Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki EL-TRANS SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-06-28
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmyEL-TRANS SPÓŁKA AKCYJNA
Siedziba
Województwomazowieckie
Powiatwołomiński
GminaRadzymin
MiejscowośćRadzymin
Adres
Kod krajuPL
Województwomazowieckie
Powiatwolomiński
GminaRadzymin
UlicaWeteranów
Nr domu100
MiejscowośćRadzymin
Kod pocztowy05-250
PocztaRadzymin
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD4941Z - transport drogowy towarów
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS0000690340

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Stosowane zasady rachunkowości
1.1. Informacje ogólne
Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 01 styczeń do 31 grudnia 2018 EL-TRANS S.A. zostało sporządzone zgodne z Ustawą o rachunkowości z 29 września 1994 r. (Ustawa), która określa między innymi zasady rachunkowości dla jednostek mających siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zapisy księgowe są prowadzone według zasady kosztów historycznych w oparciu o elektroniczny system księgowy Microsoft Navision.
W Spółce nie występowała i nie występuje niepewność, co do możliwości kontynuowania działalności, zatem sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu że nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności.
Spółka nie zaniechała w roku obrotowym żadnego z prowadzonych rodzajów działalności i nie zamierza zaniechać żadnej z prowadzonych działalności w roku następnym.
W roku obrotowym nie nastąpiło połączenie Spółki z innym podmiotem. Spółka nie brała również udziału we wspólnych przedsięwzięciach z innymi jednostkami.
Spółka nie posiada jednostek wewnętrznych ani podległych jednostek organizacyjnych. Spółka nie posiadała w roku obrotowym udziałów w innych spółkach oraz nie posiada reprezentantów w organach stanowiących innych podmiotów.
Spółka nie posiadała w roku obrotowym jednostek powiązanych z którymi stanowiła by grupę kapitałową, nie posiada podmiotów zależnych ani nie należy do innych podmiotów zatem sprawozdania finansowe Spółki nie są konsolidowane ani nie podlegają konsolidacji. Spółka natomiast jest powiązana poprzez osoby w zarządzie z następującymi podmiotami EL-TRANS Sp. z o.o., ANDES Sp. z o.o., Zakład Górniczy Komańcza-Jawornik Sp. z o.o. EL-TRANS II Sp. z o.o. W sprawozdaniu zostały zaprezentowane obroty i salda z podmiotami powiązanymi.
Spółka, w zakresie jakim Ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, sporządziła sprawozdanie finansowe z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych sporządzony został metodą pośrednią oraz zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym.
1.2. Przychody ze sprzedaży

Spółka uzyskuje przychody ze sprzedaży usług transportowych oraz wynajmu maszyn i urządzeń jak również przychody ze sprzedaży pozostałych usług związanych z podstawową działalnością, w tym naprawczych, diagnostycznych oraz usług mycia. Spółka prowadzi w ograniczonym zakresie sprzedaż towarów i materiałów.

Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów są ujmowane, jeżeli znaczące ryzyko i korzyści wynikające z prawa własności do towarów i materiałów zostały przekazane nabywcy oraz gdy kwotę przychodów można wycenić w wiarygodny sposób, a koszty poniesione można wiarygodnie oszacować.

Przychody ze sprzedaży usług ujmuje się w okresie, w którym świadczono usługi i wykazuje w wartości otrzymanej lub należnej zapłaty z tytułu sprzedaży towarów i usług w zwykłym toku działalności. Przychody prezentowane są po pomniejszeniu o podatek od towarów i usług, zwroty, rabaty i opusty.

Spółka ujmuje przychody, kiedy kwoty przychodów można uznać za pewne i wiarygodne. Uznaje się, że wartości przychodów nie można wiarygodnie zmierzyć, dopóki nie zostaną wyjaśnione wszystkie zdarzenia warunkowe związane ze sprzedażą. Spółka opiera swoje szacunki na wynikach historycznych, uwzględniając rodzaj klienta, rodzaj transakcji oraz szczegóły konkretnych umów.

System ewidencji księgowej sprzedaży w Spółce nie powoduje zmiany stanu produktów.

1.3. Koszty działalności operacyjnej

Kosztami działalności operacyjnej są wszystkie koszty związane z podstawową działalnością Spółki, czyli koszty zakupu towarów, oraz inne koszty rodzajowe.

1.4. Pozostałe przychody i koszty operacyjne

Spółka uzyskuje również przychody ze sprzedaży środków trwałych - najczęściej używanych pojazdów. Zysk ze sprzedaży środków trwałych wykazywany jest w pozostałych przychodach operacyjnych, strata w pozostałych kosztach operacyjnych.

Pozostałe przychody i koszty operacyjne są niezwiązane bezpośrednio z działalnością operacyjną Spółki i w szczególności pochodzą z:
" odpisania należności i zobowiązań przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych, z wyjątkiem należności i zobowiązań o charakterze publicznoprawnym nieobciążających kosztów,
" utworzenia i rozwiązania rezerw, z wyjątkiem rezerw związanych z operacjami finansowymi,
" odpisami aktualizującymi wartość aktywów i ich korektami, z wyjątkiem odpisów obciążających koszty finansowe,
" odszkodowań i kar,
" przekazania lub otrzymania nieodpłatnie, w tym w drodze darowizny aktywów, w tym także środków pieniężnych na inne cele niż dopłaty do cen sprzedaży, nabycie lub wytworzenie środków trwałych, środków trwałych w budowie albo wartości niematerialnych i prawnych,
" utraty lub zniszczenia towarów i materiałów.

1.5. Przychody i koszty finansowe

Przychody i koszty finansowe zawierają odsetki związane z otrzymanymi i wykorzystanymi kredytami, pożyczkami i umowami leasingu, zapłacone prowizje, różnice kursowe zrealizowane oraz pochodzące z wyceny bilansowej aktywów i pasywów. Przychody odsetkowe od inwestycji długoterminowych naliczane są przy użyciu efektywnej stopy procentowej według skorygowanego kosztu.

Koszty i przychody finansowe, są zaksięgowane w okresie, którego dotyczą, niezależnie od daty ich rozliczenia.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

1.7. Wartości niematerialne i prawne
Wartości niematerialne i prawne stanowią nabyte prawa, oprogramowanie komputerów, koszty zakończonych prac rozwojowych w szczególności wytworzone oprogramowanie oraz długotrwałe rozliczenia międzyokresowe poszczególnych rodzajów kosztów. Wartości niematerialne i prawne wykazywane są w wartości netto (wartości brutto pomniejszonej o skumulowane umorzenie).
Do nabytych praw zaliczane są prawa nadające się do gospodarczego wykorzystania o przewidywanym okresie używania dłuższym niż jeden rok, przeznaczone na własne potrzeby Spółki lub do oddania do używania na podstawie umowy najmu.
Wartości niematerialne i prawne stanowiące prawa wyceniane są według cen nabycia.
1.8. Rzeczowy majątek trwały
Rzeczowy majątek trwały stanowią środki trwałe i inwestycje rozpoczęte. Rzeczowy majątek trwały, z wyjątkiem gruntów i inwestycji rozpoczętych, jest wykazywany w wartości netto (wartości brutto pomniejszonej o skumulowane umorzenie).
Za środki trwałe uznaje się środki kompletne i zdatne do użytku w momencie ich przyjęcia do używania, o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok i wartości przewyższającej 3,5 tyś PLN, przeznaczone na własne potrzeby lub do oddania w używanie na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze.
Środki trwałe wycenia się według historycznych cen nabycia powiększonych o koszty związane bezpośrednio z ich nabyciem i oddaniem do używania oraz pomniejszonych o podatek od towarów i usług podlegający zwrotowi na podstawie odrębnych przepisów o podatku od towarów i usług, kosztów wytworzenia, lub wartości po aktualizacji wyceny pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne.
Późniejsze nakłady uwzględnia się w wartości bilansowej danego środka trwałego lub ujmuje jako odrębny środek trwały wówczas, gdy jest prawdopodobne, że nastąpi wpływ korzyści ekonomicznych do Spółki, zaś koszt danej pozycji można wiarygodnie zmierzyć.
Zyski i straty z tytułu zbycia środków trwałych ustala się drogą porównania wpływów ze sprzedaży z ich wartością bilansową i ujmuje w rachunku zysków i strat w pozostałych przychodach i kosztach operacyjnych.
Do środków trwałych Spółki są zaliczane również obce środki trwałe używane przez nią na podstawie umowy wynajmu, jeżeli Spółka ma prawo dokonywania odpisów amortyzacyjnych (umorzeniowych) lub jeżeli umowa finansowania/wynajmu spełnia kryteria uznania środka trwałego jako środka własnego.
Przez inwestycje rozpoczęte rozumie się ogół poniesionych kosztów pozostających w bezpośrednim związku z niezakończoną jeszcze budową, zakupem lub montażem środków trwałych. Odsetki od kredytów i pożyczek inwestycyjnych w okresie realizacji inwestycji zwiększają koszty inwestycji rozpoczętych, natomiast po zakończeniu inwestycji obciążają koszty finansowe. Środki trwałe są klasyfikowane zgodnie z Klasyfikacją Środków Trwałych (KŚT).
Amortyzacja
Odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się drogą systematycznego, planowego rozłożenia jego wartości początkowej na ustalony okres amortyzacji. Rozpoczęcie amortyzacji następuje nie wcześniej niż po przyjęciu środka trwałego oraz wartości niematerialnych i prawnych do używania, a jej zakończenie, nie później niż z chwilą zrównania wartości odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych z wartością początkową środka trwałego oraz wartości niematerialnych i prawnych lub przeznaczenia ich do likwidacji, sprzedaży lub stwierdzenia ich niedoboru, z ewentualnym uwzględnieniem przewidywanej przy likwidacji ceny sprzedaży netto pozostałości środka trwałego lub wartości niematerialnych i prawnych. Całkowicie zamortyzowany składnik aktywów ujmowany jest w ewidencji ilościowej.
Przy ustalaniu okresu amortyzacji i rocznej stawki amortyzacyjnej uwzględnia się okres ekonomicznej użyteczności środka trwałego oraz wartości niematerialnych i prawnych, na określenie, których wpływają w szczególności: tempo postępu techniczno-ekonomicznego, wydajność oraz wytrzymałość środka trwałego, prawne lub inne ograniczenia czasu używania środka trwałego, wartości niematerialnych i prawnych oraz przewidywana przy likwidacji cena sprzedaży netto istotnej pozostałości środka trwałego. Weryfikacji wartości końcowej i okresów użytkowania środków trwałych oraz ewentualnej ich zmiany dokonuje się na koniec każdego roku obrotowego.
Spółka amortyzuje środki trwałe metodą liniową. Okresy użytkowania najważniejszych grup środków trwałych wynoszą:
Budynki i budowle niemieszkalne 40 lat
Naczepy i cysterny 10 lat
Maszyny specjalistyczne 8 lat
Samochody ciężarowe 6 lat
Samochody osobowe 5 lat
Maszyny i urządzenia 7 lat
Sprzęt komputerowy 3 lat
Dla używanych środków trwałych Spółka dokonuje odpisów amortyzacyjnych zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych zgodnie z indywidualnymi podwyższonymi stawkami amortyzacyjnymi wg następujących zasad:
Maszyny i urządzenia o wartości początkowej do 25.000,00 PLN 2 lata
Maszyny i urządzenia o wartości początkowej <25.000,00 ; 50.000,00 PLN> 3 lata
Maszyny i urządzenia pozostałe 5 lat
Środki transportu 2,5 roku
1.9. Leasing
Zgodnie z Ustawą Spółka zalicza do swych aktywów trwałych przyjęte do używania obce środki trwałe na mocy umów leasingu, które spełniają co najmniej jeden z następujących warunków:
" przenoszą własność jej przedmiotu na korzystającego po zakończeniu okresu, na który została zawarta,
" zawiera prawo do nabycia jej przedmiotu przez korzystającego, po zakończeniu okresu, na jaki została zawarta, po cenie niższej od wartości rynkowej z dnia nabycia,
" okres, na jaki została zawarta, odpowiada w przeważającej części przewidywanemu okresowi ekonomicznej użyteczności środka trwałego lub prawa majątkowego, przy czym nie może być on krótszy niż 3/4 tego okresu. Prawo własności przedmiotu umowy może być, po okresie, na jaki umowa została zawarta, przeniesione na korzystającego,
" suma opłat, pomniejszonych o dyskonto, ustalona w dniu zawarcia umowy i przypadająca do zapłaty w okresie jej obowiązywania, przekracza 90% wartości rynkowej przedmiotu umowy na ten dzień. W sumie opłat uwzględnia się wartość końcową przedmiotu umowy, którą korzystający zobowiązuje się zapłacić za przeniesienie na niego własności tego przedmiotu. Do sumy opłat nie zalicza się płatności na rzecz finansującego za świadczenia dodatkowe, podatków oraz składek na ubezpieczenie tego przedmiotu, jeżeli korzystający pokrywa je niezależnie od opłat za używanie,
" zawiera przyrzeczenie finansującego do zawarcia z korzystającym kolejnej umowy o oddanie w odpłatne używanie tego samego przedmiotu lub przedłużenia umowy dotychczasowej, na warunkach korzystniejszych od przewidzianych w dotychczasowej umowie,
" przewiduje możliwość jej wypowiedzenia, z zastrzeżeniem, że wszelkie powstałe z tego tytułu koszty i straty poniesione przez finansującego pokrywa korzystający,
" przedmiot umowy został dostosowany do indywidualnych potrzeb korzystającego. Może on być używany wyłącznie przez korzystającego, bez wprowadzania w nim istotnych zmian.
W ujęciu podatkowym środki trwałe użytkowane na podstawie umowy leasingu finansowego są amortyzowane zgodnie z zasadami amortyzacji aktywów trwałych będących własnością Spółki.
Do celów podatkowych opłaty leasingowe z tytułu leasingu operacyjnego są ujmowane jako koszty podatkowe przez cały okres trwania umowy leasingu. Natomiast aktywa finansowane za pomocą umów leasingu operacyjnego bilansowo wykazuje się w sprawozdaniu Spółki jako środki trwałe i amortyzuje bilansowo odpowiednimi stawkami amortyzacji.
1.10. Rozliczenia z zagranicą
Pozycje zawarte w sprawozdaniach finansowych wycenia się polskim złotym, czyli w walucie funkcjonalnej podstawowego środowiska gospodarczego, w którym Spółka prowadzi działalność.
Na dzień bilansowy ujmowane są, wyrażone w walutach obcych, aktywa i pasywa inne niż udziały w innych jednostkach i długoterminowe papiery wartościowe po obowiązującym na dzień bilansowy średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Prezesa NBP. Po dniu bilansowym w pierwszym dniu każdego następnego roku obrotowego zaksięgowane na ostatni dzień poprzedniego roku obrotowego niezrealizowane różnice kursowe są wyksięgowywane. W ciągu roku obrotowego ujmowane są w księgach rachunkowych wyrażone w walutach obcych transakcje dotyczące: środków pieniężnych po kursie kupna lub sprzedaży walut banku, z którego usług korzysta jednostka, pozostałych aktywów i pasywów po obowiązującym na dzień poprzedzający przeprowadzenie transakcji średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Prezesa NBP.
Zrealizowane różnice kursowe powstające miedzy dniem zaksięgowania i rozliczenia transakcji są ujęte w kosztach finansowych lub przychodach finansowych. Niezrealizowane różnice kursowe powstałe w związku z wyceną na dzień bilansowy środków pieniężnych, zaliczane są do kosztów finansowych lub przychodów finansowych. Ujemne różnice kursowe powstałe w związku z wyceną na dzień bilansowy udziałów i papierów wartościowych są zaliczane do kosztów finansowych w przypadku, gdy wartość po wycenie jest niższa niż koszt ich nabycia.
Nadwyżka ujemnych nie zrealizowanych różnic kursowych nad dodatnimi, dotycząca jednej waluty, powstała w związku z wyceną na dzień bilansowy innych niż środki pieniężne, udziały oraz papiery wartościowe, aktywów i pasywów wyrażonych lub wymagających zapłaty w danej walucie obcej, zaliczana jest do kosztów finansowych. Nadwyżka dodatnich nie zrealizowanych różnic kursowych nad ujemnymi zaliczana jest do przychodów finansowych.
Spółka przyjęła do wyceny wyrażonych w walutach obcych pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat kursy walutowe z Tabeli NBP nr 252/A/NBP/2018 z dnia 2018-12-31 dla EUR 4,30 PLN, dla USD 3,7597
1.11. Należności długo i krótkoterminowe
Należności długoterminowe są to należności, których okres spłaty na dzień bilansowy jest dłuższy niż jeden rok. Należności krótkoterminowe są to należności, których okres spłaty na dzień bilansowy jest krótszy niż jeden rok.
Należności długoterminowe, należności krótkoterminowe i roszczenia wykazywane są w wartości netto (pomniejszonej o odpisy aktualizujące ich wartość). Należności są wyceniane w kwocie wymagającej zapłaty. Kwota ta obejmuje odpowiednio odsetki za zwłokę w zapłacie należności. Odsetki te są księgowane na dobro przychodów finansowych. Należności podlegają aktualizacji wyceny poprzez tworzenie odpisów do wartości nie pokrytej gwarancją lub innym zabezpieczeniem. Odpisy tworzone są z uwzględnieniem stopnia ryzyka, jakie wiąże się z daną należnością. Odpisy na należności tworzy się w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych, a jeżeli dotyczą pożyczek lub odsetek w ciężar kosztów finansowych.
Odpis z tytułu utraty wartości należności tworzy się, gdy istnieją obiektywne dowody na to, że Spółka nie będzie w stanie otrzymać wszystkich należnych kwot wynikających z pierwotnych warunków należności. Przesłankami wskazującymi, że należności utraciły wartość są: poważne problemy finansowe dłużnika, prawdopodobieństwo, że dłużnik ogłosi bankructwo lub będzie podmiotem finansowej reorganizacji, opóźnienia w spłatach przekraczające 180 dni. Kwotę odpisu stanowi wartość bilansowa danego składnika aktywów. W przypadku uprawdopodobnienia nieściągalności należności dokonuje się jej odpisu na koncie odpisów aktualizujących należności.
1.12. Inwestycje długoterminowe
Udzielone, nieprzeznaczone do sprzedaży, pożyczki i należności własne wycenia się według skorygowanej ceny nabycia w myśl przepisów §16, pkt. 1 Rozporządzenia o instrumentach finansowych, oraz art. 28 Ustawy.
Skorygowana cena nabycia (zamortyzowany koszt) jest to cena nabycia, w jakiej składnik aktywów finansowych lub zobowiązań finansowych został po raz pierwszy wprowadzony do ksiąg rachunkowych (wartość początkowa):
" pomniejszona o spłaty wartości nominalnej (kapitału podstawowego),
" odpowiednio skorygowana o skumulowaną kwotę zdyskontowanej różnicy między wartością początkową składnika i jego wartością w terminie wymagalności,
" wyliczona za pomocą efektywnej stopy procentowej,
" pomniejszona o odpisy aktualizujące wartość.
Natomiast efektywna stopa procentowa, w myśl § 3 pkt 11 Rozporządzenia o instrumentach finansowych, to stopa, za pomocą której następuje zdyskontowanie do bieżącej wartości związanych z instrumentem finansowym przyszłych przepływów pieniężnych oczekiwanych w okresie do terminu wymagalności, a w przypadku instrumentów o zmiennej stopie procentowej - do terminu następnego oszacowania przez rynek poziomu odniesienia.
Efektywna stopa procentowa stanowi wewnętrzną stopę zwrotu składnika aktywów lub zobowiązania finansowego za dany okres. Przy wyliczeniu skumulowanej kwoty dyskonta aktywów finansowych i zobowiązań finansowych za pomocą efektywnej stopy procentowej uwzględnia się wszelkie opłaty płacone lub otrzymywane przez strony kontraktu.
1.13. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
W 2018 r. Spółka obliczyła i ustaliła aktywa oraz zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustalone zostały w wysokości kwoty przewidzianej w przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego, w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi, stratami podatkowymi, możliwymi do odliczenia w przyszłości oraz ewentualnymi niewykorzystanymi ulgami podatkowymi. Rozważono i uwzględniono również potrzebę dokonania odpisów aktualizujących te aktywa. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego w znakomitej większości pochodzą od wartości pozostałych do spłaty zobowiązań z tytułu leasingowych środków trwałych.
1.14. Zapasy
Zapasy rzeczowych składników majątku obrotowego stanowią towary i materiały w magazynach własnych.
Zapasy są wykazywane w wartości netto (wartość brutto pomniejszona o odpisy aktualizujące). Zapasy są wyceniane według rzeczywistych cen nabycia, zakupu nie wyższych od cen sprzedaży netto. Ewidencja zapasów materiałów prowadzona jest metodą ilościowo-wartościową. Do wyceny rozchodu materiałów stosuje się wartość ewidencyjną. Rozchód materiałów tego samego rodzaju prowadzi się metodą pierwsze weszło, pierwsze wyszło (FIFO).
Jeżeli w trakcie trwania roku obrotowego ma miejsce zdarzenie powodujące utratę wartości zapasów, dokonywane są odpisy aktualizujące ich wartość. Odpisy aktualizujące wartość zapasów obciążają pozostałe koszty operacyjne.
1.15. Środki pieniężne
Środki pieniężne obejmują pieniądze oraz jednostki pieniężne (rozrachunkowe) krajowe i zagraniczne w gotówce, w kasie Spółki oraz na rachunkach bankowych, w tym depozyty bankowe płatne na żądanie, inne krótkoterminowe płynne lokaty o terminie zapadalności do trzech miesięcy lub krótszym oraz czeki i weksle obce płatne w okresie do 3 miesięcy od daty ich wystawienia.
Środki pieniężne są wyceniane w wartości nominalnej. Środki pieniężne na rachunkach bankowych lub w formie lokat pieniężnych są wykazywane wraz z zarachowanymi odsetkami. Odsetki te odnosi się na dobro przychodów finansowych.
Dla potrzeb sprawozdania z przepływów pieniężnych kredyty w rachunku bieżącym płatne na żądanie, stanowiące integralną część zarządzania środkami pieniężnymi, prezentowane są łącznie ze środkami pieniężnymi i ich ekwiwalentami.
1.16. Rozliczenia międzyokresowe oraz przychody przyszłych okresów
Do czynnych rozliczeń międzyokresowych zaliczane są wydatki lub zużycie składników majątkowych dotyczące późniejszych okresów niż ten, w którym je poniesiono. Do czynnych rozliczeń międzyokresowych zaliczana jest także różnica pomiędzy umowną wartością otrzymanych finansowych składników majątkowych a wyższą od nich wartością zobowiązania zapłaty za nie. Różnica ta jest odpisywana w ciężar kosztów finansowych w równych ratach w ciągu okresu, na jaki zaciągnięto zobowiązanie. Do czynnych rozliczeń międzyokresowych należą między innymi: koszty ubezpieczeń majątkowych, podatek od nieruchomości, podatek od środków transportowych oraz inne koszty dotyczące następnych okresów sprawozdawczych (np. prenumeraty i przedpłaty). W przypadku, gdy wysokość przedpłaty nie ma istotnego wpływu na wynik finansowy okresu, Spółka odpisuje je w całości w koszty miesiąca, w którym zostały poniesione.
Do biernych rozliczeń międzyokresowych zaliczane są ściśle oznaczone świadczenia przyjęte przez Spółkę, lecz nie stanowiące jeszcze zobowiązania jak również prawdopodobne koszty, których kwota, data i tytuł nie są jeszcze znane. Odpisy czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych następują stosownie do upływu czasu.
Do przychodów przyszłych okresów zaliczane są otrzymane dotacje, subwencje i dopłaty przeznaczone na środki trwałe oraz prace rozwojowe oraz zyski zrealizowane na sprzedaży aktywów, które w wyniku ich oddania w leasing zwrotny są równomiernie rozliczane do daty spłaty zobowiązania leasingowego.
1.17. Kapitał własny
Kapitały własne składają się z kapitału akcyjnego wniesionego przez właściciela w gotówce lub innych składnikach majątku do Spółki. Spółka, zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych tworzy kapitał zapasowy w wysokości 8% rocznego zysku. Do kapitałów własnych zaliczane są także niepodzielone zyski i nie pokryte straty lat ubiegłych, w tym wynik na wprowadzeniu różnicy pomiędzy rezerwami a aktywami na podatek odroczony po raz pierwszy obliczony i wprowadzony do bilansu w pierwszym roku obrotowym Spółki. Wynik finansowy roku obrotowego stanowi zysk lub strata wynikająca z rachunku zysków i strat.
1.18. Rezerwy na zobowiązania
Rezerwy na zobowiązania obejmują rezerwy na znane spółce ryzyko, grożące straty oraz skutki innych zdarzeń, jeżeli informacja o nich jest wiarygodnie uzasadniona, a miarodajny szacunek jest możliwy. Rezerwy na przewidywane straty obciążają pozostałe koszty operacyjne lub koszty finansowe.
Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy się w wysokości kwoty podatku dochodowego wymagającej w przyszłości zapłaty, w związku z występowaniem dodatnich różnic przejściowych, to jest różnic, które spowodują w przyszłości zwiększenie podstawy obliczenia podatku dochodowego (podstawy opodatkowania po odliczeniach).
1.19. Zobowiązania długo i krótkoterminowe
Zobowiązania długoterminowe są to zobowiązania, których okres spłaty na dzień bilansowy jest dłuższy niż jeden rok. Zobowiązania krótkoterminowe są to zobowiązania, których okres spłaty na dzień bilansowy jest krótszy niż jeden rok. Zobowiązania są wykazywane w kwocie wymagającej zapłaty, tj. łącznie z odsetkami przypadającymi do zapłaty na dzień bilansowy. Odsetki te księgowane są w ciężar kosztów finansowych. Zobowiązania obejmują także kredyty i pożyczki, tzn. zobowiązania z tytułu uzyskanych zwrotnie środków pieniężnych od banków, firm leasingowych lub innych podmiotów. Zobowiązania przedawnione lub umorzone zwiększają pozostałe przychody operacyjne lub przychody finansowe.

1.20. Oszacowania, osądy księgowe i zasada istotności

W sytuacji braku możliwości precyzyjnego określenia niektórych wartości, Spółka na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego wprowadza do ksiąg ich wartości szacunkowe. Zastosowanie szacunków wiąże się z ryzykiem możliwej rozbieżności pomiędzy szacunkiem a wartością rzeczywistą. Spółka dąży jednak do ograniczenia tego ryzyka poprzez wykorzystanie najlepszej wiedzy, wynikającej z dotychczasowych doświadczeń oraz innych czynników, w tym przewidywań odnośnie przyszłych zdarzeń, które w danej sytuacji wydają się zasadne. Ponadto, należy zaznaczyć, że zastosowane oszacowania dokonywane są wyłącznie przez upoważnione do tego osoby, jak również podlegają regularnej ocenie i weryfikacji.

Szacowana utrata wartości aktywów trwałych
Na każdy dzień bilansowy Spółka ocenia, czy istnieją jakiekolwiek przesłanki wskazujące na to, że mogła nastąpić utrata wartości któregoś ze składników aktywów trwałych wycenianych według kosztu historycznego. Ocena przesłanek wymaga zastosowania osądu i szacunków. Na dzień bilansowy nie zaistniały przesłanki do przeprowadzenia testów na utratę wartości żadnego z aktywów.

Szacowane rezerwy
Długoterminowe rezerwy na sprawy sądowe mogące zakończyć się niekorzystnym dla Spółki wyrokiem zostały ujawnione w ich wartości bieżącej na dzień bilansowy. Szacowanie rezerw odbywa się w oparciu o informacje od prawników oraz własnych osądów.
Szacowane okresy ekonomicznej użyteczności
Wysokość stawek amortyzacyjnych ustalana jest na podstawie aktualnej wiedzy i szacunków dotyczących przewidywanego okresu użytkowania składników rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych opierając się na standardowych podatkowych okresach umorzeniowych dla odpowiedniej grupy środków trwałych. Przewidywany okres użytkowania podlega okresowej weryfikacji.
Odpisy aktualizujące wartość należności i pożyczek
Jeżeli jest konieczność wysokość odpisu aktualizującego wartość należności stanowi różnicę pomiędzy wartością bilansową, a bieżącą wartością szacowanych przyszłych przepływów pieniężnych. Wysokość odpisu wymaga użycia szacunków m.in. co do klasyfikacji należności jako zagrożonych.
Ujmowanie przychodów
Przychody ze sprzedaży usług ujmuje się w okresie, w którym świadczono usługi. W przypadku usług złożonych i długotrwałych o dużej wartości na koniec każdego miesiąca dokonuje się szacunku jaka część kwoty wykonanych usług nie została jeszcze zafakturowana. Na dzień bilansowy nie zaistniały usługi złożone i długotrwałe.
Zasada istotności
W Przedsiębiorstwie uważa się za prawidłowo przedstawioną sytuację majątkową oraz wynik finansowy jeśli błędy w wycenie lub ujęciu aktywów, pasywów lub składników wyniku finansowego nie przekroczą ustalonego progu istotności, który jest niższą z dwóch wartości: 1% sumy bilansowej lub 0,5% przychodów ze sprzedaży sprawozdania finansowego.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

1.6. Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego

Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego stanowi podatek dochodowy od osób prawnych, zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych. Podatek dochodowy jest naliczany i kalkulowany w oparciu o zysk brutto ustalony na podstawie przepisów o rachunkowości, skorygowany o przychody nie podlegające opodatkowaniu, koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodu oraz odliczenia strat z lat ubiegłych, ulg inwestycyjnych i darowizn. Podatek dochodowy obejmuje podatek bieżący oraz odroczony.

Bieżący podatek dochodowy jest to kwota ustalona na podstawie przepisów podatkowych, która jest naliczona od dochodu do opodatkowania za dany okres i ujmuje się jako zobowiązanie w kwocie, w jakiej nie został zapłacony lub należność, jeśli kwota dotychczas zapłacona z tytułu bieżącego podatku dochodowego przekracza kwotę do zapłaty.

Spółka obliczyła i wykazała podatek odroczony. Spółka tworzy rezerwy i wykazuje aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego w związku z powstaniem przejściowych różnic pomiędzy wykazywaną w księgach rachunkowych wartością aktywów i pasywów a ich wartością podatkową oraz stratą podatkową lub ulgą podatkową możliwą do odliczenia od dochodu podatkowego w przyszłości.

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Spółka ustala w kwotach przewidzianych w przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi, stratą podatkową lub ulgą podatkową możliwą do odliczenia, które spowodują w przyszłości zmniejszenie podstawy opodatkowania, ustalonej z uwzględnieniem zasady ostrożności.

Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego Spółka tworzy w kwotach podatku dochodowego do zapłaty w przyszłości w związku z wystąpieniem dodatnich różnic przejściowych, które spowodują zwiększenie podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym w przyszłości.

Wysokość zarówno rezerwy jak i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego Spółka ustala biorąc pod uwagę stawki podatku dochodowego obowiązujące w roku powstania obowiązku podatkowego.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Spółka sporządza rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym.Rachunek przepływów pieniężnych sporządzono metodą pośrednią.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe57 769 280,5669 089 954,18
IWartości niematerialne i prawne
1Koszty zakończonych prac rozwojowych
2Wartość firmy
3Inne wartości niematerialne i prawne
4Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
IIRzeczowe aktywa trwałe47 984 455,1357 920 528,30
1Środki trwałe47 932 728,7757 877 864,89
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)2 334 475,102 334 475,10
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej6 218 526,158 833 008,08
c) urządzenia techniczne i maszyny7 392 580,677 695 178,62
d) środki transportu31 956 930,5338 982 075,40
e) inne środki trwałe30 216,3233 127,69
2Środki trwałe w budowie51 726,3642 663,41
3Zaliczki na środki trwałe w budowie
IIINależności długoterminowe410 056,38412 920,02
1Od jednostek powiązanych
2Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Od pozostałych jednostek410 056,38412 920,02
IVInwestycje długoterminowe3 966 166,564 190 862,58
1Nieruchomości
2Wartości niematerialne i prawne
3Długoterminowe aktywa finansowe3 966 166,564 190 862,58
a) w jednostkach powiązanych3 966 166,564 190 862,58
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki3 966 166,564 190 862,58
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
4Inne inwestycje długoterminowe
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe5 408 602,496 565 643,28
1Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego5 408 602,496 565 643,28
2Inne rozliczenia międzyokresowe
BAktywa obrotowe15 165 631,8017 900 872,08
IZapasy1 252 918,73800 185,48
1Materiały1 202 510,29796 417,87
2Półprodukty i produkty w toku
– w tym obiekty w zabudowie
3Produkty gotowe
4Towary
5Zaliczki na dostawy i usługi50 408,443 767,61
IINależności krótkoterminowe11 797 397,4614 793 026,95
1Należności od jednostek powiązanych123,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:123,00
– do 12 miesięcy123,00
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Należności od pozostałych jednostek11 797 397,4614 792 903,95
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:9 492 427,4912 921 268,74
– do 12 miesięcy9 492 427,4912 921 268,74
– powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych1 293 983,521 267 118,73
c) inne1 010 986,45604 516,48
d) dochodzone na drodze sądowej
IIIInwestycje krótkoterminowe1 152 647,99915 903,52
1Krótkoterminowe aktywa finansowe1 152 647,99915 903,52
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne1 152 647,99915 903,52
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach1 152 647,99915 903,52
– inne środki pieniężne
– inne aktywa pieniężne
2Inne inwestycje krótkoterminowe
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe962 667,621 391 756,13
– w tym: aktywa z tytułu niezakończonych umów budowlanych
CNależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
DUdziały (akcje) własne
Aktywa razem72 934 912,3686 990 826,26
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny23 158 524,3524 686 473,35
IKapitał (fundusz) podstawowy24 853 500,0024 853 500,00
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:60 000,00
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
IIIKapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IVPozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:675 957,60
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
– na udziały (akcje) własne
VZysk (strata) z lat ubiegłych-884 036,22-902 984,25
VIZysk (strata) netto-1 546 897,03735 957,60
VIIOdpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania49 776 388,0162 304 352,91
IRezerwy na zobowiązania8 094 284,258 932 294,62
1Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego7 396 345,507 867 997,24
2Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne440 513,80448 689,18
– długoterminowa
– krótkoterminowa440 513,80448 689,18
3Pozostałe rezerwy257 424,95615 608,20
– długoterminowe
– krótkoterminowe257 424,95615 608,20
IIZobowiązania długoterminowe17 923 754,8828 825 205,37
1Wobec jednostek powiązanych146 881,333 260 142,32
2Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Wobec pozostałych jednostek17 776 873,5525 565 063,05
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe17 776 873,5525 565 063,05
d) zobowiązania wekslowe
e) inne
IIIZobowiązania krótkoterminowe23 394 762,4924 060 905,12
1Zobowiązania wobec jednostek powiązanych496 741,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:496 741,00
– do 12 miesięcy496 741,00
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek23 394 762,4923 564 164,12
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe11 378 560,7312 209 664,76
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:10 631 265,449 670 037,13
– do 12 miesięcy10 631 265,449 670 037,13
– powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych793 170,081 035 215,86
h) z tytułu wynagrodzeń591 766,24649 246,37
i) inne
4Fundusze specjalne
IVRozliczenia międzyokresowe363 586,39485 947,80
1Ujemna wartość firmy
2. Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych
2Inne rozliczenia międzyokresowe363 586,39485 947,80
– długoterminowe208 484,23221 975,83
– krótkoterminowe155 102,16263 971,97
Pasywa razem72 934 912,3686 990 826,26
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:85 359 777,9229 766 909,99
– od jednostek powiązanych92 140,00435 260,84
IPrzychody netto ze sprzedaży produktów85 261 989,4729 721 432,96
IIZmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)
– w tym obiekty w zabudowie
IIIKoszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
IVPrzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów97 788,4545 477,03
BKoszty działalności operacyjnej87 282 218,1129 979 274,45
IAmortyzacja10 797 630,403 764 796,82
IIZużycie materiałów i energii21 099 181,787 333 817,47
IIIUsługi obce34 392 214,9711 549 441,14
IVPodatki i opłaty, w tym:807 693,43281 093,48
– podatek akcyzowy
VWynagrodzenia10 127 724,643 655 560,65
VIUbezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:2 009 684,29740 069,24
– emerytalne
VIIPozostałe koszty rodzajowe7 919 595,572 615 654,85
VIIIWartość sprzedanych towarów i materiałów128 493,0338 840,80
CZysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-1 922 440,19-212 364,46
DPozostałe przychody operacyjne5 076 312,831 509 247,02
IZysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych1 888 869,27979 183,77
IIDotacje
IIIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IVInne przychody operacyjne3 187 443,56530 063,25
EPozostałe koszty operacyjne2 613 942,15343 421,00
IStrata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
IIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IIIInne koszty operacyjne2 613 942,15343 421,00
FZysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)539 930,49953 461,56
GPrzychody finansowe220 028,82559 140,31
IDywidendy i udziały w zyskach, w tym:
AOd jednostek powiązanych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
BOd jednostek pozostałych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
IIOdsetki, w tym:220 028,8238 597,29
– od jednostek powiązanych
IIIZysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IVAktualizacja wartości aktywów finansowych
VInne520 543,02
HKoszty finansowe1 616 048,29184 943,56
IOdsetki, w tym:664 763,32184 943,56
– dla jednostek powiązanych
IIStrata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IIIAktualizacja wartości aktywów finansowych
IVInne951 284,97
IZysk (strata) brutto (F+G–H)-856 088,981 327 658,31
JPodatek dochodowy690 808,05591 700,71
KPozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
LZysk (strata) netto (I–J–K)-1 546 897,03735 957,60
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)24 686 473,3526 356 376,34
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości-2 405 860,59
– korekty błędów
IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach24 686 473,3523 950 515,75
1Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu24 853 500,0024 853 500,00
1Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– wydania udziałów (emisji akcji)
– podwyższenie wartości nominalnej udziałów (akcji)
– …
b) zmniejszenie (z tytułu)
– umorzenia udziałów (akcji)
– zmniejszenie wartości nominalnej akcji
– …
2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu24 853 500,0024 853 500,00
2Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu
1Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego60 000,00
a) zwiększenie (z tytułu)60 000,00
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej
– podziału zysku (ustawowo)60 000,00
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
– zbycie lub likwidacja uprzednio zaktualizowanych środków trwałych – różnica z aktualizacji wyceny dotycząca rozchodowanych środków trwałych
– …
b) zmniejszenie (z tytułu)
– pokrycia straty
– umorzenia własnych udziałów
– podwyższenia kapitału zakładowego
– …
2Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu60 000,00
3Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
1Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
– aktualizacji wyceny środków trwałych
– aktualizacji wartości godziwej
– zmniejszenia rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego , ustalonej od różnic przejściowych odnoszonych na ten kapitał
– aktualizacji innych aktywów
– różnic kursowych z przeliczenia oddziałów zagranicznych
– …
b) zmniejszenie (z tytułu)
– zbycia środków trwałych
– aktualizacji wartości godziwej
– zwiększenia rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego , ustalonej od różnic przejściowych odnoszonych na ten kapitał
– aktualizacji innych aktywów
– różnic kursowych z przeliczenia oddziałów zagranicznych
– …
2Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu
4Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu
1Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych675 957,60
a) zwiększenie (z tytułu)675 957,60
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
– na udziały (akcje) własne
– podziału zysku675 957,60
b) zmniejszenie (z tytułu)
– pokrycia straty bilansowej
– umorzenia udziałów własnych
– podwyższenia kapitału zakładowego lub rezerwowego
– wypłaty dywidendy
– zwrotu dopłat wspólnikom
– …
2Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu675 957,60
5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu-884 036,22-902 984,25
1Zysk z lat ubiegłych na początek okresu735 957,60
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
2Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach735 957,60
a) zwiększenie (z tytułu)
– podziału zysku z lat ubiegłych
– …
b) zmniejszenie (z tytułu)735 957,60
– wypłaty dywidendy
– przeznaczenia na podwyższenie kapitału zakładowego, zapasowego lub rezerwowego735 957,60
– pokrycia straty za poprzednie lata obrotowe
– przeznaczenia na umorzenie udziałów
– …
3Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
4Strata z lat ubiegłych na początek okresu902 984,25
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości902 984,25
– korekty błędów
5Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach902 984,25902 984,25
a) zwiększenie (z tytułu)
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
– straty na sprzedaży lub umorzeniu drogą obniżenia kapitału zakładowego udziałów (akcji) własnych nieznajdującej pokrycia w kapitale zapasowym
– …
b) zmniejszenie (z tytułu)18 948,03
– pokrycia strat z lat ubiegłych z zysku
– pokrycia straty z lat ubiegłych z kapitałów: zapasowego i rezerwowego
– pokrycia straty z lat ubiegłych z obniżenia kapitału podstawowego
– pokrycia straty z lat ubiegłych z dopłat wspólników
– inne18 948,03
6Strata z lat ubiegłych na koniec okresu884 036,22902 984,25
7Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu-884 036,22-902 984,25
6Wynik netto-1 546 897,03735 957,60
Azysk netto735 957,60
Bstrata netto1 546 897,03
Codpisy z zysku
IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)23 158 524,3524 686 473,35
IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
IZysk (strata) netto-1 546 897,03735 957,60
IIKorekty razem13 935 924,044 820 577,54
1Amortyzacja10 797 630,403 764 796,82
2Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych776 033,47-687 854,53
3Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)664 763,32151 787,52
4Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej-1 888 869,27-979 183,77
5Zmiana stanu rezerw-838 010,371 385 337,00
6Zmiana stanu zapasów-452 733,2547 769,00
7Zmiana stanu należności2 998 493,13-266 714,75
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów164 961,402 680 219,83
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych1 463 767,89-1 071 101,13
10Inne korekty249 887,32-204 478,45
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)12 389 027,015 556 535,14
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
IWpływy4 642 748,632 110 991,10
1Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych4 642 748,632 110 991,10
2Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Z aktywów finansowych, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
– zbycie aktywów finansowych
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
– odsetki
– inne wpływy z aktywów finansowych
b) w pozostałych jednostkach
– zbycie aktywów finansowych
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
– odsetki
– inne wpływy z aktywów finansowych
4Inne wpływy inwestycyjne
IIWydatki1 070 527,551 097 773,20
1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych1 070 527,551 097 773,20
2Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Na aktywa finansowe, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
– nabycie aktywów finansowych
– udzielone pożyczki długoterminowe
b) w pozostałych jednostkach
– nabycie aktywów finansowych
– udzielone pożyczki długoterminowe
4Inne wydatki inwestycyjne
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)3 572 221,081 013 217,90
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
IWpływy
1Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2Kredyty i pożyczki
3Emisja dłużnych papierów wartościowych
4Inne wpływy finansowe
IIWydatki15 724 503,625 934 689,81
1Nabycie udziałów (akcji) własnych
2Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4Spłaty kredytów i pożyczek3 520 562,72469 280,04
5Wykup dłużnych papierów wartościowych
6Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego11 539 177,585 313 622,25
8Odsetki664 763,32151 787,52
9Inne wydatki finansowe
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)-15 724 503,62-5 934 689,81
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)236 744,47635 063,23
EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:236 744,47635 063,23
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
FŚrodki pieniężne na początek okresu915 903,52280 840,30
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:1 152 647,99915 903,53
– o ograniczonej możliwości dysponowania
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
Rok bieżący
z zysków kapitałowych
Rok bieżący
z innych źródeł
Podstawa prawnaRok poprzedni
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok-856 088,981 327 658,31
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:1 085 209,211 085 209,211 164 169,52
naliczone, nieotrzymane odsetki od należności, w tym również od udzielonych pożyczek (kredytów);141 827,86141 827,86art 12 ust 4 pkt 244 038,84
róznice kursowe niezrealizowane148 359,40148 359,40art 15a ust 21 037 664,68
przychody bilansowe nie uznane podatkowo795 021,95795 021,95art 12 ust 3a82 466,00
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:1 263 490,871 263 490,87216 336,58
odsetek za zwłokę z tytułu nieterminowych wpłat należności budżetowych 3 108,073 108,07art 16 ust 1 pkt 21
odpisów aktualizujących wartość należności582 120,33582 120,33art 16 ust 1 pkt 26a100 939,27
wpłat na PFRON214 528,00214 528,00art 16 ust 1 pkt 3688 642,00
składek na ubezpieczenie samochodu osobowego w wysokości przekraczającej ich część ustaloną w takiej proporcji, w jakiej pozostaje równowartość 20.000 euro29 599,1029 599,10art 16 ust 1 pkt 4917 160,23
pozostałe 434 135,37434 135,379 595,08
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:12 220 003,6612 220 003,665 181 391,70
naliczone, lecz niezapłacone albo umorzone odsetki od zobowiązań, w tym również od pożyczek (kredytów)104 133,99104 133,99art 16 ust 1 pkt 1114 561,12
różnice kursowe niezrealizowane1 027 747,791 027 747,79art 15a ust 3426 898,71
amortyzacja bilansowa niezgodna z przepisami podatkowymi10 045 776,7510 045 776,75art 15 ust 63 427 181,02
koszty niewypłaconych, niedokonanych lub niepostawionych do dyspozycji wypłat, świadczeń oraz innych należności z tytułów określonych w art. 12175 398,04175 398,04art 16 ust 1 pkt 57134 342,04
koszty nieopłaconych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek, z zastrzeżeniem pkt 40 oraz art. 15 ust. 4h417 311,62417 311,62art 16 ust 1 pkt 57a122 424,98
449 635,47449 635,47art …1 055 983,83
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:11 513 715,6511 513 715,654 548 950,43
amortyzacja podatkowa odmiennie rozliczana od bilansowej246 146,90246 146,90art 15 ust 6767 454,93
koszty finansowania dłużnego z rozliczenia przekroczenia limitu w latach poprzednich 10 912 839,6110 912 839,61art 15c ust 183 319 243,26
wypłacone diety z okresu poprzedniego134 342,04134 342,04art 15 ust 4g129 053,33
art …231 042,18
pozostałe 220 387,10220 387,10102 156,73
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:40,6540,65
40,6540,65art …
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym28 521,001 012 267,00
K. Podatek dochodowy5 419,00192 331,00
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku

Dodatkowe informacje i objaśnienia

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki