Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki CAST SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-05-21
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmyCAST SA
Siedziba
WojewództwoDolnośląskie
PowiatŚwidnicki
GminaŚwiebodzice
MiejscowośćŚwiebodzice
Adres
Kod krajuPL
WojewództwoDolnośląskie
PowiatŚwidnicki
GminaŚwiebodzice
UlicaCiernie
Nr domu18 b
MiejscowośćŚwiebodzice
Kod pocztowy58-160
PocztaŚwiebodzice
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD2222Z - produkcja opakowań z tworzyw sztucznych
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS0000693008

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Roczne sprawozdanie finansowe sporządzono zgodnie z zał. nr 1 do ustawy o rachunkowości.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

I. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, z tym że:
1. Składniki majątku o okresie użytkowania dłuższym niż rok, ale wartości początkowej nieprzekraczającej 2.500 zł spółka zalicza bezpośrednio w koszty zużycia materiałów. Jeżeli cena nabycia przekracza 1.500 zł spółka jednocześnie wprowadza składnik do pozabilansowej ewidencji wyposażenia..
2. Składniki majatku o okresie użytkowania dłuższym niż rok i wartości początkowej przekraczającej 2.500 zł spółka zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych oraz wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów.
3. Ustalając stawki amortyzacjidla środków trwałych spółka odnosi się do okresu ich ekonomicznej użyteczności.
4. Inwestycje w nieruchomości wycenia się według zasad stosowanych do środków trwałych.
5. Akcje i udziały zaliczane do aktywów trwałych wycenia się według ceny nabycia, w razie konieczności, pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
6. Stany i rozchody zapasów, objętych ewidencją ilościowo-wartościową, wycenia się:
- surowce, materiały i towary - w cenach nabycia ustalonych przy zastosowaniu metody FIFO
- produkty gotowe - po kosztach wytworzenia, ustalonych przy zastosowaniu metody FIFO
7. Krótkoterminowe aktywa finansowe wycenia się po cenach nabycia, nie wyższych od cen rynkowych.
8. Do kwalifikacji umów leasingu spółka stosuje przepisy ustawy o rachunkowości

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Zgodnie z art. 42 ust.1 Ustawy na wynik finansowy Spółki składa się:
- wynik działalności operacyjnej Spółki, w tym z tytułu pozostałych przychodów i kosztów
operacyjnych,
- wynik z operacji finansowych,
- wynik na operacjach nadzwyczajnych,
- obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego od osób
prawnych i płatności z nim zrównanych.
Wynik z działalności operacyjnej jest różnicą pomiędzy przychodami netto ze sprzedaży produktów, towarów, materiałów i usług a kosztami wytworzenia, w przypadku produktów i półproduktów, i cenami nabycia, w przypadku towarów, powiększonymi o koszty sprzedaży i zarządu oraz pozostałymi przychodami i kosztami operacyjnymi.
Przychody netto ze sprzedaży obejmują głównie:
- przychody ze sprzedaży produktów i usług,
- przychody ze sprzedaży towarów i materiałów,
Koszty działalności operacyjnej obejmują wydatki poniesione w celu osiągnięcia przychodów z
prowadzonej działalności gospodarczej.
Ewidencja kosztów prowadzona jest w układzie kalkulacyjnym oraz w układzie
porównawczym. Koszty w układzie rodzajowym ewidencjonowane są na kontach zespołu 4 „Koszty
według rodzajów i ich rozliczanie” z podziałem na pozycje:
- amortyzacja,
- zużycie materiałów i energii,
- usługi obce,
- wynagrodzenia,
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia,
- podatki i opłaty,
- pozostałe koszty proste,
Konta kosztów korygowane są poprzez zmianę stanu produktów.
Pozostałe przychody operacyjne obejmują min.:
- przychody ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych,
- ujawnione nadwyżki inwentaryzacyjne,
- otrzymane odszkodowania,
- odwrócenie odpisów aktualizujących wartość aktywów niefinansowych,
Pozostałe koszty operacyjne obejmują:
- wartość sprzedanych niefinansowych aktywów trwałych,
- wartość netto zlikwidowanych aktywów trwałych,
- opłaty sądowe,
- niedobory inwentaryzacyjne,
- odpisy aktualizujące wartość aktywów niefinansowych,
Wynik z operacji finansowych powstaje z różnicy pomiędzy przychodami finansowymi a
kosztami finansowymi, z wyjątkiem odsetek, prowizji oraz dodatnich i ujemnych różnic
kursowych – mających wpływ na ustalenie kosztu wytworzenia produktów i usług oraz
środków trwałych.
Przychody finansowe obejmują min.:
- otrzymane odsetki,
- dodatnie różnice kursowe,
Koszty finansowe obejmują min.:
- odsetki zapłacone oraz ,
- ujemne różnice kursowe,
Podatek dochodowy obejmuje:
- bieżące obciążenie podatkowe powstałe w danym okresie,
- różnicę między stanem rezerw oraz aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na
koniec i początek okresu.
Ustalony w powyższy sposób wynik finansowy netto prezentowany jest w sprawozdaniu
finansowym w wariancie kalkulacyjnym rachunku zysków i strat.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Począwszy od sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018 będzie ono sporządzane jako e-sprawozdanie, w formie ustrukturyzowanej zgodnej ze wzorami opublikowanymi przez Ministerstwo Finansów RP.

Sprawozdanie jest sporządzone w ustawowym terminie, podpisane elektronicznie przez wszystkich członków zarzadu oraz głównego księgowego.

Na sprawozdanie składa się:
- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- bilans prezentujący dane za rok obrotowy oraz rok poprzedający,
- rachunek zysków i strat w wersji kalkulacyjnej za rok obrotowy oraz rok poprzedający,
- zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy oraz rok poprzedający,
- rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy oraz rok poprzedający,
- dodatkowe informacje i wyjaśnienia.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe15 940 806,3316 527 814,03
IWartości niematerialne i prawne14 229,1624 770,82
1Koszty zakończonych prac rozwojowych
2Wartość firmy
3Inne wartości niematerialne i prawne14 229,1624 770,82
4Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
IIRzeczowe aktywa trwałe15 432 305,1915 841 475,97
1Środki trwałe14 471 198,5215 533 181,14
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)534 736,00330 000,00
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej1 999 987,182 012 179,91
c) urządzenia techniczne i maszyny10 857 495,5011 884 003,46
d) środki transportu1 061 701,391 283 476,41
e) inne środki trwałe17 278,4523 521,36
2Środki trwałe w budowie932 410,74308 294,83
3Zaliczki na środki trwałe w budowie28 695,93
IIINależności długoterminowe21 240,00221 240,00
1Od jednostek powiązanych
2Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Od pozostałych jednostek21 240,00221 240,00
IVInwestycje długoterminowe
1Nieruchomości
2Wartości niematerialne i prawne
3Długoterminowe aktywa finansowe
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
4Inne inwestycje długoterminowe
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe473 031,98440 327,24
1Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego408 442,50392 172,56
2Inne rozliczenia międzyokresowe64 589,4848 154,68
BAktywa obrotowe19 901 375,5020 771 215,52
IZapasy6 821 566,117 289 151,16
1Materiały5 204 503,564 862 420,26
2Półprodukty i produkty w toku282 294,82810 747,93
3Produkty gotowe1 169 641,461 348 111,12
4Towary165 126,27267 871,85
5Zaliczki na dostawy i usługi
IINależności krótkoterminowe12 543 970,6013 048 647,15
1Należności od jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Należności od pozostałych jednostek12 543 970,6013 048 647,15
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:12 527 785,0312 895 267,20
– do 12 miesięcy12 527 785,0312 895 267,20
– powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych12 781,53145 023,00
c) inne3 404,048 356,95
d) dochodzone na drodze sądowej
IIIInwestycje krótkoterminowe260 310,88179 104,31
1Krótkoterminowe aktywa finansowe260 310,88179 104,31
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne260 310,88179 104,31
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach260 310,88179 104,31
– inne środki pieniężne
– inne aktywa pieniężne
2Inne inwestycje krótkoterminowe
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe275 527,91254 312,90
CNależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
DUdziały (akcje) własne
Aktywa razem35 842 181,8337 299 029,55
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny8 258 845,737 903 029,06
IKapitał (fundusz) podstawowy2 800 000,002 800 000,00
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:5 103 029,064 896 049,37
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
IIIKapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IVPozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
– na udziały (akcje) własne
VZysk (strata) z lat ubiegłych
VIZysk (strata) netto355 816,67206 979,69
VIIOdpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania27 583 336,1029 396 000,49
IRezerwy na zobowiązania552 214,35687 361,72
1Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego552 214,35687 361,72
2Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
– długoterminowa
– krótkoterminowa
3Pozostałe rezerwy
– długoterminowe
– krótkoterminowe
IIZobowiązania długoterminowe3 472 812,684 361 637,44
1Wobec jednostek powiązanych
2Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Wobec pozostałych jednostek3 472 812,684 361 637,44
a) kredyty i pożyczki2 478 622,513 504 644,24
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe994 190,17856 993,20
d) zobowiązania wekslowe
e) inne
IIIZobowiązania krótkoterminowe19 923 669,2720 144 465,56
1Zobowiązania wobec jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek19 923 669,2720 144 465,56
a) kredyty i pożyczki5 731 196,844 620 438,38
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe1 066 528,985 440 366,20
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:11 653 235,948 896 113,24
– do 12 miesięcy11 653 235,948 896 113,24
– powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych982 310,17664 587,48
h) z tytułu wynagrodzeń419 982,51451 607,22
i) inne70 414,8371 353,04
4Fundusze specjalne
IVRozliczenia międzyokresowe3 634 639,804 202 535,77
1Ujemna wartość firmy
2Inne rozliczenia międzyokresowe3 634 639,804 202 535,77
– długoterminowe3 066 505,373 634 520,47
– krótkoterminowe568 134,43568 015,30
Pasywa razem35 842 181,8337 299 029,55
Rachunek zysków i strat
Wersja kalkulacyjna
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:82 799 620,0428 302 225,73
– od jednostek powiązanych
IPrzychody netto ze sprzedaży produktów82 100 962,0728 063 923,59
IIPrzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów698 657,97238 302,14
BKoszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:73 886 469,6424 905 244,98
– jednostkom powiązanym
IKoszt wytworzenia sprzedanych produktów73 333 857,7024 671 800,96
IIWartość sprzedanych towarów i materiałów552 611,94233 444,02
CZysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)8 913 150,403 396 980,75
DKoszty sprzedaży6 417 974,252 124 346,05
EKoszty ogólnego zarządu2 225 391,99832 263,95
FZysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)269 784,16440 370,75
GPozostałe przychody operacyjne798 280,96389 346,71
IZysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
IIDotacje568 015,20189 338,40
IIIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IVInne przychody operacyjne230 265,76200 008,31
HPozostałe koszty operacyjne122 711,81139 878,96
IStrata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych20 579,6710 480,20
IIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych91 206,0946 076,79
IIIInne koszty operacyjne10 926,0583 321,97
IZysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)945 353,31689 838,50
JPrzychody finansowe998,5748 794,12
IDywidendy i udziały w zyskach, w tym:
Aod jednostek powiązanych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
Bod jednostek pozostałych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
IIOdsetki, w tym:998,571 296,08
– od jednostek powiązanych
IIIZysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IVAktualizacja wartości aktywów finansowych
VInne47 498,04
KKoszty finansowe571 208,52131 669,77
IOdsetki, w tym:275 197,51105 557,54
– dla jednostek powiązanych
IIStrata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IIIAktualizacja wartości aktywów finansowych
IVInne296 011,0126 112,23
LZysk (strata) brutto (I+J–K)375 143,36606 962,85
MPodatek dochodowy19 326,69399 983,16
NPozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
OZysk (strata) netto (L–M–N)355 816,67206 979,69
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)7 903 029,067 696 049,37
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach7 903 029,067 696 049,37
1Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu2 800 000,002 800 000,00
1Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– wydania udziałów (emisji akcji)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– umorzenia udziałów (akcji)
2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu2 800 000,002 800 000,00
2Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu4 896 049,374 896 049,37
1Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego206 979,69
a) zwiększenie (z tytułu)206 979,69
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej
– podziału zysku (ustawowo)
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)206 979,69
b) zmniejszenie (z tytułu)
– pokrycia straty
2Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu5 103 029,064 896 049,37
3Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
1Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– zbycia środków trwałych
2Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu
4Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu
1Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
2Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu
5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu
1Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
2Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
a) zwiększenie (z tytułu)
– podziału zysku z lat ubiegłych
b) zmniejszenie (z tytułu)
- zwiększenie kapitału zapasowego
3Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
4Strata z lat ubiegłych na początek okresu
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
5Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
a) zwiększenie (z tytułu)
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
b) zmniejszenie (z tytułu)
...
6Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
7Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
6Wynik netto355 816,67206 979,69
Azysk netto355 816,67206 979,69
Bstrata netto
Codpisy z zysku
IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)8 258 845,737 903 029,06
IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)8 258 845,737 903 029,06
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej2 029 287,91553 454,69
IZysk (strata) netto355 816,67206 979,69
IIKorekty razem1 673 471,24346 475,00
1Amortyzacja2 653 762,33905 181,68
2Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych215 177,71-25 720,24
3Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)275 197,51196 540,16
4Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej20 579,6710 480,20
5Zmiana stanu rezerw-135 147,37687 361,72
6Zmiana stanu zapasów467 585,053 397 897,60
7Zmiana stanu należności710 676,55-163 228,54
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów-1 344 529,39-4 119 196,24
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-1 189 830,82-542 841,34
10Inne korekty
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)2 029 287,91553 454,69
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej-1 722 003,25-201 518,93
IWpływy8 943,09
1Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych8 943,09
2Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Z aktywów finansowych, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
– zbycie aktywów finansowych
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
– odsetki
– inne wpływy z aktywów finansowych
4Inne wpływy inwestycyjne
IIWydatki1 730 946,34201 518,93
1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych1 730 946,34201 518,93
2Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Na aktywa finansowe, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
– nabycie aktywów finansowych
– udzielone pożyczki długoterminowe
4Inne wydatki inwestycyjne
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)-1 722 003,25-201 518,93
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej-220 550,00-598 342,43
IWpływy1 686 922,91478 969,94
1Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2Kredyty i pożyczki1 118 907,81478 969,94
3Emisja dłużnych papierów wartościowych
4Inne wpływy finansowe568 015,10
IIWydatki1 907 472,911 077 312,37
1Nabycie udziałów (akcji) własnych
2Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4Spłaty kredytów i pożyczek1 249 820,70337 352,69
5Wykup dłużnych papierów wartościowych
6Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego382 454,70557 994,44
8Odsetki275 197,51181 965,24
9Inne wydatki finansowe
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)-220 550,00-598 342,43
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)86 734,66-246 406,67
EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:81 206,57-246 611,95
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych471,91-205,28
FŚrodki pieniężne na początek okresu179 309,59425 716,26
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:260 044,25179 309,59
– o ograniczonej możliwości dysponowania
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
Podstawa prawnaRok poprzedni
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok375 143,36606 962,85
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:618 666,08201 832,48
Dotacje do zakupu środków trwałych 568 015,20art 17 ust 1 pkt 21189 338,40
Bilansowe różnice kursowe 11 951,67art 15a ust 1 pkt 212 494,08
Zarachowan odszkodowania21 336,32art 12.1 ust 4 pkt 6 lit a
pozostałe 17 362,89
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:11 881,53276 860,53
Różnice kursowe z wyceny bilansowejart 15a ust 1 pkt 2256 388,23
Należne wpłaty tyt. dofinansowania z PFRON11 881,53art 12.1 ust 3e15 750,00
pozostałe 4 722,30
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:16 350,0028 768,88
Otrzymane wpłaty dofinansowania z PFRON16 350,00art 12.1 ust 3e28 768,88
pozostałe
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:1 622 919,96619 309,50
amortyzacja bilansowa1 524 300,85art 16 ust 1 pkt 48501 657,96
składki ubez. AC7 907,56art 16 ust 1 pkt 492 812,16
zarach. odsetki leas.52 199,83art 16 ust 1 pkt 1177 905,50
odsetki budżetowe16 715,06art 16 ust 1 pkt 21364,87
bilansowe różnice kursowe16 082,55art 15a ust 1 pkt 236 569,01
pozostałe 5 714,11
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:567 708,87454 121,10
naliczone, niezapłacone odsetki4 632,52art 16 ust 1 pkt 1114 644,96
różnice kursowe z wyceny bilansowej265 797,20art 15a ust 1 pkt 2160 772,08
odpisy z tyt. akual. aktw. ob.61 420,02art 16 ust 1 pkt 26 lit a17 646,32
składki ZUS finan. przez pracod.235 859,13art 16 ust 1 pkt 57 lit a261 057,74
pozostałe
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:1 052 921,65678 921,01
odsetki zapłacone19 330,67art 16 ust 1 pkt 116 747,11
składki ZUS finan. przez pracod.261 441,80art 16 ust 1 pkt 57 lit a267 889,67
koszty leasingu operac.772 149,18art 17b ust 1404 284,23
pozostałe
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
pozostałe
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym898 653,00551 548,00
K. Podatek dochodowy170 744,00104 794,00
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku

informacja_dodatkowa_CAST_SA_2018.pdf

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki