Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki AMG REAL ESTATE SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-05-12
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmy AMG REAL ESTATE SPÓŁKA AKCYJNA
Siedziba
Województwo ŚLĄSKIE
Powiat M.BIELSKO-BIAŁA
Gmina M.BIELSKO-BIAŁA
Miejscowość BIELSKO-BIAŁA
Adres
Kod kraju PL
Województwo ŚLĄSKIE
Powiat M.MIELSKO-BIAŁA
Gmina M.BIELSKO-BIAŁA
Ulica KOLISTA
Nr domu 133
Miejscowość BIELSKO-BIAŁA
Kod pocztowy 43-300
Poczta BIELSKO-BIAŁA
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD 6820Z - wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS 0000706059

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

1.Na podstawie Uchwały nr 1 z 10.08.2017r Zgromadzenia Wspólników Spółka sporządza sprawozdanie finansowe z uwzględnieniem uproszczonych zasad przewidzianych w ustawie o rachunkowości dla jednostek mikro, tj. z zastosowaniem art. 48a ust. 3, art. 48b ust. 4 oraz art. 49 ust. 4ww. ustawy, jeśli wykazywane w rocznym sprawozdaniu dane nie przekroczą progów wskazanychw art. 3 ust. 1a ww. ustawy.
2. Jednostka stosuje stawki amortyzacyjne wynikające z przepisów podatkowych (o ile okresy amortyzacji nie różnią się istotnie od rzeczywistego okresu ekonomicznej użyteczności środka trwałego).
3. Aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku nie tworzy się.
4. Nie ustala się rezerw na świadczenia emerytalne i niewykorzystane urlopy oraz nagrody jubileuszowe.
5. Rachunek zysków i strat sporządzany jest w układzie porównawczym.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne - po cenach sprzedaży netto możliwych do użyskania nie wyższych od cen ich nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
2. Środki trwałe w budowie - po cenach sprzedaży netto możliwych do użyskania nie wyższych od cen netto ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
3. Udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczone do aktywów trwałych -po cenach sprzedaży netto możliwych do użyskania nie wyższych od cen nabycia pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
4. Zapasy - po cenach sprzedaży netto możliwych do użyskania nie wyższych od cen zakupu.
5. Inwestycje krótkoterminowe - po cenach sprzedaży netto możliwych do użyskania nie wyższych od cen nabycia pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
6. Rzeczowe składniki aktywów obrotowych - wg cen zakupu lub kosztów wytworzenia nie wyższych od ich cen sprzedaży netto na dzień bilansowy.
7. Należności i udzielone pożyczki - w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasad ostrożnej wyceny.
8. Zobowiązania - w kwocie wymagającej zapłaty, przy czym zobowiązania finansowe, których uregulowanie zgodnie z umową następuje drogą wydania aktywów finansowych innych niż środki pieniężne lub wymiany na instrumenty finansowe – wg wartości godziwej.
9. Rezerwy - w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości.
10. Kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa - w wartości nominalnej.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Do przychodów zalicza się równowartość sprzedanych w okresie sprawozdawczym dóbr i usług, przychody z tytułu sprzedaży środków trwałych, otrzymane odszkodowania, darowizny, umorzone zobowiązania, naliczone odsetki oraz dodatnie różnice kursowe.

Kosztami uzyskania przychodów są wszystkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów z zachowaniem zasady współmierności przychodów i kosztów ich uzyskania, oraz skutki finansowe zdarzeń powstających niepowtarzalnie poza normalną działalnością Jednostki.

Rachunek zysków i strat sporządzany jest w układzie porównawczym.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

 • Sprawozdanie finansowe sporządzone jest na podstawie rzetelnie prowadzonych ksiąg rachunkowych za rok obrotowy ze stanem na ostatni dzień roku obrotowego.
 • Dane liczbowe wykazuje sie w złotych i groszach.
 • Sprawozdanie finansowe sporządzone jest w języku polskim.
 • 8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

  Bilans
  Lp A K T Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
  A Aktywa trwałe
  I Wartości niematerialne i prawne
  1 Koszty zakończonych prac rozwojowych
  2 Wartość firmy
  3 Inne wartości niematerialne i prawne
  4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
  II Rzeczowe aktywa trwałe
  1 Środki trwałe
  a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)
  b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
  c) urządzenia techniczne i maszyny
  d) środki transportu
  e) inne środki trwałe
  2 Środki trwałe w budowie
  3 Zaliczki na środki trwałe w budowie
  III Należności długoterminowe
  1 Od jednostek powiązanych
  2 Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
  3 Od pozostałych jednostek
  IV Inwestycje długoterminowe
  1 Nieruchomości
  2 Wartości niematerialne i prawne
  3 Długoterminowe aktywa finansowe
  a) w jednostkach powiązanych
  – udziały lub akcje
  – inne papiery wartościowe
  – udzielone pożyczki
  – inne długoterminowe aktywa finansowe
  b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
  – udziały lub akcje
  – inne papiery wartościowe
  – udzielone pożyczki
  – inne długoterminowe aktywa finansowe
  c) w pozostałych jednostkach
  – udziały lub akcje
  – inne papiery wartościowe
  – udzielone pożyczki
  – inne długoterminowe aktywa finansowe
  4 Inne inwestycje długoterminowe
  V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
  1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
  2 Inne rozliczenia międzyokresowe
  B Aktywa obrotowe 97 810,94 98 038,94
  I Zapasy
  1 Materiały
  2 Półprodukty i produkty w toku
  3 Produkty gotowe
  4 Towary
  5 Zaliczki na dostawy i usługi
  II Należności krótkoterminowe
  1 Należności od jednostek powiązanych
  a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
  – do 12 miesięcy
  – powyżej 12 miesięcy
  b) inne
  2 Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
  a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
  – do 12 miesięcy
  – powyżej 12 miesięcy
  b) inne
  3 Należności od pozostałych jednostek
  a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
  – do 12 miesięcy
  – powyżej 12 miesięcy
  b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych
  c) inne
  d) dochodzone na drodze sądowej
  III Inwestycje krótkoterminowe 97 810,94 98 038,94
  1 Krótkoterminowe aktywa finansowe 97 810,94 98 038,94
  a) w jednostkach powiązanych
  – udziały lub akcje
  – inne papiery wartościowe
  – udzielone pożyczki
  – inne krótkoterminowe aktywa finansowe
  b) w pozostałych jednostkach
  – udziały lub akcje
  – inne papiery wartościowe
  – udzielone pożyczki
  – inne krótkoterminowe aktywa finansowe
  c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 97 810,94 98 038,94
  – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 97 810,94 98 038,94
  – inne środki pieniężne
  – inne aktywa pieniężne
  2 Inne inwestycje krótkoterminowe
  IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
  C Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
  D Udziały (akcje) własne
  Aktywa razem 97 810,94 98 038,94
  Lp P A S Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
  A Kapitał (fundusz) własny 96 294,94 98 038,94
  I Kapitał (fundusz) podstawowy 100 000,00 100 000,00
  II Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:
  – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
  III Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:
  – z tytułu aktualizacji wartości godziwej
  IV Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:
  – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
  – na udziały (akcje) własne
  V Zysk (strata) z lat ubiegłych -1 961,06
  VI Zysk (strata) netto -1 744,00 -1 961,06
  B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1 516,00
  I Rezerwy na zobowiązania
  1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
  2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
  – długoterminowa
  – krótkoterminowa
  3 Pozostałe rezerwy
  – długoterminowe
  – krótkoterminowe
  II Zobowiązania długoterminowe
  1 Wobec jednostek powiązanych
  2 Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
  3 Wobec pozostałych jednostek
  a) kredyty i pożyczki
  b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
  c) inne zobowiązania finansowe
  d) zobowiązania wekslowe
  e) inne
  III Zobowiązania krótkoterminowe 1 516,00
  1 Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 738,00
  a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 738,00
  – do 12 miesięcy 738,00
  – powyżej 12 miesięcy
  b) inne
  2 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
  a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
  – do 12 miesięcy
  – powyżej 12 miesięcy
  b) inne
  3 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 778,00
  a) kredyty i pożyczki
  b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
  c) inne zobowiązania finansowe
  d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 778,00
  – do 12 miesięcy 778,00
  – powyżej 12 miesięcy
  e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
  f) zobowiązania wekslowe
  g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych
  h) z tytułu wynagrodzeń
  i) inne
  4 Fundusze specjalne
  IV Rozliczenia międzyokresowe
  1 Ujemna wartość firmy
  2 Inne rozliczenia międzyokresowe
  – długoterminowe
  – krótkoterminowe
  Pasywa razem 97 810,94 98 038,94
  Rachunek zysków i strat
  Wersja porównawcza
  Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
  A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:
  – od jednostek powiązanych
  I Przychody netto ze sprzedaży produktów
  II Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)
  III Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
  IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
  B Koszty działalności operacyjnej 1 744,00 1 961,06
  I Amortyzacja
  II Zużycie materiałów i energii
  III Usługi obce 1 744,00 864,06
  IV Podatki i opłaty, w tym: 1 097,00
  – podatek akcyzowy
  V Wynagrodzenia
  VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:
  – emerytalne
  VII Pozostałe koszty rodzajowe
  VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów
  C Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) -1 744,00 -1 961,06
  D Pozostałe przychody operacyjne
  I Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
  II Dotacje
  III Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
  IV Inne przychody operacyjne
  E Pozostałe koszty operacyjne
  I Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
  II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
  III Inne koszty operacyjne
  F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) -1 744,00 -1 961,06
  G Przychody finansowe
  I Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
  A Od jednostek powiązanych, w tym:
  – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
  B Od jednostek pozostałych, w tym:
  – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
  II Odsetki, w tym:
  – od jednostek powiązanych
  III Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
  – w jednostkach powiązanych
  IV Aktualizacja wartości aktywów finansowych
  V Inne
  H Koszty finansowe
  I Odsetki, w tym:
  – dla jednostek powiązanych
  II Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
  – w jednostkach powiązanych
  III Aktualizacja wartości aktywów finansowych
  IV Inne
  I Zysk (strata) brutto (F+G–H) -1 744,00 -1 961,06
  J Podatek dochodowy
  K Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
  L Zysk (strata) netto (I–J–K) -1 744,00 -1 961,06
  Dodatkowe informacje i objaśnienia
  Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
  Pozycja / wyszczególnienie Rok bieżący
  Łącznie
  Rok bieżący
  z zysków kapitałowych
  Rok bieżący
  z innych źródeł
  Rok poprzedni
  Łącznie
  A. Zysk (strata) brutto za dany rok -1 744,00 -1 961,06
  B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
  C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:
  D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:
  E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
  F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:
  G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:
  H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
  I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
  J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym -1 744,00 -1 961,06
  K. Podatek dochodowy
  Dodatkowe informacje i objaśnienia
  Opis Nazwa pliku

  Dodatkowe informacje i objaśnienia

  -

  Wyszukiwanie

  Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki