Szczegóły spółki

Nazwa OT PORT ŚWINOUJŚCIE SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 8550003580
REGON 810515378
KRS 0000700026
Adres ul. Bunkrowa 1, 72-602 Świnoujście
Telefon b.d.
Faks b.d.
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
 • 5210B — magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów
 • 5224A — przeładunek towarów w portach morskich
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.63 0.65
Zadłużenie / kapitał (D/E) 1.71 1.88
Płynność bieżąca (CR) 0.65 0.64
Płynność szybka (QR) 0.62 0.62
Złota/srebrna reguła bilansowa 1.71 1.88
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) 9.47% 3.95%
Rentowność kapitału własnego (ROE) 13.47% 8.12%
Rentowność aktywów (ROA) 4.96% 2.82%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2020-03-23 57/2020 11 16007
Poz. 16007. OT PORT ŚWINOUJŚCIE SPÓŁKA AKCYJNA
w Świnoujściu. KRS 0000700026. SĄD REJONOWY SZCZE-
CIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODAR-
CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
19 października 2017 r.
[BMSiG-15594/2020]

Zarząd OT PORT ŚWINOUJŚCIE Spółki Akcyjnej z siedzibą
w Świnoujściu (72-602), ul. Bunkrowa 1, wpisanej do Reje-
stru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum
w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Reje-
stru Sądowego, pod nr KRS 0000700026, NIP 8550003580,
REGON 810515378, kapitał zakładowy 17.557.050,00 zł w pełni
wpłacony („Spółka”), na podstawie art. 399 § 1 i art. 400 § 1
KSH, w związku z żądaniem akcjonariusza - spółki OT Logi-
stics S.A., zwołuje na dzień 24 kwietnia 2020 r., na godzinę 1100,
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie OT Port Świnoujście S.A.
Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki, w Świ-
noujściu (72-602), ul. Bunkrowa 1, w sali budynku socjalnego
Świ IV na terenie portu, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgroma-
   dzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nad-
   zorczej.
  6. Podjęcie uchwały rozstrzygającej, czy koszty zwołania
   i odbycia zgromadzenia ma ponieść Spółka.
  7. Zamknięcie Zgromadzenia.
Poz. 16007. OT PORT ŚWINOUJŚCIE SPÓŁKA AKCYJNA
w Świnoujściu. KRS 0000700026. SĄD REJONOWY SZCZE-
CIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODAR-
CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
19 października 2017 r.
[BMSiG-15594/2020]

Zarząd OT PORT ŚWINOUJŚCIE Spółki Akcyjnej z siedzibą
w Świnoujściu (72-602), ul. Bunkrowa 1, wpisanej do Reje-
stru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum
w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Reje-
stru Sądowego, pod nr KRS 0000700026, NIP 8550003580,
REGON 810515378, kapitał zakładowy 17.557.050,00 zł w pełni
wpłacony („Spółka”), na podstawie art. 399 § 1 i art. 400 § 1
KSH, w związku z żądaniem akcjonariusza - spółki OT Logi-
stics S.A., zwołuje na dzień 24 kwietnia 2020 r., na godzinę 1100,
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie OT Port Świnoujście S.A.
Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki, w Świ-
noujściu (72-602), ul. Bunkrowa 1, w sali budynku socjalnego
Świ IV na terenie portu, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgroma-
   dzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nad-
   zorczej.
  6. Podjęcie uchwały rozstrzygającej, czy koszty zwołania
   i odbycia zgromadzenia ma ponieść Spółka.
  7. Zamknięcie Zgromadzenia.
2020-03-04 44/2020 330 100582
Poz. 100582. OT PORT ŚWINOUJŚCIE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000700026. SĄD REJONOWY
SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 19.10.2017.
[SZ.XIII NS-REJ.KRS/3883/20/794]

W dniu 26.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. STRYJEW-
SKI 2. TADEUSZ LESZEK 3. 56101304790 4. PRO-
KURA ŁĄCZNA
Poz. 100582. OT PORT ŚWINOUJŚCIE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000700026. SĄD REJONOWY
SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 19.10.2017.
[SZ.XIII NS-REJ.KRS/3883/20/794]

W dniu 26.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. STRYJEW-
SKI 2. TADEUSZ LESZEK 3. 56101304790 4. PRO-
KURA ŁĄCZNA
2019-12-04 234/2019 288 1155150
Poz. 1155150. OT PORT ŚWINOUJŚCIE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000700026. SĄD REJONOWY
SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 19.10.2017.
[SZ.XIII NS-REJ.KRS/22363/19/616]

W dniu 27.11.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. KLIMEK 2. ANDRZEJ
3. 72072403959 wpisać: 2 1. RYCZEK 2. DANIEL
3. 75071000356
Poz. 1155150. OT PORT ŚWINOUJŚCIE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000700026. SĄD REJONOWY
SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 19.10.2017.
[SZ.XIII NS-REJ.KRS/22363/19/616]

W dniu 27.11.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. KLIMEK 2. ANDRZEJ
3. 72072403959 wpisać: 2 1. RYCZEK 2. DANIEL
3. 75071000356
2019-07-08 130/2019 1123 590356
Poz. 590356. OT PORT ŚWINOUJŚCIE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000700026. SYSTEM, wpis do
rejestru: 19.10.2017.
[RDF/137013/19/655]

W dniu 01.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumen-
tach wpisać: 1 1. data złożenia 01.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 590356. OT PORT ŚWINOUJŚCIE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000700026. SYSTEM, wpis do
rejestru: 19.10.2017.
[RDF/137013/19/655]

W dniu 01.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumen-
tach wpisać: 1 1. data złożenia 01.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-08 130/2019 1123 590357
Poz. 590357. OT PORT ŚWINOUJŚCIE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000700026. SYSTEM, wpis do
rejestru: 19.10.2017.
[RDF/137013/19/56]

W dniu 01.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 590357. OT PORT ŚWINOUJŚCIE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000700026. SYSTEM, wpis do
rejestru: 19.10.2017.
[RDF/137013/19/56]

W dniu 01.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-08 130/2019 1123 590358
Poz. 590358. OT PORT ŚWINOUJŚCIE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000700026. SYSTEM, wpis do
rejestru: 19.10.2017.
[RDF/137013/19/457]

W dniu 01.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 590358. OT PORT ŚWINOUJŚCIE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000700026. SYSTEM, wpis do
rejestru: 19.10.2017.
[RDF/137013/19/457]

W dniu 01.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-08 130/2019 1123 590359
Poz. 590359. OT PORT ŚWINOUJŚCIE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000700026. SYSTEM, wpis do
rejestru: 19.10.2017.
[RDF/137013/19/858]

W dniu 01.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 590359. OT PORT ŚWINOUJŚCIE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000700026. SYSTEM, wpis do
rejestru: 19.10.2017.
[RDF/137013/19/858]

W dniu 01.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-05-28 102/2019 20 27504
Poz. 27504. OT PORT ŚWINOUJŚCIE SPÓŁKA AKCYJNA
w Świnoujściu. KRS 0000700026. SĄD REJONOWY SZCZE-
CIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODAR-
CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
19 października 2017 r.
[BMSiG-27363/2019]

Zarząd OT PORT ŚWINOUJŚCIE Spółka Akcyjna z siedzibą
w Świnoujściu (72-602), ul. Bunkrowa 1, wpisanej do Reje-
stru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum
w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Reje-
stru Sądowego, pod nr KRS 0000700026, NIP 8550003580,REGON 810515378, kapitał zakładowy 17.557.050,00 zł w pełni
wpłacony („Spółka”), na podstawie art. 399 KSH zwołuje na
dzień 27 czerwca 2019 r., na godzinę 1100, Zwyczajne Walne
Zgromadzenie OT Port Świnoujście S.A. Walne Zgromadze-
nie odbędzie się w siedzibie Spółki, w Świnoujściu (72-602),
ul. Bunkrowa 1, w sali budynku socjalnego Świ IV na terenie
portu, z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgro-
    madzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników
    oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018,
    sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku
    2018 i wniosku Zarządu co do podziału zysku oraz spra-
    wozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2018.
  6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu
    z działalności Spółki w 2018 r.
  7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finanso-
    wego OT Port Świnoujście S.A. za rok 2018.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku osiągnię-
    tego w roku obrotowym 2018.
  9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom
    Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich
    obowiązków w roku obrotowym 2018.
  10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady
    Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich
    obowiązków w roku obrotowym 2018.
  11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków
    Rady Nadzorczej.
  12. Podjęcie uchwał w sprawie uzupełnienia składu Rady
    Nadzorczej.
  13. Zamknięcie Zgromadzenia.
Poz. 27504. OT PORT ŚWINOUJŚCIE SPÓŁKA AKCYJNA
w Świnoujściu. KRS 0000700026. SĄD REJONOWY SZCZE-
CIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODAR-
CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
19 października 2017 r.
[BMSiG-27363/2019]

Zarząd OT PORT ŚWINOUJŚCIE Spółka Akcyjna z siedzibą
w Świnoujściu (72-602), ul. Bunkrowa 1, wpisanej do Reje-
stru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum
w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Reje-
stru Sądowego, pod nr KRS 0000700026, NIP 8550003580,REGON 810515378, kapitał zakładowy 17.557.050,00 zł w pełni
wpłacony („Spółka”), na podstawie art. 399 KSH zwołuje na
dzień 27 czerwca 2019 r., na godzinę 1100, Zwyczajne Walne
Zgromadzenie OT Port Świnoujście S.A. Walne Zgromadze-
nie odbędzie się w siedzibie Spółki, w Świnoujściu (72-602),
ul. Bunkrowa 1, w sali budynku socjalnego Świ IV na terenie
portu, z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgro-
    madzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników
    oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018,
    sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku
    2018 i wniosku Zarządu co do podziału zysku oraz spra-
    wozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2018.
  6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu
    z działalności Spółki w 2018 r.
  7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finanso-
    wego OT Port Świnoujście S.A. za rok 2018.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku osiągnię-
    tego w roku obrotowym 2018.
  9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom
    Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich
    obowiązków w roku obrotowym 2018.
  10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady
    Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich
    obowiązków w roku obrotowym 2018.
  11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków
    Rady Nadzorczej.
  12. Podjęcie uchwał w sprawie uzupełnienia składu Rady
    Nadzorczej.
  13. Zamknięcie Zgromadzenia.
2018-10-08 195/2018 720 570388
Poz. 570388. OT PORT ŚWINOUJŚCIE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000700026. SYSTEM, wpis do
rejestru: 19.10.2017.
[RDF/418710/18/908]

W dniu 12.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.07.2018 okres OD
19.10.2017 DO 31.12.2017
Poz. 570388. OT PORT ŚWINOUJŚCIE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000700026. SYSTEM, wpis do
rejestru: 19.10.2017.
[RDF/418710/18/908]

W dniu 12.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.07.2018 okres OD
19.10.2017 DO 31.12.2017
2018-10-08 195/2018 720 570389
Poz. 570389. OT PORT ŚWINOUJŚCIE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000700026. SYSTEM, wpis do
rejestru: 19.10.2017.
[RDF/418711/18/309]


W dniu 12.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 19.10.2017 DO 31.12.2017
Poz. 570389. OT PORT ŚWINOUJŚCIE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000700026. SYSTEM, wpis do
rejestru: 19.10.2017.
[RDF/418711/18/309]


W dniu 12.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 19.10.2017 DO 31.12.2017
2018-10-08 195/2018 721 570390
Poz. 570390. OT PORT ŚWINOUJŚCIE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000700026. SYSTEM, wpis do
rejestru: 19.10.2017.
[RDF/418712/18/710]

W dniu 12.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 19.10.2017 DO 31.12.2017
Poz. 570390. OT PORT ŚWINOUJŚCIE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000700026. SYSTEM, wpis do
rejestru: 19.10.2017.
[RDF/418712/18/710]

W dniu 12.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 19.10.2017 DO 31.12.2017
2018-10-08 195/2018 721 570391
Poz. 570391. OT PORT ŚWINOUJŚCIE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000700026. SYSTEM, wpis do
rejestru: 19.10.2017.
[RDF/418713/18/111]

W dniu 12.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 19.10.2017 DO 31.12.2017
Poz. 570391. OT PORT ŚWINOUJŚCIE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000700026. SYSTEM, wpis do
rejestru: 19.10.2017.
[RDF/418713/18/111]

W dniu 12.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 19.10.2017 DO 31.12.2017
2018-10-02 191/2018 648 528967
Poz. 528967. OT PORT ŚWINOUJŚCIE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000700026. SĄD REJONOWY
SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 19.10.2017.
[SZ.XIII NS-REJ.KRS/3077/18/292]

W dniu 11.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 3 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezenta-
cji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wykre-
ślić: 1 1. BILEWICZ 2. ALEKSANDRA ANNA
3. 74062800087 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE
wpisać: 2 1. SORN 2. GRZEGORZ WOJCIECH
3. 74042911536 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 528967. OT PORT ŚWINOUJŚCIE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000700026. SĄD REJONOWY
SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 19.10.2017.
[SZ.XIII NS-REJ.KRS/3077/18/292]

W dniu 11.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 3 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezenta-
cji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wykre-
ślić: 1 1. BILEWICZ 2. ALEKSANDRA ANNA
3. 74062800087 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE
wpisać: 2 1. SORN 2. GRZEGORZ WOJCIECH
3. 74042911536 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE
2018-07-12 134/2018 371 265510
Poz. 265510. OT PORT ŚWINOUJŚCIE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000700026. SĄD REJONOWY
SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 19.10.2017.
[SZ.XIII NS-REJ.KRS/32436/17/958]

W dniu 12.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 2 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do repre-
zentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD)
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wpi-
sać: 1 1. GAŃCZA 2. KRZYSZTOF 3. 72041605434
5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE
Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. MISKI 2. IRENEUSZ
3. 77092817555
Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. ŁEPEK 2. HEN-
RYK MIECZYSŁAW 3. 65050114411 4. PROKURA
ŁĄCZNA 2 1. STRYJEWSKI 2. TADEUSZ LESZEK
3. 56101304790 4. PROKURA ŁĄCZNA
Poz. 265510. OT PORT ŚWINOUJŚCIE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000700026. SĄD REJONOWY
SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 19.10.2017.
[SZ.XIII NS-REJ.KRS/32436/17/958]

W dniu 12.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 2 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do repre-
zentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD)
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wpi-
sać: 1 1. GAŃCZA 2. KRZYSZTOF 3. 72041605434
5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE
Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. MISKI 2. IRENEUSZ
3. 77092817555
Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. ŁEPEK 2. HEN-
RYK MIECZYSŁAW 3. 65050114411 4. PROKURA
ŁĄCZNA 2 1. STRYJEWSKI 2. TADEUSZ LESZEK
3. 56101304790 4. PROKURA ŁĄCZNA
2018-06-04 106/2018 20 23449
Poz. 23449. OT PORT ŚWINOUJŚCIE SPÓŁKA AKCYJNA
w Świnoujściu. KRS 0000700026. SĄD REJONOWY SZCZE-
CIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODAR-
CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
19 października 2017 r.
[BMSiG-22892/2018]

Zarząd OT PORT ŚWINOUJŚCIE Spółka Akcyjna z siedzibą
w Świnoujściu (72-602), ul. Bunkrowa 1, wpisanej do Reje-
stru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum
w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Reje-
stru Sądowego, pod nr KRS 0000700026, NIP 8550003580,
REGON 810515378, kapitał zakładowy 17.557.050,00 zł w pełni
wpłacony („Spółka”), na podstawie art. 399 KSH zwołuje na
dzień 29 czerwca 2018 r., na godzinę 1100, Zwyczajne Walne
Zgromadzenie OT Port Świnoujście S.A. Walne Zgromadze-
nie odbędzie się w siedzibie Spółki, w Świnoujściu (72-602),
ul. Bunkrowa 1, w sali budynku socjalnego Świ IV na terenie
portu, z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgro-
   madzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników
   oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017,
   sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku
   2017 i wniosku Zarządu co do podziału zysku oraz spra-
   wozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2017.
  6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu
   z działalności Spółki w 2017 r.
  7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finanso-
   wego OT Port Świnoujście S.A. za rok 2017.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku osiągnię-
   tego w roku obrotowym 2017.
  9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom
   Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich
   obowiązków w roku obrotowym 2017.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady
   Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich
   obowiązków w roku obrotowym 2017.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady
   Nadzorczej.
 12. Zamknięcie Zgromadzenia.
Poz. 23449. OT PORT ŚWINOUJŚCIE SPÓŁKA AKCYJNA
w Świnoujściu. KRS 0000700026. SĄD REJONOWY SZCZE-
CIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODAR-
CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
19 października 2017 r.
[BMSiG-22892/2018]

Zarząd OT PORT ŚWINOUJŚCIE Spółka Akcyjna z siedzibą
w Świnoujściu (72-602), ul. Bunkrowa 1, wpisanej do Reje-
stru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum
w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Reje-
stru Sądowego, pod nr KRS 0000700026, NIP 8550003580,
REGON 810515378, kapitał zakładowy 17.557.050,00 zł w pełni
wpłacony („Spółka”), na podstawie art. 399 KSH zwołuje na
dzień 29 czerwca 2018 r., na godzinę 1100, Zwyczajne Walne
Zgromadzenie OT Port Świnoujście S.A. Walne Zgromadze-
nie odbędzie się w siedzibie Spółki, w Świnoujściu (72-602),
ul. Bunkrowa 1, w sali budynku socjalnego Świ IV na terenie
portu, z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgro-
   madzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników
   oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017,
   sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku
   2017 i wniosku Zarządu co do podziału zysku oraz spra-
   wozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2017.
  6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu
   z działalności Spółki w 2017 r.
  7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finanso-
   wego OT Port Świnoujście S.A. za rok 2017.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku osiągnię-
   tego w roku obrotowym 2017.
  9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom
   Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich
   obowiązków w roku obrotowym 2017.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady
   Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich
   obowiązków w roku obrotowym 2017.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady
   Nadzorczej.
 12. Zamknięcie Zgromadzenia.

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki