Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki ECO-LOGICA SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-03-31
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmyGOLDBRANDS DISTRIBUTION Spółka Akcyjna
Siedziba
WojewództwoMAZOWIECKIE
PowiatM. ST.WARSZAWA
GminaM. ST.WARSZAWA
MiejscowośćWARSZAWA
Adres
Kod krajuPL
WojewództwoMAZOWIECKIE
PowiatM. ST.WARSZAWA
GminaM. ST.WARSZAWA
UlicaJANA PAWŁA WORONICZA
Nr domu31
MiejscowośćWARSZAWA
Kod pocztowy02-640
PocztaWARSZAWA
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD4639Z - sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
4638Z - sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki
4636Z - sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich
4637Z - sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw
4634A - sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych
1107Z - produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych
1041Z - produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych
4617Z - działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
4618Z - działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów
4633Z - sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS0000699908

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało w zgodzie z praktyką stosowaną przez jednostki działające w Polsce, w oparciu o zasady rachunkowości wynikające z przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r.poz.395) i wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi.

Przyjęte przez Spółkę zasady rachunkowości stosowane były w sposób ciągły i są zgodne z zasadami rachunkowości stosowanymi w poprzednim roku obrotowym.

Wszystkie dane w sprawozdaniu finansowym zostały przedstawione w złotych polskich.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Wartości niematerialne i prawne ujmuje się w księgach według cen ich nabycia lub kosztów poniesionych na ich wytworzenie i umarza metodą liniową.
W pozycji tej ujęte zostały rzeczowe aktywa trwałe o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki.
Materiały i towary - na dzień bilansowy wycenia się cenach nabycia (lub cenach zakupu, jeżeli nie zniekształca to stanu aktywów oraz wyniku finansowego jednostki).
Półprodukty, produkcja w toku i produkty gotowe - wycenia się w wysokości rzeczywistych bezpośrednich kosztów wytworzenia.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Przychody i koszty są ujmowane zgodnie z zasadą memoriału, tj. w roku obrotowym, którego dotyczą, niezależnie od terminu otrzymania lub dokonania płatności.
Spółka prowadzi ewidencję kosztów w układzie rodzajowym oraz sporządza rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym.
Za przychody i zyski Spółka uznaje uprawdopodobnione powstanie w okresie sprawozdawczym korzyści ekonomicznych, o wiarygodnie określonej wartości, w formie zwiększenia wartości aktywów, albo zmniejszenia wartości zobowiązań, które doprowadzą do wzrostu kapitału własnego lub zmniejszenia jego niedoboru w sposób inny, niż wniesienie wkładów przez udziałowców lub właścicieli.
Przez koszty i straty jednostka rozumie uprawdopodobnione zmniejszenia w okresie sprawozdawczym korzyści ekonomicznych, o wiarygodnie określonej wartości, w formie zmniejszenia wartości aktywów, albo zwiększenia wartości zobowiązań i rezerw, które doprowadzą do zmniejszenia kapitału własnego lub zwiększenia jego niedoboru w sposób inny, niż wycofanie środków przez udziałowców lub właścicieli.
Na wynik finansowy netto składają się:
- wynik działalności operacyjnej, w tym z tytułu pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych (pośrednio związanych z działalnością operacyjną jednostki),
- wynik operacji finansowych,
- obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego, którego podatnikiem jest jednostka, i płatności z nim zrównanych, na podstawie odrębnych przepisów.
Podatek dochodowy wykazany w rachunku zysków i strat obejmuje część bieżącą i część odroczoną.
Bieżące zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych są naliczane zgodnie z polskimi przepisami podatkowymi.Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się w związku z występowaniem przejściowych różnic między wykazywaną w księgach rachunkowych wartością aktywów i pasywów a ich wartością podatkową oraz stratą podatkową możliwą do odliczenia.
Aktywa z tytułu podatku odroczonego ustala się w wysokości kwoty przewidzianej w przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego, przy uwzględnieniu zasady ostrożności.
Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy się w związku z występowaniem dodatnich różnic przejściowych między wykazywaną w księgach rachunkowych wartością aktywów i pasywów a ich wartością podatkową.
Wysokość rezerwy i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się przy uwzględnieniu stawek podatku dochodowego obowiązujących w roku powstania obowiązku podatkowego.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Spółka sporządza na koniec roku obrotowego sprawozdanie finansowe składające się z:
1/ Wprowadzenia do Sprawozdania finansowego,
2/ Informacji o przyjętych zasadach rachunkowości w roku obrotowym,
3/ Bilansu,
4/ Rachunku zysków i strat w wersji porównawczej,
5/ Rachunku przepływów pieniężnych - metodą pośrednią,
6/ Zestawienia zmian w kapitale /funduszu/ własnym,
7/ Dodatkowych informacji i objaśnień.
Jeżeli po sporządzeniu rocznego sprawozdania finansowego, a przed jego zatwierdzeniem, Spółka otrzymała informacje o zdarzeniach, które mają istotny wpływ na to sprawozdanie finansowe, lub powodujących, że założenie kontynuowania działalności przez jednostkę nie jest uzasadnione, powinna ona odpowiednio zmienić to sprawozdanie, dokonując jednocześnie odpowiednich zapisów w księgach rachunkowych roku obrotowego, którego sprawozdanie finansowe dotyczy, oraz powiadomić biegłego rewidenta, który sprawozdanie to bada lub zbadał. Jeżeli zdarzenia, które nastąpiły po dniu bilansowym, nie powodują zmiany stanu istniejącego na dzień bilansowy, to odpowiednie wyjaśnienia zamieszcza się w informacji dodatkowej.
Jeżeli jednostka otrzymała informacje o zdarzeniach, o których mowa powyżej, po zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego, to ich skutki ujmuje w księgach rachunkowych roku obrotowego, w którym informacje te otrzymała.
Jeżeli w danym roku obrotowym lub przed zatwierdzeniem sprawozdania finansowego za ten rok obrotowy jednostka stwierdziła popełnienie w poprzednich latach obrotowych błędu, w następstwie którego nie można uznać sprawozdania finansowego za rok lub lata poprzednie za spełniające wymagania określone w art. 4 ust. 1 ustawy o rachunkowości, to kwotę korekty spowodowanej usunięciem tego błędu odnosi się na kapitał (fundusz) własny i wykazuje jako "zysk (strata) z lat ubiegłych".
Za błąd istotny z punktu widzenia Spółki uznaje się błąd którego wartość przekracza 0,03 % przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów w roku obrotowym, którego dotyczy stwierdzony błąd.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe12 045,08655,00
IWartości niematerialne i prawne
1Koszty zakończonych prac rozwojowych
2Wartość firmy
3Inne wartości niematerialne i prawne
4Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
IIRzeczowe aktywa trwałe
1Środki trwałe
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
c) urządzenia techniczne i maszyny
d) środki transportu
e) inne środki trwałe
2Środki trwałe w budowie
3Zaliczki na środki trwałe w budowie
IIINależności długoterminowe
1Od jednostek powiązanych
2Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Od pozostałych jednostek
IVInwestycje długoterminowe11 735,08
1Nieruchomości
2Wartości niematerialne i prawne
3Długoterminowe aktywa finansowe11 735,08
a) w jednostkach powiązanych11 735,08
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
– udziały lub akcje11 735,08
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
4Inne inwestycje długoterminowe
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe310,00655,00
1Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego310,00655,00
2Inne rozliczenia międzyokresowe
BAktywa obrotowe720 625,01100 380,40
IZapasy72 959,70
1Materiały
2Półprodukty i produkty w toku
3Produkty gotowe
4Towary72 959,70
5Zaliczki na dostawy i usługi
IINależności krótkoterminowe633 794,9599 086,94
1Należności od jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Należności od pozostałych jednostek633 794,9599 086,94
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:504 663,58
– do 12 miesięcy504 663,58
– powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych22 997,9486,94
c) inne106 133,4399 000,00
d) dochodzone na drodze sądowej
IIIInwestycje krótkoterminowe12 953,591 293,46
1Krótkoterminowe aktywa finansowe12 953,591 293,46
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne12 953,591 293,46
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach12 953,591 293,46
– inne środki pieniężne
– inne aktywa pieniężne
2Inne inwestycje krótkoterminowe
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe916,77
CNależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
DUdziały (akcje) własne
Aktywa razem732 670,09101 035,40
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny115 404,3496 451,79
IKapitał (fundusz) podstawowy100 000,00100 000,00
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
IIIKapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IVPozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
– na udziały (akcje) własne
VZysk (strata) z lat ubiegłych-3 548,21
VIZysk (strata) netto18 952,55-3 548,21
VIIOdpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania617 265,754 583,61
IRezerwy na zobowiązania
1Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
– długoterminowa
– krótkoterminowa
3Pozostałe rezerwy
– długoterminowe
– krótkoterminowe
IIZobowiązania długoterminowe
1Wobec jednostek powiązanych
2Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Wobec pozostałych jednostek
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) zobowiązania wekslowe
e) inne
IIIZobowiązania krótkoterminowe617 265,754 583,61
1Zobowiązania wobec jednostek powiązanych678,05678,05
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne678,05678,05
2Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek616 587,703 905,56
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:574 400,97929,88
– do 12 miesięcy574 400,97929,88
– powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych5 860,00952,18
h) z tytułu wynagrodzeń
i) inne36 326,732 023,50
4Fundusze specjalne
IVRozliczenia międzyokresowe
1Ujemna wartość firmy
2Inne rozliczenia międzyokresowe
– długoterminowe
– krótkoterminowe
Pasywa razem732 670,09101 035,40
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:6 962 049,39
– od jednostek powiązanych
IPrzychody netto ze sprzedaży produktów4 685 066,80
IIZmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)
IIIKoszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
IVPrzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów2 276 982,59
BKoszty działalności operacyjnej-2 425 201,45-4 203,51
IAmortyzacja-35 280,00
IIZużycie materiałów i energii-7 953,57
IIIUsługi obce-113 348,41-1 057,92
IVPodatki i opłaty, w tym:-858,00-23,50
– podatek akcyzowy
VWynagrodzenia
VIUbezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:
– emerytalne
VIIPozostałe koszty rodzajowe-29 544,81-669,54
VIIIWartość sprzedanych towarów i materiałów-6 747 026,70
CZysk (strata) ze sprzedaży (A–B)23 132,80-4 203,51
DPozostałe przychody operacyjne1 510,900,37
IZysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
IIDotacje
IIIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IVInne przychody operacyjne1 510,900,37
EPozostałe koszty operacyjne-2,61
IStrata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
IIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IIIInne koszty operacyjne-2,61
FZysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)24 646,31-4 203,88
GPrzychody finansowe608,06
IDywidendy i udziały w zyskach, w tym:
AOd jednostek powiązanych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
BOd jednostek pozostałych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
IIOdsetki, w tym:
– od jednostek powiązanych
IIIZysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IVAktualizacja wartości aktywów finansowych
VInne608,06
HKoszty finansowe-103,60-0,07
IOdsetki, w tym:-102,00
– dla jednostek powiązanych
IIStrata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IIIAktualizacja wartości aktywów finansowych
IVInne-1,60-0,07
IZysk (strata) brutto (F+G–H)25 145,55-4 203,21
JPodatek dochodowy6 193,00655,00
KPozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
LZysk (strata) netto (I–J–K)18 952,55-3 548,21
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)100 000,00
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach
1Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu
1Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– wydania udziałów (emisji akcji)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– umorzenia udziałów (akcji)
2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu100 000,00100 000,00
2Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu
1Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej
– podziału zysku (ustawowo)
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– pokrycia straty
2Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu
3Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
1Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– zbycia środków trwałych
2Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu
4Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu
1Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
2Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu
5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu-3 548,21
1Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
2Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
a) zwiększenie (z tytułu)
– podziału zysku z lat ubiegłych
b) zmniejszenie (z tytułu)
...
3Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
4Strata z lat ubiegłych na początek okresu-3 548,21
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
5Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach-3 548,21
a) zwiększenie (z tytułu)
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
b) zmniejszenie (z tytułu)
...
6Strata z lat ubiegłych na koniec okresu-3 548,21
7Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
6Wynik netto18 952,55-3 548,21
Azysk netto18 952,55
Bstrata netto3 548,21
Codpisy z zysku
IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)115 404,3496 451,79
IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)115 404,3496 451,79
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej58 777,21-98 057,54
IZysk (strata) netto18 952,55-3 548,21
IIKorekty razem39 824,66-94 509,33
1Amortyzacja35 280,00
2Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych4,00
3Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)102,00-10,00
4Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej
5Zmiana stanu rezerw
6Zmiana stanu zapasów-72 959,70
7Zmiana stanu należności-534 708,01-99 086,94
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów612 682,144 583,61
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-571,77
10Inne korekty
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)58 777,21-98 057,54
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej-47 015,08
IWpływy
1Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
2Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Z aktywów finansowych, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
– zbycie aktywów finansowych
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
– odsetki
– inne wpływy z aktywów finansowych
4Inne wpływy inwestycyjne
IIWydatki47 015,08
1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych35 280,00
2Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Na aktywa finansowe, w tym:11 735,08
a) w jednostkach powiązanych11 735,08
b) w pozostałych jednostkach
– nabycie aktywów finansowych
– udzielone pożyczki długoterminowe
4Inne wydatki inwestycyjne
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)-47 015,08
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej-102,00100 000,00
IWpływy100 000,00
1Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2Kredyty i pożyczki
3Emisja dłużnych papierów wartościowych
4Inne wpływy finansowe
IIWydatki102,00
1Nabycie udziałów (akcji) własnych
2Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4Spłaty kredytów i pożyczek
5Wykup dłużnych papierów wartościowych
6Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
8Odsetki102,00
9Inne wydatki finansowe
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)-102,00100 000,00
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)11 660,131 942,46
EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:11 660,131 293,46
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
FŚrodki pieniężne na początek okresu1 293,46
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:12 953,591 293,46
– o ograniczonej możliwości dysponowania
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
Rok poprzedni
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok25 145,55-4 203,21
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
pozostałe
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:
pozostałe
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:
pozostałe
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
pozostałe
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:17 460,991 143,08
pozostałe 17 460,991 143,08
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:2 087,87
pozostałe 2 087,87
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:1 530,07
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
pozostałe
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym38 989,00-3 060,13
K. Podatek dochodowy5 848,00
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku

Sprawozdanie_GBD__za_2018_z_26_06_2019_Informacja_d.pdf

Dnia 31/05/2019 Spółka zmienia nazwę na ECO-LOGICA S.A.

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki