Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki OT PORT ŚWINOUJŚCIE SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-05-28
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmyOT Port Świnoujście S.A.
Siedziba
WojewództwoZachodniopomorskie
PowiatM. Świnoujście
GminaM. Świnoujście
MiejscowośćŚwinoujście
Adres
Kod krajuPL
WojewództwoZachodniopomorskie
PowiatM. Świnoujście
GminaM. Świnoujście
UlicaBunkrowa
Nr domu1
MiejscowośćŚwinoujście
Kod pocztowy72-602
PocztaŚwinoujście
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD5210B - magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów
5224A - przeładunek towarów w portach morskich
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS0000700026

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Stosowane przez Spółkę zasady rachunkowości dostosowane są do przepisów wynikających z Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2019 r. poz. 351 z późn. zm.). W zakresie pozycji spełniających definicję instrumentu finansowego stosuje się przepisy Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 roku w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 149 poz. 1674 z późn. zm.).

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Wartości niematerialne i prawne
Za wartości niematerialne i prawne uznaje się nabyte lub wytworzone we własnym zakresie przez jednostkę zaliczane do aktywów trwałych prawa majątkowe lub ich ekwiwalenty nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby Spółki.
Wycena na dzień bilansowy
Na dzień bilansowy wartości niematerialne wycenia się według cen nabycia, koszcie wytworzenia po pomniejszeniu o dokonane odpisy amortyzacyjne i odpisy z tytułu utraty wartości.
Amortyzacja
Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się drogą systematycznego, planowanego rozłożenia ich wartości początkowej na ustalony okres amortyzacji. Rozpoczęcie amortyzacji następuje nie wcześniej niż po przyjęciu WNiP do używania, a jej zakończenie – nie później niż z chwilą zrównania wartości odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych z wartością początkową.
Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 3.500 zł Spółka amortyzuje począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu przekazania ich do użytkowania, natomiast o wartości równej lub niższej 3.500 zł wprowadza się do rejestru wartości niematerialnych i prawnych i umarza jednorazowo w miesiącu zakupu w ciężar kosztów bieżącego okresu.
Inne wartości niematerialne i prawne
W ramach innych wartość niematerialnych i prawnych spółka wykazuje:
▪ Oprogramowanie komputerowe (w tym w części wytworzonych we własnym zakresie zakończonych prac rozwojowych dotyczących oprogramowania)
▪ Inne wartości niematerialne i prawne
▪ Licencje
▪ Autorskie prawa majątkowe
Stosuje się następujące okresy amortyzacji innych wartości niematerialnych i prawnych
▪ Oprogramowanie komputerowe 5 lat
▪ Inne wartości niematerialne i prawne 5 lat
▪ Licencje - 2 lata

Środki trwałe

Środki trwałe to rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi o przewidzianym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż 1 rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby Spółki. Środki trwałe oddane do użytkowania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze, zalicza się do aktywów trwałych jednej ze stron umowy, zgodnie z warunkami określonymi w art. 3 ust. 4 ustawy o rachunkowości.


Ujęcie początkowe
Początkowe ujęcie rzeczowych aktywów trwałych następuje według cen nabycia lub kosztu wytworzenia.
Cena nabycia - kwota należna sprzedającemu, powiększona o koszty związane z zakupem, naliczone do dnia przekazania do używania (w tym koszty transportu, załadunku, wyładunku, ubezpieczenia w drodze, montażu, opłaty notarialne, skarbowe, odsetki wyliczone wg zamortyzowanego kosztu, różnice kursowe, cło, akcyzę itp.), pomniejszona o podatek od towarów i usług podlegający zwrotowi na podstawie odrębnych przepisów, powiększona o koszty ulepszenia.
Koszt wytworzenia we własnym zakresie jest to koszt wytworzenia, który obejmuje ogół kosztów poniesionych przez jednostkę w okresie jego budowy, montażu, przystosowania i ulepszenia poniesionych do dnia przyjęcia takiego składnika majątkowego do używania w tym również niepodlegający odliczeniu podatek VAT oraz podatek akcyzowy, a także koszt obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu finansowania nabycia (wytworzenia) środka trwałego, uwzględniający różnice kursowego pomniejszone o przychody z tego tytułu; do kosztu wytworzenia nie zalicza się kosztów ogólnych Zarządu, kosztów sprzedaży, pozostałych kosztów operacyjnych i finansowych oraz
kosztów nadmiernych braków, nadmiernego zużycia robocizny i innych zasobów w trakcie budowy, montażu lub ulepszenia środków trwałych i dostosowania do używania.
W razie nabycia w drodze spadku lub darowizny lub w inny nieodpłatny sposób wartość początkową rzeczowych aktywów trwałych stanowi cena sprzedaży takiego samego lub podobnego przedmiotu z dnia nabycia, chyba że umowa darowizny albo umowa o nieodpłatnym przekazaniu określa tę wartość w niższej wysokości; za cenę rynkową uważa się cenę stosowaną na aktywnym rynku w obrocie składnikami tego samego rodzaju, gatunku z uwzględnieniem ich stanu technicznego i stopnia zużycia.
W przypadku trudności w ustaleniu kosztu wytworzenia rzeczowych aktywów trwałych jego wartość początkową ustala biegły rzeczoznawca z uwzględnieniem cen rynkowych z dnia przekazania składnika do użytkowania.

Jeżeli przy zakupie środka trwałego uzyskuje się odroczony termin płatności (jednostka przyjmuje uproszczenie, że za odroczony termin płatności uważa się okres przekraczający 12 miesięcy) jego koszt stanowi ekwiwalent ceny po zdyskontowaniu. Różnicę pomiędzy ekwiwalentem ceny po zdyskontowaniu, a kwotą całkowitej płatności ujmuje się jako koszty odsetek na przestrzeni okresu kredytowania.

Jeżeli środki trwałe uległy ulepszeniu polegającemu na przebudowie, rozbudowie, rekonstrukcji, adaptacji lub modernizacji, to wartość początkowa środka trwałego powiększa się o sumę wydatków poniesionych na ich ulepszenie. Przyjmuje się, że jeżeli wartość ulepszenia przekracza kwotę 100 tys. zł to konieczne jest przeprowadzenie analizy czy ulepszenie nie ma charakteru odrębnego aktywa. Jeżeli tak to ujmuje się je jako osobny środek trwały i amortyzuje przez okres jego ekonomicznej użyteczności. W takim przypadku konieczne jest wyodrębnienie z ulepszanego środka trwałego części podlegającej wymianie i usunięciu z aktywów w wartości odpowiadającej jego wartości początkowej skorygowanej o dotychczasowe odpisy amortyzacyjne i utratę wartości. W przypadku braku możliwości ustalenia tej wartości przyjmuje się, że jego wartość na dzień pierwotnego nabycia była równa wartości nabycia na dzień ulepszenia.

Wycena na dzień bilansowy

Na dzień bilansowy środki trwałe wycenia się według cen nabycia, w koszcie wytworzenia lub wartości przeszacowanej pomniejszonych o umorzenie oraz o odpisy z tytułu utraty wartości.

Grunty własne wyceniane są w cenie nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu utraty wartości.

Amortyzacja

Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się drogą systematycznego, planowanego rozłożenia ich wartości początkowej na ustalony okres amortyzacji. Rozpoczęcie amortyzacji następuje w miesiącu następującym po miesiącu przyjęcia środka trwałego do użytkowania, a jej zakończenie – nie później niż z chwilą zrównania wartości odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych z wartością początkową lub przeznaczenia go do likwidacji, sprzedaży lub stwierdzenia jego niedoboru, z ewentualnym uwzględnieniem przewidywanej przy likwidacji ceny sprzedaży netto pozostałości środka trwałego.

Przy ustalaniu okresu amortyzacji i rocznej stawki amortyzacyjnej uwzględnia się okres ekonomicznej użyteczności środka trwałego na określenie, którego wpływają w szczególności:
▪ fakt użytkowania środka trwałego w warunkach szczególnie uciążliwych,
▪ tempo postępu techniczno-ekonomicznego,
▪ planowane istotne remonty,
▪ prawne lub inne ograniczenia czasu używania środków trwałych,
▪ przewidywaną przy likwidacji cenę sprzedaży netto istotnej pozostałości środk

a trwałego.

Jednostka przyjmuje do stosowania metodę liniową umorzenia środków trwałych.

Przewidywane okresy amortyzacyjne:
Grunty własne – nie podlegają amortyzacji
Grunty (prawo wieczystego użytkowania gruntów) – przez okres obowiązywania prawa
Budynki i budowle – 5-40 lat
Urządzenia techniczne i maszyny – 5-20 lat
Środki transportu – 3-20 lat
Inne – 5-20 lat

Spółka ma obowiązek raz w roku weryfikować poprawność stosowanych okresów amortyzacji powodując odpowiednią korektę dokonywanych w następnych latach obrotowych odpisów amortyzacyjnych.

Spółka prowadzi odrębna ewidencję naliczonych odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych dla środków trwałych w ujęciu podatkowym.

Środki trwałe o wartości początkowej powyżej 3.500 zł Spółka amortyzuje począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu przekazania ich do użytkowania, natomiast o wartości równej lub niższej 3.500 zł wprowadza do rejestru środków trwałych i umarza jednorazowo w miesiącu zakupu w ciężar kosztów bieżącego okresu.

Środki trwałe w budowie

Środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu nakładów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, w tym kosztów finansowych, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Do środków trwałych w budowie zaliczamy ogół kosztów poniesionych przez Spółkę pozostających w bezpośrednim związku z wytworzeniem środka trwałego, w szczególności:

▪ Dokumentację projektową, dokumentację techniczno-ekonomiczną oraz inne usługi profesjonalne, w szczególności doradztwa, pozostające w bezpośrednim związku z realizacją budowy, itp.,
▪ Wszelkiego rodzaju opłaty – koncesje, pozwolenia, decyzje, odbiory techniczne, podatki od czynności cywilnoprawnych, podatek od towarów i usług niepodlegający odliczeniu,
▪ Koszty odszkodowań, obiektów zastępczych i tymczasowych,
▪ Materiały bezpośrednie,
▪ Robociznę bezpośrednią, w szczególności płace, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia wraz z kosztami organizacji, wyposażenia i utrzymania stanowisk pracy,
▪ Koszty obsługi zobowiązań związanych z zaciągnięciem kredytów, pożyczek związanych z budową rzeczowych aktywów trwałych, a także różnice kursowe zrealizowane w trakcie trwania budowy środków trwałych,
▪ Koszty instalacji i montażu,
▪ Koszty nadzoru inwestorskiego oraz bieżącej koordynacji budowy
▪ Inne koszty, które pozostają w bezpośrednim związku z budowanym środkiem trwałym.

Do kosztu wytworzenia środków trwałych w budowie nie zaliczamy w szczególności:

▪ Nakładów na wprowadzenie nowego produktu lub usługi w tym kosztów promocji i reklamy,
▪ Kosztów ogólnego zarządu,
▪ Kosztów operacji finansowych, w tym odsetek i prowizji bankowych oraz różnic kursowych po przekazaniu środka trwałego do używania,
Koszty finansowania zewnętrznego powiększają cenę nabycia (koszty wytworzenia) rzeczowych aktywów trwałych dla wszystkich aktywów w trakcie budowy, przy założeniu, że:
- koszty finansowania zewnętrznego są bezpośrednio związane z zakupem, budową lub wytworzeniem dostosowywanego składnika aktywów;
- stanowią faktyczne koszty finansowania zewnętrznego (pomniejszone o ewentualne przychody w razie ich tymczasowego zainwestowania) z tytułu środków finansowych pozyskanych specjalnie w celu pozyskania dostosowywanego składnika aktywów; lub
- stanowią koszt ogólnych kredytów i pożyczek jednostki, zaś ich kwota wynika z zastosowania stopy kapitalizacji (stanowiącej średni ważony koszt kredytów i pożyczek).

Aktywowanie kosztów finansowania zewnęt

rznego rozpoczyna się, gdy:
- ponosi się nakłady na dostosowywany składnik aktywów;
- ponosi się koszty finansowania zewnętrznego; oraz
- prowadzone są działania niezbędne do przygotowania składnika aktywów do użytkowania zgodnie z zamierzeniami.
Aktywowania kosztów finansowania zewnętrznego zaprzestaje się, gdy zasadniczo wszystkie czynności niezbędne do przygotowania dostosowywanego składnika aktywów (lub jego części, którą można osobno użytkować) do funkcjonowania zgodnie z zamierzeniami zostały zakończone.
Kosztów finansowania zewnętrznego nie aktywuje się w przypadku przerwania na dłuższy okres działań niezbędnych do przygotowania danego składnika aktywów do funkcjonowania zgodnie z zamierzeniami, chyba że zawieszenie stanowi niezbędne i przejściowe opóźnienie.

Zaliczki na środki trwałe w budowie

Zaliczki na środki trwałe w budowie ujmuje się w wartości godziwej przekazanej zapłaty. Przekazane zaliczki wyrażone w walucie obcej nie podlegają wycenie na dzień bilansowy.

Zaliczenie do rzeczowych aktywów trwałych przez leasingobiorcę na podstawie umowy leasingu finansowego

Leasing klasyfikuje się jako leasing finansowy, gdy w ramach zawartej umowy zasadniczo całe potencjalne korzyści oraz ryzyko wynikające z posiadania przedmiotu leasingu (zgodnie z art. 4 Ustawy o rachunkowości) przenoszone jest na leasingobiorcę.
Aktywa użytkowane na podstawie umowy leasingu finansowego traktuje się jak aktywa Spółki i wycenia w ich wartości godziwej w momencie ich nabycia, nie wyższej jednak niż wartość bieżąca minimalnych opłat leasingowych. Powstające z tego tytułu zobowiązanie wobec leasingodawcy jest prezentowane w sprawozdaniu z sytuacji finansowej w pozycji zobowiązań z tytułu leasingu finansowego.
Koszt (cena nabycia lub koszt wytworzenia) środka trwałego uzyskanego na podstawie umowy leasingu finansowego wycenia się w kwocie stanowiącej sumę niższej z dwóch kwot:
- wartości godziwej przedmiotu leasingu; albo
- wartości bieżącej minimalnych opłat leasingowych, wykorzystującej jako stopę dyskonta stopę procentową leasingu (albo krańcową stopę procentową leasingobiorcy, jeżeli stopy procentowej leasingu nie można w praktyce ustalić), przy czym obie wartości określa się w chwili rozpoczęcia leasingu oraz poniesionych przez leasingobiorcę kosztów bezpośrednio związanych z doprowadzeniem do zawarcia umowy leasingu finansowego.

Aktywa utrzymywane na podstawie umowy leasingu finansowego amortyzuje się przez okres ich przewidywanego użytkowania ekonomicznego na takich samych zasadach jak aktywa własne.

W sytuacji, gdy nie ma wystarczającej pewności, że własność zostanie przeniesiona na koniec okresu leasingu, aktywa są amortyzowane przez krótszy z dwóch okresów: przez okres leasingu lub ich ekonomicznej użyteczności, przy czym wartość początkowa środka trwałego jest równa wartości bieżącej minimalnych płatności leasingowych (wartości zobowiązania z tytułu leasingu bez uwzględnienia kwoty wykupu).

W sytuacji, gdy istnieje wystarczająca pewność, że własność zostanie przeniesiona na koniec okresu leasingu, aktywa są amortyzowane przez okres ich ekonomicznej użyteczności. Jeżeli na dzień rozpoczęcia umowy leasingu przewidywany jest termin usunięcia z bilansu jego przedmiotu przed zakończeniem nominalnego okresu ekonomicznej użyteczności, to dla celów naliczenia amortyzacji przyjmuje się przewidywaną cenę sprzedaży tego aktywa jako wartość nie podlegającą amortyzacji, o ile jest istotna.

Należności długoterminowe

W ramach tej pozycji ujmuje

się należności o przewidywanym okresie zapłaty przekraczających 12 miesięcy z wyjątkiem należności z tytułu dostaw i usług, które niezależnie od terminu wymagalności wykazywane są jako krótkoterminowe.

Należności długoterminowe ujmuje się i wycenia zgodnie z zasadami dotyczącymi aktywów finansowych opisanymi w punkcie Instrumenty finansowe.

Inwestycje długoterminowe

Przez inwestycje rozumie się aktywa posiadane przez jednostkę w celu osiągnięcia z nich korzyści ekonomicznych wynikających z przyrostu wartości tych aktywów, uzyskania przychodów w formie odsetek, dywidend lub innych pożytków, a w szczególności te aktywa finansowe oraz te nieruchomości i wartości niematerialne i prawne, które nie są użytkowane przez jednostkę. W ramach tej pozycji ujmuje się inwestycje o przewidywanym okresie utrzymywania przekraczającym 12 miesięcy.

Udziały i akcje w pozostałych jednostkach

W ramach innych długoterminowych aktywów finansowych jednostka ujmuje aktywa finansowe zakwalifikowane, jako przeznaczone do sprzedaży w okresie dłuższym niż 12 miesięcy od dnia bilansowego.

Udziały i akcje w pozostałych jednostkach ujmuje się i wycenia zgodnie z zasadami dotyczącymi aktywów finansowych opisanymi w punkcie Instrumenty finansowe.

W pozycji „Udziały i akcje w pozostałych jednostkach, w których Spółka posiada trwałe zaangażowanie w kapitale, ujmuje się inwestycje w jednostkach zakwalifikowane jako przeznaczone do sprzedaży, w tym udziały i akcje w jednostkach, w których Spółka posiada powyżej 20% w kapitale tych jednostek ale nie sprawuje kontroli ani nie wywiera znaczącego wpływu na tą jednostkę.

Inne rozliczenia międzyokresowe

Do długoterminowych rozliczeń międzyokresowych zalicza się rozliczenia międzyokresowe kosztów, których termin rozliczenia jest dłuższy niż 12 miesięcy od dnia bilansowego.

Materiały (w tym części zamienne)

Ujęcie początkowe

Materiały ujmuje się według cen nabycia.

Cena nabycia - kwota należna sprzedającemu, powiększona o koszty związane z zakupem, naliczone do dnia przekazania do używania (w tym koszty transportu, załadunku, wyładunku, ubezpieczenia w drodze), pomniejszona o podatek od towarów i usług podlegający zwrotowi na podstawie odrębnych przepisów.

Części zamienne o wartości jednostkowej powyżej 50 tys. zł ujmuje się na osobnym koncie.

Wycena na dzień bilansowy

Na dzień bilansowy materiały wycenia się według cen nabycia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy.

W przypadku stwierdzenia utraty przydatności materiałów jednostka zobowiązana jest do dokonania oceny ich wartości i ujęcia odpisu aktualizującego w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych.
Nie podlegają ewidencji magazynowej materiały, a wartość ich podlega zaliczeniu do kosztów zużycia materiałów, które bezpośrednio po zakupie zostają wydane do zużycia.

Rozchodu materiałów dokonuje się w oparciu o metodę FIFO.

Zaliczki na dostawy i usługi

Zaliczki na materiały, towary i usługi ujmuje się w wartości godziwej przekazanej zapłaty. Przekazane zaliczki wyrażone w walucie obcej nie podlegają wycenie na dzień bilansowy.

Należności krótkoterminowe

W ramach tej pozycji ujmuje się należności o przewidywanym okresie zapłaty do 12 miesięcy z wyjątkiem należności z tytułu dostaw i usług, które niezależnie od terminu wymagalności wykazywane są, jako krótkoterminowe.

Należności z tytułu dostaw i usług

Należności z tytułu dostaw i usług związanych z działalności operacyjną jednostki oraz salda debetowe wobec dostawców prezentowane są,

jako należności z tytułu dostaw i usług) i klasyfikowane są jako instrumenty finansowe w kategorii pożyczki i należności i wyceniane są zgodnie z zasadami opisanymi w punkcie Instrumenty finansowe.

Inne należności

Należności z tytułu dostaw i usług o charakterze inwestycji z terminem wymagalności do 12 miesięcy prezentowane są, jako inne należności.

W ramach innych należności ujmuje się zadeklarowane, lecz niewypłacone na dzień bilansowy należności z tego tytułu o ile termin wymagalności nie przekracza 12 miesięcy, w wartości nominalnej, jak również należności wynikające z ustalenia przychodów z niezakończonych umów o usługi.

Inne należności oraz należności z tytułu dostaw i usług związanych z działalności inwestycyjną nie są klasyfikowane są jako instrumenty finansowe i są wyceniane w kwocie należnej zapłaty możliwej do odzyskania z zachowaniem zasady ostrożności.
Należności wynikające z ustalenia przychodów z niezakończonych umów o usługi ujmowane są w kwocie różnicy pomiędzy przychodem ustalonym według procentu zaawansowania danej usługi w trakcie realizacji (ustalonego w oparciu o stosunek kosztów poniesionych do kosztów całkowitych realizacji usługi) i przychodu zafakturowanego. W przypadku braku możliwości racjonalnego oszacowania realizowanej na usłudze marży, przychód doszacowany jest do wysokości poniesionych kosztów, a cały zysk na usłudze realizowany jest w dniu zakończenia świadczenia tej usługi.

Należności z tytułu podatków

Należności z tytułu podatków oraz inne należności niebędące aktywami finansowymi wyceniane są w kwocie należnej zapłaty możliwej do odzyskania z zachowaniem zasady ostrożności.

Aktywa z tytułu bieżącego podatku dochodowego stanowią kwotę podatku dochodowego podlegającego zwrotowi z tytułu nadpłaty podatku za dany okres.

Aktywa z tytułu bieżącego podatku dochodowego wycenia się w kwocie przewidywanej do odzyskania od organów podatkowych.

Jednostka dokonuje kompensaty należności z zobowiązaniami tytułu bieżącego podatku, jeżeli:
- posiada tytuł prawny do przeprowadzenia kompensaty ujmowanych kwot
- ma zamiar zapłacić podatek w kwocie netto lub jednocześnie zrealizować należność i rozliczyć zobowiązanie.

Należności dochodzone na drodze sądowej

Należności dochodzone na drodze sądowej ujmowane są i wyceniana na zasadach ogólnych, przy czym objęte są zawsze odpisem w 100% i wykazywane są w wartości zero.

Inwestycje krótkoterminowe

Przez inwestycje rozumie się aktywa posiadane przez jednostkę w celu osiągnięcia z nich korzyści ekonomicznych wynikających z przyrostu wartości tych aktywów, uzyskania przychodów w formie odsetek, dywidend lub innych pożytków, a w szczególności te aktywa finansowe, które nie są użytkowane przez jednostkę.

W ramach tej pozycji ujmuje się inwestycje o przewidywanym okresie utrzymywania do 12 miesięcy.
Inwestycje krótkoterminowe prezentuje się w następujących pozycjach bilansu:

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty wykazuje się w wartości godziwej, która odpowiada ich wartości nominalnej. Środki pieniężne w walutach obcych wyceniane zgodnie z zasadami opisanymi w punkcie - Wycena pozycji wyrażonych w walutach obcych.

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

Inne rozliczenia międzyokresowe

Do krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych zalicza się rozliczenia międzyokresowe kosztów, których termin rozliczenia jest do 12 miesięcy od dnia bilansowego.

W ramach krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych ujmuje się kwoty

nakładów poniesionych w związku z tzw. remontami klasowymi i podobnych, jednostek pływających i środków transportu kolejowego i obsługi portowej w części przypadającej do rozliczenia do 12 miesięcy od dnia bilansowego.

Należne wpłaty na kapitał podstawowy

Należne wpłaty na kapitał podstawowy wykazuje się w kwocie uchwalonego, lecz niewniesionego kapitału podstawowego. Analogicznie w przypadku należnych dopłat do kapitału wykazuje się w odrębnej pozycji „należne dopłaty na kapitał rezerwowy”.

Akcje własne

Akcje własne ujmuje się w cenie nabycia.

Kapitał podstawowy

Wyemitowany kapitał akcyjny wyceniany jest w wartości nominalnej.

Kapitał zapasowy

Kapitał zapasowy tworzony jest z kwot zatrzymanych z zysku zgodnie z uchwałami organów jednostki lub z dopłat wspólników w wartości nominalnej.

W przypadku nadwyżki wartości emisyjnej nad wartością nominalną akcji prezentuje się ją dodatkowo w odrębnej pozycji kapitałów.

Kapitał z aktualizacji wyceny

Kapitał z aktualizacji wyceny zmniejsza się w wyniku usunięcia z bilansu środków trwałych, w kwocie, która uprzednio zwiększyła wartość tego środka trwałego na skutek przeszacowania (korekta hiperinflacyjna z roku 1995).

Rezerwy na zobowiązania

Rezerwy tworzone są w przypadku, kiedy na jednostce ciąży istniejący obowiązek, prawny lub zwyczajowo oczekiwany, wynikający ze zdarzeń przeszłych i gdy prawdopodobne jest, że wypełnienie tego obowiązku spowoduje konieczność wypływu środków uosabiających korzyści ekonomiczne oraz można dokonać wiarygodnego szacunku kwoty tego zobowiązania.

Rezerwy dzieli się na część długo i krótkoterminową w zależności od przewidywanego terminu ich realizacji.

Ujmowana kwota rezerwy odzwierciedla możliwie najdokładniejszy szacunek kwoty wymaganej do rozliczenia bieżącego zobowiązania na dzień bilansowy, z uwzględnieniem ryzyka i niepewności związanej z tym zobowiązaniem. W przypadku wyceny rezerwy metodą szacunkowych przepływów pieniężnych koniecznych do rozliczenia bieżącego zobowiązania, jej wartość bilansowa odpowiada wartości bieżącej tych przepływów (w przypadku, gdy wpływ pieniądza w czasie jest istotny).

Jeśli zachodzi prawdopodobieństwo, że część lub całość korzyści ekonomicznych wymaganych do rozliczenia rezerwy będzie można odzyskać od strony trzeciej, należność tę ujmuje się, jako składnik aktywów, jeśli prawdopodobieństwo odzyskania tej kwoty jest odpowiednio wysokie i da się ją wiarygodnie wycenić.

Rezerwa na świadczenia pracownicze

W ramach tych pozycji ujmuje się wszystkie rezerwy wynikające ze świadczeń pracowniczych, z wyjątkiem płatności w formie akcji, w tym:
▪ rezerwy z tytułu odpraw emerytalnych i rentowych
▪ rezerwy z tytułu odpraw pośmiertnych
▪ rezerwy na nagrody jubileuszowe
▪ rezerwy z tytułu niewykorzystanych urlopów
▪ rezerwy z tytułu niewypłaconych premii i nagród
W zależności od przewidywanego terminu realizacji rezerwy dzieli się je na część długoterminową (powyżej 12 miesięcy od dnia bilansowego) oraz krótkoterminową (do 12 miesięcy od dnia bilansowego).
Rezerwy na świadczenia pracownicze tworzy się w ciężar kosztów rodzajowych i rozwiązuje w dobro tych kosztów. W jednym roku zawiązanie i rozwiązanie tej samej rezerwy wykazuje się zawsze per saldo.

Rezerwy z tytułu niewykorzystanych urlopów

Kumulowane płatne nieobecności to nieobecności, do których uprawnienia przechodzą na przyszłe okresy i które można wykorzystać w przyszłości, jeśli w bieżącym okresie nie zostały w pełni wykorzystane (przykładami takich nieobec

ności są: niewykorzystane urlopy, urlopy szkoleniowe). W związku ze skumulowanymi płatnymi nieobecnościami ujmuje się zobowiązanie, kiedy świadczenie pracy pracowników zwiększa ich uprawnienia do przyszłych płatnych nieobecności. Zobowiązanie wycenia się w dodatkowej kwocie pozostającej do zapłacenia w związku z niewykorzystanymi na dzień bilansowy uprawnieniami przeniesionymi na następny okres. Szacunku dokonuje się na koniec każdego kwartału.

Świadczenia po okresie zatrudnienia

Świadczeniami po okresie zatrudnienia są wszystkie świadczenia należne z tytułu wycofania się z życia zawodowego (np. odprawy emerytalne, rentowe i pośmiertne).

Zobowiązanie z tytułu programu określonych świadczeń wycenia się w wartości bieżącej zobowiązania z tytułu określonych świadczeń w oparciu o wycenę niezależnego aktuariusza przeprowadzoną raz w roku. W przypadku istotnych zmian w wielkości zatrudnienia w ciągu roku lub modyfikacji zasad wypłacania świadczeń rezerwy takie powinny być szacowane na koniec każdego kwartału.

Pozostałe rezerwy

W ramach tych pozycji ujmuje się rezerwy na zobowiązania inne niż wymienione wcześniej w tym z tytułu umów rodzących obciążenia, restrukturyzacji, spraw spornych w sądzie itp.

W zależności od przewidywanego terminu realizacji rezerwy dzieli się je na część długoterminową (powyżej 12 miesięcy od dnia bilansowego) oraz krótkoterminową (do 12 miesięcy od dnia bilansowego).

Pozostałe rezerwy tworzy się w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych lub finansowych i rozwiązuje w dobro tych kosztów. W jednym roku zawiązanie i rozwiązanie tej samej rezerwy wykazuje się zawsze per saldo. W przypadku nadwyżki kwoty rozwiązanych rezerw nad wartością kosztów, gdzie wykazano ich zawiązanie, różnicę rozwiązuje się w pozostałe przychody operacyjne lub przychody finansowe.

Zobowiązania długoterminowe

W ramach tej pozycji ujmuje się zobowiązania o przewidywanym okresie zapłaty przekraczającym 12 miesięcy z wyjątkiem zobowiązań z tytułu dostaw i usług, które niezależnie od terminu wymagalności wykazywane są, jako krótkoterminowe.

Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek

W ramach tej pozycji ujmuje się długoterminową część kredytów i pożyczek od pozostałych podmiotów. Zobowiązania te klasyfikowane są, jako instrumenty finansowe w kategorii pozostałe zobowiązania i wyceniane są zgodnie z zasadami opisanymi w punkcie Instrumenty finansowe.

Inne zobowiązania finansowe W ramach tej pozycji ujmowane są następujące pozycje:
▪ długoterminowa część zobowiązania z tytułu leasingu finansowego
▪ długoterminowa część zobowiązań finansowych zakwalifikowanych do kategorii przeznaczonych do obrotu w sytuacji, gdy zobowiązanie to generuje koszty finansowe.

W ramach długoterminowych zobowiązań finansowych z tytułu leasingu jednostka ujmuje zobowiązania w części przypadającej do zapłaty w okresie dłuższym niż 12 miesięcy od daty bilansowej.

Zobowiązania wynikające z umów leasingu finansowego wyceniane są według niższej z następujących wartości:
- wartości godziwej przedmiotu leasingu; lub
- wartości bieżącej minimalnych płatności leasingowych, według stopy procentowej wynikającej z umowy leasingu (lub krańcowej stopy procentowej, jeśli ustalenie stopy wynikającej z umowy nie jest możliwe ze względów praktycznych), jako stopy dyskonta, – którą ustala się w momencie podpisania umowy leasingu.

Płatności leasingowe dzielone są na część odsetkową i zmniejszenie zobowiązania z tytułu leasingu, tak by stopa odsetek od pozostającego zobowiązan

ia była wielkością stałą. Koszty finansowe odnosi się bezpośrednio do rachunku zysków i strat, chyba, że można je bezpośrednio przyporządkować do odpowiednich aktywów.

Inne długoterminowe zobowiązania (niefinansowe)
W ramach tej pozycji ujmuje się zobowiązania, które nie mają charakteru zobowiązań finansowych o przewidywanym okresie zapłaty przekraczającym 12 miesięcy. Zobowiązania niefinansowe wycenia się w wartości nominalnej.

Zobowiązania krótkoterminowe

W ramach tej pozycji ujmuje się zobowiązania o przewidywanym okresie zapłaty do 12 miesięcy z wyjątkiem zobowiązań z tytułu dostaw i usług, które niezależnie od terminu wymagalności wykazywane są, jako krótkoterminowe.
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług
Zobowiązania związane z działalności operacyjną jednostki oraz salda kredytowe od odbiorców prezentowane są, jako zobowiązania z tytułu dostaw i usług i klasyfikowane są, jako instrumenty finansowe w kategorii pozostałe zobowiązania finansowe i wyceniane są zgodnie z zasadami opisanymi w punkcie Instrumenty finansowe.

Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek

W ramach tej pozycji ujmuje się krótkoterminową część kredytów i pożyczek od pozostałych podmiotów. Zobowiązania te klasyfikowane są, jako instrumenty finansowe w kategorii pozostałe zobowiązania i wyceniane są zgodnie z zasadami opisanymi w punkcie Instrumenty finansowe.

Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

W ramach tej pozycji ujmuje się krótkoterminową część zobowiązania z tytułu wyemitowanych obligacji. Zobowiązania te klasyfikowane są, jako instrumenty finansowe w kategorii pozostałe zobowiązania i wyceniane są zgodnie z zasadami opisanymi w punkcie Instrumenty finansowe.

Inne zobowiązania finansowe W ramach tej pozycji ujmowane są następujące pozycje
▪ krótkoterminowa część zobowiązania z tytułu leasingu finansowego
▪ krótkoterminowa część zobowiązań finansowych zakwalifikowanych do kategorii przeznaczonych do obrotu w sytuacji, gdy zobowiązanie to generuje koszty finansowe.

W ramach krótkoterminowych zobowiązań finansowych z tytułu leasingu jednostka ujmuje zobowiązania w części przypadającej do zapłaty w okresie krótszym niż 12 miesięcy od daty bilansowej.

Zobowiązania wynikające z umów leasingu finansowego wyceniane są według niższej z następujących wartości:
- wartości godziwej przedmiotu leasingu; lub
- wartości bieżącej minimalnych płatności leasingowych, według stopy procentowej wynikającej z umowy leasingu (lub krańcowej stopy procentowej, jeśli ustalenie stopy wynikającej z umowy nie jest możliwe ze względów praktycznych), jako stopy dyskonta, – którą ustala się w momencie podpisania umowy leasingu.

Płatności leasingowe dzielone są na część odsetkową i zmniejszenie zobowiązania z tytułu leasingu, tak by stopa odsetek od pozostającego zobowiązania była wielkością stałą. Koszty finansowe odnosi się bezpośrednio do rachunku zysków i strat, chyba, że można je bezpośrednio przyporządkować do odpowiednich aktywów.

Zaliczki otrzymane na poczet dostaw i usług

W ramach tej pozycji ujmuje się otrzymane zaliczki na poczet dostaw i usług, dla których nie nastąpiło rozpoczęcie świadczenia usługi. Otrzymane zaliczki wykazywane są w wartości nominalnej otrzymanej płatności.

Zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych

Zobowiązania z tytułu podatków wyceniane są w kwocie należnej zapłaty.

Bieżące zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego stanowi kwotę p

odatku dochodowego do zapłacenia od dochodu do opodatkowania osiągniętego w danym okresie.

Bieżące obciążenie podatkowe jest obliczane na podstawie wyniku podatkowego (podstawy opodatkowania) danego okresu sprawozdawczego. Zysk (strata) podatkowa różni się od księgowego zysku (straty) netto w związku z wyłączeniem przychodów przejściowo niepodlegających opodatkowaniu i kosztów przejściowo niestanowiących kosztów uzyskania przychodów oraz pozycji kosztów i przychodów, które nigdy nie będą podlegały opodatkowaniu. Obciążenia podatkowe są wyliczane w oparciu o stawki podatkowe obowiązujące w danym roku obrotowym.

Jednostka dokonuje kompensaty należności z zobowiązaniami tytułu bieżącego podatku, jeżeli:
- posiada tytuł prawny do przeprowadzenia kompensaty ujmowanych kwot
- ma zamiar zapłacić podatek w kwocie netto lub jednocześnie zrealizować należność i rozliczyć zobowiązanie.

Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń

Zobowiązanie powstające w związku z pracą wyświadczoną przez pracownika, wycenia się według wartości rozliczeniowej, stanowiącej niezdyskontowaną wartość świadczeń, jakie zgodnie z przewidywaniami zostaną wypłacone za tę pracę, po odjęciu kwot już wypłaconych w okresie do 12 miesięcy.

Inne krótkoterminowe zobowiązania (niefinansowe)

W ramach tej pozycji ujmuje się zobowiązania, które nie mają charakteru zobowiązań finansowych o przewidywanym okresie zapłaty do 12 miesięcy. Zobowiązania niefinansowe wycenia się w wartości nominalnej.

Fundusze specjalne

W ramach tej pozycji ujmuje się zobowiązania wobec Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz innych funduszy celowych. Zobowiązania wobec funduszy specjalnych wyceniane są w wartości nominalnej.

Rozliczenia międzyokresowe

Jednostka dokonuje biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy, wynikających w szczególności ze świadczeń wykonanych na rzecz jednostki przez kontrahentów. Zobowiązania ujęte, jako bierne rozliczenia międzyokresowe i zasady ustalania ich wysokości powinny wynikać z uznanych zwyczajów handlowych w kwocie wiarygodnego szacunku.

Inne rozliczenia międzyokresowe

W ramach długoterminowych innych rozliczeń międzyokresowych jednostka ujmuje otrzymane z góry płatności dotyczące świadczonych przez jednostkę usług o charakterze długoterminowym oraz rezerwy na wykonane, lecz niezafakturowane przez kontrahentów usługi w części przypadającej do realizacji w okresie dłuższym niż 12 miesięcy od daty bilansowej.

W ramach krótkoterminowych innych rozliczeń międzyokresowych jednostka ujmuje otrzymane z góry płatności dotyczące świadczonych przez jednostkę usług o charakterze długoterminowym oraz rezerwy na wykonane, lecz niezafakturowane przez kontrahentów usługi w części przypadającej do realizacji w okresie krótszym niż 12 miesięcy od daty bilansowej.

Aktywa i zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego są kwotami przewidzianymi w przyszłych okresach do odliczenia od podatku ze względu na:
- ujemne różnice przejściowe,
- przeniesienie na kolejny okres nierozliczonych strat podatkowych.

Zobowiązanie z tytułu podatku odroczonego dochodowego stanowi kwotę podatku dochodowego do zapłacenia w przyszłych okresach z tytułu dodatnich różnic przejściowych. Podatek odroczony ujmuje się od różnic przejściowych między wartością bilansową składników aktywów i zobowiązań w jednostkowym sprawozdaniu finansowym a odpowiadającą im

podstawą opodatkowania stosowaną do obliczania wysokości zysku opodatkowanego, a także od nierozliczonych strat podatkowych oraz niewykorzystanych ulg podatkowych.

Istnieją konkretne wymogi dotyczące ujmowania aktywów oraz rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego powstałych w wyniku początkowego ujęcia aktywów i zobowiązań, z tytułu których występują ujemne różnice przejściowe oraz dodatnie różnice przejściowe. Aktywów i zobowiązań z tytułu odroczonego podatku dochodowego nie ujmuje się, jeżeli różnice przejściowe wynikają z wartości firmy lub z początkowego ujęcia (poza połączeniem jednostek) innych aktywów i zobowiązań w transakcji, która nie wpływa na zysk podatkowy ani księgowy.

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego wycenia się w kwocie iloczynu ujemnych różnic przejściowych i stawki podatku, której zastosowania oczekuje się w okresie, w którym nastąpi realizacja danego składnika aktywów.

Aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego nie dyskontuje się, nawet wówczas, gdy składnik aktywów lub zobowiązanie, które spowodowało powstanie ujemnych różnic przejściowych, wycenia się przy zastosowaniu dyskonta.

Na każdy dzień bilansowy weryfikuje się możliwość realizacji składnika aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego i obniża się jego wartość bilansową, jeżeli przestało być prawdopodobne, że w przyszłości osiągnięty zostanie wystarczający dochód do opodatkowania, aby można było wykorzystać całość tego składnika aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego. Wszelkie wcześniej ujęte obniżki koryguje się w górę, jeżeli stało się prawdopodobne wystąpienie wystarczającego dochodu do opodatkowania do wysokości tego dochodu.

Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego wykazuje się w kwocie ujętych dodatnich różnic przejściowych pomnożonych przez stawkę podatku dochodowego, jaka zgodnie z przewidywaniami będzie obowiązywała w okresie, w którym rozliczone zostanie dane zobowiązanie.
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego nie podlega dyskontowaniu, nawet, jeśli składnik aktywów lub zobowiązań powodujący powstanie różnicy przejściowej jest wyceniany w wartości zdyskontowanej.
Podatek odroczony ujmuje się w wynik, z wyjątkiem przypadków dotyczących pozycji ujmowanych w bezpośrednio w kapitale własnym.
Jednostka nie dokonuje kompensaty aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego z rezerwami z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

Jednostka rozlicza się zaliczkowo z podatku od osób prawnych. Zaliczka uproszona księgowana jest jako rozliczenie międzyokresowe czynne w korespondencji ze zobowiązaniami z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń. W ciężar rachunku wyników odnoszona jest kwota wyliczona wg zakładanej efektywnej stopy podatkowej (w oparciu o rzeczywistą efektywną stopę podatkową w roku poprzednim) w korespondencji z rozliczeniem międzyokresowym czynnym. W przypadku nadwyżki podatku naliczonego nad zapłaconym, powstaje kredytowe saldo rozliczeń międzyokresowych czynnych, prezentowane jako rozliczenia międzyokresowe bierne.

Kalkulacja aktywa i rezerwy na podatek odroczony przeprowadzona jest na koniec każdego miesiąca.

Jeżeli jednostka rozlicza się zaliczkowo z podatku od osób prawnych w ciężar rachunku wyników odnoszona jest kwota wyliczona wg zakładanej efektywnej stopy podatkowej (w oparciu o rzeczywistą efektywną stopę podatkową w roku poprzednim, stanowiąca dopełnienie do kwoty podatku wyliczonej tą metodą a kwotą zaliczki. Różnica pomiędzy kwotą do zapłaty a naliczeniem odnoszo

na jest w rozliczenia międzyokresowe czynne lub bierne.

Instrumenty finansowe

Aktywa i zobowiązania finansowe ujmuje się w chwili, gdy jednostka staje się stroną umowy instrumentu finansowego.

Na dzień zawarcia kontraktu aktywa finansowe wycenia się w cenie nabycia, to jest w wartości godziwej poniesionych wydatków lub przekazanych innych aktywów, a zobowiązania finansowe w wartości godziwej uzyskanej kwoty lub wartości uzyskanych składników majątkowych.

Koszty transakcji przypisywane bezpośrednio do zakupu lub emisji aktywów i zobowiązań finansowych odpowiednio dodaje się do lub odejmuje od wartości godziwej aktywów lub zobowiązań finansowych w chwili początkowego ujęcia.

Aktywa finansowe

Aktywa finansowe klasyfikuje się do następujących kategorii:

- aktywa finansowe przeznaczone do obrotu
- pożyczki udzielone i należności własne
- aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności,
- aktywa finansowe dostępne do sprzedaży

Klasyfikacja zależy od charakteru i przeznaczenia aktywów finansowych i określa się ją w chwili początkowego ujęcia.

Do aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu Spółka klasyfikuje aktywa finansowe, które zostały nabyte lub powstały w celu uzyskania korzyści w wyniku krótkoterminowych (w terminie do trzech miesięcy) wahań cen oraz aktywa finansowe, które niezależnie od powodu, dla którego zostały nabyte stanowią grupę aktywów, która wykorzystywana była ostatnio do realizacji korzyści w wyniku wahań cen. Instrumenty pochodne będące aktywami zawsze uznaje się za przeznaczone do obrotu, z wyjątkiem sytuacji, gdy stanowią instrument zabezpieczający.

Wszelkie pożyczki i należności powstałe na skutek wydania bezpośrednio drugiej stronie umowy środków pieniężnych, towarów lub usług, których Spółka nie przeznaczyła do sprzedaży w krótkim terminie, kwalifikuje się do kategorii pożyczek udzielonych i należności własnych.

Do aktywów finansowych utrzymywanych do upływu terminu wymagalności Spółka zalicza aktywa finansowe o określonych lub możliwych do określenia płatnościach lub ustalonym terminie zapadalności, które zamierza i jest w stanie utrzymać w posiadaniu do upływu terminu zapadalności, z wyjątkiem udzielonych pożyczek i należności własnych.

Do aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży Spółka zalicza wszelkie aktywa finansowe niebędące: pożyczkami udzielonymi i należnościami własnymi, aktywami finansowymi utrzymywanymi do upływu terminu zapadalności oraz aktywami finansowymi przeznaczonymi do obrotu. Do aktywów dostępnych do sprzedaży zalicza się w szczególności udziały w innych podmiotach niebędących podmiotami podporządkowanymi, które Spółka nie przeznaczyła do sprzedaży w krótkim terminie.

Wycena na dzień bilansowy

Według zamortyzowanego kosztu z uwzględnieniem efektywnej stopy procentowej Spółka wycenia aktywa utrzymywane do terminu wymagalności oraz pożyczki udzielone i należności własne.

Metoda efektywnej stopy procentowej to sposób obliczania zamortyzowanego kosztu zobowiązania finansowego i alokacji kosztu odsetkowego na odpowiedni okres. Efektywna stopa procentowa to dokładna stopa dyskonta szacunkowych przyszłych wpływów pieniężnych (w tym wszystkich uiszczonych lub otrzymanych opłat i punktów stanowiących integralną część efektywnej stopy procentowej, kosztów transakcji i innych premii czy upustów) przez okres prognozowanej użyteczności zobowiązania finansowego lub - w razie konieczności - w krótszym okresie, do wartości bilansowej netto w chwili początkowego ujęcia.

Według wart

ości godziwej Spółka wycenia aktywa finansowe przeznaczone do obrotu oraz aktywa finansowe dostępne do sprzedaży.

Zmiany wartości godziwej instrumentów finansowych przeznaczonych do obrotu, nie będących częścią powiązań zabezpieczających ujmuje się jako przychody lub koszty finansowe w rachunku zysków i strat w momencie ich wystąpienia. W przypadku aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży, zmiany wartości godziwej tych instrumentów Spółka zalicza do rachunku zysków i strat jako przychody (koszty) finansowe.

Obniżenie wartości inwestycji uprzednio przeszacowanej do wysokości kwoty, o którą podwyższono z tego tytułu kapitał z aktualizacji wyceny, zmniejsza ten kapitał. W pozostałych przypadkach skutki obniżenia wartości inwestycji zalicza się do kosztów finansowych. Wzrost wartości danej inwestycji bezpośrednio wiążący się z uprzednim obniżeniem jej wartości, ujmuje się do wysokości tych kosztów jako przychody finansowe.

W przypadku gdy nie wpływa to ujemnie na rzetelność sprawozdania finansowego przyjmuje się następujące uproszczenia:

A. Udziały i akcje w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczone do aktywów trwałych gdzie brak jest możliwości ustalenia wartości godziwej wyceniane są w bilansie według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości z wyjątkiem sytuacji gdy nastąpiło przekwalifikowanie inwestycji z inwestycji w jednostkach stowarzyszonych wycenianych. W takim przypadku ostatnia wycena według metody praw własności ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego jest domniemana ceną nabycia.
B. Należności o krótkim terminie wymagalności (handlowych), dla których efekt dyskonta nie jest znaczący, Spółka wycenia je wg kwoty wymagającej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności.

Należności w walutach obcych wyceniane zgodnie z zasadami opisanymi w punkcie Wycena pozycji wyrażonych w walutach obcych.

Utrata wartości aktywów finansowych

Na koniec każdego okresu sprawozdawczego przeprowadza się analizę aktywów finansowych z wyjątkiem przeznaczonych do obrotu celem stwierdzenia występowania przesłanek utraty wartości. Uznaje się, że nastąpiła utrata wartości aktywów finansowych w przypadku wystąpienia obiektywnych przesłanek wskazujących, że w wyniku jednego lub kilku zdarzeń po dacie początkowego ujęcia danego składnika aktywów szacunkowe przyszłe przepływy pieniężne z inwestycji uległy zmniejszeniu.

W przypadku należności krótkoterminowych uwzględnia się fakt trwałej utraty wartości aktywów, co oznacza, że wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonywanie odpisów aktualizacyjnych. Odpis aktualizujący należności tworzony jest na:
a) Należności nieściągalne w oparciu o indywidualną ocenę ściągalności - 100%
b) Należności przeterminowane powyżej 360 dni – 100%

Zobowiązania finansowe

Zobowiązania finansowe klasyfikowane są do jednej z dwóch kategorii: instrumenty pochodne, których wartość godziwa jest mniejsza od zera oraz zobowiązanie do dostarczenia pożyczonych instrumentów finansowych w przypadku sprzedaży krótkiej zaliczane są do zobowiązań finansowych przeznaczonych do obrotu, wszelkie inne zobowiązania finansowe klasyfikowane są do pozostałych zobowiązań finansowych.

Według zamortyzowanego kosztu z uwzględnieniem efektywnej stopy procentowej Spółka wycenia pozostałe zobowiązania finansowe.

Według wartości godziwej Spółka wycenia zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu.

Zmiany wartości godziwej instrumentów finanso

wych przeznaczonych do obrotu, nie będących częścią powiązań zabezpieczających ujmuje się jako przychody lub koszty finansowe w rachunku zysków i strat w momencie ich wystąpienia.

W przypadku gdy nie wpływa to ujemnie na rzetelność i jasność sprawozdania finansowego przyjmuje się następujące uproszczenie, że zobowiązania o krótkim terminie zapadalności (handlowych), dla których efekt dyskonta nie jest znaczący, Spółka wycenia wg kwoty wymagającej zapłaty.

Zobowiązania w walutach obcych wyceniane zgodnie z zasadami opisanymi w punkcie Wycena pozycji wyrażonych w walutach obcych.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Przychody

Przychody ze sprzedaży wykazuje się w wartości godziwej otrzymanej lub należnej zapłaty z tytułu sprzedaży usług w zwykłym toku działalności jednostki.

Przychody prezentowane są po pomniejszeniu o:
- podatek od towarów i usług oraz inne podatki związane ze sprzedażą (za wyjątkiem podatku akcyzowego),
- zwroty, rabaty, opusty i podobne pomniejszenia

Jednostka ujmuje przychody, kiedy kwotę przychodów można wiarygodnie zmierzyć i gdy prawdopodobne jest, że jednostka uzyska w przyszłości korzyści ekonomiczne.

Przychody ze sprzedaży usług

Wartość przychodów z tytułu usług szacuje się w zależności od rodzaju zawartej umowy.

Przychody rozpoznawane wg stopnia zaawansowania - przychody z tytułu świadczenia usług, które można wiarygodnie oszacować oraz określić poziom realizacji, są ujmowane na podstawie stopnia zaawansowania mierzonego proporcją poniesionych kosztów do całości kosztów planowanych. W związku z tym, że czas załadunku na wagony/samochody może przekroczyć poszczególne okresy sprawozdawcze, w celu zapewnienia równomierności przychodów i kosztów dotyczących danego okresu, na koniec każdego okresu sprawozdawczego przychody z tytułu wykonywanych usług ujmuje się na podstawie stopnia zaawansowania realizacji transakcji.

Przychody ujmowane statystycznie - w przypadku, kiedy wartości umowy nie da się wiarygodnie oszacować, przychody z tytułu umowy ujmuje się w stopniu, w jakim jest prawdopodobne, że poniesione w związku z umową koszty zostaną nimi pokryte. Koszty związane z umową ujmuje się, jako koszty okresu, w jakim zostały poniesione. Jeżeli istnieje prawdopodobieństwo, że koszty umowy przekroczą związane z nią przychody, przewidywaną stratę ujmuje się niezwłocznie, jako koszt.

Przychody z transakcji dotyczących świadczenia usług ujmowane są na podstawie stopnia zaawansowania realizacji transakcji na koniec okresu sprawozdawczego.

Przychody z tytułu odsetek

Przychód odsetkowy ze składnika aktywów finansowych ujmuje się, jeżeli zachodzi prawdopodobieństwo uzyskania przez Spółkę korzyści ekonomicznych, a kwota dochodu da się wiarygodnie wycenić. Dochód odsetkowy rozlicza się w czasie w odniesieniu do nierozliczonej kwoty kapitału i przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej, stanowiącej stopę dyskontującą przyszłe wpływy pieniężne prognozowane na okres ekonomicznej użyteczności składnika aktywów finansowych do kwoty wartości bilansowej tego składnika aktywów w momencie początkowego ujęcia.

Przychody z tytułu dywidend

Przychód z dywidendy ujmowany jest w chwili ustalenia prawa do jej otrzymania (pod warunkiem, że zachodzi prawdopodobieństwo uzyskania przez Spółkę korzyści ekonomicznych oraz że da się wiarygodnie wycenić wysokość przychodu).

Wycena pozycji wyrażonych w walutach obcych

Waluta funkcjonalna i waluta prezentacji

Pozycje zawarte w sprawozdaniu finansowym wycenia się w złotych polskich. Złoty polski jest również walutą, w której jednostka prezentuje swoje jednostkowe sprawozdanie.

Transakcje i salda

Transakcje wyrażone w walutach obcych przelicza się na złote według kursu obowiązującego w dniu transakcji, przyjmując do przeliczenia średni kurs NBP z dnia poprzedzającego dzień dokonania transakcji.

Na dzień bilansowy salda w walutach obcych przelicza się na złote według kursu NBP obowiązującego na ten dzień.

Zyski i straty kursowe z tytułu rozliczenia tych transakcji oraz wyceny bilansowej aktywów i zobowiązań pieniężnych wyrażonych w walutach obcych ujmuje się w rachunku zysków i stra

t.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Sprawozdanie finansowe obejmuje rok obrotowy 2018 wraz z danymi porównawczymi za rok 2017.
Zarząd oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy niniejsze sprawozdanie finansowego sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości, dane odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Spółki oraz jego wynik finansowy.
Spółka sporządza rachunek zysków i strat w wersji kalkulacyjnej, natomiast rachunek przepływów pieniężnych według metody pośredniej.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe89 549 298,7890 292 609,74
IWartości niematerialne i prawne74 854,16
3Inne wartości niematerialne i prawne74 854,16
IIRzeczowe aktywa trwałe87 635 701,9188 606 979,78
1Środki trwałe87 367 745,1258 189 920,17
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)17 391,4017 391,40
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej38 586 230,8412 872 307,72
c) urządzenia techniczne i maszyny43 923 600,9639 413 990,86
d) środki transportu3 743 652,634 737 071,22
e) inne środki trwałe1 096 869,291 149 158,97
2Środki trwałe w budowie267 956,7930 417 059,61
IIINależności długoterminowe
IVInwestycje długoterminowe139 000,00
3Długoterminowe aktywa finansowe139 000,00
c) w pozostałych jednostkach139 000,00
– udziały lub akcje139 000,00
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe1 913 596,871 471 775,80
1Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego1 913 596,871 471 775,80
BAktywa obrotowe49 121 908,3747 634 780,29
IZapasy1 926 776,761 627 513,08
1Materiały1 893 930,891 627 513,08
5Zaliczki na dostawy i usługi32 845,87
IINależności krótkoterminowe46 885 192,4844 968 578,14
1Należności od jednostek powiązanych17 329 848,5817 675 900,72
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:17 189 458,5817 675 900,72
– do 12 miesięcy17 189 458,5817 675 900,72
b) inne140 390,00
3Należności od pozostałych jednostek29 555 343,9027 292 677,42
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:18 489 994,4021 082 421,59
– do 12 miesięcy14 993 252,0021 082 421,59
– powyżej 12 miesięcy3 496 742,40
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych242 520,442 099 116,85
c) inne10 822 829,064 111 138,98
IIIInwestycje krótkoterminowe79 402,39569 814,35
1Krótkoterminowe aktywa finansowe79 402,39569 814,35
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne79 402,39569 814,35
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach79 402,39569 814,35
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe230 536,74468 874,72
Aktywa razem138 671 207,15137 927 390,03
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny48 075 647,2150 842 769,33
IKapitał (fundusz) podstawowy17 557 050,0017 557 050,00
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:26 499 585,2826 324 943,74
IIIKapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:114 455,05114 455,05
VZysk (strata) z lat ubiegłych-636,55
VIZysk (strata) netto3 905 193,436 846 320,54
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania90 595 559,9487 084 620,70
IRezerwy na zobowiązania9 578 389,165 186 564,92
1Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego3 559 332,704 086 531,46
2Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne1 070 020,671 100 033,46
– długoterminowa549 380,53465 617,30
– krótkoterminowa520 640,14634 416,16
3Pozostałe rezerwy4 949 035,79
– długoterminowe
– krótkoterminowe4 949 035,79
IIZobowiązania długoterminowe4 858 008,678 070 857,54
1Wobec jednostek powiązanych3 780 000,00
3Wobec pozostałych jednostek1 078 008,678 070 857,54
c) inne zobowiązania finansowe1 078 008,678 070 857,54
IIIZobowiązania krótkoterminowe76 159 162,1173 827 198,24
1Zobowiązania wobec jednostek powiązanych38 731 349,0734 534 326,27
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:7 783 844,096 098 380,94
– do 12 miesięcy7 783 844,096 098 380,94
– powyżej 12 miesięcy
b) inne30 947 504,9828 435 945,33
3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek37 139 426,3139 100 896,13
a) kredyty i pożyczki16 819 799,7815 279 802,46
c) inne zobowiązania finansowe2 299 785,976 293 423,15
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:10 496 460,9713 364 810,85
– do 12 miesięcy10 496 460,9713 364 810,85
– powyżej 12 miesięcy
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych4 898 738,622 344 855,02
h) z tytułu wynagrodzeń1 606 606,32740 430,67
i) inne1 018 034,651 077 573,98
4Fundusze specjalne288 386,73191 975,84
IVRozliczenia międzyokresowe
Pasywa razem138 671 207,15137 927 390,03
Rachunek zysków i strat
Wersja kalkulacyjna
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:98 802 563,5972 257 211,11
– od jednostek powiązanych83 394 570,2046 115 045,55
IPrzychody netto ze sprzedaży produktów98 768 858,1672 213 690,06
IIPrzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów33 705,4343 521,05
BKoszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:93 631 213,7164 324 224,87
– jednostkom powiązanym20 796 287,429 454 973,35
IKoszt wytworzenia sprzedanych produktów93 599 328,7364 263 303,61
IIWartość sprzedanych towarów i materiałów31 884,9860 921,26
CZysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)5 171 349,887 932 986,24
DKoszty sprzedaży585 753,44356 103,94
EKoszty ogólnego zarządu7 241 052,119 123 106,33
FZysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)-2 655 455,67-1 546 224,03
GPozostałe przychody operacyjne11 668 786,2511 562 899,30
IZysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych152 814,317 308 982,84
IIIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych661,359 231,20
IVInne przychody operacyjne11 515 310,594 244 685,26
HPozostałe koszty operacyjne1 960 260,7084 885,69
IStrata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych618 779,08
IIIInne koszty operacyjne1 341 481,6284 885,69
IZysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)7 053 069,889 931 789,58
JPrzychody finansowe68 349,641 459,64
IIOdsetki, w tym:378,021 459,64
IIIZysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:1 390,00
VInne66 581,62
KKoszty finansowe2 094 422,921 344 433,02
IOdsetki, w tym:2 061 402,341 110 515,83
– dla jednostek powiązanych652 925,88
IVInne33 020,58233 917,19
LZysk (strata) brutto (I+J–K)5 026 996,608 588 816,20
MPodatek dochodowy1 121 803,171 742 495,66
OZysk (strata) netto (L–M–N)3 905 193,436 846 320,54
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)50 842 769,3344 523 890,20
IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach50 842 769,3344 523 890,20
1Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu17 557 050,0017 557 050,00
2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu17 557 050,0017 557 050,00
2Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu26 324 943,7416 546 157,67
1Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego174 641,5410 306 227,48
a) zwiększenie (z tytułu)174 641,5410 305 321,73
Z tyt. przeszacowania905,75
– podziału zysku (ustawowo)174 641,5410 305 321,73
b) zmniejszenie (z tytułu)527 441,41
Nadwyżka wartości udziałów wspólników, którzy nie objęli akcji w wyniku przekształcenia, nad wartośc527 441,41
2Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu26 499 585,2826 324 943,74
3Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości114 455,05115 360,80
1Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny-905,75
b) zmniejszenie (z tytułu)-905,75
– zbycia środków trwałych-905,75
2Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu114 455,05114 455,05
4Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu
2Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu
5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu6 846 320,5410 305 321,73
1Zysk z lat ubiegłych na początek okresu6 846 320,5410 305 321,73
2Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach6 846 320,5410 305 321,73
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)6 846 957,09
Wypłata dywidendy6 671 679,00
Przekazania zysku na kapitał (fundusz) zapasowy175 278,0910 305 321,73
3Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu-636,55
7Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu-636,55
6Wynik netto3 905 193,436 846 320,54
Azysk netto3 905 193,436 846 320,54
IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)48 075 647,2150 842 769,33
IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)48 075 647,2150 842 769,33
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej20 737 336,0611 257 792,32
IZysk (strata) netto3 905 193,436 846 320,54
IIKorekty razem16 832 142,634 411 471,78
1Amortyzacja7 221 188,105 841 391,64
2Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych0,70
3Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)1 563 792,421 058 276,73
4Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej464 574,77-7 136 819,48
5Zmiana stanu rezerw4 391 824,241 412 929,95
6Zmiana stanu zapasów-299 263,68100 206,51
7Zmiana stanu należności1 500 930,31-11 416 363,04
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów2 192 578,8615 912 848,45
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-203 483,091 360 998,98
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)20 737 336,0611 257 792,32
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej-9 952 536,57-29 299 221,09
IWpływy5 180 188,41735 891,31
1Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych5 179 835,35735 891,31
4Inne wpływy inwestycyjne353,06
IIWydatki15 132 724,9830 035 112,40
1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych15 132 724,9830 035 112,40
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)-9 952 536,57-29 299 221,09
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej-11 275 211,4518 461 767,58
IWpływy5 389 997,3230 064 150,66
1Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału439 816,75
2Kredyty i pożyczki5 389 997,3229 624 333,91
IIWydatki16 665 208,7711 602 383,08
2Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli15 336,25
4Spłaty kredytów i pożyczek4 310 893,844 550 255,08
7Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego10 986 486,056 362 927,69
8Odsetki911 219,60689 200,31
9Inne wydatki finansowe441 273,03
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)-11 275 211,4518 461 767,58
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)-490 411,96420 338,81
EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:-490 411,96420 338,81
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych-0,70
FŚrodki pieniężne na początek okresu569 814,35149 475,54
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:79 402,39569 814,35
– o ograniczonej możliwości dysponowania59 307,52113 373,92
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
Podstawa prawna
A. Zysk (strata) brutto za dany rok5 026 996,60
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:-4 014 496,71
Rozwiązanie pozostałych rezerw-1 937 409,53art 12 ust 1 pkt 5 lit a
Rozwiązanie rezerw na świadczenia pracownicze-1 099 933,98art 16 ust 1 pkt 27
Dodatnie różnice kursowe z wyceny70 351,62art 15a
Przychody z usług terminowych - prod. w toku-1 046 843,47art 15 ust 4
pozostałe -661,35
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:3 942 302,62
Przychody z usług terminowych - prod. w toku3 942 302,62art 15 ust 4
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:383 771,31
Zapłacone kary, grzywny i odszkodowania5 000,00art 16 ust 1 pkt 18
Odsetki budżetowe6 391,32art 16 ust 1 pkt 21
Koszty reprezentacji189 292,93art 16 ust 1 pkt 28
Wpłaty na PFRON153 554,00art 16 ust 1 pkt 36
Składki członkowskie9 816,00art 16 ust 1 pkt 37
pozostałe 19 717,06
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:9 921 154,15
Różnica pomiędzy amortyzacją bilansową i podatkową-1 297 857,63art 16i ust 1
Zapłacone raty leasingowe-7 124 694,58art 17b ust 1 pkt 1
Wartość bilansowa sprzedanego dźwigu8 296 688,33art 16 ust 1 pkt 5
Naliczone i niezapłacone odsetki od zobowiązań4 411,96art 16 ust 1 pkt 11
Naliczone i niezapłacone odsetki od kredytów i pożyczek625 258,15art 16 ust 1 pkt 11
Ujemne różnice kursowe z wyceny-63 059,00art 15a
Utworzenie rezerw na pozostałe koszty operacyjne - demurrage1 175 258,98art 16 ust 1 pkt 27
Utworzenie odpisów na przeterminowane należności27 465,96art 16 ust 1 pkt 20
Koszty dot. usług terminowych (prod. w toku)984 032,86art 15 ust 4
Rezerwy na koszty roku obrotowego3 737 108,55art 16 ust 1 pkt 27
Rezerwy na świadczenia pracownicze1 106 688,93art 16 ust 1 pkt 27
Niezapłacone składki ZUS1 633 802,78art 16 ust 1 pkt 57 lit a
Zawieszone koszty65 744,05art 16 ust 1 pkt 27
Niewypłacone umowy zlecenia i wynagrodzenia750 304,81art 16 ust 1 pkt 57
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:-4 255 393,10
Składki ZUS i wynagrodzenia wypłacone w roku obrotowym-554 414,00art 16 ust 1 pkt 57
Koszty usług terminowych (prod. w toku)-3 700 979,10art 15 ust 4
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym11 004 334,00
K. Podatek dochodowy2 090 823,00
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku

Noty do Sprawozdania Finansowego

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki