Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki PROFITOWI.PL SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-03-28
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmyAEGON Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
Siedziba
WojewództwoMazowieckie
PowiatM.St.Warszawa
GminaM.St.Warszawa
MiejscowośćWarszawa
Adres
Kod krajuPL
WojewództwoMazowieckie
PowiatM.St.Warszawa
GminaM.St.Warszawa
UlicaWołoska
Nr domu5
MiejscowośćWarszawa
Kod pocztowy02-657
PocztaWarszawa
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD6630Z - działalność związana z zarządzaniem funduszami
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS0000693553

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Rokiem obrotowym w AEGON Powszechnym Towarzystwie Emerytalnym („Spółce”) jest okres dwunastu miesięcy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia każdego roku kalendarzowego. Okresami sprawozdawczymi są poszczególne kwartały roku obrotowego. 1. Zasady ogólne a. Księgi rachunkowe prowadzi się w oparciu o ustawę o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku. W sprawach nieuregulowanych przepisami ustawy o rachunkowości zastosowanie mogą mieć krajowe standardy rachunkowości wydane przez Komitet Standardów Rachunkowości, a w przypadku braku odpowiedniego standardu zastosowane mogą być zapisy MSR (MSSF). b. Księgi rachunkowe Spółka prowadzi w języku polskim i walucie polskiej. Księgi rachunkowe prowadzone są w siedzibie Spółki

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Metody wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) zostały opisane w załączniku nr 1.Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Na wynik finansowy netto składają się: 1. Wynik działalności operacyjnej, w tym z tytułu pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych, Wynik działalności operacyjnej stanowi różnicę między przychodami netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, z uwzględnieniem dotacji, opustów, rabatów i innych zwiększeń lub zmniejszeń, bez podatku od towarów i usług, oraz pozostałymi przychodami operacyjnymi a wartością sprzedanych produktów, towarów i materiałów wycenionych w kosztach wytworzenia albo cenach nabycia, albo zakupu, powiększoną o całość poniesionych od początku roku obrotowego kosztów ogólnych zarządu, sprzedaży produktów, towarów i materiałów oraz pozostałych kosztów operacyjnych. 2. Wynik operacji finansowych Wynik operacji finansowych stanowi różnicę między przychodami finansowymi, w szczególności z tytułu odsetek, zysków ze zbycia inwestycji, aktualizacji wartości inwestycji, nadwyżki dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi, a kosztami finansowymi, w szczególności z tytułu odsetek, strat ze zbycia inwestycji, aktualizacji wartości inwestycji, nadwyżki ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi, z wyjątkiem odsetek, prowizji, dodatnich i ujemnych różnic kursowych zaliczonych do kosztów wytworzenia lub ceny nabycia środków trwałych, środków trwałych w budowie i wartości niematerialnych i prawnych. 3. Wynik operacji nadzwyczajnych Wynik zdarzeń nadzwyczajnych stanowi różnicę między zyskami nadzwyczajnymi a stratami nadzwyczajnymi. 4. Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego dokonywane jest z tytułu naliczenia podatku dochodowego, którego podatnikiem jest Spółka, i płatności z nim zrównanych, na podstawie odrębnych przepisów.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

1. Otwarcie i zamknięcie ksiąg rachunkowych a. Księgi rachunkowe otwiera się: i. na dzień rozpoczęcia działalności, którym jest dzień pierwszego zdarzenia wywołującego skutki o charakterze majątkowym lub finansowym, ii. na początek każdego następnego roku obrotowego, iii. na dzień zmiany formy prawnej z tym, że można nie zamykać i nie otwierać ksiąg rachunkowych w przypadku połączenia spółek, gdy w myśl ustawy rozliczenie przejęcia jednostki następuje metodą łączenia udziałów i nie powoduje powstania nowej spółki, iv. na dzień wpisu do rejestru połączenia lub podziału spółki, powodujących powstanie nowej spółki (spółek), v. na dzień rozpoczęcia likwidacji lub wszczęcia postępowania upadłościowego w ciągu 15 dni od dnia zaistnienia tych zdarzeń. b. Księgi rachunkowe zamyka się: i. na dzień kończący rok obrotowy, ii. na dzień zakończenia działalności spółki, w tym również jej sprzedaży i zakończenia likwidacji lub postępowania upadłościowego, iii. na dzień poprzedzający zmianę formy prawnej z tym, że można nie zamykać i nie otwierać ksiąg rachunkowych w przypadku połączenia spółek, gdy w myśl ustawy rozliczenie przejęcia jednostki następuje metodą łączenia udziałów i nie powoduje powstania nowej spółki, iv. na dzień poprzedzający dzień podziału lub połączenia spółek, jeżeli w wyniku połączenia powstaje nowa spółka, v. na dzień poprzedzający dzień postawienia spółki w stan likwidacji lub upadłości, vi. na inny dzień bilansowy określony odrębnymi przepisami nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia zaistnienia tych zdarzeń. Ostateczne zamknięcie i otwarcie ksiąg rachunkowych Spółki przy założeniu kontynuacji działalności powinno nastąpić najpóźniej w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy. Zamknięcie ksiąg rachunkowych polega na nieodwracalnym wyłączeniu możliwości dokonywania zapisów księgowych w zbiorach tworzących zamknięte księgi rachunkowe

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe147 059,06178 731,60
IWartości niematerialne i prawne66 409,75104 433,56
1Koszty zakończonych prac rozwojowych
2Wartość firmy
3Inne wartości niematerialne i prawne66 409,7558 239,68
4Zaliczki na wartości niematerialne i prawne46 193,88
IIRzeczowe aktywa trwałe80 649,3165 119,04
1Środki trwałe80 649,3165 119,04
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
c) urządzenia techniczne i maszyny80 649,3165 119,04
d) środki transportu
e) inne środki trwałe
2Środki trwałe w budowie
3Zaliczki na środki trwałe w budowie
IIINależności długoterminowe
1Od jednostek powiązanych
2Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Od pozostałych jednostek
IVInwestycje długoterminowe
1Nieruchomości
2Wartości niematerialne i prawne
3Długoterminowe aktywa finansowe
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
4Inne inwestycje długoterminowe
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe9 179,00
1Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego9 179,00
2Inne rozliczenia międzyokresowe
BAktywa obrotowe16 659 154,4917 874 605,81
IZapasy
1Materiały
2Półprodukty i produkty w toku
3Produkty gotowe
4Towary
5Zaliczki na dostawy i usługi
IINależności krótkoterminowe111,504 124,00
1Należności od jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Należności od pozostałych jednostek111,504 124,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych4 124,00
c) inne111,50
d) dochodzone na drodze sądowej
IIIInwestycje krótkoterminowe16 646 371,0917 857 530,99
1Krótkoterminowe aktywa finansowe16 646 371,0917 857 530,99
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne16 646 371,0917 857 530,99
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach898 141,23340 137,04
– inne środki pieniężne15 748 229,8617 517 393,95
– inne aktywa pieniężne
2Inne inwestycje krótkoterminowe
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe12 671,9012 950,82
CNależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
DUdziały (akcje) własne
Aktywa razem16 806 213,5518 053 337,41
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny16 272 779,8717 974 955,11
IKapitał (fundusz) podstawowy15 000 000,0015 000 000,00
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:3 000 000,003 000 000,00
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
IIIKapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IVPozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
– na udziały (akcje) własne
VZysk (strata) z lat ubiegłych-25 044,89
VIZysk (strata) netto-1 702 175,24-25 044,89
VIIOdpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania533 433,6878 382,30
IRezerwy na zobowiązania7 837,50
1Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego3 305,00
2Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne4 532,50
– długoterminowa860,78
– krótkoterminowa3 671,72
3Pozostałe rezerwy
– długoterminowe
– krótkoterminowe
IIZobowiązania długoterminowe
1Wobec jednostek powiązanych
2Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Wobec pozostałych jednostek
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) zobowiązania wekslowe
e) inne
IIIZobowiązania krótkoterminowe114 198,3245 128,90
1Zobowiązania wobec jednostek powiązanych789,4332 221,26
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:789,4332 221,26
– do 12 miesięcy789,4332 221,26
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek113 408,8912 907,64
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:56 209,206 164,98
– do 12 miesięcy56 209,206 164,98
– powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych57 199,696 742,66
h) z tytułu wynagrodzeń
i) inne
4Fundusze specjalne
IVRozliczenia międzyokresowe419 235,3625 415,90
1Ujemna wartość firmy
2Inne rozliczenia międzyokresowe419 235,3625 415,90
– długoterminowe
– krótkoterminowe419 235,3625 415,90
Pasywa razem16 806 213,5518 053 337,41
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:
– od jednostek powiązanych
IPrzychody netto ze sprzedaży produktów
IIZmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)
IIIKoszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
IVPrzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
BKoszty działalności operacyjnej1 894 452,28113 973,54
IAmortyzacja105 744,046 376,44
IIZużycie materiałów i energii8 002,54827,16
IIIUsługi obce340 231,0050 615,10
IVPodatki i opłaty, w tym:6 193,189 636,00
– podatek akcyzowy
VWynagrodzenia1 253 944,7842 690,00
VIUbezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:171 350,673 186,84
– emerytalne40 088,97882,30
VIIPozostałe koszty rodzajowe8 986,07642,00
VIIIWartość sprzedanych towarów i materiałów
CZysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-1 894 452,28-113 973,54
DPozostałe przychody operacyjne4 971,5013,00
IZysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
IIDotacje
IIIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IVInne przychody operacyjne4 971,5013,00
EPozostałe koszty operacyjne45 000,014 532,50
IStrata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
IIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IIIInne koszty operacyjne45 000,014 532,50
FZysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-1 934 480,79-118 493,04
GPrzychody finansowe238 187,0487 574,15
IDywidendy i udziały w zyskach, w tym:
AOd jednostek powiązanych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
BOd jednostek pozostałych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
IIOdsetki, w tym:238 187,0487 574,15
– od jednostek powiązanych
IIIZysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IVAktualizacja wartości aktywów finansowych
VInne
HKoszty finansowe7,49
IOdsetki, w tym:7,49
– dla jednostek powiązanych
IIStrata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IIIAktualizacja wartości aktywów finansowych
IVInne
IZysk (strata) brutto (F+G–H)-1 696 301,24-30 918,89
JPodatek dochodowy
KPozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)5 874,00-5 874,00
LZysk (strata) netto (I–J–K)-1 702 175,24-25 044,89
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)17 974 955,1118 000 000,00
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach17 974 955,1118 000 000,00
1Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu15 000 000,0015 000 000,00
1Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– wydania udziałów (emisji akcji)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– umorzenia udziałów (akcji)
2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu15 000 000,0015 000 000,00
2Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu3 000 000,003 000 000,00
1Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej
– podziału zysku (ustawowo)
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– pokrycia straty
2Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu3 000 000,003 000 000,00
3Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
1Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– zbycia środków trwałych
2Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu
4Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu
1Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
2Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu
5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu-25 044,89
1Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
2Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
a) zwiększenie (z tytułu)
– podziału zysku z lat ubiegłych
b) zmniejszenie (z tytułu)
3Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
4Strata z lat ubiegłych na początek okresu-25 044,89
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
5Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach-25 044,89
a) zwiększenie (z tytułu)
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
b) zmniejszenie (z tytułu)
6Strata z lat ubiegłych na koniec okresu-25 044,89
7Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu-25 044,89
6Wynik netto-1 702 175,24-25 044,89
Azysk netto
Bstrata netto-1 702 175,24-25 044,89
Codpisy z zysku
IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)16 272 779,8717 974 955,11
IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)16 272 779,8717 974 955,11
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
IZysk (strata) netto-1 702 175,24-25 044,89
IIKorekty razem352 808,66-11 675,28
1Amortyzacja105 744,046 376,44
2Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
3Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)
4Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej-16 729,86-17 393,95
5Zmiana stanu rezerw-7 837,507 837,50
6Zmiana stanu zapasów
7Zmiana stanu należności4 012,50-4 124,00
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów69 069,4245 128,90
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych403 277,383 286,08
10Inne korekty-204 727,32-52 786,25
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)-1 349 366,58-36 720,17
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
IWpływy
1Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
2Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Z aktywów finansowych, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
– zbycie aktywów finansowych
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
– odsetki
– inne wpływy z aktywów finansowych
4Inne wpływy inwestycyjne
IIWydatki83 250,50175 929,04
1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych83 250,50175 929,04
2Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Na aktywa finansowe, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
– nabycie aktywów finansowych
– udzielone pożyczki długoterminowe
4Inne wydatki inwestycyjne
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)-83 250,50-175 929,04
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej221 457,1870 180,20
IWpływy221 457,1870 180,20
1Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2Kredyty i pożyczki
3Emisja dłużnych papierów wartościowych
4Inne wpływy finansowe221 457,1870 180,20
IIWydatki
1Nabycie udziałów (akcji) własnych
2Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4Spłaty kredytów i pożyczek
5Wykup dłużnych papierów wartościowych
6Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
8Odsetki
9Inne wydatki finansowe
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)221 457,1870 180,20
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)-1 211 159,90-142 469,01
EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:-1 211 159,90-142 469,01
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
FŚrodki pieniężne na początek okresu17 857 530,9918 000 000,00
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:16 646 371,0917 857 530,99
– o ograniczonej możliwości dysponowania
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
Rok poprzedni
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok-1 696 301,24-30 918,89
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:21 262,3617 393,95
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:17 393,95
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:544,44
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:464 235,3629 948,40
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:23 478,24
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym-1 258 868,09-18 364,44
K. Podatek dochodowy
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku

Załącznik nr 1

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki