Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki NPS SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-06-28
Informacje ogólne zgodnie z Załącznikiem Nr 4
do ustawy o rachunkowości

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmy NPS spółka akcyjna
Siedziba
Województwo dolnośląskie
Powiat Wrocław
Gmina Wrocław
Miejscowość Wrocław
Adres
Kod kraju PL
Województwo dolnośląskie
Powiat Wrocław
Gmina Wrocław
Ulica Krakowska
Nr domu 52
Miejscowość Wrocław
Kod pocztowy 50-425
Poczta Wrocław
Numer we własciwym rejestrze sądowym albo ewidencji
Nr KRS 0000696611

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Wskazanie zastosowanych zasad rachunkowości przewidzianych dla jednostek mikro z wyszczególnieniem wybranych uproszczeń

Na podstawie z art. 50 ustawy o Rachunkowości informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym mogą być wykazywane ze szczegółowością większą niż określona w załącznikach do ustawy, jeżeli wynika to z potrzeb lub specyfiki jednostki. W przypadku gdy informacje dotyczące poszczególnych pozycji sprawozdania finansowego nie wystąpiły w jednostce zarówno w roku obrotowym, jak i za rok poprzedzający rok obrotowy, to przy sporządzaniu sprawozdania finansowego pozycje te pomija się. Organ zatwierdzający podjął decyzję w sprawie sporządzania sprawozdania finansowego z zastosowaniem art. 46 ust. 5 pkt 4, art. 47 ust. 4 pkt 4, art. 48 ust. 3, art. 48a ust. 3, art. 48b ust. 4 lub art. 49 ust. 4, oraz pozostałych uproszczeń dla jednostek mikro.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

6. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Organ zatwierdzający podjął decyzję w sprawie sporządzania sprawozdania finansowego z zastosowaniem art. 46 ust. 5 pkt 4, art. 47 ust. 4 pkt 4, art. 48 ust. 3, art. 48a ust. 3, art. 48b ust. 4 lub art. 49 ust. 4, oraz pozostałych uproszczeń dla jednostek mikro.

B. metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. W skład roku obrotowego wchodzą okresy sprawozdawcze odpowiadające poszczególnym miesiącom kalendarzowym.

Ustala się następujące metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego:
1. Środki trwałe, oraz wartości niematerialne i prawne ujmuje się w ewidencji w cenach nabycia lub wg kosztów wytworzenia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości
2. Środki trwałe o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w art 16d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych umarza się jednorazowo w momencie oddania środka trwałego do użytkowania. W związku z art. Art.4 Ust. 4 ustawy o rachunkowości przyjmuje zasady określone odpowiednio w art. 16k ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych
3. Krajowe środki pieniężne księguje się w wartościach nominalnych.
4. W ciągu roku obrotowego, zagraniczne środki pieniężne księguje się w wartości nominalnej, przeliczonej na PLN wg kursu zakupu lub sprzedaży ustalonego dla danej waluty przez bank, z którego usług jednostka korzysta.
5. Na dzień bilansowy zagraniczne środki płatnicze wycenia się wg obowiązującego na dzień bilansowy kursu kupna stosowanym w tym dniu przez bank, z którego usług korzysta jednostka nie wyższym od średniego kursu ustalonego dla danej waluty przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego.
6. Przychód zagranicznych środków płatniczych wycenia się po kursie sprzedaży lub zakupu banku z którego jednostka korzysta lub wg średniego kursu obowiązującego w dniu przychodu gotówki do kasy z tytuły zapłaty bezpośrednio do kasy przedsiębiorstwa za sprzedaż usług i towarów kontrahentom zagranicznym
7. Rozchód zagranicznych środków pieniężnych wycenia się wg kursu wynikającego z zastosowania zasady FIFO.
8. Różnice kursowe powstałe w związku z wyceną na dzień bilansowy zagranicznych środków pieniężnych zalicza się do przychodów lub kosztów operacji finansowych.
9. Należności i roszczenia księguje się w kwocie wymaganej zapłaty
10. Należności, zobowiązania i roszczenia wyrażone w walutach obcych księguje się w wartości ustalonej przy ich powstaniu, przeliczone na PLN wg kursu średniego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski lub wg kursu zawartego w dokumencie celnym SAD w przypadku importu towarów jeśli kurs ten jest podany.
11. Zapasy towarów i materiałów wycenia się wg cen zakupu
12. Rozchód zapasu towarów dokonuje się wg zasady FIFO
13. Różnice kursowe powstałe w trakcie księgowania operacji gospodarczych ustala się zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.
14. Aktualizuje wartość należności uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty. Odpisu aktualizującego aktywów dokonuje się w odniesieniu do:
1) należności od dłużników postawionych w stan likwidacji lub w stan upadłości - do wysokości należności nieobjętej gwarancją lub innym zabezpieczeniem należności, zgłoszonej likwidatorowi lub sędziemu komisarzowi w postępowaniu upadłościowym,
2) należności od dłużników w przypadku oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości, jeżeli majątek dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego - w pełnej wysokości należności,
3) należności kwestionowanych przez dłużników oraz z których zapłatą dłużnik zalega, a według oceny sytuacji majątkowej i finansowej dłużnika spłata należności w umownej kwocie nie jest prawdopodobna - do wysokości niepokrytej gwarancją lub innym zabezpieczeniem należności,
4) na
leżności stanowiących równowartość kwot podwyższających należności, w stosunku do których uprzednio dokonano odpisu aktualizującego - w wysokości tych kwot, do czasu ich otrzymania lub odpisania,
5) należności przeterminowanych lub nieprzeterminowanych o znacznym stopniu prawdopodobieństwa nieściągalności, w przypadkach uzasadnionych rodzajem prowadzonej działalności lub strukturą odbiorców - w wysokości wiarygodnie oszacowanej kwoty odpisu, w tym także ogólnego, na nieściągalne należności.
Należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne zmniejszają dokonane uprzednio odpisy aktualizujące ich wartość (art. 35b ust. 3 ustawy).
15. Poziom istotności ustala się na 1 % przychodów spółki

C. pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego:

Organ zatwierdzający podjął decyzję w sprawie sporządzania sprawozdania finansowego z zastosowaniem art. 46 ust. 5 pkt 4, art. 47 ust. 4 pkt 4, art. 48 ust. 3, art. 48a ust. 3, art. 48b ust. 4 lub art. 49 ust. 4, oraz pozostałych uproszczeń dla jednostek mikro.
Jednostka stosuje kalkulacyjny wariant rachunku zysków i strat.
Bilans
Lp A K T Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Aktywa trwałe, w tym środki trwałe 325 731,62 374 003,05
B Aktywa obrotowe, w tym: 26 573,25 123 937,83
- zapasy
- należności krótkoterminowe 15 824,47
C Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
D Udziały (akcje) własne
Aktywa razem 352 304,87 497 940,88
Lp P A S Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Kapitał (fundusz) własny, w tym: -591 384,13 -42 600,38
- kapitał (fundusz) podstawowy 100 000,00 100 000,00
B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w tym: 943 689,00 540 541,26
- rezerwy na zobowiązania
- zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek 828 498,00 475 698,00
Pasywa razem 352 304,87 497 940,88
Rachunek zysków i strat
jednostki mikro
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
A Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi, w tym: 63 883,21 1 298,18
B Koszty podstawowej działalności operacyjnej 612 167,77 143 762,22
I Amortyzacja 87 271,43 10 329,10
II Zużycie materiałów i energii 19 568,64 68 599,02
III Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 151 637,30 30 365,00
IV Pozostałe koszty 353 690,40 34 469,10
C Pozostałe przychody i zyski, w tym: 245,84 0,58
D Pozostałe koszty i straty, w tym: 745,03 136,92
E Podatek dochodowy
F Zysk/strata netto (A-B+C-D-E) (dla jednostek mikro, o których mowa w art. 3 ust. 1a pkt 1, 3 i 4 oraz ust. 1b ustawy) -548 783,75 -142 600,38
Informacje uzupełniające do bilansu
zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do ustawy o rachunkowości
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienie Rok bieżący
Łącznie
Rok bieżący
z zysków kapitałowych
Rok bieżący
z innych źródeł
Podstawa prawna
A. Zysk (strata) brutto za dany rok -548 783,75
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym: 58 458,31 58 458,31
Amortyzacja podatkowa 57 009,75 57 009,75 art 16k
pozostałe 1 448,56 1 448,56
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
Świadczenie nieodpłatne - oprocentowanie pożyczki i prowizje 37 302,77 37 302,77 art 12 ust 1 pkt 2
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym
K. Podatek dochodowy
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Opis Nazwa pliku

idodatkowa

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki