Szczegóły spółki

Nazwa BROWAR JASTRZĘBIE SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 2220903248
REGON 367117692
KRS 0000691638
Adres ul. 11 Listopada 2, 44-330 Jastrzębie-Zdrój
Telefon b.d.
Faks b.d.
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
 • 1101Z — destylowanie, rektyfikowanie i mieszanie alkoholi
 • 1103Z — produkcja cydru i pozostałych win owocowych
 • 1104Z — produkcja pozostałych niedestylowanych napojów fermentowanych
 • 1105Z — produkcja piwa
 • 1107Z — produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych
 • 4634A — sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych
 • 4725Z — sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 5610A — restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
 • 5610B — ruchome placówki gastronomiczne
 • 5629Z — pozostała usługowa działalność gastronomiczna
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.0 0.02
Zadłużenie / kapitał (D/E) 0.0 0.02
Płynność bieżąca (CR) 103.45 17.58
Płynność szybka (QR) 103.45 17.47
Złota/srebrna reguła bilansowa 0.0 0.02
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) b.d. -1738.98%
Rentowność kapitału własnego (ROE) -0.52% -11.82%
Rentowność aktywów (ROA) -0.52% -11.58%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2020-06-08 110/2020 19 25891
Poz. 25891. BROWAR JASTRZĘBIE SPÓŁKA AKCYJNA
w Jastrzębiu-Zdroju. KRS 0000691638. SĄD REJONOWY
W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22 sierpnia 2017 r.
[BMSiG-25686/2020]

Zarząd Spółki BROWAR JASTRZĘBIE S.A. w Jastrzębiu-
-Zdroju na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. i § 19 Statutu Spółki,
zwołuje na dzień 7 lipca 2020 r., godz. 1200, w Kancelarii Nota-
rialnej notariusza Damiana Mojeścika, w Jastrzębiu-Zdroju,
przy ul. 11 Listopada 71, Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy.

W celu skorzystania z prawa uczestnictwa w ZWZA akcjo-
nariusz powinien nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwoła-
niu ZWZA Spółki i nie później niż siedem dni przed ZWZA,
tj. 29.06.2020 r. zarejestrować się w Spółce.

Rejestracji można dokonać pocztą elektroniczną pod adresem:
inwestorzy@browarjastrzebie.pl.

Porządek obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczą-
  cego Zgromadzenia.2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia
  oraz jego zdolności do podejmowania uchwał i przyjęcie
  porządku obrad.
3. Rozpatrzenie:
  a) sprawozdania Zarządu za 2019 r.,
  b) sprawozdania finansowego za 2019 r. z opinią biegłego
    rewidenta z badania sprawozdania,
  c) sprawozdania Rady Nadzorczej za 2019 r.
4. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za 2019 r.,
  b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 r.,
  c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2019 r.,
  d) podziału zysku/straty za 2019 r.,
  e) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania
    obowiązków za 2019 r.,
  f) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium
    z wykonania obowiązków za 2019 r.,
  g) dematerializacji akcji serii A i B,
  h) podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki
    poprzez dodanie w treści § 6 Statutu Spółki po ustępie 4
    - ustępu 5 o następującej treści:
    „5. Akcje imienne serii A i akcje imienne serii B są uprzy-
      wilejowane w ten sposób, iż każda akcja imienna
      serii A i każda akcja imienna serii B daje prawo do
      dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu”
5. Wolne wnioski i sprawy różne.
6. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.
Poz. 25891. BROWAR JASTRZĘBIE SPÓŁKA AKCYJNA
w Jastrzębiu-Zdroju. KRS 0000691638. SĄD REJONOWY
W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22 sierpnia 2017 r.
[BMSiG-25686/2020]

Zarząd Spółki BROWAR JASTRZĘBIE S.A. w Jastrzębiu-
-Zdroju na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. i § 19 Statutu Spółki,
zwołuje na dzień 7 lipca 2020 r., godz. 1200, w Kancelarii Nota-
rialnej notariusza Damiana Mojeścika, w Jastrzębiu-Zdroju,
przy ul. 11 Listopada 71, Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy.

W celu skorzystania z prawa uczestnictwa w ZWZA akcjo-
nariusz powinien nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwoła-
niu ZWZA Spółki i nie później niż siedem dni przed ZWZA,
tj. 29.06.2020 r. zarejestrować się w Spółce.

Rejestracji można dokonać pocztą elektroniczną pod adresem:
inwestorzy@browarjastrzebie.pl.

Porządek obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczą-
  cego Zgromadzenia.2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia
  oraz jego zdolności do podejmowania uchwał i przyjęcie
  porządku obrad.
3. Rozpatrzenie:
  a) sprawozdania Zarządu za 2019 r.,
  b) sprawozdania finansowego za 2019 r. z opinią biegłego
    rewidenta z badania sprawozdania,
  c) sprawozdania Rady Nadzorczej za 2019 r.
4. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za 2019 r.,
  b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 r.,
  c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2019 r.,
  d) podziału zysku/straty za 2019 r.,
  e) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania
    obowiązków za 2019 r.,
  f) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium
    z wykonania obowiązków za 2019 r.,
  g) dematerializacji akcji serii A i B,
  h) podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki
    poprzez dodanie w treści § 6 Statutu Spółki po ustępie 4
    - ustępu 5 o następującej treści:
    „5. Akcje imienne serii A i akcje imienne serii B są uprzy-
      wilejowane w ten sposób, iż każda akcja imienna
      serii A i każda akcja imienna serii B daje prawo do
      dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu”
5. Wolne wnioski i sprawy różne.
6. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.
2020-03-12 50/2020 17 13919
Poz. 13919. BROWAR JASTRZĘBIE SPÓŁKA AKCYJNA
w Jastrzębiu-Zdroju. KRS 0000691638. SĄD REJONOWY
W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22 sierp-
nia 2017 r.
[BMSiG-13644/2020]

Zarząd Spółki BROWAR JASTRZĘBIE S.A. w Jastrzębiu-
-Zdroju na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 398 k.s.h. i § 19
Statutu Spółki zwołuje na dzień 3 kwietnia 2020 r., godz. 1100,
w Jastrzębiu-Zdroju, w Kancelarii Notarialnej Notariuszy
Damiana Mojeścika i Andrzeja Lipienia przy ul. 11 Listopda
71, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczą-
   cego Zgromadzenia.
 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia
   oraz jego zdolności do podejmowania uchwał i przyję-
   cie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwał w sprawach:
   A. zmian w składzie Rady Nadzorczej,
   B. podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez
    emisje akcji serii E z pozbawieniem prawa poboru
    dotychczasowych akcjonariuszy,
   C. wyrażenia zgody na dematerializację akcji serii E oraz
    ubieganie się o wprowadzenie akcji spółki wyemi-
    towanych w ramach emisji akcji serii E do obrotu
    w Alternatywnym Systemie Obrotu (NewConnect)
    organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościo-
    wych w Warszawie S.A.,
   D. zmiany § 6 ust. 1 Statutu Spółki w związku z pod-
    wyższeniem kapitału zakładowego poprzez emisję
    akcji serii E oraz upoważnienia zarządu do złożenia
    oświadczenia o ustaleniu ostatecznego brzmienia § 6
    ust. 1 Statutu Spółki,
   E. upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu
    jednolitego Statutu Spółki.
 4. Wolne wnioski i sprawy różne.
 5. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Zmiana Statutu polegała będzie na

- zmiana § 6 ust. 1 Statutu Spółki z aktualnego brzmienia § 6
ust. 1 Statutu Spółki:
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4 895 727,00 zł (cztery
miliony osiemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset
dwadzieścia siedem złotych) i dzieli się na 48 957 270 (czter-
dzieści osiem milionów dziewięćset pięćdziesiąt siedem
tysięcy dwieście siedemdziesiąt) akcji, o wartości nominalnej
0,1 zł (dziesięć groszy) każda, w tym 1000000 (jeden milion)
akcji imiennych uprzywilejowanych serii A, o łącznej wartości
nominalnej 100 000,00 zł (sto tysięcy złotych) o numerach
od A0000001 do A1000000, 30.000.000 (trzydzieści milionów)
akcji imiennych uprzywilejowanych serii B, o łącznej wartości
nominalnej 3 000 000,00 zł (trzech milionów złotych) o nume-rach od B00000001 do B30000000; 1.099.999 (jeden milion
dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdzie-
siąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o łącznej
wartości nominalnej 109 999,90 zł (sto dziewięć tysięcy dzie-
więćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 90/100) o numerach
od C0000001 do C1099999; 16 857 271 (szesnaście milionów
osiemset pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście siedemdziesiąt
jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o łącznej warto-
ści nominalnej 1 685 727,10 zł (jeden milion sześćset osiem-
dziesiąt pięć tysięcy siedemset dwadzieścia siedem złotych
10/100) o numerach D00000001 do D16857271.

- na proponowane brzmienie § 6 ust. 1 Statutu Spółki:
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż
5.400.000,00 zł (pięć milionów czterysta tysiące złotych)
i dzieli się na 54.000.000 (pięćdziesiąt cztery miliony) akcji
o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym:
1.000.000 (jeden milion) akcji imiennych uprzywilejowanych
serii A o numerach od A0000001 do A1000000, każda akcja
imienna serii A daje prawo do dwóch głosów na Walnym
Zgromadzeniu; 30.000.000 (trzydzieści milionów) akcji imien-
nych uprzywilejowanych serii B o numerach od B00000001
do B30000000, każda akcja imienna serii A daje prawo do
dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu; 1.084.979 (jeden
milion osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset siedemdzie-
siąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach
od C00000001 do C01084979; 16.857.271 (szesnaście milio-
nów osiemset pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście siedem-
dziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii D o nume-
rach od D00000001 do D16857271; 5.042.730 (pięć milionów
czterdzieści dwa tysiące siedemset trzydzieści) akcji zwykłych
na okaziciela serii E o numerach od E0000001 do E5042730.
Poz. 13919. BROWAR JASTRZĘBIE SPÓŁKA AKCYJNA
w Jastrzębiu-Zdroju. KRS 0000691638. SĄD REJONOWY
W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22 sierp-
nia 2017 r.
[BMSiG-13644/2020]

Zarząd Spółki BROWAR JASTRZĘBIE S.A. w Jastrzębiu-
-Zdroju na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 398 k.s.h. i § 19
Statutu Spółki zwołuje na dzień 3 kwietnia 2020 r., godz. 1100,
w Jastrzębiu-Zdroju, w Kancelarii Notarialnej Notariuszy
Damiana Mojeścika i Andrzeja Lipienia przy ul. 11 Listopda
71, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczą-
   cego Zgromadzenia.
 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia
   oraz jego zdolności do podejmowania uchwał i przyję-
   cie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwał w sprawach:
   A. zmian w składzie Rady Nadzorczej,
   B. podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez
    emisje akcji serii E z pozbawieniem prawa poboru
    dotychczasowych akcjonariuszy,
   C. wyrażenia zgody na dematerializację akcji serii E oraz
    ubieganie się o wprowadzenie akcji spółki wyemi-
    towanych w ramach emisji akcji serii E do obrotu
    w Alternatywnym Systemie Obrotu (NewConnect)
    organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościo-
    wych w Warszawie S.A.,
   D. zmiany § 6 ust. 1 Statutu Spółki w związku z pod-
    wyższeniem kapitału zakładowego poprzez emisję
    akcji serii E oraz upoważnienia zarządu do złożenia
    oświadczenia o ustaleniu ostatecznego brzmienia § 6
    ust. 1 Statutu Spółki,
   E. upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu
    jednolitego Statutu Spółki.
 4. Wolne wnioski i sprawy różne.
 5. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Zmiana Statutu polegała będzie na

- zmiana § 6 ust. 1 Statutu Spółki z aktualnego brzmienia § 6
ust. 1 Statutu Spółki:
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4 895 727,00 zł (cztery
miliony osiemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset
dwadzieścia siedem złotych) i dzieli się na 48 957 270 (czter-
dzieści osiem milionów dziewięćset pięćdziesiąt siedem
tysięcy dwieście siedemdziesiąt) akcji, o wartości nominalnej
0,1 zł (dziesięć groszy) każda, w tym 1000000 (jeden milion)
akcji imiennych uprzywilejowanych serii A, o łącznej wartości
nominalnej 100 000,00 zł (sto tysięcy złotych) o numerach
od A0000001 do A1000000, 30.000.000 (trzydzieści milionów)
akcji imiennych uprzywilejowanych serii B, o łącznej wartości
nominalnej 3 000 000,00 zł (trzech milionów złotych) o nume-rach od B00000001 do B30000000; 1.099.999 (jeden milion
dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdzie-
siąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o łącznej
wartości nominalnej 109 999,90 zł (sto dziewięć tysięcy dzie-
więćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 90/100) o numerach
od C0000001 do C1099999; 16 857 271 (szesnaście milionów
osiemset pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście siedemdziesiąt
jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o łącznej warto-
ści nominalnej 1 685 727,10 zł (jeden milion sześćset osiem-
dziesiąt pięć tysięcy siedemset dwadzieścia siedem złotych
10/100) o numerach D00000001 do D16857271.

- na proponowane brzmienie § 6 ust. 1 Statutu Spółki:
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż
5.400.000,00 zł (pięć milionów czterysta tysiące złotych)
i dzieli się na 54.000.000 (pięćdziesiąt cztery miliony) akcji
o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym:
1.000.000 (jeden milion) akcji imiennych uprzywilejowanych
serii A o numerach od A0000001 do A1000000, każda akcja
imienna serii A daje prawo do dwóch głosów na Walnym
Zgromadzeniu; 30.000.000 (trzydzieści milionów) akcji imien-
nych uprzywilejowanych serii B o numerach od B00000001
do B30000000, każda akcja imienna serii A daje prawo do
dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu; 1.084.979 (jeden
milion osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset siedemdzie-
siąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach
od C00000001 do C01084979; 16.857.271 (szesnaście milio-
nów osiemset pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście siedem-
dziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii D o nume-
rach od D00000001 do D16857271; 5.042.730 (pięć milionów
czterdzieści dwa tysiące siedemset trzydzieści) akcji zwykłych
na okaziciela serii E o numerach od E0000001 do E5042730.
2019-12-02 232/2019 296 1150327
Poz. 1150327. BROWAR JASTRZĘBIE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000691638. SYSTEM, wpis do
rejestru: 22.08.2017.
[RDF/182663/19/302]

W dniu 26.11.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumen-
tach wpisać: 1 1. data złożenia 25.11.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 1150327. BROWAR JASTRZĘBIE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000691638. SYSTEM, wpis do
rejestru: 22.08.2017.
[RDF/182663/19/302]

W dniu 26.11.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumen-
tach wpisać: 1 1. data złożenia 25.11.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-12-02 232/2019 296 1150328
Poz. 1150328. BROWAR JASTRZĘBIE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000691638. SYSTEM, wpis do
rejestru: 22.08.2017.
[RDF/182663/19/703]

W dniu 26.11.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 1150328. BROWAR JASTRZĘBIE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000691638. SYSTEM, wpis do
rejestru: 22.08.2017.
[RDF/182663/19/703]

W dniu 26.11.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-12-02 232/2019 296 1150329
Poz. 1150329. BROWAR JASTRZĘBIE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000691638. SYSTEM, wpis do
rejestru: 22.08.2017.
[RDF/182663/19/104]

W dniu 26.11.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 1150329. BROWAR JASTRZĘBIE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000691638. SYSTEM, wpis do
rejestru: 22.08.2017.
[RDF/182663/19/104]

W dniu 26.11.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-12-02 232/2019 296 1150330
Poz. 1150330. BROWAR JASTRZĘBIE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000691638. SYSTEM, wpis do
rejestru: 22.08.2017.
[RDF/182663/19/505]

W dniu 26.11.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 1150330. BROWAR JASTRZĘBIE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000691638. SYSTEM, wpis do
rejestru: 22.08.2017.
[RDF/182663/19/505]

W dniu 26.11.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-08-12 155/2019 361 965142
Poz. 965142. BROWAR JASTRZĘBIE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000691638. SĄD REJONOWY
W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA-
JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
22.08.2017.
[GL.X NS-REJ.KRS/11437/19/280]

W dniu 06.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 22.06.2019 R. - REP.A NR 3419/2019, NOTARIUSZ
DAMIAN MOJEŚCIK, KANCELARIA NOTARIALNA
W JASTRZĘBIU-ZDROJU ZMIENIONO: §6 UST.1
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wpisać: 1 1. KRÓL 2. JAKUB
3. 91121105615 2 1. KLIMA 2. JAKUB 3. 92010711191
3 1. REMBIASZ 2. DAMIAN 3. 91020512918
Poz. 965142. BROWAR JASTRZĘBIE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000691638. SĄD REJONOWY
W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA-
JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
22.08.2017.
[GL.X NS-REJ.KRS/11437/19/280]

W dniu 06.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 22.06.2019 R. - REP.A NR 3419/2019, NOTARIUSZ
DAMIAN MOJEŚCIK, KANCELARIA NOTARIALNA
W JASTRZĘBIU-ZDROJU ZMIENIONO: §6 UST.1
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wpisać: 1 1. KRÓL 2. JAKUB
3. 91121105615 2 1. KLIMA 2. JAKUB 3. 92010711191
3 1. REMBIASZ 2. DAMIAN 3. 91020512918
2019-05-30 104/2019 24 28143
Poz. 28143. BROWAR JASTRZĘBIE SPÓŁKA AKCYJNA
w Jastrzębiu-Zdroju. KRS 0000691638. SĄD REJONOWY
W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22 sierp-
nia 2017 r.
[BMSiG-27884/2019]

Zarząd Spółki BROWAR JASTRZĘBIE S.A. w Jastrzębiu-
-Zdroju na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. i § 19 Statutu Spółki
zwołuje na dzień 22 czerwca 2019 r., godz. 1000, na Lodowisku
JASTOR Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Jastrzębiu-
-Zdroju przy ul. Leśna 4, Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodni-
   czącego Zgromadzenia.
  2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia
   oraz jego zdolności do podejmowania uchwał i przyjęcie
   porządku obrad.
  3. Rozpatrzenie:
   a) sprawozdania Zarządu za 2018 r.
   b) sprawozdania finansowego za 2018 r. z opinią bie-
     głego rewidenta z badania sprawozdania,
   c) sprawozdania Rady Nadzorczej za 2018 r.
  4. Podjęcie uchwał w sprawach:
   a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za 2018 r.
   b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 r.
   c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za
     2018 r.
   d) podziału zysku za 2018 r.
   e) udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wyko-
     nania obowiązków za 2018 r.
    f) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium
     z wykonania obowiązków za 2018 r.
   g) wyboru 2 Członków Rady Nadzorczej
   h) zmiany akcji serii D z imiennych na okaziciela
   i) notowania akcji serii D na Giełdzie Papierów Warto-
     ściowych.
  5. Wolne wnioski i sprawy różne.
  6. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.
Poz. 28143. BROWAR JASTRZĘBIE SPÓŁKA AKCYJNA
w Jastrzębiu-Zdroju. KRS 0000691638. SĄD REJONOWY
W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22 sierp-
nia 2017 r.
[BMSiG-27884/2019]

Zarząd Spółki BROWAR JASTRZĘBIE S.A. w Jastrzębiu-
-Zdroju na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. i § 19 Statutu Spółki
zwołuje na dzień 22 czerwca 2019 r., godz. 1000, na Lodowisku
JASTOR Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Jastrzębiu-
-Zdroju przy ul. Leśna 4, Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodni-
   czącego Zgromadzenia.
  2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia
   oraz jego zdolności do podejmowania uchwał i przyjęcie
   porządku obrad.
  3. Rozpatrzenie:
   a) sprawozdania Zarządu za 2018 r.
   b) sprawozdania finansowego za 2018 r. z opinią bie-
     głego rewidenta z badania sprawozdania,
   c) sprawozdania Rady Nadzorczej za 2018 r.
  4. Podjęcie uchwał w sprawach:
   a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za 2018 r.
   b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 r.
   c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za
     2018 r.
   d) podziału zysku za 2018 r.
   e) udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wyko-
     nania obowiązków za 2018 r.
    f) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium
     z wykonania obowiązków za 2018 r.
   g) wyboru 2 Członków Rady Nadzorczej
   h) zmiany akcji serii D z imiennych na okaziciela
   i) notowania akcji serii D na Giełdzie Papierów Warto-
     ściowych.
  5. Wolne wnioski i sprawy różne.
  6. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.
2019-05-30 104/2019 680 339717
Poz. 339717. BROWAR JASTRZĘBIE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000691638. SĄD REJONOWY
W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA-
JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
22.08.2017.
[GL.X NS-REJ.KRS/5392/19/377]

W dniu 24.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 03.10.2018 R., NOTARIUSZ DAMIAN MOJE-
ŚCIK, KANCELARIA NOTARIALNA W JASTRZĘ-
BIU-ZDROJU, REP. A NR 6164/2018, 08.04.2019
R., NOTARIUSZ DAMIAN MOJEŚCIK, KANCELA-
RIA NOTARIALNA W JASTRZĘBIU-ZDROJU, REP.
A NR 1889/2019 ORAZ 08.04.2019 R., NOTARIUSZ
DAMIAN MOJEŚCIK, KANCELARIA NOTARIALNA
W JASTRZĘBIU-ZDROJU, REP. A NR 1893/2019
- ZMIENIONO; §6 UST.1
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 3208497,90 ZŁ
wpisać: 1. 4894225,00 ZŁ wykreślić: 3. 32084979
wpisać: 3. 48942250 wykreślić: 5. 208497,90 ZŁ wpi-
sać: 5. 4894225,00 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. D 2. 16857271
3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
Poz. 339717. BROWAR JASTRZĘBIE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000691638. SĄD REJONOWY
W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA-
JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
22.08.2017.
[GL.X NS-REJ.KRS/5392/19/377]

W dniu 24.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 03.10.2018 R., NOTARIUSZ DAMIAN MOJE-
ŚCIK, KANCELARIA NOTARIALNA W JASTRZĘ-
BIU-ZDROJU, REP. A NR 6164/2018, 08.04.2019
R., NOTARIUSZ DAMIAN MOJEŚCIK, KANCELA-
RIA NOTARIALNA W JASTRZĘBIU-ZDROJU, REP.
A NR 1889/2019 ORAZ 08.04.2019 R., NOTARIUSZ
DAMIAN MOJEŚCIK, KANCELARIA NOTARIALNA
W JASTRZĘBIU-ZDROJU, REP. A NR 1893/2019
- ZMIENIONO; §6 UST.1
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 3208497,90 ZŁ
wpisać: 1. 4894225,00 ZŁ wykreślić: 3. 32084979
wpisać: 3. 48942250 wykreślić: 5. 208497,90 ZŁ wpi-
sać: 5. 4894225,00 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. D 2. 16857271
3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
2019-04-17 76/2019 497 219377
Poz. 219377. BROWAR JASTRZĘBIE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000691638. SĄD REJONOWY
W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA-
JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
22.08.2017.
[GL.X NS-REJ.KRS/20383/18/113]

W dniu 11.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
3. Adres poczty elektronicznej BIURO@BROWARJA-
STRZEBIE.PL wpisać: 3. Adres poczty elektronicznej
PIOTR. PIEKARSKI@BROWARJASTRZEBIE.PL
Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 08.06.2018
R. - REP.A NR 3412/2018, NOTARIUSZ DAMIAN
MOJEŚCIK, KANCELARIA NOTARIALNA
W JASTRZĘBIU-ZDROJU, 26.11.2018 R. - REP.A. NR
7109/2018 NOTARIUSZ DAMIAN MOJEŚCIK, KAN-
CELARIA NOTARIALNA W JASTRZĘBIU-ZDROJU
ORAZ 05.04.2019 R. - REP.A NR 1831/2019, NOTA-
RIUSZ DAMIAN MOJEŚCIK, KANCELARIA NOTA-
RIALNA W JASTRZĘBIU-ZDROJU- ZMIENIONO: §6
UST.1
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 3100000,00 ZŁ
wpisać: 1. 3208497,90 ZŁ wykreślić: 3. 31000000
wpisać: 3. 32084979 wykreślić: 5. 100000,00 ZŁ
wpisać: 5. 208497,90 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. C 2. 1084979
3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
Poz. 219377. BROWAR JASTRZĘBIE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000691638. SĄD REJONOWY
W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA-
JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
22.08.2017.
[GL.X NS-REJ.KRS/20383/18/113]

W dniu 11.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
3. Adres poczty elektronicznej BIURO@BROWARJA-
STRZEBIE.PL wpisać: 3. Adres poczty elektronicznej
PIOTR. PIEKARSKI@BROWARJASTRZEBIE.PL
Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 08.06.2018
R. - REP.A NR 3412/2018, NOTARIUSZ DAMIAN
MOJEŚCIK, KANCELARIA NOTARIALNA
W JASTRZĘBIU-ZDROJU, 26.11.2018 R. - REP.A. NR
7109/2018 NOTARIUSZ DAMIAN MOJEŚCIK, KAN-
CELARIA NOTARIALNA W JASTRZĘBIU-ZDROJU
ORAZ 05.04.2019 R. - REP.A NR 1831/2019, NOTA-
RIUSZ DAMIAN MOJEŚCIK, KANCELARIA NOTA-
RIALNA W JASTRZĘBIU-ZDROJU- ZMIENIONO: §6
UST.1
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 3100000,00 ZŁ
wpisać: 1. 3208497,90 ZŁ wykreślić: 3. 31000000
wpisać: 3. 32084979 wykreślić: 5. 100000,00 ZŁ
wpisać: 5. 208497,90 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. C 2. 1084979
3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
2018-10-08 195/2018 711 570185
Poz. 570185. BROWAR JASTRZĘBIE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000691638. SYSTEM, wpis do
rejestru: 22.08.2017.
[RDF/418968/18/923]

W dniu 12.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.07.2018 okres OD
22.08.2017 DO 31.12.2017
Poz. 570185. BROWAR JASTRZĘBIE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000691638. SYSTEM, wpis do
rejestru: 22.08.2017.
[RDF/418968/18/923]

W dniu 12.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.07.2018 okres OD
22.08.2017 DO 31.12.2017
2018-10-08 195/2018 711 570186
Poz. 570186. BROWAR JASTRZĘBIE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000691638. SYSTEM, wpis do
rejestru: 22.08.2017.
[RDF/418969/18/324]

W dniu 12.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 22.08.2017 DO 31.12.2017
Poz. 570186. BROWAR JASTRZĘBIE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000691638. SYSTEM, wpis do
rejestru: 22.08.2017.
[RDF/418969/18/324]

W dniu 12.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 22.08.2017 DO 31.12.2017
2018-10-08 195/2018 711 570187
Poz. 570187. BROWAR JASTRZĘBIE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000691638. SYSTEM, wpis do
rejestru: 22.08.2017.
[RDF/418970/18/36]

W dniu 12.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 22.08.2017 DO 31.12.2017
Poz. 570187. BROWAR JASTRZĘBIE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000691638. SYSTEM, wpis do
rejestru: 22.08.2017.
[RDF/418970/18/36]

W dniu 12.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 22.08.2017 DO 31.12.2017
2018-10-08 195/2018 711 570188
Poz. 570188. BROWAR JASTRZĘBIE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000691638. SYSTEM, wpis do
rejestru: 22.08.2017.
[RDF/418971/18/437]

W dniu 12.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 22.08.2017 DO 31.12.2017
Poz. 570188. BROWAR JASTRZĘBIE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000691638. SYSTEM, wpis do
rejestru: 22.08.2017.
[RDF/418971/18/437]

W dniu 12.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 22.08.2017 DO 31.12.2017
2018-03-05 45/2018 287 60946
Poz. 60946. BROWAR JASTRZĘBIE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000691638. SĄD REJONOWY
KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ
VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22.08.2017.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/5647/18/77]

W dniu 26.02.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
1. kraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat
MYSŁOWICE gmina MYSŁOWICE miejscowość
MYSŁOWICE wpisać: 1. kraj POLSKA wojewódz-
two ŚLĄSKIE powiat JASTRZĘBIE-ZDRÓJ gmina
JASTRZĘBIE-ZDRÓJ miejscowość JASTRZĘ-
BIE-ZDRÓJ wykreślić: 2. miejscowość MYSŁO-
WICE ulica UL. OBRZEŻNA PÓŁNOCNA nr domu
17 nr lokalu 216 kod pocztowy 41-400 poczta
MYSŁOWICE kraj POLSKA wpisać: 2. miejsco-
wość JASTRZĘBIE-ZDRÓJ ulica UL. 11 LISTOPADA
nr domu 2 kod pocztowy 44-330 poczta JASTRZĘ-
BIE-ZDRÓJ kraj POLSKA 3. Adres poczty elektronicz-
nej BIURO@BROWARJASTRZEBIE.PL 4. Adres strony
internetowej WWW.BROWARJASTRZEBIE.PL


Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 23.01.2018 R., REP. A NR 928/2018, NOTARIUSZ
AGNIESZKA DZYSZLEWSKA -TARNAWSKA, KAN-
CELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH PRZY
UL. FRANCUSKIEJ 57, ZMIANA § 2
Poz. 60946. BROWAR JASTRZĘBIE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000691638. SĄD REJONOWY
KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ
VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22.08.2017.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/5647/18/77]

W dniu 26.02.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
1. kraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat
MYSŁOWICE gmina MYSŁOWICE miejscowość
MYSŁOWICE wpisać: 1. kraj POLSKA wojewódz-
two ŚLĄSKIE powiat JASTRZĘBIE-ZDRÓJ gmina
JASTRZĘBIE-ZDRÓJ miejscowość JASTRZĘ-
BIE-ZDRÓJ wykreślić: 2. miejscowość MYSŁO-
WICE ulica UL. OBRZEŻNA PÓŁNOCNA nr domu
17 nr lokalu 216 kod pocztowy 41-400 poczta
MYSŁOWICE kraj POLSKA wpisać: 2. miejsco-
wość JASTRZĘBIE-ZDRÓJ ulica UL. 11 LISTOPADA
nr domu 2 kod pocztowy 44-330 poczta JASTRZĘ-
BIE-ZDRÓJ kraj POLSKA 3. Adres poczty elektronicz-
nej BIURO@BROWARJASTRZEBIE.PL 4. Adres strony
internetowej WWW.BROWARJASTRZEBIE.PL


Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 23.01.2018 R., REP. A NR 928/2018, NOTARIUSZ
AGNIESZKA DZYSZLEWSKA -TARNAWSKA, KAN-
CELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH PRZY
UL. FRANCUSKIEJ 57, ZMIANA § 2
2018-01-26 19/2018 310 25107
Poz. 25107. BROWAR JASTRZĘBIE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000691638. SĄD REJONOWY
KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ
VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22.08.2017.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/53961/17/506]

W dniu 19.01.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 3 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. EVENEM
SPÓŁKA AKCYJNA wpisać: 3. BROWAR JASTRZĘ-
BIE SPÓŁKA AKCYJNA
Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. AKT
NOTARIALNY Z DNIA 09.11.2017 R., REP. A NR
14029/2017 SPORZĄDZONY PRZED NOTARIU-
SZEM AGNIESZKĄ DYSZLEWSKĄ - TARNAWSKĄ
W KANCELARII NOTARIALNEJ W KATOWICACH,
PRZY UL. FRANCUSKIEJ 57, UCHWAŁĄ NR 4 ZMIA-
NIE ULEGŁY: §1 UST. 1 I 2, §5 UST. 1 ORAZ §12
UST. 1 STATUTU SPÓŁKI AKT NOTARIALNY Z DNIA
20.11.2017 R., REP. A NR 14627/2017 SPORZĄDZONY
PRZED NOTARIUSZEM AGNIESZKĄ DYSZLEWSKĄ


- TARNAWSKĄ W KANCELARII NOTARIALNEJ
W KATOWICACH, PRZY UL. FRANCUSKIEJ 57,
UCHWAŁĄ NR 3 ZMIANIE ULEGŁ § 6 STATUTU
SPÓŁKI.
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 100000,00 ZŁ
wpisać: 1. 3100000,00 ZŁ 3. 31000000 PRub. Infor-
macja o wniesieniu aportu 1 1. 3000000,00 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. B 2. 30000000
3. 30.000.000 AKCJI SERII B IMIENNYCH, UPRZYWI-
LEJOWANYCH W TEN SPOSÓB, ŻE KAŻDA AKCJA
IMIENNA SERII B DAJE PRAWO DO 2 GŁOSÓW NA
WALNYM ZGROMADZENIU
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) wykreślić:
2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISY-
WANIA W IMIENIU SPÓŁKI SĄ UPRAWNIENI DWAJ
CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE. wpisać: 2. DO
SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA
W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY
Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 1. 69 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-
-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE wpisać:
2 1. 11 05 Z PRODUKCJA PIWA wykreślić: 1 2. 69
10 Z DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA 2 2. 70 10 Z DZIA-
ŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES)
I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW
FINANSOWYCH 3 2. 70 21 Z STOSUNKI MIĘDZY-
LUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA
4 2. 70 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRE-
SIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODAR-
CZEJ I ZARZĄDZANIA 5 2. 73 11 Z DZIAŁALNOŚĆ
AGENCJI REKLAMOWYCH 6 2. 73 12 A POŚRED-
NICTWO W SPRZEDAŻY CZASU I MIEJSCA NA
CELE REKLAMOWE W RADIO I TELEWIZJI 7 2. 73
12 B POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA
NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWA-
NYCH 8 2. 73 12 C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY
MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH
ELEKTRONICZNYCH (INTERNET) 9 2. 73 20
Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ wpisać:
10 2. 11 01 Z DESTYLOWANIE, REKTYFIKOWANIE
I MIESZANIE ALKOHOLI 11 2. 11 03 Z PRODUKCJA
CYDRU I POZOSTAŁYCH WIN OWOCOWYCH 12
2. 11 04 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH NIEDE-
STYLOWANYCH NAPOJÓW FERMENTOWANYCH
13 2. 11 07 Z PRODUKCJA NAPOJÓW BEZALKO-
HOLOWYCH; PRODUKCJA WÓD MINERALNYCH
I POZOSTAŁYCH WÓD BUTELKOWANYCH 14 2. 46
34 A SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW ALKOHO-
LOWYCH 15 2. 47 25 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA
NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLO-
WYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH
SKLEPACH 16 2. 56 10 A RESTAURACJE I INNE
STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE 17 2. 56
10 B RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE
18 2. 56 29 Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁAL-
NOŚĆ GASTRONOMICZNA
Poz. 25107. BROWAR JASTRZĘBIE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000691638. SĄD REJONOWY
KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ
VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22.08.2017.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/53961/17/506]

W dniu 19.01.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 3 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. EVENEM
SPÓŁKA AKCYJNA wpisać: 3. BROWAR JASTRZĘ-
BIE SPÓŁKA AKCYJNA
Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. AKT
NOTARIALNY Z DNIA 09.11.2017 R., REP. A NR
14029/2017 SPORZĄDZONY PRZED NOTARIU-
SZEM AGNIESZKĄ DYSZLEWSKĄ - TARNAWSKĄ
W KANCELARII NOTARIALNEJ W KATOWICACH,
PRZY UL. FRANCUSKIEJ 57, UCHWAŁĄ NR 4 ZMIA-
NIE ULEGŁY: §1 UST. 1 I 2, §5 UST. 1 ORAZ §12
UST. 1 STATUTU SPÓŁKI AKT NOTARIALNY Z DNIA
20.11.2017 R., REP. A NR 14627/2017 SPORZĄDZONY
PRZED NOTARIUSZEM AGNIESZKĄ DYSZLEWSKĄ


- TARNAWSKĄ W KANCELARII NOTARIALNEJ
W KATOWICACH, PRZY UL. FRANCUSKIEJ 57,
UCHWAŁĄ NR 3 ZMIANIE ULEGŁ § 6 STATUTU
SPÓŁKI.
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 100000,00 ZŁ
wpisać: 1. 3100000,00 ZŁ 3. 31000000 PRub. Infor-
macja o wniesieniu aportu 1 1. 3000000,00 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. B 2. 30000000
3. 30.000.000 AKCJI SERII B IMIENNYCH, UPRZYWI-
LEJOWANYCH W TEN SPOSÓB, ŻE KAŻDA AKCJA
IMIENNA SERII B DAJE PRAWO DO 2 GŁOSÓW NA
WALNYM ZGROMADZENIU
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) wykreślić:
2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISY-
WANIA W IMIENIU SPÓŁKI SĄ UPRAWNIENI DWAJ
CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE. wpisać: 2. DO
SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA
W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY
Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 1. 69 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-
-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE wpisać:
2 1. 11 05 Z PRODUKCJA PIWA wykreślić: 1 2. 69
10 Z DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA 2 2. 70 10 Z DZIA-
ŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES)
I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW
FINANSOWYCH 3 2. 70 21 Z STOSUNKI MIĘDZY-
LUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA
4 2. 70 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRE-
SIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODAR-
CZEJ I ZARZĄDZANIA 5 2. 73 11 Z DZIAŁALNOŚĆ
AGENCJI REKLAMOWYCH 6 2. 73 12 A POŚRED-
NICTWO W SPRZEDAŻY CZASU I MIEJSCA NA
CELE REKLAMOWE W RADIO I TELEWIZJI 7 2. 73
12 B POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA
NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWA-
NYCH 8 2. 73 12 C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY
MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH
ELEKTRONICZNYCH (INTERNET) 9 2. 73 20
Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ wpisać:
10 2. 11 01 Z DESTYLOWANIE, REKTYFIKOWANIE
I MIESZANIE ALKOHOLI 11 2. 11 03 Z PRODUKCJA
CYDRU I POZOSTAŁYCH WIN OWOCOWYCH 12
2. 11 04 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH NIEDE-
STYLOWANYCH NAPOJÓW FERMENTOWANYCH
13 2. 11 07 Z PRODUKCJA NAPOJÓW BEZALKO-
HOLOWYCH; PRODUKCJA WÓD MINERALNYCH
I POZOSTAŁYCH WÓD BUTELKOWANYCH 14 2. 46
34 A SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW ALKOHO-
LOWYCH 15 2. 47 25 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA
NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLO-
WYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH
SKLEPACH 16 2. 56 10 A RESTAURACJE I INNE
STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE 17 2. 56
10 B RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE
18 2. 56 29 Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁAL-
NOŚĆ GASTRONOMICZNA

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki