Szczegóły spółki

Nazwa PROFITOWI.PL SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 5213793659
REGON 368220481
KRS 0000693553
Adres ul. Wołoska 5, 02-675 Warszawa
Telefon b.d.
Faks b.d.
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
  • 6630Z — działalność związana z zarządzaniem funduszami
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.0 0.03
Zadłużenie / kapitał (D/E) 0.0 0.03
Płynność bieżąca (CR) 396.08 145.88
Płynność szybka (QR) 396.08 145.88
Złota/srebrna reguła bilansowa 0.0 0.03
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) b.d. b.d.
Rentowność kapitału własnego (ROE) -0.14% -10.46%
Rentowność aktywów (ROA) -0.14% -10.13%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2020-03-06 46/2020 346 105552
Poz. 105552. AEGON DYSTRYBUCJA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000693553. SĄD REJONOWY DLA
M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 07.09.2017.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/11488/20/260]

W dniu 28.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. AEGON
TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH
SPÓŁKA AKCYJNA wpisać: 3. AEGON DYSTRYBU-
CJA SPÓŁKA AKCYJNA
Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 13.02.2020
R., REP. A NR 609/2020, NOTARIUSZ ANNA ZIÓŁ-
KOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZA-
WIE, ZMIANIE ULEGA TREŚĆ § 1, § 2 UST. 3 ORAZ
§ 5 UST. 1 STATUTU SPÓŁKI
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezenta-
cji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wykre-


ślić: 1 1. WOŹNIAK WOŁEK 2. MONIKA ANNA
3. 76052706423 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
2 1. MAJEWSKI 2. TOMASZ MACIEJ 3. 80080108395
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 3 1. MÜLLER
2. MICHAEL GERHARD GOTTLOB 3. 58081416555
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE 4 1. OLKIEWICZ
2. RADOSŁAW MICHAŁ 3. 75030705555 5. CZŁO-
NEK ZARZĄDU 6. NIE
Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NAD-
ZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład
organu wykreślić: 1 1. MÜLLER 2. MICHAEL
GERHARD GOTTLOB 3. 58081416555 2 1. SZUFA
2. ANDRZEJ STANISŁAW 3. 81101514553 wpi-
sać: 3 1. PŁACHTA 2. ANDRZEJ JAROSŁAW
3. 61041403838 4 1. VAN DER PLOEG 2. MARCUS
CORNELIS JACOBUS 3. 65040915837
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 1. 66 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄ-
DZANIEM FUNDUSZAMI wpisać: 2 1. 64 99 Z POZO-
STAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄ-
CZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EME-
RYTALNYCH wykreślić: 1 2. 66 19 Z POZOSTAŁA
DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINAN-
SOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDU-
SZÓW EMERYTALNYCH 2 2. 64 99 Z POZOSTAŁA
FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE
INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM
UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
3 2. 64 20 Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSO-
WYCH wpisać: 4 2. 66 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁAL-
NOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE,
Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW
EMERYTALNYCH 5 2. 66 22 Z DZIAŁALNOŚĆ AGEN-
TÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH 6 2. 66
29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGA-
JĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE
7 2. 70 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRE-
SIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODAR-
CZEJ I ZARZĄDZANIA 8 2. 82 99 Z POZOSTAŁA
DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE
DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ
NIESKLASYFIKOWANA 9 2. 64 92 Z POZOSTAŁE
FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW
Poz. 105552. AEGON DYSTRYBUCJA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000693553. SĄD REJONOWY DLA
M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 07.09.2017.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/11488/20/260]

W dniu 28.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. AEGON
TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH
SPÓŁKA AKCYJNA wpisać: 3. AEGON DYSTRYBU-
CJA SPÓŁKA AKCYJNA
Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 13.02.2020
R., REP. A NR 609/2020, NOTARIUSZ ANNA ZIÓŁ-
KOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZA-
WIE, ZMIANIE ULEGA TREŚĆ § 1, § 2 UST. 3 ORAZ
§ 5 UST. 1 STATUTU SPÓŁKI
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezenta-
cji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wykre-


ślić: 1 1. WOŹNIAK WOŁEK 2. MONIKA ANNA
3. 76052706423 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
2 1. MAJEWSKI 2. TOMASZ MACIEJ 3. 80080108395
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 3 1. MÜLLER
2. MICHAEL GERHARD GOTTLOB 3. 58081416555
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE 4 1. OLKIEWICZ
2. RADOSŁAW MICHAŁ 3. 75030705555 5. CZŁO-
NEK ZARZĄDU 6. NIE
Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NAD-
ZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład
organu wykreślić: 1 1. MÜLLER 2. MICHAEL
GERHARD GOTTLOB 3. 58081416555 2 1. SZUFA
2. ANDRZEJ STANISŁAW 3. 81101514553 wpi-
sać: 3 1. PŁACHTA 2. ANDRZEJ JAROSŁAW
3. 61041403838 4 1. VAN DER PLOEG 2. MARCUS
CORNELIS JACOBUS 3. 65040915837
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 1. 66 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄ-
DZANIEM FUNDUSZAMI wpisać: 2 1. 64 99 Z POZO-
STAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄ-
CZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EME-
RYTALNYCH wykreślić: 1 2. 66 19 Z POZOSTAŁA
DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINAN-
SOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDU-
SZÓW EMERYTALNYCH 2 2. 64 99 Z POZOSTAŁA
FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE
INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM
UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
3 2. 64 20 Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSO-
WYCH wpisać: 4 2. 66 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁAL-
NOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE,
Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW
EMERYTALNYCH 5 2. 66 22 Z DZIAŁALNOŚĆ AGEN-
TÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH 6 2. 66
29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGA-
JĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE
7 2. 70 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRE-
SIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODAR-
CZEJ I ZARZĄDZANIA 8 2. 82 99 Z POZOSTAŁA
DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE
DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ
NIESKLASYFIKOWANA 9 2. 64 92 Z POZOSTAŁE
FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW
2019-12-31 251/2019 16 67361
Poz. 67361. AEGON TOWARZYSTWO FUNDUSZY
INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie.
KRS 0000693553. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY
W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 7 wrze-
śnia 2017 r.
[BMSiG-64072/2019]

Wezwanie wierzycieli AEGON TOWARZYSTWO FUNDUSZY
INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA w likwidacji w trybie
art. 465 KSH do zgłoszenia wierzytelności - ogłoszenie drugie.

Likwidator AEGON TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTY-
CYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA w likwidacji z siedzibą w War-
szawie (dalej: „Spółka”), wpisanej do Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 000693553, zawiadamia, że
w dniu 3 grudnia 2019 r. powzięta została uchwała Walnego
Zgromadzenia o rozwiązaniu Spółki i otwarciu likwidacji.

Wzywa się po raz drugi wierzycieli Spółki do zgłoszenia ich
wierzytelności w terminie sześciu miesięcy od dnia ukaza-
nia się ogłoszenia.
Poz. 67361. AEGON TOWARZYSTWO FUNDUSZY
INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie.
KRS 0000693553. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY
W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 7 wrze-
śnia 2017 r.
[BMSiG-64072/2019]

Wezwanie wierzycieli AEGON TOWARZYSTWO FUNDUSZY
INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA w likwidacji w trybie
art. 465 KSH do zgłoszenia wierzytelności - ogłoszenie drugie.

Likwidator AEGON TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTY-
CYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA w likwidacji z siedzibą w War-
szawie (dalej: „Spółka”), wpisanej do Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 000693553, zawiadamia, że
w dniu 3 grudnia 2019 r. powzięta została uchwała Walnego
Zgromadzenia o rozwiązaniu Spółki i otwarciu likwidacji.

Wzywa się po raz drugi wierzycieli Spółki do zgłoszenia ich
wierzytelności w terminie sześciu miesięcy od dnia ukaza-
nia się ogłoszenia.
2019-12-12 240/2019 18 64319
Poz. 64319. AEGON TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTY-
CYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie. KRS 0000693553.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 7 września 2017 r.
[BMSiG-64067/2019]

Wezwanie wierzycieli AEGON TOWARZYSTWO FUNDUSZY
INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA w likwidacji w try-
bie art. 465 KSH do zgłoszenia wierzytelności - ogłoszenie
pierwsze.

Likwidator AEGON TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTY-
CYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA w likwidacji z siedzibą w War-
szawie (dalej: „Spółka”), wpisanej do Krajowego RejestruSądowego pod numerem KRS 000693553, zawiadamia, że
w dniu 3 grudnia 2019 r. powzięta została uchwała Walnego
Zgromadzenia o rozwiązaniu Spółki i otwarciu likwidacji.

Wzywa się po raz pierwszy wierzycieli Spółki do zgłoszenia
ich wierzytelności w terminie sześciu miesięcy od dnia uka-
zania się ogłoszenia.
Poz. 64319. AEGON TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTY-
CYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie. KRS 0000693553.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 7 września 2017 r.
[BMSiG-64067/2019]

Wezwanie wierzycieli AEGON TOWARZYSTWO FUNDUSZY
INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA w likwidacji w try-
bie art. 465 KSH do zgłoszenia wierzytelności - ogłoszenie
pierwsze.

Likwidator AEGON TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTY-
CYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA w likwidacji z siedzibą w War-
szawie (dalej: „Spółka”), wpisanej do Krajowego RejestruSądowego pod numerem KRS 000693553, zawiadamia, że
w dniu 3 grudnia 2019 r. powzięta została uchwała Walnego
Zgromadzenia o rozwiązaniu Spółki i otwarciu likwidacji.

Wzywa się po raz pierwszy wierzycieli Spółki do zgłoszenia
ich wierzytelności w terminie sześciu miesięcy od dnia uka-
zania się ogłoszenia.

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki