Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki LAYOPI SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-10-09
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmyLAYOPI SPÓŁKA AKCYJNA
Siedziba
WojewództwoMAZOWIECKIE
PowiatWarszawa
GminaWarszawa
MiejscowośćWarszawa
Adres
Kod kraju
Województwo
Powiat
Gmina
Ulica
Nr domu
Miejscowość
Kod pocztowy
Poczta
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD4614Z - działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, zwanej dalej
Ustawą.
Wartości niematerialne i prawne
Wartości niematerialne i prawne są rozpoznawane, jeżeli jest prawdopodobne, że w przyszłości spowodują one wpływ do Spółki korzyści ekonomicznych, które mogą być
bezpośrednio powiązane z tymi aktywami. Początkowe ujęcie wartości niematerialnych i prawnych następuje według cen nabycia lub kosztu wytworzenia. Po ujęciu
początkowym wartości niematerialne i prawne są wyceniane według cen nabycia lub kosztu wytworzenia pomniejszonych o umorzenie i odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
Wartości niematerialne i prawne są amortyzowane liniowo w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności. Wartości niematerialne i
prawne o wartości początkowej nie wyższej niż 3.500,00 zł są odnoszone w koszty.
Środki trwałe
Środki trwałe wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszonych
o odpisy amortyzacyjne, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
Koszty poniesione po wprowadzeniu środka trwałego do użytkowania, jak koszty napraw, przeglądów, opłaty eksploatacyjne, wpływają na wynik finansowy okresu
sprawozdawczego, w którym zostały poniesione. Jeżeli możliwe jednakże jest wykazanie, że koszty te spowodowały zwiększenie oczekiwanych przyszłych korzyści
ekonomicznych z tytułu posiadania danego środka trwałego ponad korzyści przyjmowane pierwotnie w takim przypadku zwiększają one wartość początkową środka trwałego.
Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych dokonywane są na podstawie planu amortyzacji, zawierającego stawki i kwoty rocznych odpisów.
Amortyzacja jest dokonywana metodą liniową lub degresywną. Środki trwałe o wartości początkowej nie wyższej niż 3.500,00 zł umarzane są jednorazowo w miesiącu
przekazania do użytkowania.
Leasing
Spółka korzysta z uproszczenia przewidzianego w art.3 ust.6 Ustawy.
Należności długoterminowe, należności krótkoterminowe i roszczenia
Należności są wyceniane w kwocie wymagającej zapłaty. Należności długoterminowe, należności krótkoterminowe i roszczenia wykazywane są w wartości netto(pomniejszonej o odpisy aktualizujące). Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego. Odpisy aktualizujące wartość należności zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych - zależnie od rodzaju należności, której dotyczy odpis aktualizacyjny.
Należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne zmniejszają dokonane uprzednio odpisy aktualizujące ich wartość. Należności umorzone, przedawnione lubnieściągalne, od których nie dokonano odpisów aktualizujących ich wartość lub dokonano odpisów w niepełnej wysokości, zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów
operacyjnych lub kosztów finansowych.
Długoterminowe aktywa finansowe
Długoterminowe aktywa finansowe wycenia się:
• Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży — w cenie nabycia pomniejszonej o trwałą utratę wartości,
• Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności — w cenie nabycia nie wyżej od ceny rynkowej,
• Pożyczki udzielone i należności własne — w kwocie wymagającej zapłaty, z zachowaniem ostrożności. Do kwoty głównej dolicza się należne odsetki za okres objęty
sprawozdaniem finansowym, choćby nie stały się jeszcze wymagalne. Wartość udzielonych pożyczek korygują odpisy aktualizujące.
Różnice z aktualiz
acji wartości odnoszone są na wynik finansowy.
Jeżeli termin wymagalności nie przekracza 12 miesięcy lub spółka zamierza zbyć inwestycję w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego, aktywa wykazywane są jako
krótkoterminowe.
Krótkoterminowe aktywa finansowe
Spółka stosuje uproszczenie zawarte w art 28 b Ustawy. Krótkoterminowe aktywa finansowe wycenia się w cenie nabycia, nie wyżej od ceny rynkowej.
Pożyczki udzielone i należności własne wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, z zachowaniem ostrożności.
Różnice z aktualizacji wartości odnoszone są na wynik finansowy. Rozchód aktywów finansowych w trakcie roku obrotowego następuje według zasady FIFO.
Rzeczowe aktywa obrotowe
Towary i materiały wyceniane są według ceny nabycia, a produkty gotowe według kosztu wytworzenia, nie wyższego od ceny sprzedaży netto. Rozchód zapasów następuje
według metody FIFO.
Środki pieniężne
Środki pieniężne w banku i w kasie oraz lokaty krótkoterminowe przechowywane do terminu zapadalności wyceniane są według wartości nominalnej.
Rozliczenia międzyokresowe
Spółka dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli dotyczą one przyszłych okresów sprawozdawczych. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów
dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy.
Zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe
Zobowiązania są wykazywane w kwocie wymagającej zapłaty. Jeżeli termin wymagalności nie przekracza roku od daty bilansowej, salda tych zobowiązań wykazywane są
jako krótkoterminowe.
Kapitały własne
Kapitały własne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według ich rodzajów i zasad określonych przepisami prawa i umową spółki. Kapitał podstawowy
spółki wykazuje się w wysokości określonej w umowie i wpisanej w rejestrze sądowym.
Rezerwy
Rezerwy ujmowane są wówczas, gdy na Spółce ciąży istniejący obowiązek (prawny lub zwyczajowy) wynikający ze zdarzeń przeszłych i gdy jest pewne lub wysoce
prawdopodobne, że wypełnienie tego obowiązku spowoduje konieczność wypływu środków uosabiających korzyści ekonomiczne oraz gdy można dokonać wiarygodnego
oszacowania kwoty tego zobowiązania.
Rozliczenia z zagranicą
Na dzień bilansowy aktywa i pasywa wyrażone w walutach obcych ujmuje się po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.
Na dzień 31-12-2018 zobowiązania i należności zostały wycenione w walucie PLN.
W ciągu roku obrotowego transakcje walutowe ujmuje się w księgach na dzień ich przeprowadzenia po kursie:
• Faktycznie zastosowanym w tym dniu, wynikającym z charakteru operacji — w przypadku sprzedaży lub kupna walut oraz zapłaty należności lub zobowiązań,
• Średnim ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający datę wystawienia dokumentu, chyba że dowód odprawy celnej
wyznaczy inny kurs — w przypadku ewidencji kosztów lub przychodów,
• Średnim ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski z dnia poprzedzającego operację — w przypadku zapłaty należności lub zobowiązań, jeżeli nie jest
zasadne przyjęcie faktycznie zastosowanego kursu w tym dniu.
Różnice kursowe powstałe przy zapłacie oraz na moment bilansowy odnosi się do kosztów i przychodów finansowych, a w uzasadnionych przypadkach do ceny nabycia
środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych. W rachunku wyników różnice kursowe dodatnie i ujemne prezentowane są per saldo.
Rozchód walut na rachunkach dewizow
ych następuje według metody FIFO.
Uznawanie przychodów i kosztów
Przychody uznawane są w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, że Spółka uzyska korzyści ekonomiczne, które można wiarygodnie wycenić. Spółka prowadzi koszty w układzie rodzajowym. Na wynik finansowy Spółki wpływają ponadto pozostałe przychody i koszty operacyjne oraz przychody i koszty finansowe.
Podatek dochodowy
Podatek dochodowy jest kalkulowany w oparciu o zysk brutto ustalony na podstawie przepisów o rachunkowości, skorygowany o przychody nie podlegające opodatkowaniu, koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodu, przychody i koszty podatkowe nie ujęte w księgach oraz o odliczenia od dochodu zgodnie z przepisami ustawy podatkowej.
Spółka nie ustala odroczonego podatku dochodowego.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Sposób ustalania wyniku finansowego
Rachunek zysków i strat sporządzany jest w wariancie porównawczym .
Na wynik netto składają się :
1) Wynik działalności operacyjnej , w tym z tytułu pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych
2) Wynik operacji finansowych
3) Obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego , którego podatnikiem jest jednostka.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego
Sprawozdanie finansowe sporządzane jest zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy o rachunkowości , na które składają się:
1) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.
2) Bilans
3) Rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym.
4) Rachunek przepływów pieniężnych sporządzony metodą pośrednią
5) Zestawienie zmian w kapitałach
6) Dodatkowe informacje i wyjaśnienia

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe96 230,55
IWartości niematerialne i prawne
1Koszty zakończonych prac rozwojowych
2Wartość firmy
3Inne wartości niematerialne i prawne
4Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
IIRzeczowe aktywa trwałe
1Środki trwałe
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
c) urządzenia techniczne i maszyny
d) środki transportu
e) inne środki trwałe
2Środki trwałe w budowie
3Zaliczki na środki trwałe w budowie
IIINależności długoterminowe
1Od jednostek powiązanych
2Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Od pozostałych jednostek
IVInwestycje długoterminowe96 230,55
1Nieruchomości
2Wartości niematerialne i prawne
3Długoterminowe aktywa finansowe96 230,55
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach96 230,55
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki96 230,55
– inne długoterminowe aktywa finansowe
4Inne inwestycje długoterminowe
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe
1Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2Inne rozliczenia międzyokresowe
BAktywa obrotowe27 514 235,13799 590,00
IZapasy5 276 250,26
1Materiały
2Półprodukty i produkty w toku
3Produkty gotowe
4Towary5 059 278,26
5Zaliczki na dostawy i usługi216 972,00
IINależności krótkoterminowe21 723 078,87799 590,00
1Należności od jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Należności od pozostałych jednostek21 723 078,87799 590,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:523 666,70393 550,00
– do 12 miesięcy523 666,70393 550,00
– powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych916 792,006 080,00
c) inne20 282 620,17399 960,00
d) dochodzone na drodze sądowej
IIIInwestycje krótkoterminowe504 475,29
1Krótkoterminowe aktywa finansowe504 475,29
a) w jednostkach powiązanych504 288,22
– udziały lub akcje500 000,00
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki4 288,22
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne187,07
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach187,07
– inne środki pieniężne
– inne aktywa pieniężne
2Inne inwestycje krótkoterminowe
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe10 430,71
CNależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
DUdziały (akcje) własne
Aktywa razem27 514 235,13895 820,55
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny-3 359 028,88509 114,78
IKapitał (fundusz) podstawowy1 350 000,00100 000,00
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:250 000,00
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)250 000,00
IIIKapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IVPozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:446 000,00
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
– na udziały (akcje) własne
VZysk (strata) z lat ubiegłych-36 885,22
VIZysk (strata) netto-4 922 143,66-36 885,22
VIIOdpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania30 873 264,01386 705,77
IRezerwy na zobowiązania4 705 475,32
1Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
– długoterminowa
– krótkoterminowa
3Pozostałe rezerwy4 705 475,32
– długoterminowe
– krótkoterminowe4 705 475,32
IIZobowiązania długoterminowe25 000 000,004 093,37
1Wobec jednostek powiązanych
2Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Wobec pozostałych jednostek25 000 000,004 093,37
a) kredyty i pożyczki4 093,37
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych25 000 000,00
c) inne zobowiązania finansowe
d) zobowiązania wekslowe
e) inne
IIIZobowiązania krótkoterminowe1 160 288,69379 612,40
1Zobowiązania wobec jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek1 160 288,69379 612,40
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe35 059,44
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:997 635,27375 652,40
– do 12 miesięcy997 635,27375 652,40
– powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
f) zobowiązania wekslowe100 000,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych6 742,603 960,00
h) z tytułu wynagrodzeń
i) inne20 851,38
4Fundusze specjalne
IVRozliczenia międzyokresowe7 500,003 000,00
1Ujemna wartość firmy
2Inne rozliczenia międzyokresowe7 500,003 000,00
– długoterminowe
– krótkoterminowe7 500,003 000,00
Pasywa razem27 514 235,13895 820,55
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:1 264 440,00320 000,00
– od jednostek powiązanych
IPrzychody netto ze sprzedaży produktów320 000,00
IIZmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)
IIIKoszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
IVPrzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów1 264 440,00
BKoszty działalności operacyjnej1 272 183,92358 705,30
IAmortyzacja
IIZużycie materiałów i energii51 947,66
IIIUsługi obce124 533,97351 385,30
IVPodatki i opłaty, w tym:25 343,917 320,00
– podatek akcyzowy
VWynagrodzenia
VIUbezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:
– emerytalne
VIIPozostałe koszty rodzajowe15 958,38
VIIIWartość sprzedanych towarów i materiałów1 054 400,00
CZysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-7 743,92-38 705,30
DPozostałe przychody operacyjne350 002,050,61
IZysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
IIDotacje
IIIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IVInne przychody operacyjne350 002,050,61
EPozostałe koszty operacyjne5 227 335,570,09
IStrata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
IIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych517 899,99
IIIInne koszty operacyjne4 709 435,580,09
FZysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-4 885 077,44-38 704,78
GPrzychody finansowe60,431 880,55
IDywidendy i udziały w zyskach, w tym:
AOd jednostek powiązanych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
BOd jednostek pozostałych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
IIOdsetki, w tym:57,671 880,55
– od jednostek powiązanych
IIIZysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IVAktualizacja wartości aktywów finansowych
VInne2,76
HKoszty finansowe37 126,6560,99
IOdsetki, w tym:36 432,5860,99
– dla jednostek powiązanych36 432,31
IIStrata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IIIAktualizacja wartości aktywów finansowych
IVInne694,07
IZysk (strata) brutto (F+G–H)-4 922 143,66-36 885,22
JPodatek dochodowy
KPozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
LZysk (strata) netto (I–J–K)-4 922 143,66-36 885,22
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)509 114,07
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach509 114,07
1Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu100 000,00
1Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego1 250 000,00100 000,00
a) zwiększenie (z tytułu)1 250 000,00100 000,00
emisja akcji serii a100 000,00
emisja serii b i c1 250 000,00
– wydania udziałów (emisji akcji)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– umorzenia udziałów (akcji)
2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu1 350 000,00100 000,00
2Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu
1Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego250 000,00
a) zwiększenie (z tytułu)250 000,00
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej
– podziału zysku (ustawowo)
emisja akcji powyżej wartości nominalnej250 000,00
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– pokrycia straty
2Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu250 000,00
3Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
1Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– zbycia środków trwałych
2Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu
4Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu446 000,00
1Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych-446 000,00446 000,00
a) zwiększenie (z tytułu)446 000,00
z tytułu wpłat na emisję akcji serii B rejestracja19-03-2018446 000,00
b) zmniejszenie (z tytułu)446 000,00
zarejestrowanie kapitału446 000,00
2Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu446 000,00
5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu-36 885,22
1Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
2Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
a) zwiększenie (z tytułu)
– podziału zysku z lat ubiegłych
b) zmniejszenie (z tytułu)
3Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
4Strata z lat ubiegłych na początek okresu-36 885,22
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
5Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach-36 885,22
a) zwiększenie (z tytułu)
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
b) zmniejszenie (z tytułu)
6Strata z lat ubiegłych na koniec okresu-36 885,22
7Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu-36 885,22
6Wynik netto-4 922 143,66-36 885,22
Azysk netto
Bstrata netto-4 922 143,66-36 885,22
Codpisy z zysku
IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)-3 359 028,88509 114,78
IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)-3 359 028,88509 114,78
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnejNaNNaN
IZysk (strata) netto-4 922 143,66-36 885,22
IIKorekty razem4 931 330,7327 202,84
1Amortyzacja
2Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
3Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)-1 819,56
4Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej
5Zmiana stanu rezerw4 705 475,32
6Zmiana stanu zapasów-5 276 250,26
7Zmiana stanu należności-20 923 488,87-799 590,00
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów25 776 582,92379 612,40
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-5 930,713 000,00
10Inne korekty654 942,33446 000,00
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)9 187,07-9 682,38
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnejNaNNaN
IWpływy1 650,00
1Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
2Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Z aktywów finansowych, w tym:1 650,00
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach1 650,00
– zbycie aktywów finansowych
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych1 650,00
– odsetki
– inne wpływy z aktywów finansowych
4Inne wpływy inwestycyjne
IIWydatki9 000,0096 000,00
1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
2Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Na aktywa finansowe, w tym:9 000,0096 000,00
a) w jednostkach powiązanych9 000,00
- udzielone pożyczki długoterminowe
b) w pozostałych jednostkach96 000,00
– nabycie aktywów finansowych
– udzielone pożyczki długoterminowe96 000,00
4Inne wydatki inwestycyjne
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)-9 000,00-94 350,00
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowejNaNNaN
IWpływy104 032,38
1Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału100 000,00
2Kredyty i pożyczki4 032,38
3Emisja dłużnych papierów wartościowych
4Inne wpływy finansowe
IIWydatki
1Nabycie udziałów (akcji) własnych
2Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4Spłaty kredytów i pożyczek
5Wykup dłużnych papierów wartościowych
6Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
8Odsetki
9Inne wydatki finansowe
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)104 032,38
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)187,07
EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:187,07
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
FŚrodki pieniężne na początek okresu
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:187,07
– o ograniczonej możliwości dysponowania

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki