2
odsetki od kredytu - zarachowaneart 12 ust 4 pkt 212 250,76
pozostałe 14 261,20
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:690 744,5327 558,06
odsetki budżetowe491,94art 16 ust 1 pkt 21
amortyzacja bilansowa środków trwałych w leasingu 254 689,09art 16a20 898,41
wartość sprzedaży niefinansowych składników majątku24 802,00art 16a
odsetki od umów leasingowych - NKUP33 001,95art 16 ust 1 pkt 113 355,57
koszty reprezentacji105 677,31art 16 ust 1 pkt 28
wierzytelności odpisane jako przedawnione173 361,89art 16 ust 1 pkt 20
odpisy aktualizujące należności36 170,44art 16 ust 1 pkt 26
składki na ubezpieczenie samochodów osobowych od wartości przekraczającej 20.000 euro13 047,31art 16 ust 1 pkt 491 238,27
koszty sądowe NKUP40 757,00art 16 ust 1 pkt 17
pozostałe 8 745,602 065,81
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:716 827,44399 464,92
różnice kursowe z wyceny bilansowej - metoda podatkowa-30 972,49art 15a90 308,86
wycena bilansowa transakcji IRS557 403,67art 15a
wycena bilansowa aktywów finansowych - FX, opcje73 690,14art 15a
koszty ZUS 12/2018 zapłacony 201919 557,63art 16 ust 1 pkt 57 lit a
koszty ZUS 11/2018 zapłacony 201919 755,56art 16 ust 1 pkt 57 lit a
niewypłacone delegacje4 887,29art 16 ust 1 pkt 575 951,80
niewypłacone umowy zlecenia30 144,60art 16 ust 1 pkt 575 400,07
bilansowa likwidacja towarów - zarachowana13 146,69art 15 ust 1272 336,90
prowizje bankowe zarachowane10 214,35art 16 ust 1 pkt 11
koszty ZUS 12/2017 zapłacony 2018art 16 ust 1 pkt 5715 467,29
pozostałe 19 000,0010 000,00
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:308 576,3998 493,53
wypłacone 01/2018 umowy zlecenia za 12/20175 400,07art 15 ust 4g
bilansowa likwidacja towarów w 2017, a podatkowa 2018 272 336,90art 15 ust 1
koszty ZUS za 11/2017 zapłacony w 01/201815 372,13art 15 ust 4h
koszty ZUS za 12/2017 zapłacony w 02/201815 467,29art 15 ust 4h
koszty ZUS za 10/2017 zapłacony w 12/2017art 15 ust 4h15 139,13
wypłacone 12/2017 zlecenia za 11/2017art 15 ust 4g5 944,08
umorzone postępowania egzekucyjne na, które utworzono odpis aktualizującyart 16 ust 1 pkt 26a77 410,32
pozostałe
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:551 386,1131 720,25
raty kapitałowe dotyczące leasingu552 386,11art 17b ust 131 720,25
pozostałe 1 000,00
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym9 813 042,00319 364,00
K. Podatek dochodowy1 864 478,0060 679,00
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku

informacja dodatkowa

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki