Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki BROWAR JASTRZĘBIE SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-06-21
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmyBROWAR JASTRZĘBIE SPÓŁKA AKCYJNA
Siedziba
WojewództwoŚLĄSKIE
PowiatJASTRZĘBIE ZDRÓJ
GminaJASTRZĘBIE ZDRÓJ
MiejscowośćJASTRZĘBIE ZDRÓJ
Adres
Kod krajuPL
WojewództwoŚLĄSKIE
PowiatJASTRZĘBIE ZDRÓJ
GminaJASTRZĘBIE ZDRÓJ
Ulica11 LISTOPADA
Nr domu2
MiejscowośćJASTRZĘBIE ZDRÓJ
Kod pocztowy44-330
PocztaJASTRZĘBIE ZDRÓJ
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD1101Z - destylowanie, rektyfikowanie i mieszanie alkoholi
1103Z - produkcja cydru i pozostałych win owocowych
1104Z - produkcja pozostałych niedestylowanych napojów fermentowanych
1105Z - produkcja piwa
1107Z - produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych
4634A - sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych
4725Z - sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
5610A - restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
5610B - ruchome placówki gastronomiczne
5629Z - pozostała usługowa działalność gastronomiczna
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS0000691638

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994 roku o rachunkowości obowiązującymi dla dużych jednostek kontynuujących działalność (zał. Nr 1)

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Do wartości niematerialnych i prawnych zalicza się wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej wynoszącej co najmniej 3 500 zł.

Amortyzację wartości niematerialnych i prawnych rozpoczyna się od miesiąca następującego po miesiącu, w którym wartości niematerialne i prawne przyjęto do używania.

Wartości składników majątku mających cechy wartości niematerialnych i prawnych o wartości do kwoty 3500,00 zł
zalicza się do kosztów bieżącej działalności operacyjnej.
Dokumentami ewidencjonującymi stan i ruch wartości niematerialnych i prawnych są:
dowody OT – przyjęcie wartości niematerialnych i prawnych,
dowody LT – likwidacja wartości niematerialnych i prawnych.

Do środków trwałych zalicza się środki trwałe o wartości początkowej wynoszącej co najmniej 3.500,00 zł.

Amortyzację środków trwałych o wartości powyżej 3500 zł rozpoczyna się od miesiąca następującego po miesiącu, w którym środki trwałe przyjęto do używania i stosuje się przez okres ich użyteczności ekonomicznej – metoda liniowa,

Składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok i wartości początkowej równej lub niższej niż 3499,99 zł są zaliczane bezpośrednio do kosztów działalności jednostki.

Do środków trwałych używanych stosuje się indywidualne stawki amortyzacji.

Obiekty użytkowane na podstawie leasingu i umów o podobnym charakterze stosuje się rozwiązania określone w przepisach ustawy o rachunkowości.

Odpis z tytułu trwałej utraty wartości w przypadku kiedy środek trwały przestanie być kontrolowany przez jednostkę z powodu jego planowanej likwidacji lub gdy nie przynosi spodziewanych efektów ekonomicznych, a także w przypadku zmiany technologii, dochodzi do utraty wartości. W takim przypadku dokonuje się odpisu aktualizującego. O jego wysokości decyduje kierownik jednostki, jednak nie może być ona niższa od ceny sprzedaży netto tego środka trwałego. W przypadku braku informacji co do ceny sprzedaży, należy zastosować wycenę według wartości godziwej. W sytuacji gdy ustanie przyczyna, dla której dokonano odpisu z tytułu trwałej utraty wartości, dokonuje się przywrócenia wartości pierwotnej środka trwałego.

Dokumentami ewidencjonującymi stan i ruch środków trwałych są:
dowody OT – przyjęcie środka trwałego,
dowody PT – przekazanie środka trwałego,
dowody LT – likwidacja środka trwałego,
dowody UL- ulepszenie,

Dla poszczególnych momentów zmian przyjmuje się następujące daty:

Przyjęcie środka trwałego w budowie – datę zakończenia środka trwałego w budowie, tzn. protokolarnego przyjęcia środka do użytkowania. Jeżeli faktyczne przyjęcie do użytkowania nastąpiło wcześniej od przyjęcia protokolarnego, za datę przyjęcia środka trwałego do ewidencji uważa się datę przyjęcia protokolarnego,

Przyjęcie środka z bezpośredniego zakupu – datę przyjęcia do eksploatacji,
Likwidacja – datę zatwierdzenia protokołu likwidacji przez kierownika jednostki,
Nieodpłatne przyjęcie lub przekazanie - datę sporządzenia protokołu zdawczoodbiorczego,
Przeszacowanie – datę urzędowej aktualizacji wyceny środków trwałych określoną w przepisach,
Ulepszenie – datę dokonania ulepszenia,
Ujawnienie niedoboru lub nadwyżki – datę ujawnienia różnicy inwentaryzacyjnej wynikającej z protokołu komisji,
Sprzedaż – datę dokonania sprzedaży,
Zmiana miejsca użytkowania – datę protokołu odbioru przez nowego użytkownika.
Inwestycje w nieruchomości i prawa wycenia się w cenie nabycia.
Do należności stosuję się następujące rozwiązania:
Należności wycenia

Metod wyceny aktywów i pasywów (t

akże amortyzacji),
się w kwocie wymagającej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności.

Należności na koniec roku obrotowego podlegają analizie pod kątem utraty wartości. Na należności wątpliwe lub dla których istnieją przesłanki nieściągalności tworzone są odpisy aktualizujące. Odpisy aktualizacyjne tworzone są na zasadzie odpisów indywidualnych.

Do zapasów stosuję się następujące rozwiązania:
Materiały ewidencjonuje się na koncie syntetycznym „311” w ujęciu wartościowym. Kartotekę ilościowo-wartościowa jest prowadzona przez Spółkę w programie OPTIMA.

Materiały składowane w magazynie wycenia się według rzeczywistej ceny nabycia.

Rozchody materiałów wycenia się według metody FIFO

Materiały biurowe, środki czystości, paliwo odpisuje się w koszty działalności w pełnej wartości wynikającej z faktur (rachunków) pod datą ich zakupu.

Towary ewidencjonuje się na koncie syntetycznym „330” w ujęciu wartościowym oraz prowadzi się ewidencję w jednostkach naturalnych (ewidencja ilościowa) – w miejscu składowania towarów.

Towary składowane w magazynie wycenia się według rzeczywistej ceny nabycia.

Rozchody towarów wycenia się według metody FIFO

Wytworzone wyroby gotowe wycenia się w koszcie wytworzenia.

Rozchód wyrobów gotowych wycenia się w koszcie wytworzenia.

Zapasy są weryfikowane na koniec roku obrotowego. Na koniec okresu dokonuje się również analizy zapasów pod kątem przydatności ekonomicznej oraz utraty wartości. Odpisanie wartości zapasów odbywa się na zasadzie odpisów indywidualnych.

Materiały, towary powierzone są ewidencjonowane przez Spółkę. Ewidencję ilościową prowadzi się w jednostkach naturalnych – w miejscu składowania.

W zakresie kosztów działalności operacyjnej stosuję się następujące rozwiązania:
Koszty bieżącej działalności operacyjnej ewidencjonuje się na kontach Zespołu 5– „Koszty działalności podstawowej”

W czasie rozlicza się koszty działalności operacyjnej w każdym przypadku gdy okres, którego dotyczą jest dłuższy niż jeden rok obrotowy.

Koszty działalności operacyjnej dotyczące więcej niż jednego okresu sprawozdawczego ale nie wykraczające poza rok obrotowy zalicza się w całości do kosztów bieżącego okresu sprawozdawczego.

Rezerwy na świadczenia emerytalne i rentowe – są szacowane

Rezerwy na wydatki przyszłych okresów (bierne rozliczenia kosztów) tworzy się w razie potrzeby, zgodnie z planowanymi kosztami związanymi z realizowanymi przez spółkę przychodami.

Wycena aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych

Do przeliczenia należności i zobowiązań w walutach obcych jednostka stosuje analogicznie jak do celów podatkowych kurs średni NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu lub poniesienia kosztu.

Wartość rozchodu walut obcych z rachunku bankowego wycenia się kolejno po kursach począwszy od tego, który został najwcześniej zastosowany – metoda FIFO.

Na dzień bilansowy aktywa i pasywa wyrażone w walutach obcych wycenia się wg średniego kursu NBP na podstawie tabeli z ostatniego dnia roku.

Wydatki poniesione podczas zagranicznych podróży służbowych przelicza się na złote przy zastosowaniu kursu z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego wypłaty zaliczki lub rozliczenia delegacji.

Inwentaryzację rzeczowych składników majątku spółka przeprowadza zgodnie z art. 26 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223).
Inwentaryzację rzeczowych składników majątku spółka przeprowadza:
środki trwałe znajdujące się na terenie strzeżonym
raz w ciągu 4 lat,
materiały objęte ewidencją ilościowo-wartościową Raz w ciągu 1 roku,
towary objęte ewidencją ilościowo-wartościową Raz w ciągu 1 roku.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Wynik finansowy Jednostki za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.

Rachunek zysków i strat:

Przychody i koszty są rozpoznawane według zasady memoriałowej. Dowody księgowe otrzymane po 20 dniu następnego miesiąca wprowadza się do ksiąg w miesiącu otrzymania, chyba że ustawy o rachunkowości przewidują inaczej.

Na wynik finansowy Spółki wpływają ponadto:

- Pozostałe przychody i koszty operacyjne pośrednio związane z działalnością Spółki w zakresie m. in. zysków i strat ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, aktualizacji wyceny aktywów niefinansowych, utworzenia i rozwiązania rezerw na przyszłe ryzyko, kar, grzywien i odszkodowań, otrzymania lub przekazania darowizn.

- Koszty finansowe z tytułu odsetek, strat z tytułu rozchodu aktywów finansowych, aktualizacji wartości aktywów finansowych, nadwyżki ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi.

Wynik finansowy ustala się na poziomie wyniku netto.

Spółka musi ustalać aktywa i rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

Ustala się, że dla rzetelnego i jasnego przedstawienia sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku spółki jako kwoty istotne traktuje się te kwoty, które przekraczają 1% sumy bilansowej wynikającej ze sprawozdania finansowego za poprzedni okres sprawozdawczy.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy o rachunkowości

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe4 454 737,594 632 100,67
IWartości niematerialne i prawne2 909 315,803 232 573,00
1Koszty zakończonych prac rozwojowych
2Wartość firmy2 909 315,803 232 573,00
3Inne wartości niematerialne i prawne
4Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
IIRzeczowe aktywa trwałe1 545 421,791 399 527,67
1Środki trwałe1 364 543,771 397 727,67
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)152 737,15154 782,55
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej1 211 806,621 242 945,12
c) urządzenia techniczne i maszyny
d) środki transportu
e) inne środki trwałe
2Środki trwałe w budowie62 152,001 800,00
3Zaliczki na środki trwałe w budowie118 726,02
IIINależności długoterminowe
1Od jednostek powiązanych
2Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Od pozostałych jednostek
IVInwestycje długoterminowe
1Nieruchomości
2Wartości niematerialne i prawne
3Długoterminowe aktywa finansowe
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
4Inne inwestycje długoterminowe
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe
1Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2Inne rozliczenia międzyokresowe
BAktywa obrotowe2 405 307,0298 041,22
IZapasy16 260,16
1Materiały
2Półprodukty i produkty w toku
3Produkty gotowe
4Towary
5Zaliczki na dostawy i usługi16 260,16
IINależności krótkoterminowe762 700,245 822,20
1Należności od jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Należności od pozostałych jednostek762 700,245 822,20
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:6 299,68
– do 12 miesięcy6 299,68
– powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych83 481,795 539,00
c) inne672 918,77283,20
d) dochodzone na drodze sądowej
IIIInwestycje krótkoterminowe1 626 346,6292 219,02
1Krótkoterminowe aktywa finansowe1 626 346,6292 219,02
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne1 626 346,6292 219,02
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach1 626 346,6292 219,02
– inne środki pieniężne
– inne aktywa pieniężne
2Inne inwestycje krótkoterminowe
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
CNależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
DUdziały (akcje) własne
Aktywa razem6 860 044,614 730 141,89
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny6 722 167,244 729 194,17
IKapitał (fundusz) podstawowy3 100 000,00100 000,00
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:1 609 795,87
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)1 609 795,87
IIIKapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IVPozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:2 831 594,204 653 704,87
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
– na udziały (akcje) własne2 831 594,204 653 704,87
VZysk (strata) z lat ubiegłych-24 510,70
VIZysk (strata) netto-794 712,13-24 510,70
VIIOdpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania137 877,37947,72
IRezerwy na zobowiązania1 094,71
1Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
– długoterminowa
– krótkoterminowa
3Pozostałe rezerwy1 094,71
– długoterminowe
– krótkoterminowe1 094,71
IIZobowiązania długoterminowe
1Wobec jednostek powiązanych
2Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Wobec pozostałych jednostek
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) zobowiązania wekslowe
e) inne
IIIZobowiązania krótkoterminowe136 782,66947,72
1Zobowiązania wobec jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale20,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:20,00
– do 12 miesięcy20,00
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek136 782,66927,72
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:120 154,57
– do 12 miesięcy120 154,57
– powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych8 628,09927,72
h) z tytułu wynagrodzeń8 000,00
i) inne
4Fundusze specjalne
IVRozliczenia międzyokresowe
1Ujemna wartość firmy
2Inne rozliczenia międzyokresowe
– długoterminowe
– krótkoterminowe
Pasywa razem6 860 044,614 730 141,89
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:45 700,01
– od jednostek powiązanych
IPrzychody netto ze sprzedaży produktów45 700,01
IIZmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)
IIIKoszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
IVPrzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
BKoszty działalności operacyjnej516 480,0024 436,10
IAmortyzacja33 183,902 765,33
IIZużycie materiałów i energii58 109,29208,13
IIIUsługi obce302 482,5611 362,92
IVPodatki i opłaty, w tym:20 230,685 740,00
– podatek akcyzowy
VWynagrodzenia79 236,922 000,00
VIUbezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:8 651,53412,20
– emerytalne3 520,16
VIIPozostałe koszty rodzajowe14 585,121 947,52
VIIIWartość sprzedanych towarów i materiałów
CZysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-470 779,99-24 436,10
DPozostałe przychody operacyjne1,95
IZysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
IIDotacje
IIIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IVInne przychody operacyjne1,95
EPozostałe koszty operacyjne323 375,4829,60
IStrata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
IIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IIIInne koszty operacyjne323 375,4829,60
FZysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-794 153,52-24 465,70
GPrzychody finansowe
IDywidendy i udziały w zyskach, w tym:
AOd jednostek powiązanych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
BOd jednostek pozostałych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
IIOdsetki, w tym:
– od jednostek powiązanych
IIIZysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IVAktualizacja wartości aktywów finansowych
VInne
HKoszty finansowe558,6145,00
IOdsetki, w tym:558,6145,00
– dla jednostek powiązanych
IIStrata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IIIAktualizacja wartości aktywów finansowych
IVInne
IZysk (strata) brutto (F+G–H)-794 712,13-24 510,70
JPodatek dochodowy
KPozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
LZysk (strata) netto (I–J–K)-794 712,13-24 510,70
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)4 729 194,17100 000,00
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach4 729 194,17100 000,00
1Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu100 000,00100 000,00
1Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego3 000 000,00
a) zwiększenie (z tytułu)3 000 000,00
– wydania udziałów (emisji akcji)3 000 000,00
-uchwała Zarządu o zwiekszeniu kapitału podstawowego
b) zmniejszenie (z tytułu)
– umorzenia udziałów (akcji)
2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu3 100 000,00100 000,00
2Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu
1Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego1 609 795,87
a) zwiększenie (z tytułu)1 609 795,87
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej1 609 795,87
– podziału zysku (ustawowo)
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
- wpłat od akcjonariuszy
b) zmniejszenie (z tytułu)
– pokrycia straty
2Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu1 609 795,87
3Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
1Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– zbycia środków trwałych
2Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu
4Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu4 653 704,87
1Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych-1 822 110,674 653 704,87
a) zwiększenie (z tytułu)2 831 594,204 653 704,87
- nowa emisja akcji2 831 594,20
b) zmniejszenie (z tytułu)4 653 704,87
- rejestracja emisji4 653 704,87
2Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu2 831 594,204 653 704,87
5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu-24 510,70
1Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
2Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
a) zwiększenie (z tytułu)
– podziału zysku z lat ubiegłych
b) zmniejszenie (z tytułu)
...
3Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
4Strata z lat ubiegłych na początek okresu24 510,70
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
5Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach24 510,70
a) zwiększenie (z tytułu)
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
b) zmniejszenie (z tytułu)
...
6Strata z lat ubiegłych na koniec okresu24 510,70
7Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu-24 510,70
6Wynik netto-794 712,13-24 510,70
Azysk netto
Bstrata netto794 712,1324 510,70
Codpisy z zysku
IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)6 722 167,244 729 194,17
IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)6 722 167,244 729 194,17
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej-1 073 920,97-5 935,98
IZysk (strata) netto-794 712,13-24 510,70
IIKorekty razem-279 208,8418 574,72
1Amortyzacja356 441,102 765,33
2Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
3Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)558,6145,00
4Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej
5Zmiana stanu rezerw1 094,71
6Zmiana stanu zapasów-16 260,16
7Zmiana stanu należności-756 878,04-5 822,20
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów135 834,94947,72
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych
10Inne korekty20 638,87
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)-1 073 920,97-5 935,98
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej-179 078,02-1 800,00
IWpływy
1Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
2Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Z aktywów finansowych, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
– zbycie aktywów finansowych
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
– odsetki
– inne wpływy z aktywów finansowych
4Inne wpływy inwestycyjne
IIWydatki179 078,021 800,00
1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych60 352,00
2Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne1 800,00
3Na aktywa finansowe, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
– nabycie aktywów finansowych
– udzielone pożyczki długoterminowe
4Inne wydatki inwestycyjne118 726,02
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)-179 078,02-1 800,00
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej2 787 126,59-45,00
IWpływy2 787 685,20
1Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału2 787 685,20
2Kredyty i pożyczki
3Emisja dłużnych papierów wartościowych
4Inne wpływy finansowe
IIWydatki558,6145,00
1Nabycie udziałów (akcji) własnych
2Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4Spłaty kredytów i pożyczek
5Wykup dłużnych papierów wartościowych
6Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
8Odsetki558,6145,00
9Inne wydatki finansowe
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)2 787 126,59-45,00
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)1 534 127,60-7 780,98
EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
FŚrodki pieniężne na początek okresu92 219,02100 000,00
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:1 626 346,6292 219,02
– o ograniczonej możliwości dysponowania
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
Rok poprzedni
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok-794 712,13-24 510,70
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
pozostałe
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:
pozostałe
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:
pozostałe
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:327 835,002 500,45
pozostałe 327 835,002 500,45
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:8 227,62
pozostałe 8 227,62
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:
pozostałe
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
pozostałe
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym
K. Podatek dochodowy
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku

I

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki