Szczegóły spółki

Nazwa ART GAMES STUDIO SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 5213791258
REGON 368065431
KRS 0000690983
Adres ul. Powązkowska 15, 01-797 Warszawa
Telefon 885 585 393
Faks 885 585 393
E-mail biuro@strategodk.pl
WWW b.d.
PKD
 • 5821Z — działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe

Brak danych

Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2019-05-07 87/2019 381 264198
Poz. 264198. ART. GAMES STUDIO SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000690983. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 17.08.2017.
[WA.XII NS-REJ.KRS/27419/19/873]

W dniu 26.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
2. miejscowość WARSZAWA ulica ALEJA JANA
PAWŁA II nr domu 80 nr lokalu 34 kod pocztowy
00-175 poczta WARSZAWA kraj POLSKA wpisać:


2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. POWĄZ-
KOWSKA nr domu 15 kod pocztowy 01-797 poczta
WARSZAWA kraj POLSKA
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu 1 (dla pozy-
cji: 1. BĄK 2. JAKUB 3. 82061202137) wykreślić:
2. JAKUB wpisać: 2. JAKUB KRZYSZTOF
Poz. 264198. ART. GAMES STUDIO SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000690983. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 17.08.2017.
[WA.XII NS-REJ.KRS/27419/19/873]

W dniu 26.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
2. miejscowość WARSZAWA ulica ALEJA JANA
PAWŁA II nr domu 80 nr lokalu 34 kod pocztowy
00-175 poczta WARSZAWA kraj POLSKA wpisać:


2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. POWĄZ-
KOWSKA nr domu 15 kod pocztowy 01-797 poczta
WARSZAWA kraj POLSKA
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu 1 (dla pozy-
cji: 1. BĄK 2. JAKUB 3. 82061202137) wykreślić:
2. JAKUB wpisać: 2. JAKUB KRZYSZTOF
2019-03-21 57/2019 294 125656
Poz. 125656. ART. GAMES STUDIO SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000690983. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 17.08.2017.
[WA.XII NS-REJ.KRS/16911/19/92]

W dniu 14.03.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. SOBIECKI 2. TOMASZ
3. 90011208430 wpisać: 2 1. SYPKO 2. WOJCIECH
3. 68073103677 3 1. CZARNECKI 2. GRZEGORZ
ARKADIUSZ 3. 74082100530 4 1. ADAMKIEWICZ
2. MATEUSZ PAWEŁ 3. 90103011494
Poz. 125656. ART. GAMES STUDIO SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000690983. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 17.08.2017.
[WA.XII NS-REJ.KRS/16911/19/92]

W dniu 14.03.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. SOBIECKI 2. TOMASZ
3. 90011208430 wpisać: 2 1. SYPKO 2. WOJCIECH
3. 68073103677 3 1. CZARNECKI 2. GRZEGORZ
ARKADIUSZ 3. 74082100530 4 1. ADAMKIEWICZ
2. MATEUSZ PAWEŁ 3. 90103011494
2019-03-15 53/2019 302 116076
Poz. 116076. ART. GAMES STUDIO SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000690983. SYSTEM, wpis do
rejestru: 17.08.2017.
[RDF/984110/19/420]

W dniu 09.03.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.03.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 116076. ART. GAMES STUDIO SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000690983. SYSTEM, wpis do
rejestru: 17.08.2017.
[RDF/984110/19/420]

W dniu 09.03.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.03.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-03-15 53/2019 302 116077
Poz. 116077. ART. GAMES STUDIO SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000690983. SYSTEM, wpis do
rejestru: 17.08.2017.
[RDF/984111/19/821]

W dniu 09.03.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 116077. ART. GAMES STUDIO SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000690983. SYSTEM, wpis do
rejestru: 17.08.2017.
[RDF/984111/19/821]

W dniu 09.03.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-03-15 53/2019 302 116078
Poz. 116078. ART. GAMES STUDIO SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000690983. SYSTEM, wpis do
rejestru: 17.08.2017.
[RDF/984112/19/222]W dniu 09.03.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 116078. ART. GAMES STUDIO SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000690983. SYSTEM, wpis do
rejestru: 17.08.2017.
[RDF/984112/19/222]W dniu 09.03.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-03-15 53/2019 302 116079
Poz. 116079. ART. GAMES STUDIO SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000690983. SYSTEM, wpis do
rejestru: 17.08.2017.
[RDF/984113/19/623]

W dniu 09.03.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 116079. ART. GAMES STUDIO SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000690983. SYSTEM, wpis do
rejestru: 17.08.2017.
[RDF/984113/19/623]

W dniu 09.03.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-01-31 22/2019 15 5426
Poz. 5426. ART GAMES STUDIO SPÓŁKA AKCYJNA w War-
szawie. KRS 0000690983. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WAR-
SZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
17 sierpnia 2017 r.
[BMSiG-4957/2019]

Zarząd ART GAMES STUDIO SA z siedzibą w Warsza-
wie (00-175), al. Jana Pawła II 80/34, wpisanej do Rejestru
Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy
KRS, pod nr 690983, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Spółki na 28 lutego 2019 r., na godzinę 1000, które odbędzie się
w Kancelarii Notarialnej Jadwiga Zacharzewska Anna Niżyń-
ska Notariusze Spółka Cywilna przy ul. Świętokrzyskiej 18,
00-052 Warszawa.

Porządek obrad obejmuje:

  1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skruta-
    cyjnej.
  3. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgro-
    madzenia.
  4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Wal-
    nego Zgromadzenia oraz jego zdolności do powzięcia
    uchwał.
  5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgro-
    madzenia.
  6. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania Zarządu
    z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za
    rok obrotowy zakończony dnia 31.12.2018 r.
  7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania
    Rady Nadzorczej z działalności w 2018 r.
  8. Rozpatrzenie przedstawionych sprawozdań.  9. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał
   w sprawach:
   a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
     Spółki w 2018 r.;
   b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za
     2018 r.;
   c. podziału zysku za rok 2018;
   d. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z dzia-
     łalności w 2018 r.;
   e. udzielenia poszczególnym członkom Zarządu absolu-
     torium z wykonania przez nich obowiązków w 2018 r.;
    f. udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzor-
     czej absolutorium z wykonania przez nich obowiąz-
     ków w 2018 r.
 10. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Poz. 5426. ART GAMES STUDIO SPÓŁKA AKCYJNA w War-
szawie. KRS 0000690983. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WAR-
SZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
17 sierpnia 2017 r.
[BMSiG-4957/2019]

Zarząd ART GAMES STUDIO SA z siedzibą w Warsza-
wie (00-175), al. Jana Pawła II 80/34, wpisanej do Rejestru
Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy
KRS, pod nr 690983, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Spółki na 28 lutego 2019 r., na godzinę 1000, które odbędzie się
w Kancelarii Notarialnej Jadwiga Zacharzewska Anna Niżyń-
ska Notariusze Spółka Cywilna przy ul. Świętokrzyskiej 18,
00-052 Warszawa.

Porządek obrad obejmuje:

  1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skruta-
    cyjnej.
  3. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgro-
    madzenia.
  4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Wal-
    nego Zgromadzenia oraz jego zdolności do powzięcia
    uchwał.
  5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgro-
    madzenia.
  6. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania Zarządu
    z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za
    rok obrotowy zakończony dnia 31.12.2018 r.
  7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania
    Rady Nadzorczej z działalności w 2018 r.
  8. Rozpatrzenie przedstawionych sprawozdań.  9. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał
   w sprawach:
   a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
     Spółki w 2018 r.;
   b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za
     2018 r.;
   c. podziału zysku za rok 2018;
   d. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z dzia-
     łalności w 2018 r.;
   e. udzielenia poszczególnym członkom Zarządu absolu-
     torium z wykonania przez nich obowiązków w 2018 r.;
    f. udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzor-
     czej absolutorium z wykonania przez nich obowiąz-
     ków w 2018 r.
 10. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2018-12-04 234/2018 17 53896
Poz. 53896. ART GAMES STUDIO SPÓŁKA AKCYJNA w War-
szawie. KRS 0000690983. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WAR-
SZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
17 sierpnia 2017 r.
[BMSiG-53708/2018]

Zarząd ART GAMES STUDIO S.A. z siedzibą w Warsza-
wie (00-175), al. Jana Pawła II 80/34, wpisanej do Rejestru
Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy
KRS, pod nr 690983, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgroma-
dzenie Spółki na 9 stycznia 2019 r., na godzinę 1100, które
odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Jadwiga Zacharzewska
Anna Niżyńska Notariusze Spółka Cywilna przy ul. Święto-
krzyskiej 18, 00-052 Warszawa.

Porządek obrad obejmuje:

  1. otwarcie Zgromadzenia,
  2. wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
  3. odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej,
  4. stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgroma-
   dzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
  5. przyjęcie porządku obrad, 6. podjęcie uchwał w przedmiocie:
   a. wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie
    akcji do obrotu na rynku NewConnect i demateriali-
    zacji akcji,
   b. zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki,
   c. zmiany Statutu Spółki w zakresie upoważnienia
    Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego
    Spółki w granicach kapitału docelowego,
   d. upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu
    jednolitego Statutu Spółki,
 7. zamknięcie Zgromadzenia.

Zgodnie z art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd
ART GAMES STUDIO S.A. podaje proponowane zmiany Sta-
tutu Spółki:

Po § 8 dodaje się nowy paragraf o numerze § 8a o następu-
jącej treści:

„Kapitał docelowy

                § 8a
1. Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego lub kilku
  podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, o kwotę łącznie
  nie większą niż 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych), poprzez
  emisję nie więcej niż 1.000.000 (jeden milion) akcji zwy-
  kłych na okaziciela, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć
  groszy) każda akcja („Kapitał Docelowy”), na następują-
  cych zasadach:
  a. upoważnienie określone w niniejszym ustępie wygasa
    z upływem 3 (trzech) lat od dnia wpisania do rejestru
    przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany
    Statutu Spółki, dokonanej uchwałą nr 7 Nadzwyczajnego
    Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 9 stycznia 2019 roku
    w sprawie zmiany Statutu Spółki polegającej na upoważ-
    nieniu Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego
    w ramach kapitału docelowego z możliwością wyłącze-
    nia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy;
  b. akcje wydawane w ramach Kapitału Docelowego mogą
    być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne;
  c. podwyższenie kapitału zakładowego nie może nastąpić
    ze środków własnych Spółki;
  d. cenę emisyjną akcji wydawanych w ramach Kapitału
    Docelowego ustali Zarząd za uprzednią zgodą Rady
    Nadzorczej (wyrażoną w drodze stosownej uchwały)
    w uchwale o podwyższeniu kapitału docelowego
    w ramach niniejszego upoważnienia, z uwzględnieniem
    minimalnej wartości ceny emisyjnej akcji wydawanych
    w ramach Kapitału Docelowego wskazanych w niniejszej
    uchwale;
  e. za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną w for-
    mie uchwały, prawo poboru dotychczasowych akcjona-
    riuszy w odniesieniu do akcji wydawanych przez Zarząd
    w ramach Kapitału Docelowego może zostać wyłączone
    w całości lub w części;
  f. akcje wydawane przez Zarząd w ramach Kapitału Docelo-
    wego nie mogą być akcjami uprzywilejowanymi, a także
    nie mogą być z nimi związane uprawnienia osobiste dla
    ich posiadaczy,
  g. ustala się, że w odniesieniu do podwyższenia kapitału
    zakładowego Spółki w ramach Kapitału Docelowego
    o kwotę nie większą niż 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy    złotych), poprzez emisję nie więcej niż 500.000 (pięćset
    tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela podwyższenie kapi-
    tału zakładowego Spółki w ramach Kapitału Docelowego
    może nastąpić wyłącznie na potrzeby programu moty-
    wacyjnego dla kluczowych pracowników i współpracow-
    ników Spółki („Program Motywacyjny”) przy czym:
  h. osobami uprawnionymi do objęcia akcji w ramach
    Kapitału Docelowego przeznaczonych dla realizacji
    Programu Motywacyjnego będą członkowie Zarządu,
    Rady Nadzorczej, pracownicy i współpracownicy Spółki
    („Osoby Uprawnione”),
2. Zarząd przekaże Radzie Nadzorczej do akceptacji listę Osób
  Uprawnionych wraz ze wskazaniem proponowanej liczby
  akcji, które powinny zostać przydzielone poszczególnym
  proponowanym Osobom Uprawnionym,
3. Rada Nadzorcza, biorąc pod uwagę propozycje Zarządu,
  w drodze odrębnej uchwały ustali listę Osób Uprawnionych
  w liczbie nie większej niż 10 (dziesięć) wraz ze wskazaniem
  jednocześnie liczby akcji przydzielanych do zaoferowania
  poszczególnym Osobom Uprawnionym. Uchwała Rady
  Nadzorczej, o której mowa w zdaniu poprzedzającym,
  zostanie podjęta nie później niż w terminie 30 (trzydzieści)
  dni od dnia otrzymania przez Radę Nadzorczą listy Osób
  Uprawnionych, o której mowa w punkcie ii powyżej,
4. Osoby Uprawnione zostaną związane ze Spółką umowami
  precyzującymi zasady objęcia akcji w ramach Programu
  Motywacyjnego,
5. cena emisyjna akcji nabywanych w ramach Programu
  Motywacyjnego nie może być niższa niż 0,10 zł (dziesięć
  groszy),
6. Zarząd może opracować szczegółowy regulamin Programu
  Motywacyjnego, w tym szczegółowy tryb zawierania
  umów objęcia akcji przez Osoby Uprawnione, podlegający
  zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą w drodze odrębnej
  uchwały. Regulamin, o którym mowa w zdaniu poprzedza-
  jącym, może w szczególności regulować kwestie związane
  z okresowym zakazem sprzedaży („lock up”) dotyczącym
  akcji nabywanych przez Osoby Uprawnione w ramach Pro-
  gramu Motywacyjnego;
  a. ustala się, że w odniesieniu do podwyższenia kapitału
    zakładowego Spółki w ramach Kapitału Docelowego
    o kwotę nie większą niż 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy
    złotych), poprzez emisję nie więcej niż 500.000 (pięćset
    tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela podwyższenie kapi-
    tału zakładowego Spółki w ramach Kapitału Docelowego
    może nastąpić wyłącznie celem ich zaoferowania inwe-
    storom zainteresowanym inwestycją w Spółkę („Inwe-
    storzy”) wybranym dowolnie przez Zarząd spośród
    obecnych akcjonariuszy Spółki lub osób trzecich.
7. Uchwała Zarządu podjęta w ramach statutowego upo-
  ważnienia udzielonego w niniejszym paragrafie zastępuje
  uchwałę Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia
  kapitału zakładowego Spółki.
8. Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień niniejszej
  uchwały (w szczególności dotyczących wymogu uzyskania
  zgody Rady Nadzorczej na dokonanie poszczególnych czyn-
  ności) Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych
  z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach Kapitału
  Docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do:
  a. określenia trybu emisji oraz terminów wpłat na akcje;
  b. zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub sub-
    emisję usługową lub innych umów zabezpieczających   powodzenie emisji akcji, jak również zawierania umów,
   na mocy których poza terytorium Rzeczpospolitej Pol-
   skiej będą wystawiane kwity depozytowe w związku
   z akcjami z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowią-
   zujących przepisów prawa;
 c. podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie
   ubiegania się o dematerializację akcji oraz zawierania
   umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościo-
   wych S.A. o rejestrację akcji z zastrzeżeniem postano-
   wień ogólnie obowiązujących przepisów prawa;
 d. podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie
   emisji akcji w drodze subskrypcji prywatnej lub w drodze
   oferty publicznej i ubiegania się o wprowadzenie akcji
   do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku
   NewConnect lub dopuszczenie akcji do obrotu na rynku
   regulowanym GPW, z zastrzeżeniem postanowień ogól-
   nie obowiązujących przepisów prawa;
 e. zmiany Statutu w zakresie związanym z podwyższeniem
   kapitału zakładowego Spółki w ramach Kapitału Doce-
   lowego i ustalenia tekstu jednolitego obejmującego te
   zmiany.”
Poz. 53896. ART GAMES STUDIO SPÓŁKA AKCYJNA w War-
szawie. KRS 0000690983. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WAR-
SZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
17 sierpnia 2017 r.
[BMSiG-53708/2018]

Zarząd ART GAMES STUDIO S.A. z siedzibą w Warsza-
wie (00-175), al. Jana Pawła II 80/34, wpisanej do Rejestru
Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy
KRS, pod nr 690983, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgroma-
dzenie Spółki na 9 stycznia 2019 r., na godzinę 1100, które
odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Jadwiga Zacharzewska
Anna Niżyńska Notariusze Spółka Cywilna przy ul. Święto-
krzyskiej 18, 00-052 Warszawa.

Porządek obrad obejmuje:

  1. otwarcie Zgromadzenia,
  2. wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
  3. odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej,
  4. stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgroma-
   dzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
  5. przyjęcie porządku obrad, 6. podjęcie uchwał w przedmiocie:
   a. wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie
    akcji do obrotu na rynku NewConnect i demateriali-
    zacji akcji,
   b. zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki,
   c. zmiany Statutu Spółki w zakresie upoważnienia
    Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego
    Spółki w granicach kapitału docelowego,
   d. upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu
    jednolitego Statutu Spółki,
 7. zamknięcie Zgromadzenia.

Zgodnie z art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd
ART GAMES STUDIO S.A. podaje proponowane zmiany Sta-
tutu Spółki:

Po § 8 dodaje się nowy paragraf o numerze § 8a o następu-
jącej treści:

„Kapitał docelowy

                § 8a
1. Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego lub kilku
  podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, o kwotę łącznie
  nie większą niż 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych), poprzez
  emisję nie więcej niż 1.000.000 (jeden milion) akcji zwy-
  kłych na okaziciela, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć
  groszy) każda akcja („Kapitał Docelowy”), na następują-
  cych zasadach:
  a. upoważnienie określone w niniejszym ustępie wygasa
    z upływem 3 (trzech) lat od dnia wpisania do rejestru
    przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany
    Statutu Spółki, dokonanej uchwałą nr 7 Nadzwyczajnego
    Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 9 stycznia 2019 roku
    w sprawie zmiany Statutu Spółki polegającej na upoważ-
    nieniu Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego
    w ramach kapitału docelowego z możliwością wyłącze-
    nia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy;
  b. akcje wydawane w ramach Kapitału Docelowego mogą
    być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne;
  c. podwyższenie kapitału zakładowego nie może nastąpić
    ze środków własnych Spółki;
  d. cenę emisyjną akcji wydawanych w ramach Kapitału
    Docelowego ustali Zarząd za uprzednią zgodą Rady
    Nadzorczej (wyrażoną w drodze stosownej uchwały)
    w uchwale o podwyższeniu kapitału docelowego
    w ramach niniejszego upoważnienia, z uwzględnieniem
    minimalnej wartości ceny emisyjnej akcji wydawanych
    w ramach Kapitału Docelowego wskazanych w niniejszej
    uchwale;
  e. za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną w for-
    mie uchwały, prawo poboru dotychczasowych akcjona-
    riuszy w odniesieniu do akcji wydawanych przez Zarząd
    w ramach Kapitału Docelowego może zostać wyłączone
    w całości lub w części;
  f. akcje wydawane przez Zarząd w ramach Kapitału Docelo-
    wego nie mogą być akcjami uprzywilejowanymi, a także
    nie mogą być z nimi związane uprawnienia osobiste dla
    ich posiadaczy,
  g. ustala się, że w odniesieniu do podwyższenia kapitału
    zakładowego Spółki w ramach Kapitału Docelowego
    o kwotę nie większą niż 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy    złotych), poprzez emisję nie więcej niż 500.000 (pięćset
    tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela podwyższenie kapi-
    tału zakładowego Spółki w ramach Kapitału Docelowego
    może nastąpić wyłącznie na potrzeby programu moty-
    wacyjnego dla kluczowych pracowników i współpracow-
    ników Spółki („Program Motywacyjny”) przy czym:
  h. osobami uprawnionymi do objęcia akcji w ramach
    Kapitału Docelowego przeznaczonych dla realizacji
    Programu Motywacyjnego będą członkowie Zarządu,
    Rady Nadzorczej, pracownicy i współpracownicy Spółki
    („Osoby Uprawnione”),
2. Zarząd przekaże Radzie Nadzorczej do akceptacji listę Osób
  Uprawnionych wraz ze wskazaniem proponowanej liczby
  akcji, które powinny zostać przydzielone poszczególnym
  proponowanym Osobom Uprawnionym,
3. Rada Nadzorcza, biorąc pod uwagę propozycje Zarządu,
  w drodze odrębnej uchwały ustali listę Osób Uprawnionych
  w liczbie nie większej niż 10 (dziesięć) wraz ze wskazaniem
  jednocześnie liczby akcji przydzielanych do zaoferowania
  poszczególnym Osobom Uprawnionym. Uchwała Rady
  Nadzorczej, o której mowa w zdaniu poprzedzającym,
  zostanie podjęta nie później niż w terminie 30 (trzydzieści)
  dni od dnia otrzymania przez Radę Nadzorczą listy Osób
  Uprawnionych, o której mowa w punkcie ii powyżej,
4. Osoby Uprawnione zostaną związane ze Spółką umowami
  precyzującymi zasady objęcia akcji w ramach Programu
  Motywacyjnego,
5. cena emisyjna akcji nabywanych w ramach Programu
  Motywacyjnego nie może być niższa niż 0,10 zł (dziesięć
  groszy),
6. Zarząd może opracować szczegółowy regulamin Programu
  Motywacyjnego, w tym szczegółowy tryb zawierania
  umów objęcia akcji przez Osoby Uprawnione, podlegający
  zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą w drodze odrębnej
  uchwały. Regulamin, o którym mowa w zdaniu poprzedza-
  jącym, może w szczególności regulować kwestie związane
  z okresowym zakazem sprzedaży („lock up”) dotyczącym
  akcji nabywanych przez Osoby Uprawnione w ramach Pro-
  gramu Motywacyjnego;
  a. ustala się, że w odniesieniu do podwyższenia kapitału
    zakładowego Spółki w ramach Kapitału Docelowego
    o kwotę nie większą niż 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy
    złotych), poprzez emisję nie więcej niż 500.000 (pięćset
    tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela podwyższenie kapi-
    tału zakładowego Spółki w ramach Kapitału Docelowego
    może nastąpić wyłącznie celem ich zaoferowania inwe-
    storom zainteresowanym inwestycją w Spółkę („Inwe-
    storzy”) wybranym dowolnie przez Zarząd spośród
    obecnych akcjonariuszy Spółki lub osób trzecich.
7. Uchwała Zarządu podjęta w ramach statutowego upo-
  ważnienia udzielonego w niniejszym paragrafie zastępuje
  uchwałę Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia
  kapitału zakładowego Spółki.
8. Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień niniejszej
  uchwały (w szczególności dotyczących wymogu uzyskania
  zgody Rady Nadzorczej na dokonanie poszczególnych czyn-
  ności) Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych
  z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach Kapitału
  Docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do:
  a. określenia trybu emisji oraz terminów wpłat na akcje;
  b. zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub sub-
    emisję usługową lub innych umów zabezpieczających   powodzenie emisji akcji, jak również zawierania umów,
   na mocy których poza terytorium Rzeczpospolitej Pol-
   skiej będą wystawiane kwity depozytowe w związku
   z akcjami z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowią-
   zujących przepisów prawa;
 c. podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie
   ubiegania się o dematerializację akcji oraz zawierania
   umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościo-
   wych S.A. o rejestrację akcji z zastrzeżeniem postano-
   wień ogólnie obowiązujących przepisów prawa;
 d. podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie
   emisji akcji w drodze subskrypcji prywatnej lub w drodze
   oferty publicznej i ubiegania się o wprowadzenie akcji
   do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku
   NewConnect lub dopuszczenie akcji do obrotu na rynku
   regulowanym GPW, z zastrzeżeniem postanowień ogól-
   nie obowiązujących przepisów prawa;
 e. zmiany Statutu w zakresie związanym z podwyższeniem
   kapitału zakładowego Spółki w ramach Kapitału Doce-
   lowego i ustalenia tekstu jednolitego obejmującego te
   zmiany.”
2018-11-29 231/2018 490 1141383
Poz. 1141383. ART. GAMES STUDIO SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000690983. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 17.08.2017.
[WA.XII NS-REJ.KRS/77142/18/758]

W dniu 19.11.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. MARSZAŁ-
KOWSKA nr domu 87 nr lokalu 102 kod pocztowy
00-683 poczta WARSZAWA kraj POLSKA wpisać:
2. miejscowość WARSZAWA ulica ALEJA JANA
PAWŁA II nr domu 80 nr lokalu 34 kod pocztowy
00-175 poczta WARSZAWA kraj POLSKA
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezenta-
cji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wykre-
ślić: 1 1. ADAMKIEWICZ 2. MATEUSZ PAWEŁ
3. 90103011494 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpi-
sać: 2 1. BĄK 2. JAKUB 3. 82061202137 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 1141383. ART. GAMES STUDIO SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000690983. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 17.08.2017.
[WA.XII NS-REJ.KRS/77142/18/758]

W dniu 19.11.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. MARSZAŁ-
KOWSKA nr domu 87 nr lokalu 102 kod pocztowy
00-683 poczta WARSZAWA kraj POLSKA wpisać:
2. miejscowość WARSZAWA ulica ALEJA JANA
PAWŁA II nr domu 80 nr lokalu 34 kod pocztowy
00-175 poczta WARSZAWA kraj POLSKA
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezenta-
cji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wykre-
ślić: 1 1. ADAMKIEWICZ 2. MATEUSZ PAWEŁ
3. 90103011494 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpi-
sać: 2 1. BĄK 2. JAKUB 3. 82061202137 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE
2018-11-20 224/2018 1685 1091958
Poz. 1091958. ART GAMES STUDIO SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000690983. SĄD REJONOWY DLA
M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 17.08.2017.
[WA.XII NS-REJ.KRS/69147/18/898]

W dniu 19.10.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezenta-
cji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wykre-
ślić: 1 1. ZAWADZKI 2. MATEUSZ ŁUKASZ
3. 87082309939 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 1091958. ART GAMES STUDIO SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000690983. SĄD REJONOWY DLA
M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 17.08.2017.
[WA.XII NS-REJ.KRS/69147/18/898]

W dniu 19.10.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezenta-
cji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wykre-
ślić: 1 1. ZAWADZKI 2. MATEUSZ ŁUKASZ
3. 87082309939 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE
2018-09-25 186/2018 558 479032
Poz. 479032. BIG FLAT POTATO SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000690983. SYSTEM, wpis do rejestru:
17.08.2017.
[RDF/323074/18/313]

W dniu 06.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 06.07.2018 okres OD
17.08.2017 DO 31.12.2017
Poz. 479032. BIG FLAT POTATO SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000690983. SYSTEM, wpis do rejestru:
17.08.2017.
[RDF/323074/18/313]

W dniu 06.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 06.07.2018 okres OD
17.08.2017 DO 31.12.2017
2018-09-25 186/2018 558 479033
Poz. 479033. BIG FLAT POTATO SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000690983. SYSTEM, wpis do rejestru:
17.08.2017.
[RDF/323075/18/714]

W dniu 06.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 17.08.2017 DO 31.12.2017
Poz. 479033. BIG FLAT POTATO SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000690983. SYSTEM, wpis do rejestru:
17.08.2017.
[RDF/323075/18/714]

W dniu 06.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 17.08.2017 DO 31.12.2017
2018-09-25 186/2018 558 479034
Poz. 479034. BIG FLAT POTATO SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000690983. SYSTEM, wpis do rejestru:
17.08.2017.
[RDF/323076/18/115]

W dniu 06.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 17.08.2017 DO 31.12.2017
Poz. 479034. BIG FLAT POTATO SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000690983. SYSTEM, wpis do rejestru:
17.08.2017.
[RDF/323076/18/115]

W dniu 06.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 17.08.2017 DO 31.12.2017
2018-07-17 137/2018 345 278140
Poz. 278140. BIG FLAT POTATO SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000690983. SĄD REJONOWY DLA M.ST.
WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 17.08.2017.
[WA.XII NS-REJ.KRS/29667/18/17]

W dniu 14.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 06.12.2017, REP.A NR 3585/2017, NOTARIUSZ
JADWIGA ZACHARZEWSKA, KANCELARIA NOTA-
RIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA §6.
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 400000,00 ZŁ
wpisać: 1. 460000,00 ZŁ wykreślić: 3. 4000000 wpi-
sać: 3. 4600000 wykreślić: 5. 400000,00 ZŁ wpisać:
5. 460000,00 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. C 2. 600000
3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. FRĄCZEK 2. EWA AGNIESZKA 3. 76090411129
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 278140. BIG FLAT POTATO SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000690983. SĄD REJONOWY DLA M.ST.
WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 17.08.2017.
[WA.XII NS-REJ.KRS/29667/18/17]

W dniu 14.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 06.12.2017, REP.A NR 3585/2017, NOTARIUSZ
JADWIGA ZACHARZEWSKA, KANCELARIA NOTA-
RIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA §6.
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 400000,00 ZŁ
wpisać: 1. 460000,00 ZŁ wykreślić: 3. 4000000 wpi-
sać: 3. 4600000 wykreślić: 5. 400000,00 ZŁ wpisać:
5. 460000,00 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. C 2. 600000
3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. FRĄCZEK 2. EWA AGNIESZKA 3. 76090411129
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
2018-05-22 98/2018 15 21362
Poz. 21362. BIG FLAT POTATO SPÓŁKA AKCYJNA w War-
szawie. KRS 0000690983. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WAR-
SZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
17 sierpnia 2017 r.
[BMSiG-20784/2018]

Zarząd BIG FLAT POTATO S.A. z siedzibą w Warsza-
wie (00-683), ul. Marszałkowska 87/102, wpisanej do Reje-
stru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy
dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodar-
czy KRS, pod nr 690983, zwołuje Zwyczajne Walne Zgroma-
dzenie Spółki na 15 czerwca 2018 r., na godzinę 1700, które
odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Jadwiga Zacharzewska
Anna Niżyńska Notariusze Spółka Cywilna przy ul. Święto-
krzyskiej 18, 00-001 Warszawa.

Porządek obrad obejmuje:

  1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od tajności
   głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
  3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  4. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgro-
   madzenia.
  5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego
   Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do powzię-
   cia uchwał.
  6. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgro-
   madzenia.
  7. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania Zarządu
   z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego
   za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku.
  8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania
   Rady Nadzorczej z działalności w 2017 roku.
  9. Rozpatrzenie przedstawionych sprawozdań.
 10. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał
   w sprawach:
   a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
     Spółki w 2017 roku,   b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za
     2017 rok,
   c. pokrycia straty netto za 2017 rok,
   d. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z dzia-
     łalności w 2017 roku,
   e. udzielenia poszczególnym członkom Zarządu abso-
     lutorium z wykonania przez nich obowiązków
     w 2017 roku,
    f. udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej
     absolutorium z wykonania przez nich obowiązków
     w 2017 roku.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady
   Nadzorczej.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Prezesa Zarządu
   Spółki.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 1 ust. 1 i 2 Statutu
   Spółki.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału
   zakładowego Spółki poprzez emisję 400.000 (czterysta
   tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości
   nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda i łącznej war-
   tości nominalnej 40.000 zł (czterdzieści tysięcy złotych),
   z wyłączeniem prawa poboru.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 6 Statutu Spółki.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego
   Statutu Spółki.
 17. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.


Dotychczasowe brzmienie § 1 ust. 1 i 2 Statutu Spółki:
„1. Firma Spółki brzmi: Big Flat Potato Spółka Akcyjna.
 2. Spółka może używać skrótu: Big Flat Potato S.A.”

Proponowane zmiany § 1 ust. 1 i 2 Statutu Spółki:
„1. Firma Spółki brzmi: Art Games Studio Spółka Akcyjna.
 2. Spółka może używać skrótu: Art Games Studio S.A.”

Dotychczasowe brzmienie § 6 Statutu Spółki:
„1. Kapitał zakładowy wynosi 460.000,00 (czterysta sześćdzie-
  siąt tysięcy) złotych i dzieli się na 4.600.000 (cztery miliony
  sześćset tysięcy) akcji na okaziciela o wartości nominalnej
  0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym:
   1) 2.000.000 (dwa miliony) akcji na okaziciela serii A
    o numerach od A0000001 do A2000000 o wartości
    nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
   2) 2.000.000 (dwa miliony) akcji na okaziciela serii B
    o numerach od B0000001 do B2000000 o wartości
    nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
   3) 600.000 (sześćset tysięcy) akcji na okaziciela serii C
    o numerach od C000001 do C600000 o wartości nomi-
    nalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
 2. Przed zarejestrowaniem Spółki, kapitał zakładowy został
  pokryty i opłacony w całości,”

Proponowane zmiany § 6 Statutu Spółki:
„1. Kapitał zakładowy wynosi 500.000,00 (pięćset tysięcy)
  złotych i dzieli się na 5.000.000 (pięć milionów) akcji na
  okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy)
  każda, w tym:
   1) 2.000.000 (dwa miliony) akcji na okaziciela serii A
    o numerach od A0000001 do A2000000 o wartości
    nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,   2) 2.000.000 (dwa miliony) akcji na okaziciela serii B
    o numerach od B0000001 do B2000000 o wartości
    nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
   3) 600.000 (sześćset tysięcy) akcji na okaziciela serii C
    o numerach od C000001 do C600000 o wartości nomi-
    nalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
   4) 400.000 (czterysta tysięcy) akcji na okaziciela serii D
    o numerach od D000001 do D400000 o wartości nomi-
    nalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
 2. Przed zarejestrowaniem Spółki, kapitał zakładowy został
  pokryty i opłacony w całości.”
Poz. 21362. BIG FLAT POTATO SPÓŁKA AKCYJNA w War-
szawie. KRS 0000690983. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WAR-
SZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
17 sierpnia 2017 r.
[BMSiG-20784/2018]

Zarząd BIG FLAT POTATO S.A. z siedzibą w Warsza-
wie (00-683), ul. Marszałkowska 87/102, wpisanej do Reje-
stru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy
dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodar-
czy KRS, pod nr 690983, zwołuje Zwyczajne Walne Zgroma-
dzenie Spółki na 15 czerwca 2018 r., na godzinę 1700, które
odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Jadwiga Zacharzewska
Anna Niżyńska Notariusze Spółka Cywilna przy ul. Święto-
krzyskiej 18, 00-001 Warszawa.

Porządek obrad obejmuje:

  1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od tajności
   głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
  3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  4. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgro-
   madzenia.
  5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego
   Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do powzię-
   cia uchwał.
  6. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgro-
   madzenia.
  7. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania Zarządu
   z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego
   za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku.
  8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania
   Rady Nadzorczej z działalności w 2017 roku.
  9. Rozpatrzenie przedstawionych sprawozdań.
 10. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał
   w sprawach:
   a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
     Spółki w 2017 roku,   b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za
     2017 rok,
   c. pokrycia straty netto za 2017 rok,
   d. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z dzia-
     łalności w 2017 roku,
   e. udzielenia poszczególnym członkom Zarządu abso-
     lutorium z wykonania przez nich obowiązków
     w 2017 roku,
    f. udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej
     absolutorium z wykonania przez nich obowiązków
     w 2017 roku.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady
   Nadzorczej.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Prezesa Zarządu
   Spółki.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 1 ust. 1 i 2 Statutu
   Spółki.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału
   zakładowego Spółki poprzez emisję 400.000 (czterysta
   tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości
   nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda i łącznej war-
   tości nominalnej 40.000 zł (czterdzieści tysięcy złotych),
   z wyłączeniem prawa poboru.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 6 Statutu Spółki.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego
   Statutu Spółki.
 17. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.


Dotychczasowe brzmienie § 1 ust. 1 i 2 Statutu Spółki:
„1. Firma Spółki brzmi: Big Flat Potato Spółka Akcyjna.
 2. Spółka może używać skrótu: Big Flat Potato S.A.”

Proponowane zmiany § 1 ust. 1 i 2 Statutu Spółki:
„1. Firma Spółki brzmi: Art Games Studio Spółka Akcyjna.
 2. Spółka może używać skrótu: Art Games Studio S.A.”

Dotychczasowe brzmienie § 6 Statutu Spółki:
„1. Kapitał zakładowy wynosi 460.000,00 (czterysta sześćdzie-
  siąt tysięcy) złotych i dzieli się na 4.600.000 (cztery miliony
  sześćset tysięcy) akcji na okaziciela o wartości nominalnej
  0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym:
   1) 2.000.000 (dwa miliony) akcji na okaziciela serii A
    o numerach od A0000001 do A2000000 o wartości
    nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
   2) 2.000.000 (dwa miliony) akcji na okaziciela serii B
    o numerach od B0000001 do B2000000 o wartości
    nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
   3) 600.000 (sześćset tysięcy) akcji na okaziciela serii C
    o numerach od C000001 do C600000 o wartości nomi-
    nalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
 2. Przed zarejestrowaniem Spółki, kapitał zakładowy został
  pokryty i opłacony w całości,”

Proponowane zmiany § 6 Statutu Spółki:
„1. Kapitał zakładowy wynosi 500.000,00 (pięćset tysięcy)
  złotych i dzieli się na 5.000.000 (pięć milionów) akcji na
  okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy)
  każda, w tym:
   1) 2.000.000 (dwa miliony) akcji na okaziciela serii A
    o numerach od A0000001 do A2000000 o wartości
    nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,   2) 2.000.000 (dwa miliony) akcji na okaziciela serii B
    o numerach od B0000001 do B2000000 o wartości
    nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
   3) 600.000 (sześćset tysięcy) akcji na okaziciela serii C
    o numerach od C000001 do C600000 o wartości nomi-
    nalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
   4) 400.000 (czterysta tysięcy) akcji na okaziciela serii D
    o numerach od D000001 do D400000 o wartości nomi-
    nalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
 2. Przed zarejestrowaniem Spółki, kapitał zakładowy został
  pokryty i opłacony w całości.”
2018-03-07 47/2018 295 63980
Poz. 63980. BIG FLAT POTATO SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000690983. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WAR-
SZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODAR-
CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 17.08.2017.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/8598/18/195]

W dniu 28.02.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykre-
ślić: 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. WITA
STWOSZA nr domu 40 kod pocztowy 02-661 poczta
WARSZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość
WARSZAWA ulica UL. MARSZAŁKOWSKA nr domu
87 nr lokalu 102 kod pocztowy 00-683 poczta WAR-
SZAWA kraj POLSKA
Poz. 63980. BIG FLAT POTATO SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000690983. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WAR-
SZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODAR-
CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 17.08.2017.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/8598/18/195]

W dniu 28.02.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykre-
ślić: 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. WITA
STWOSZA nr domu 40 kod pocztowy 02-661 poczta
WARSZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość
WARSZAWA ulica UL. MARSZAŁKOWSKA nr domu
87 nr lokalu 102 kod pocztowy 00-683 poczta WAR-
SZAWA kraj POLSKA

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki