Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki EQUAL REAL ESTATE SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-08-05
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmyEqual Real Estate Spółka Akcyjna
Siedziba
Województwomazowieckie
PowiatWarszawa
GminaWarszawa
MiejscowośćWarszawa
Adres
Kod krajuPL
Województwomazowieckie
PowiatWarszawa
GminaWarszawa
UlicaEmilii Plater
Nr domu53
MiejscowośćWarszawa
Kod pocztowy00-113
PocztaWarszawa
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD6420Z - działalność holdingów finansowych
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS0000699819

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

I. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego za rok 2018 są zgodne z ustawą o rachunkowości z 29 września 1994 r. (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 351 z późn. zm.), zwaną dalej ustawą, która określa między innymi zasady rachunkowości dla jednostek mających siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Środki trwałe
"Środki trwałe są wycenianie w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny składników majątku), pomniejszonych o skumulowane umorzenie a także o dokonane odpisy z tytułu utraty wartości.
"
Środki trwałe bez względu na wartośc początkową
Spółka zalicza nabyte składniki aktywów do środków trwałych, wprowadzając je jednocześnie do ewidencji bilansowej tych aktywów.
Przy dokonywaniu odpisów amortyzacyjnych spółka wykorzystuje metodę liniową.
Spółka stosuje następujące stawki amortyzacyjne do środków trwałych:
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 2,5 - 10%
urządzenia techniczne i maszyny 10-30% 0,5
środki transportu 10-33,33% 0,6
inne środki trwałe 10-25% 0,6
Środki trwałe w budowie
Środki trwałe w budowie prezentowane w bilansie wyceniane są w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
Rzeczowe aktywa obrotowe
Metody ustalania wartości rozchodu rzeczowych składników aktywów obrotowych
Zakupione materiały przekazywane są bezpośrednio na potrzeby administracyjno-biurowe oraz ze względu na ich mały wpływ na wynik zostają odpisane w koszty materiałów w cenie zakupu pomniejszonej o podlegający odliczeniu podatek VAT.
Produkcja w toku Spółka wycenia produkty w toku w wysokości bezpośrednich kosztów wytworzenia,
Należności długoterminowe, należności krótkoterminowe i roszczenia
Spółka wykazała swoje należności długoterminowe, krótkoterminowe i roszczenia w wartości netto po pomniejszeniu o dokonane odpisy aktualizujące.
Należności wyceniane zostały w kwocie wymagającej zapłaty.
W przypadku ustalania odpisów aktualizujących spółka kierowała się następującymi zasadami:
– jednostka dokonuje indywidualnej oceny ryzyka nieściagalności poszczególnycj pozycji należności i na tej podstawie ustala odpis aktualizujący.
Inwestycje długoterminowe
Pożyczki długoterminowe – wyceniane są na bieżąco w wartości nominalnej z dnia, w którym powstały z uwzględnieniem spłat, natomiast na dzień bilansowy wyceniane są w kwocie wymaganej zapłaty tzn. pomniejszoną o ewentualne odpisy aktualizujące.
Wycena bilansowa nieruchomości inwestycyjnych
Nieruchomość inwestycyjna to nieruchomość (grunt, budynek lub część budynku albo oba te elementy), posiadana (przez właściciela lub leasingobiorcę w formie składnika aktywów z tytułu prawa do użytkowania) w celu uzyskania przychodów z czynszów lub utrzymywania w posiadaniu ze względu na wzrost jej wartości, względnie obie te korzyści.
Spółka do nieruchomości inwestycyjnych zalicza nieruchomości w trakcie budowy lub dostosowywania, które mają być w przyszłości użytkowane jako nieruchomość inwestycyjna. Uzasadnieniem takiej klasyfikacji jest fakt, że posiadane nieruchomości nie są przeznaczone na sprzedaż w ramach zwykłej działalności gospodarczej lub nie są nieruchomościami w trakcie budowy lub dostosowywania z przeznaczeniem na sprzedaż, tj. nie są nabyte wyłącznie w celu zbycia w bliskiej przyszłości lub w celu dostosowania i odsprzedaży. Są one utrzymywane ze względu na wzrost ich wartości. Wartość ta dla celów bilansowych na dzień 31.12.2018 r. została potwierdzona operatem szacunkowym.
Nieruchomość inwestycyjną posiadaną na własność początkowo wycenia się według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia. Przy początkowej wycenie uwzględnia się koszty przeprowadzenia transakcji.
Na cenę nabycia nieruchomości składa się cena zakupu powiększona o wszelkie koszty bezpośrednio związane z transakcją zakupu. Do kosztów bezpośrednio związanych z transakcją zakupu zalicza się na przykład opłaty za obsługę prawną, podatek od zakupu nieruchomości i pozostałe koszty transakcji. W związku z tym w wartości początkowej nieruchomości uwzględniamy wszelkie koszty bezpośrednio związane z zakupem/nabyciem.
Po początkowym ujęciu wszystkie nieruchomości inwestycyjne wycenia się w wartości godziwej
Ustalając wartość bilansową nieruchomości inwestycyjnej w oparciu o model wartości godziwej Spółka nie uwzględnia kosztów poniesionych w trakcie budowy. Koszty te są ujmowane w pozostałych kosztach operacyjnych w roku obrotowym w którym zostały poniesione.
"Określenie wartości godziwej - wybór podejścia, metody, techniki szacowania
Zgodnie z MSSF 13 Wartość godziwa wycena w wartości godziwej składnika aktywów niefinansowych uwzględnia zdolność uczestnika rynku do osiągnięcia korzyści ekonomicznych poprzez jak największe i najlepsze wykorzystanie składnika aktywów lub jego sprzedaż innemu uczestnikowi rynku, który zapewniłby jak największe i jak najlepsze wykorzystanie tego składnika aktywów.
Mając na uwadze parametry nieruchomości oraz segment rynku, należy zauważyć, iż zasadne staje się przyjęcie sposobu użytkowania nieruchomości jako wykorzystania zabudowy do celów komercyjnych
i sposób użytkowania jako potencjału również do przeprowadzonego procesu inwestycyjnego.
"
Wyboru podejścia, metody i techniki szacowania dokonano na podstawie art. 154 ust. 1 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami, mając na uwadze w szczególności: cel wyceny, rodzaj i położenie nieruchomości, przeznaczenie w planie miejscowym, stopień wyposażenia w urządzenia infrastruktury technicznej, stan jej zagospodarowania, dostępne dane o cechach nieruchomości podobnych.
Określenie wartości rynkowej dokonano podejściem dochodowym metodą zysków.
Podejście dochodowe polega na określeniu wartości nieruchomości przy założeniu, że jej nabywca zapłaci za nią cenę, której wysokość uzależni od przewidywanego dochodu, jaki uzyska z nieruchomości. Stosuje się je przy wycenie nieruchomości przynoszących lub mogących przynosić dochód. ( art. 153 ust.2 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami)
Metodę zysków stosuje się przy określaniu wartości nieruchomości przynoszących lub mogących przynosić dochód, którego wysokość nie można ustalić na pod-stawie analizy kształtowania się stawek rynkowych czynszów. Dochód ten odpowiada udziałowi właściciela nieruchomości w dochodach osiąganych z działalności prowadzonej na nieruchomości stanowiącej przedmiot wyceny i na nieruchomościach podobnych. (§7 ust.3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego. )
Przy użyciu techniki dyskontowania strumieni dochodów wartość nieruchomości określa się jako sumę zdyskontowanych strumieni zmiennych dochodów przewidywanych do uzyskania z nieruchomości wycenianej w poszczególnych latach przyjętego okresu prognozy, powiększoną o zdyskontowaną wartość rezydualną nieruchomości. Wartość rezydualna nieruchomości przedstawia wartość nieruchomości po upływie ostatniego roku okresu prognozy przyjętego do dyskontowania strumienia dochodów.
Określenie wartości rynkowej na dzień bilansowy oszacowano w oparciu o metodę pozostałościową jako różnice pomiędzy wartością nieruchomości po zakończeniu robót oraz wartości przeciętych kosztów tych robót, z uwzględnieniem zysków inwestora uzyskiwanych na rynku nieruchomości podobnych.
Zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe (z wyłączeniem zobowiązań finansowych)
Spółka wykazała swoje zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe w kwocie wymagającej zapłaty.
Jeżeli termin wymagalności przekracza jeden rok od daty bilansowej, salda tych zobowiązań, z wyjątkiem zobowiązań z tyt. dostaw i usług, wykazuje się jako długoterminowe. Pozostałe części sald wykazywane są jako krótkoterminowe.
Zobowiązania finansowe, w tym pożyczki i obligacje Spółka wycenia według skorygowanej ceny nabycia, a jeśli jednostka przeznacza je do sprzedaży w okresie do 3 miesięcy, to wycenia je według wartości rynkowej lub inaczej określonej wartości godziwej (art. 28 ust. 1 pkt 8 i 8a ustawy). W przypadku gdy koszty transakcyjne związane z zaciągnięciem zobowiązania finansowego są nieznaczne, Spółka wycenia zobowiązanie w kwocie wymagającej zapłaty.
Środki pieniężne
Środki pieniężne wycenia się w wartości nominalnej.
"Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne.
"
"Dokonywane są, jeżeli koszty poniesione dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych.
"
Kapitały (fundusze) własne.
Ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według ich rodzajów i zasad określonych przepisami prawa, statutu lub umowy spółki.
Rezerwy.
"Rezerwy tworzy się na pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania i wycenia się je na dzień bilansowy w wiarygodnie oszacowanej wartości. Rezerwy zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych, kosztów finansowych lub strat nadzwyczajnych, zależnie od okoliczności, z którymi przyszłe zobowiązania się wiążą.
Rezerwy tworzone są na poniższe tytuły:
- straty z transakcji gospodarczych w toku,
- udzielone gwarancje i poręczenia,
- skutki toczącego się postępowania sądowego i odwoławczego,
- przyszłe zobowiązania związane z restrukturyzacją.
"
Rozliczenia międzyokresowe przychodów.
W pozycji tej Spółka wykazuje nominalną wartość otrzymanych aktywów, które staną się przychodami w przyszłych okresach.
Wycena transakcji w walutach obcych.
Wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich przeprowadzenia odpowiednio po kursie:
- faktycznie zastosowanym w tym dniu, wynikającym z charakteru operacji - w przypadku sprzedaży lub kupna walut oraz operacji zapłaty należności lub zobowiązań,
- średnim ogłoszonym dla danej waluty przez NBP z dnia poprzedzającego ten dzień - w przypadku zapłaty należności i zobowiazań, jeśli nie jest zasadne zastosowanie kursu, o którym mowa w pkt poprzednim, a także w przypadku pozostałych operacji.
Na dzień bilansowy wycenia się wyrażone w walutach obcych:
- składniki aktywów (z wyłączeniem udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności) i pasywów - po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.
Różnice kursowe aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych, powstałe na dzień ich wyceny oraz przy zapłacie należności i zobowiązań w walutach obcych zalicza się do przychodów i kosztów finansowych, a w uzasadnionych przypadkach – do kosztu wytworzenia produktu lub ceny nabycia towaru, a także ceny nabycia lub kosztu wytworzenia środków trwałych, środków trwałych w budowie lub wartości niematerialnych i prawnych.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Pomiar wyniku finansowego
Jednostka sporządza porównawczy rachunek zysków i strat. Ewidencja kosztów prowadzona jest tylko w układzie rodzajowym.
W sprawozdaniu finansowym Spółka wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną.
"Wynik finansowy Spółki za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.
"
"Przychody ze sprzedaży obejmują niewątpliwie należne lub uzyskane kwoty netto ze sprzedaży tj. pomniejszone o należny podatek od towarów i usług (VAT) ujmowane w okresach, których dotyczą.
"

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Sposób sporządzania sprawozdania finansowego
Spółka sporządza sprawozdanie finansowe ze szczegółowością wynikającą z załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości.
Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane przez biuro rachunkowe prowadzące księgi Spółki
Kancelaria Biegłego Rewidenta Anna Obara sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Bukowińska 22 lok.53.
Przedstawienie przyczyn i skutków zmian przyjętych zasad (polityki) rachunkowości w stosunku do roku poprzedzającego
Spółka w bieżącym roku obrotowym nie dokonała zmian zasad (polityki) rachunkowości.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe37 719 513,679 000,00
IWartości niematerialne i prawne
1Koszty zakończonych prac rozwojowych
2Wartość firmy
3Inne wartości niematerialne i prawne
4Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
IIRzeczowe aktywa trwałe90 670,48
1Środki trwałe90 670,48
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
c) urządzenia techniczne i maszyny90 670,48
d) środki transportu
e) inne środki trwałe
2Środki trwałe w budowie
3Zaliczki na środki trwałe w budowie
IIINależności długoterminowe738 000,00
1Od jednostek powiązanych738 000,00
2Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Od pozostałych jednostek
IVInwestycje długoterminowe36 848 057,599 000,00
1Nieruchomości28 002 000,00
2Wartości niematerialne i prawne
3Długoterminowe aktywa finansowe8 846 057,599 000,00
a) w jednostkach powiązanych8 846 057,599 000,00
– udziały lub akcje24 000,009 000,00
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki8 822 057,59
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
4Inne inwestycje długoterminowe
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe42 785,60
1Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego31 310,00
2Inne rozliczenia międzyokresowe11 475,60
BAktywa obrotowe5 104 549,3119 217,84
IZapasy80 000,00
1Materiały
2Półprodukty i produkty w toku
3Produkty gotowe
4Towary
5Zaliczki na dostawy i usługi80 000,00
IINależności krótkoterminowe4 977 402,924 126,95
1Należności od jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Należności od pozostałych jednostek4 977 402,924 126,95
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:7 536,60
– do 12 miesięcy7 536,60
– powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych4 944 655,803 227,24
c) inne25 210,52899,71
d) dochodzone na drodze sądowej
IIIInwestycje krótkoterminowe44 018,1915 090,89
1Krótkoterminowe aktywa finansowe44 018,1915 090,89
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne44 018,1915 090,89
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach44 018,1915 090,89
– inne środki pieniężne
– inne aktywa pieniężne
2Inne inwestycje krótkoterminowe
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe3 128,20
CNależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy75 000,00
DUdziały (akcje) własne
Aktywa razem42 824 062,98103 217,84
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny2 197 533,8381 794,29
IKapitał (fundusz) podstawowy100 000,00100 000,00
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
IIIKapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IVPozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
– na udziały (akcje) własne
VZysk (strata) z lat ubiegłych-18 205,71
VIZysk (strata) netto2 115 739,54-18 205,71
VIIOdpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania40 626 529,1521 423,55
IRezerwy na zobowiązania2 950 884,00492,00
1Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego2 670 780,00
2Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
– długoterminowa
– krótkoterminowa
3Pozostałe rezerwy280 104,00492,00
– długoterminowe
– krótkoterminowe280 104,00492,00
IIZobowiązania długoterminowe25 568 220,71
1Wobec jednostek powiązanych1 149 220,71
2Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Wobec pozostałych jednostek24 419 000,00
a) kredyty i pożyczki2 560 000,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych21 859 000,00
c) inne zobowiązania finansowe
d) zobowiązania wekslowe
e) inne
IIIZobowiązania krótkoterminowe12 066 836,1820 931,55
1Zobowiązania wobec jednostek powiązanych1 059 162,9819 781,95
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:1 059 162,9816 461,24
– do 12 miesięcy1 059 162,9816 461,24
– powyżej 12 miesięcy
b) inne3 320,71
2Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek11 007 673,201 149,60
a) kredyty i pożyczki10 202 200,03
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych91 267,99
c) inne zobowiązania finansowe
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:414 165,911 149,60
– do 12 miesięcy414 165,911 149,60
– powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych255 523,55
h) z tytułu wynagrodzeń44 468,72
i) inne47,00
4Fundusze specjalne
IVRozliczenia międzyokresowe40 588,26
1Ujemna wartość firmy
2Inne rozliczenia międzyokresowe40 588,26
– długoterminowe40 096,26
– krótkoterminowe492,00
Pasywa razem42 824 062,98103 217,84
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:1 878 546,50-492,00
– od jednostek powiązanych
IPrzychody netto ze sprzedaży produktów
IIZmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)1 878 546,50-492,00
IIIKoszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
IVPrzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
BKoszty działalności operacyjnej10 735 151,0717 713,00
IAmortyzacja7 958,80
IIZużycie materiałów i energii7 968,77
IIIUsługi obce9 887 315,1416 729,00
IVPodatki i opłaty, w tym:290 746,00984,00
– podatek akcyzowy
VWynagrodzenia444 578,36
VIUbezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:75 979,20
– emerytalne
VIIPozostałe koszty rodzajowe20 604,80
VIIIWartość sprzedanych towarów i materiałów
CZysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-8 856 604,57-18 205,00
DPozostałe przychody operacyjne14 263 001,98
IZysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
IIDotacje
IIIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IVInne przychody operacyjne14 263 001,98
EPozostałe koszty operacyjne188 147,350,38
IStrata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
IIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IIIInne koszty operacyjne188 147,350,38
FZysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)5 218 250,06-18 205,38
GPrzychody finansowe423 911,00
IDywidendy i udziały w zyskach, w tym:
AOd jednostek powiązanych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
BOd jednostek pozostałych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
IIOdsetki, w tym:423 911,00
– od jednostek powiązanych423 911,00
IIIZysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IVAktualizacja wartości aktywów finansowych
VInne
HKoszty finansowe886 951,520,33
IOdsetki, w tym:678 609,520,33
– dla jednostek powiązanych117 785,76
IIStrata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IIIAktualizacja wartości aktywów finansowych
IVInne208 342,00
IZysk (strata) brutto (F+G–H)4 755 209,54-18 205,71
JPodatek dochodowy2 639 470,00
KPozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
LZysk (strata) netto (I–J–K)2 115 739,54-18 205,71
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)81 794,29
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach81 794,29
1Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu100 000,00
1Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego100 000,00
a) zwiększenie (z tytułu)100 000,00
– wydania udziałów (emisji akcji)100 000,00
b) zmniejszenie (z tytułu)
– umorzenia udziałów (akcji)
2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu100 000,00100 000,00
2Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu
1Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej
– podziału zysku (ustawowo)
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– pokrycia straty
2Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu
3Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
1Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– zbycia środków trwałych
2Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu
4Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu
1Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
2Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu
5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu-18 205,71
1Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
2Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
a) zwiększenie (z tytułu)
– podziału zysku z lat ubiegłych
b) zmniejszenie (z tytułu)
3Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
4Strata z lat ubiegłych na początek okresu18 205,71
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
5Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach18 205,71
a) zwiększenie (z tytułu)
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
b) zmniejszenie (z tytułu)
6Strata z lat ubiegłych na koniec okresu18 205,71
7Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu-18 205,71
6Wynik netto2 115 739,54-18 205,71
Azysk netto2 115 739,54
Bstrata netto18 205,71
Codpisy z zysku
IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)2 197 533,8381 794,29
IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
IZysk (strata) netto2 115 739,54-18 205,71
IIKorekty razem-14 285 775,0113 975,89
1Amortyzacja7 958,80
2Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
3Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)254 698,52
4Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej-14 054 659,00
5Zmiana stanu rezerw2 950 392,00492,00
6Zmiana stanu zapasów-80 000,00
7Zmiana stanu należności-5 111 275,97-4 126,95
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów1 752 436,6517 610,84
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-45 913,80
10Inne korekty40 587,79
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)-12 170 035,47-4 229,82
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
IWpływy
1Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
2Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Z aktywów finansowych, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
– zbycie aktywów finansowych
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
– odsetki
– inne wpływy z aktywów finansowych
4Inne wpływy inwestycyjne
IIWydatki23 059 116,409 000,00
1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych98 629,28
2Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne14 338 999,00
3Na aktywa finansowe, w tym:8 621 488,129 000,00
a) w jednostkach powiązanych8 621 488,129 000,00
b) w pozostałych jednostkach
– nabycie aktywów finansowych
– udzielone pożyczki długoterminowe
4Inne wydatki inwestycyjne
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)-23 059 116,40-9 000,00
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
IWpływy35 570 606,2528 320,71
1Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału75 000,0025 000,00
2Kredyty i pożyczki13 636 606,253 320,71
3Emisja dłużnych papierów wartościowych21 859 000,00
4Inne wpływy finansowe
IIWydatki312 527,08
1Nabycie udziałów (akcji) własnych
2Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4Spłaty kredytów i pożyczek
5Wykup dłużnych papierów wartościowych
6Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
8Odsetki312 527,08
9Inne wydatki finansowe
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)35 258 079,1728 320,71
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)28 927,3015 090,89
EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:28 927,3015 090,89
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
FŚrodki pieniężne na początek okresu15 090,89
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:44 018,1915 090,89
– o ograniczonej możliwości dysponowania
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
Rok bieżący
z zysków kapitałowych
Rok bieżący
z innych źródeł
Podstawa prawna
A. Zysk (strata) brutto za dany rok4 755 209,54
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:14 056 737,3714 056 737,37
Przeszacowanie wartości nieruchomości13 663 000,0113 663 000,01art 12
Naliczone odsetki393 737,36393 737,36art 12 ust 1 pkt 4
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:373 129,76373 129,76
Odpis aktualizujący208 342,00208 342,00art 16 ust 1
Naliczone odsetki164 787,76164 787,76art 16 ust 1 pkt 11
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym-8 928 398,07
K. Podatek dochodowy
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku

informacja dodatkowa

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki