Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki ART GAMES STUDIO SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-02-18

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmyArt Games Studio Spółka Akcyjna
Siedziba
WojewództwoMazowieckie
PowiatWarszawa
GminaWarszawa
MiejscowośćWarszawa
Adres
Kod krajuPL
WojewództwoMazowieckie
PowiatWarszawa
GminaWarszawa
UlicaAl. Jana Pawła II
Nr domu80
MiejscowośćWarszawa
Kod pocztowy00-175
PocztaWarszawa
Numer we własciwym rejestrze sądowym albo ewidencji
Nr KRS0000690983

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Wskazanie zastosowanych uproszczeń przewidzianych dla jednostek małych

false

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

brak
Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe
IWartości niematerialne i prawne
IIRzeczowe aktywa trwałe
1Środki trwałe
IIINależności długoterminowe
IVInwestycje długoterminowe
3Długoterminowe aktywa finansowe
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
c) w pozostałych jednostkach
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe
BAktywa obrotowe2 206 186,93931 005,28
IZapasy1 358 147,90235 324,36
2Półprodukty i produkty w toku1 131 411,38235 324,36
3Produkty gotowe226 736,52
IINależności krótkoterminowe302 025,1847 878,11
1Należności od jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
2Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
3Należności od pozostałych jednostek302 025,1847 878,11
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:246 311,27
– do 12 miesięcy246 311,27
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych55 154,3147 878,11
c) inne559,60
IIIInwestycje krótkoterminowe498 623,85647 802,81
1Krótkoterminowe aktywa finansowe498 623,85647 802,81
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne498 623,85647 802,81
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach98 623,85567 604,56
– inne środki pieniężne400 000,0080 198,25
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe47 390,00
CNależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy60 000,00
Aktywa razem2 206 186,93991 005,28
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny1 875 709,65987 851,35
IKapitał (fundusz) podstawowy500 000,00460 000,00
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:1 066 998,00540 000,00
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)1 066 998,00540 000,00
VZysk (strata) z lat ubiegłych-12 148,65
VIZysk (strata) netto320 860,30-12 148,65
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania330 477,283 153,93
IRezerwy na zobowiązania
2Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
3Pozostałe rezerwy
IIZobowiązania długoterminowe
3Wobec pozostałych jednostek
IIIZobowiązania krótkoterminowe330 477,283 153,93
1Zobowiązania wobec jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
2Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek330 477,283 153,93
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:296 065,281 722,00
– do 12 miesięcy296 065,281 722,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych34 412,001 431,93
IVRozliczenia międzyokresowe
2Inne rozliczenia międzyokresowe
Pasywa razem2 206 186,93991 005,28
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:1 476 237,84235 324,36
IPrzychody netto ze sprzedaży produktów27 314,30
IIZmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)1 122 823,54235 324,36
IVPrzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów326 100,00
BKoszty działalności operacyjnej1 291 527,85247 663,58
IIZużycie materiałów i energii2 690,013 654,45
IIIUsługi obce1 220 834,32207 492,12
IVPodatki i opłaty, w tym:9 857,502 756,44
VWynagrodzenia57 807,1032 662,88
VIUbezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:338,92929,23
VIIPozostałe koszty rodzajowe168,46
CZysk (strata) ze sprzedaży (A–B)184 709,99-12 339,22
DPozostałe przychody operacyjne192 001,751,25
IVInne przychody operacyjne192 001,751,25
EPozostałe koszty operacyjne1,260,78
IIIInne koszty operacyjne1,260,78
FZysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)376 710,48-12 338,75
GPrzychody finansowe226,85198,25
IIOdsetki, w tym:226,85198,25
HKoszty finansowe212,038,15
IOdsetki, w tym:198,25
IVInne13,788,15
IZysk (strata) brutto (F+G–H)376 725,30-12 148,65
JPodatek dochodowy55 865,00
LZysk (strata) netto (I–J–K)320 860,30-12 148,65
IZysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)987 851,35 IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach987 851,351Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu460 000,001Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego40 000,00460 000,00a) zwiększenie (z tytułu)40 000,00460 000,00– wydania udziałów (emisji akcji)40 000,00460 000,00b) zmniejszenie (z tytułu)2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu500 000,00460 000,002Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu540 000,001Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego526 998,00540 000,00a) zwiększenie (z tytułu)526 998,00540 000,00– emisji akcji powyżej wartości nominalnej526 998,00540 000,00b) zmniejszenie (z tytułu)2Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu1 066 998,00540 000,003Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości1Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wycenya) zwiększenie (z tytułu)b) zmniejszenie (z tytułu)2Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu4Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu1Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowycha) zwiększenie (z tytułu)b) zmniejszenie (z tytułu)2Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu12 148,651Zysk z lat ubiegłych na początek okresu2Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektacha) zwiększenie (z tytułu)b) zmniejszenie (z tytułu)3Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu4Strata z lat ubiegłych na początek okresu12 148,655Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach12 148,65a) zwiększenie (z tytułu)b) zmniejszenie (z tytułu)6Strata z lat ubiegłych na koniec okresu12 148,657Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu-12 148,656Wynik netto320 860,30-12 148,65Azysk netto320 860,30Bstrata netto-12 148,65 IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)1 875 709,65987 851,35 IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)1 875 709,65987 851,35
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
IZysk (strata) netto320 860,30-12 148,65
IIKorekty razem-1 097 037,26-280 048,54
6Zmiana stanu zapasów-1 122 823,54-235 324,36
7Zmiana stanu należności-254 147,07-47 878,11
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów327 323,353 153,93
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-47 390,00
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)-776 176,96-292 197,19
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
IWpływy
3Z aktywów finansowych, w tym:
b) w pozostałych jednostkach
IIWydatki
3Na aktywa finansowe, w tym:
b) w pozostałych jednostkach
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
IWpływy626 998,00940 000,00
1Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału626 998,00940 000,00
IIWydatki
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)626 998,00940 000,00
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)-149 178,96647 802,81
EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:-149 178,96647 802,81
FŚrodki pieniężne na początek okresu647 802,81
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:498 623,85647 802,81
Dodatkowe informacje i objaśnienia
zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do ustawy o rachunkowości
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
Rok poprzedni
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok376 725,30-12 148,65
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:198,25
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:3 759,76
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:4 293,00
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym372 432,00-8 587,00
K. Podatek dochodowy55 865,00
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku

W załączniku znajduje się omówienie zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) oraz sporządzania sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru.

-

'W załączniku znajdują się dodatkowe informacje i objaśnienia zgodnie z UoR.

-

W załączniku znajdują się ząłączniki do wyżej wymienionych not.

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki